30.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/20


Definitief verslag van de raadadviseur-auditeur (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Achtergrond

(1)

Op 24 juli 2012 is bij de Europese Commissie een voorgenomen concentratie aangemeld als bedoeld in artikel 4 van de Concentratieverordening (2), waarbij Ryanair Holdings plc conform het bepaalde in artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening middels een openbaar bod dat op 19 juni 2012 is aangekondigd, de zeggenschap zou verkrijgen over de volledige Aer Lingus Group plc.

Mededeling van punten van bezwaar

(2)

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub c), van de Concentratieverordening heeft de Commissie op 29 augustus 2012 de betreffende procedure ingeleid en op 13 november 2012 een mededeling van punten van bezwaar (hierna „de mededeling” genoemd) vastgesteld. Op 17 oktober 2012, d.w.z. ongeveer een maand voordat de mededeling werd uitgevaardigd, heeft Ryanair in overeenstemming met artikel 8, lid 2, van de Concentratieverordening een pakket formele verbintenissen overgelegd, welk pakket door de Commissie niet aan een markttoets is onderworpen.

(3)

Aer Lingus, het voorwerp van het openbare overnamebod en aldus de andere betrokkene als bedoeld in artikel 11, sub b), van de Uitvoeringsverordening (3), heeft op 21 november 2012 een niet-vertrouwelijke versie van de mededeling ontvangen. Aer Lingus heeft onmiddellijk bezwaren geuit over de bewerking van het volledige tekstgedeelte over de verbintenissen van Ryanair en de beoordeling daarvan door de Commissie. Air Lingus heeft om een exemplaar van dat gedeelte verzocht nadat DG Concurrentie dit had verworpen. Na de gemotiveerde claim te hebben geëvalueerd, heb ik het DG Concurrentie in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de Uitvoeringsverordening verzocht om Aer Lingus te voorzien van een niet-vertrouwelijke versie van het gedeelte van de mededeling dat betrekking had op de verbintenissen van Ryanair. Het DG Concurrentie heeft Ryanair daarna verzocht om een minder bewerkte versie van het gedeelte over de verbintenissen over te leggen en die is vervolgens doorgestuurd naar Aer Lingus.

(4)

Op 28 november 2012 heeft Ryanair haar reactie op de mededeling ingediend; Aer Lingus heeft haar opmerkingen op 30 november 2012 overgelegd. Geen van beide betrokkenen heeft om een formele mondelinge hoorzitting verzocht.

(5)

Op 14 december 2012 heeft de Commissie Ryanair een „Letter of Facts” gestuurd, waarop Ryanair op 20 december 2012 heeft geantwoord.

Toegang tot het dossier

(6)

De aanmeldende partij heeft in de periode van november 2012 tot februari 2013 desgevraagd herhaaldelijk volledige toegang tot het dossier gehad via cd-rom's. Aer Lingus heeft op verzoek toegang tot het dossier gehad, voor zover dit nodig was om haar opmerkingen te kunnen formuleren. Aer Lingus heeft daartoe gedurende de procedure ook meerdere verzoeken ingediend.

(7)

Daarnaast zijn er in deze zaak van 21 tot en met 23 en op 27 november 2012 twee „datarooms” met kwantitatieve gegevens ingericht. De externe economische adviseurs van zowel Ryanair als Aer Lingus hebben afzonderlijk toegang tot die gegevens gehad, d.w.z. tot de analyse van de Commissie over de correlatie tussen de gemiddelde brutotarieven van Ryanair en Aer Lingus.

Derden

(8)

Drie concurrenten van de fuserende entiteiten (te weten International Airlines Group SA, Flybe Group plc en Aer Arran), één luchthaven (Dublin Airport Authority) en het Ierse ministerie van Vervoer, Toerisme en Sport hebben aangetoond dat zij „voldoende belang” bij deze zaak hebben als bedoeld in artikel 18, lid 4, van de Concentratieverordening. Dat betekent dat genoemde betrokkenen de gelegenheid hebben gekregen om als derden schriftelijk gehoord te worden.

Verbintenissen

(9)

Teneinde de in de mededeling geformuleerde punten van bezwaar op het gebied van mededinging weg te nemen, heeft Ryanair op 7 december 2012 en op 15 januari en 1 februari 2013 herziene verbintenispakketten overgelegd die allemaal aan een markttoets zijn onderworpen. De resultaten van de markttoetsen en de redenen van de Commissie om de voorgestelde verbintenissen te verwerpen, zijn telkens toegelicht tijdens bijeenkomsten waarin de stand van zaken werd besproken. De laatste van die bijeenkomsten heeft op 12 februari 2013 plaatsgevonden. Bovendien heeft Ryanair voortdurend toegang tot het dossier gehad, zodat zij de informatie heeft kunnen verifiëren die aan het standpunt van de Commissie ten grondslag heeft gelegen.

De procedurele rechten van het voorwerp van de concentratie

(10)

Aer Lingus, de onderneming die het voorwerp is van de vijandige overname, heeft geklaagd over de beperkte rol die zij in het onderzoek heeft kunnen spelen, een onderzoek dat cruciaal is voor haar zelfstandigheid. De onderneming is van mening dat zij bij lange na niet met gelijke wapens heeft kunnen strijden. Zo is zij bijvoorbeeld niet betrokken geweest bij de procedure vóór de aanmelding, ontving zij doorgaans te sterk bewerkte documenten die de aanmeldende partij had ingediend, heeft zij bij het begin van fase II essentiële documenten niet ontvangen, heeft zij slechts in beperkte mate toegang tot het dossier gehad en is zij niet betrokken bij de dialoog met de Commissie over de verhelpende maatregelen.

(11)

Het is waar dat ondernemingen die voorwerp zijn van een overname, niet dezelfde procedurele status hebben als de verkrijgende ondernemingen. Zoals Aer Lingus zelf al aangeeft, kennen de van toepassing zijnde verordeningen slechts een beperkte rol toe aan de andere betrokken partijen. Ik kan derhalve niet concluderen dat Aer Lingus in deze procedure niet de mogelijkheid heeft gehad om op effectieve wijze de rechten uit te oefenen waarop zij op grond van de geldende verordeningen en beste praktijken aanspraak kan maken. In het enige geval waarin Aer Lingus een negatieve procedurele beslissing ter beoordeling aan mij heeft voorgelegd, heb ik een besluit ten gunste van haar kunnen nemen (zie hierboven onder punt 3).

Het ontwerpbesluit van de Commissie

(12)

Naar mijn mening heeft het ontwerpbesluit uitsluitend betrekking op punten van bezwaar ten aanzien waarvan de partijen de gelegenheid hebben gehad om hun standpunt kenbaar te maken. Gezien het zeer gevoelige karakter van bepaalde gegevens die van de andere betrokkene en van een derde afkomstig zijn, heeft de Commissie de aanmeldende partij om een volmacht verzocht (en die heeft zij ook gekregen) op grond waarvan haar externe adviseurs i) en alleen zij namens haar het Besluit van de Commissie kunnen ontvangen, en ii) Ryanair een exemplaar van dat Besluit verstrekken dat zodanig is bewerkt dat dit geen vertrouwelijke informatie meer bevat. Beide aanbieders zijn op de hoogte van deze beperkte openbaarmaking en zij hebben allebei hun schriftelijke toestemming hiervoor gegeven.

Slotopmerkingen

(13)

Samengevat kom ik tot de conclusie dat alle betrokkenen hun procedurele rechten in deze zaak daadwerkelijk hebben kunnen uitoefenen.

Brussel, 19 februari 2013.

Michael ALBERS


(1)  Conform de artikelen 16 en 17 van het Besluit van de voorzitter van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 275 van 20.10.2011, blz. 29) (hierna „Besluit 2011/695/EU” genoemd).

(2)  Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (PB L 133 van 30.4.2004, blz. 1).