14.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 366/35


Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

(2013/C 366/09)

1.   Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), maakt de Commissie bekend dat de hieronder vermelde antidumpingmaatregelen op de in onderstaande tabel vermelde datum zullen vervallen, tenzij een nieuw onderzoek wordt geopend overeenkomstig de volgende procedure.

2.   Procedure

De producenten in de Unie kunnen een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek indienen. Dit verzoek moet voldoende bewijsmateriaal bevatten om aan te tonen dat bij het vervallen van de maatregelen voortzetting of herhaling van dumping en schade waarschijnlijk is.

Indien de Commissie besluit een nieuw onderzoek naar de betrokken maatregelen te openen, zullen de importeurs, de exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer en de producenten in de Unie in de gelegenheid worden gesteld de in het verzoek om een nieuw onderzoek verstrekte informatie aan te vullen, te weerleggen of daarop commentaar te leveren.

3.   Termijn

De producenten in de Unie kunnen een schriftelijk verzoek om opening van een nieuw onderzoek indienen, dat uiterlijk drie maanden voor de in onderstaande tabel vermelde datum moet zijn ontvangen door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel (Eenheid H-1), N-105 8/20, 1049 Brussel, België (2).

4.   Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad.

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregelen

Referentie

Verval-datum (3)

Hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal

De Volksrepubliek China en Thailand, uitgebreid tot Taiwan, Indonesië, Sri Lanka en de Filipijnen

Antidumping-recht

Verordening (EG) nr. 803/2009 van de Raad (PB L 233 van 4.9.2009, blz. 1), wat China betreft uitgebreid tot invoer verzonden uit Indonesië bij Verordening (EG) nr. 2052/2004 van de Raad (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 4), tot invoer verzonden uit Sri Lanka bij Verordening (EG) nr. 2053/2004 van de Raad (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 9) en tot invoer verzonden uit de Filipijnen bij Verordening (EG) nr. 655/2006 van de Raad (PB L 116 van 29.4.2006, blz. 1)

5.9.2014


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  De maatregel loopt af te middernacht op de in deze kolom vermelde datum.