11.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 177/40


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

COM(2013) 803 final — 2013/0392 (NLE)

(2014/C 177/06)

De Raad heeft op 25 november 2013 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 148, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) te raadplegen over het

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

COM(2013) 803 final — 2013/0392 (NLE).

Het Comité heeft tijdens zijn op 21 en 22 januari 2014 gehouden 495e zitting (vergadering van 21 januari) met 150 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen, besloten om een positief advies uit te brengen.

Brussel, 21 januari 2014

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Henri MALOSSE