19.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/28


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG

Verzoek van een aanbestedende dienst

2013/C 303/13

Op 1 oktober 2013 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 5, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. De eerste werkdag volgende op de ontvangst van het verzoek is 2 oktober 2013.

Dit verzoek van Österreichische Post AG betreft postdiensten en andere diensten dan postdiensten als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b) en c), van Richtlijn 2004/17/EG, in Oostenrijk. In het bovengenoemde artikel 30 is bepaald dat Richtlijn 2004/17/EG niet van toepassing is indien de activiteit in kwestie rechtstreeks aan mededinging blootstaat op marktgebieden waartoe de toegang niet beperkt is. De beoordeling van deze voorwaarden vindt uitsluitend uit hoofde van Richtlijn 2004/17/EG plaats en laat de toepassing van de mededingingsregels onverlet.

De Commissie beschikt vanaf de hierboven vermelde werkdag over een termijn van drie maanden om een besluit over dit verzoek te nemen. Deze termijn verstrijkt op 2 januari 2014.

De termijn kan met drie maanden worden verlengd. In geval van een dergelijke verlenging wordt een desbetreffende aankondiging gepubliceerd.

Krachtens artikel 30, lid 6, tweede alinea, worden latere verzoeken betreffende postdiensten en andere diensten dan postdiensten in Oostenrijk die worden ingediend vóór het verstrijken van de voor dit verzoek vastgestelde termijn, niet als nieuwe procedures worden beschouwd, maar in het kader van dit verzoek behandeld.