18.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/8


Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

2013/C 172/10

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar tegen de wijzigingsaanvraag aan te tekenen.

WIJZIGINGSAANVRAAG

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (2)

WIJZIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

EG-nummer.: IT-PDO-0117-01007-21.06.2012

BGA ( ) BOB ( X )

1.   Rubriek van de wijziging waarop het productdossier betrekking heeft

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van de oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Nationale eisen

Overige (nader aan te geven)

2.   Aard van de wijziging(en)

Wijziging van het enige document of de samenvatting

Wijziging van het productdossier voor een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document en evenmin een samenvatting bekend zijn gemaakt

Wijziging van het productdossier waarbij geen wijziging van het bekendgemaakte enige document nodig is (artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

Tijdelijke wijziging van het productdossier als gevolg van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die is opgelegd door de overheid (artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

3.   Wijziging(en)

Beschrijving van het product

De wijziging is bedoeld om materiële fouten met betrekking tot de meeteenheden van de dichtheid en de totale zuurgraad van het product te corrigeren. Het kenmerk „dichtheid bij 20 graden Celsius: ten minste 1,200 gr/l” is vervangen door „dichtheid bij 20 graden Celsius: ten minste 1,200 g/l”, omdat dit de juiste meeteenheid is (zie besluit nr. 802 van de President van de republiek Italië van 12 augustus 1982 ter uitvoering van Richtlijn 80/181/EEG inzake meeteenheden, bekendgemaakt in de Gazzetta Ufficiale van 3 november 1982). Voorts is „totale zuurgraad: ten minste 5 graden (uitgedrukt in grammen azijnzuur per 100 gram product)” vervangen door „totale zuurgraad: ten minste 5 graden (uitgedrukt in grammen azijnzuur per 100 ml product)”. Het is raadzaam milliliters als meeteenheid te gebruiken, omdat het een vloeistof met een hoog soortelijk gewicht betreft.

Teneinde te voorkomen dat het product te lang wordt gekookt en/of vroegtijdig wordt ingedikt, is het suikergehalte van de gekookte most vastgesteld op ten hoogste 40 graden Brix in plaats van een minimumsuikergehalte van 30 graden.

De uitdrukking „suiker- en azijngisting” is gewijzigd in „suikergisting en azijnoxidatie”, wat de juiste wetenschappelijke aanduiding is voor deze twee verwerkingsfasen van de gekookte most. Deze wijziging betreft slechts de productbeschrijving en heeft geen gevolgen voor het productieproces.

Voorts worden de typische houtsoorten van de streek gespecificeerd, zoals eikenhout, kastanjehout, kersenhout, essenhout en hout van de jeneverstruik, de moerbei en de valse acacia.

Met het oog op de informatie aan fabrikanten en consumenten is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de procedures voor de presentatie van de te bottelen partijen en de uitvoering van organoleptische controles. Het betreft onder meer voorschriften voor de wijze en de tijden waarop de partijen moeten worden aangeleverd, de verzegeling en de classificatie van het product en de monsternemingen ten behoeve van analytische tests en de sensorische analyse. Laatstgenoemde analyse wordt verricht door een panel van keurmeesters die het uiterlijk, de smaak en de geur van het product beoordelen en vervolgens waarderen door punten toe te kennen. De beoordeling van elke keurmeester is de som van de door hem gegeven punten. Voor het eindoordeel van het panel wordt het gemiddelde van de afzonderlijke beoordelingen genomen. Alleen producten met 240 of meer punten zijn geschikt voor botteling.

Op basis van het puntenaantal van de sensorische analyse en de overeenstemming met de chemisch-fysische vereisten wordt een etiket aan het product toegekend. Er zijn drie soorten etiketten met een verschillende kleur, waarop tevens een volgnummer voor de producttracering voorkomt.

Het product wordt gebotteld in recipiënten waarvan de vorm steeds dezelfde is maar de inhoud kan verschillen. Nadat de recipiënten zijn gevuld, wordt de kurk met koord vastgezet. Op de kurk en het koord wordt zegellak aangebracht. Vervolgens worden de afkorting ABTRE — DOP en het grafische symbool van de inhoud conform de kleur van het etiket, in de lak gestempeld.

Naast de recipiënten die momenteel worden gebruikt — type A en B — zal ook een kleinere fles van 50 ml — type C — in de handel worden gebracht opdat de doorsnee consument tegen een redelijke prijs een exclusief, hoogwaardig product kan aanschaffen.

Bovendien worden verzegelde portieflesjes van 5 tot 10 ml aan het assortiment toegevoegd.

Etikettering

Aan de hand van de uitslag van de sensorische beoordeling wordt een gekleurd etiket op de fles aangebracht: het „bollino aragosta” (oranje etiket) voor 240 tot 269 punten, het „bollino argento” (zilveren etiket) voor ten minste 270 punten en het „bollino oro” (gouden etiket) voor ten minste 300 punten en een rijpingstijd van ten minste 25 jaar.

Er is voorgesteld de in het productdossier vastgestelde opschriften zowel op het etiket als op het hanglabel aan te brengen en er zullen speciale voorschriften voor de etikettering van portieverpakkingen worden uitgevaardigd.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder g) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn de naam en het adres vermeld van de instantie die de naleving van de voorschriften van het productdossier controleert.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (3)

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

EG-nummer: IT-PDO-0117-01007-21.06.2012

BGA ( ) BOB ( X )

1.   Naam

„Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”

2.   Lidstaat of derde land

Italië

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.8.

Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen, enz.)

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Wanneer „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” in de handel wordt gebracht moet het product de volgende kenmerken bezitten: kleur: helder, glanzend donkerbruin; dichtheid: een aangename dikvloeibaarheid; geur: doordringend en persistent, verfijnd, aangenaam zuur of met een karakteristiek bouquet, dat mede wordt bepaald door het gebruikte stookhout — eiken, kastanje, kers, jeneverbesstruik, essen, valse acacia — en de lange rijping; smaak: een goede combinatie van zoet en zuur, zuurgraad en aroma in harmonie met de geurelementen; totale zuurgraad: ten minste 5 graden (uitgedrukt als azijnzuur per 100 ml product); dichtheid bij 20 graden Celsius: ten minste 1,200 g/ml.

Nadat de most door koken is ingedikt, mag het suikergehalte in de gekookte most niet meer dan 40 graden Brix bedragen.

Suikergisting en azijnoxidatie leiden slechts tot optimale resultaten in termen van rijping, oudering en verfijning na een periode van ten minste 12 jaar, ofwel de minimumperiode waarna het product met de beschermde oorsprongsbenaming in de handel mag worden gebracht.

De kwaliteit van het product wordt vastgesteld aan de hand van het totale aantal punten dat het panel tijdens de sensorische analyse heeft toegekend.

De panelleden worden afwisselend gekozen uit een lijst met namen van bevoegde keurmeesters die een speciale cursus hebben gevolgd. Er wordt constante controle uitgeoefend op de kundigheid van de keurmeesters in het uitbrengen van correcte en consequente beoordelingen.

Tijdens de sensorische analyse worden de onderstaande eigenschappen beoordeeld en wordt op basis van de onderstaande intervallen het totale aantal punten bepaald:

 

uiterlijke kenmerken: van 27 tot 60 punten;

 

geurelementen: van 44 tot 75 punten;

 

smaakelementen: van 129 tot 210 punten.

De eigenschappen mogen tevens apart worden omschreven met specifieke termen die zijn vastgesteld op basis van de traditie of recente criteria voor organoleptische analyse.

Indien een product minder dan 240 punten heeft gekregen, is het niet geschikt voor de handel en mag het dientengevolge niet worden gebotteld.

Een product is geschikt voor de handel wanneer het in een van de volgende categorieën kan worden ingedeeld: van 240 tot 269 punten, meer dan 270 punten, meer dan 300 punten en een rijpingstijd van ten minste 25 jaar.

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Als grondstof voor de productie van „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” wordt druivenmost gebruikt. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden die geheel of gedeeltelijk zijn beplant met de wijnstokken Lambrusco (alle variëteiten en klonen), Ancellotta, Trebbiano (alle soorten en klonen), Sauvignon, Sgavetta, Berzemino en Occhio di Gatta.

Al deze wijnstokken zijn in de provincie Reggio Emilia ingeschreven voor de BOB.

Het suikergehalte van de druivenmost die bestemd is voor de productie van „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” moet ten minste 15 graden zijn en de druivenopbrengst per hectare wijngaard met gespecialiseerde teelt mag niet meer zijn dan 16 000 kg.

De opbrengst aan voor indikking bestemde druivenmost is ten hoogste 70 %.

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De productie van druiven, het verkrijgen en koken van de most en de verwerking en rijping van het product moeten plaatsvinden in de provincie Reggio Emilia.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.

Met het oog op de kwaliteit en de traceerbaarheid moet het product in de provincie Reggio Emilia worden gebotteld.

„Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” vereist een gecompliceerd en langdurig productieproces waarin gistingsprocessen en azijnoxidatie een grote rol spelen. Aangezien azijn zeer gevoelig is voor omgevingsinvloeden, is het voor het behoud van de door het testpanel beoordeelde eigenschappen belangrijk dat hantering en vervoer worden vermeden en het product snel wordt gebotteld. Uit het oogpunt van de traceerbaarheid is het bottelen een bijzonder kritieke fase die, gezien de kostbaarheid van het product, gevaar voor misbruik van de benaming of fraude met zich meebrengt. Wanneer de azijn in het productiegebied wordt gebotteld, kan beter toezicht op deze fase worden uitgeoefend.

„Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” wordt verpakt in recipiënten van helder kleurloos glas met de vorm van een omgekeerde tulp en een inhoud van 5, 10 of 25 cl.

Na de botteling worden de recipiënten met „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” voorzien van een kurk en verzegeld met een koord en zegellak waarin met een lakstempel de afkorting „ABTRE — BOB” en het symbool van de in punt 3.2 genoemde categorie worden gedrukt.

Het is tevens toegestaan glazen portieflesjes van 0,50 tot 1 cl te gebruiken, waarvan de vorm, de kenmerken, de verpakkingswijze en de verzegeling vrij mogen worden gekozen. Elk portieflesje moet worden verpakt in een verzegelde verpakking die na opening niet kan worden hergebruikt en voldoende ruimte biedt voor alle aanduidingen met betrekking tot de benaming en de presentatie.

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

De benaming „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” moet met duidelijk leesbare en onuitwisbare letters met dezelfde grootte en kleur op het etiket of het hanglabel worden aangebracht en moet duidelijk te onderscheiden zijn van alle overige aanduidingen.

Het is verboden niet uitdrukkelijk toegelaten kwalificaties toe te voegen, daarbij inbegrepen de bijvoeglijke naamwoorden „extra”, „fine”, „scelto”, „selezionato”, „riserva”, „superiore”, „classico” en soortgelijke termen.

Enige verwijzing naar het productiejaar, de vermeende ouderdom van het product en de aanvangsdatum van de azijnproductie van de „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” is verboden. De aanduiding „extra vecchio” voor azijn die ten minste 25 jaar is gerijpt en een omschrijving van de chemische en organoleptische eigenschappen als bedoeld in het voorschrift van punt 3.2, onder c) zijn wel toegestaan.

Op grond van de kwaliteitscategorie die na de in punt 3.2 vermelde sensorische analyse is vastgesteld, wordt het product in geval „a)” gemerkt met een „bollino aragosta”, in geval „b)” met een „bollino argento” en in geval „c)” met een „bollino oro”, eventueel aangevuld met de vermelding „extra vecchio”.

4.   Beknopte beschrijving van de afbakening van het geografische gebied

Het gebied waarin de druiven worden geteeld, waarin het in punt 3.5 vermelde product wordt verwerkt en gelagerd en waarin de „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” wordt gebotteld, beslaat de hele provincie Reggio Emilia.

5.   Verband met het geografische gebied

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied

In de hele provincie heerst een koel gematigd klimaat dat zich kenmerkt door grote temperatuurverschillen, zowel tussen de seizoenen onderling als in de loop van eenzelfde seizoen of eenzelfde dag. De winters zijn streng en de zomers zijn warm met aanzienlijke temperatuurschommelingen. Ook de vochtigheidsgraad varieert sterk: de verschillen tussen de landbouwjaren onderling bedragen gemiddeld 7 tot 8 procent maar kunnen binnen een en hetzelfde jaar zelfs oplopen tot meer dan 20 procent.

Tijdens de lange rijpingstijd verrichten de azijnmakers zeer strenge controles. Hun kennis van de traditionele productietechnieken is gebaseerd op scholing door deskundige docenten en jarenlange ervaring of op de vakkennis die van generatie op generatie in familiekring wordt doorgegeven aan jongeren die volgens de traditie in het bedrijf meewerken en worden opgeleid door ervaren oudere familieleden.

5.2.   Specificiteit van het product

Deze balsamico-azijn is het resultaat van het geleidelijke veranderingsproces van een uniek uitgangsproduct: druivenmost van traditionele wijnstokken in de provincie Emilia Romagna, die op open vuur is gekookt.

De rijping tijdens het lange lageringsproces (ten minste 12 jaar) verloopt zonder toevoeging van andere bestanddelen dan gekookte most en zonder enige andere fysische of chemische behandeling.

„Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” neemt een belangrijke plaats in onder de karakteristieke levensmiddelen van dit gebied vanwege zijn specifieke eigenschappen die, samen met de beperkte productie, het economische belang en het nationale en internationale prestige van het product bepalen.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

De temperatuur en de vochtigheidsgraad in het oorsprongsgebied bevorderen de langzame verdampings- en uitwasemingsprocessen in het vat, waarvan de intensiteit varieert naar gelang van de omgevingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor de biologische en de rijpingsprocessen, waarvan het verloop met name afhankelijk is van de temperatuur en derhalve ook van de wisselende klimaatomstandigheden in het gebied. De oorspronkelijke unieke kenmerken van dit geleidelijke, afwisselende en onregelmatige proces zijn door de tijden heen onveranderd gebleven.

Het verbod op het gebruik van kunstmatige en/of versnelde rijpingstechnieken, daarbij inbegrepen de beheersing van temperatuur, vochtigheid en ventilatie in de azijnmakerijen, geeft blijk van het nauwe verband tussen het product en de omgevings- en weersomstandigheden in het betrokken gebied.

Bepalend is ook de inbreng van de azijnmakers die het lange rijpingsproces bewaken. Alleen in dit gebied, waar al eeuwenlang azijnmakerijen gevestigd zijn en vakkennis van generatie op generatie is doorgegeven, is voldoende expertise aanwezig om de traditionele productietechnieken van „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” te kunnen toepassen.

Een ander aspect van het verband met het gebied is gelegen in het feit dat de grondstof uitsluitend afkomstig is uit wijngaarden in de provincie Reggio Emilia die wijnen met een BOB of BGA produceren, wat betekent dat de unieke eigenschappen van „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” onlosmakelijk verbonden zijn met het afgebakende gebied.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006 (4))

De bevoegde instantie heeft de nationale procedure voor de indiening van bezwaarschriften ingeleid met de bekendmaking van het voorstel tot wijziging van de beschermde oorsprongsbenaming „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” in de Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 243 van 18 oktober 2011.

De geconsolideerde tekst van het productiedossier kan worden geraadpleegd op de internetsite:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(3)  Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(4)  Vgl. voetnoot 3.