18.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 5 juli 2013

inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland

(CON/2013/48)

2013/C 204/01

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 18 juni 2013 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland (1). Op 3 juli 2013 ontving de ECB een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 over de omrekeningskoers naar de euro voor Letland (2).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 140, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Kanttekeningen

1.

De ontwerpverordeningen zullen de invoering van de euro als de munteenheid van Letland mogelijk maken, volgende op de intrekking van de derogatie van Letland overeenkomstig de in artikel 140, lid 2 van het Verdrag vastgelegde procedure.

2.

De ECB verwelkomt de ontwerpverordeningen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juli 2013.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 337 definitief.

(2)  COM(2013) 492 definitief.