11.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 380/138


Donderdag 9 juni 2011
De bestrijding van corruptie in de Europese sport

P7_TA(2011)0273

Verklaring van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over bestrijding van corruptie in de Europese sport

2012/C 380 E/20

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 165, lid 2, streepje 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin wordt gezegd dat het optreden van de Unie erop is gericht de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities te bevorderen,

gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de Europese sportsector een grote maatschappelijke en financiële impact heeft op burgers en bedrijven in de Unie,

B.

overwegende dat volgens het Witboek Sport (COM(2007)0391) corruptieproblemen met een Europese dimensie op Europees niveau moeten worden aangepakt en dat de Commissie waar het om de sportsector gaat toezicht blijft houden op de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving tegen het witwassen van geld in de lidstaten,

1.

dringt er bij de Commissie op aan tezamen met de lidstaten voor coördinatie te zorgen van een grootschalige studie naar corruptie-incidenten in de Europese sport, met raadpleging van alle relevante belanghebbenden;

2.

dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan met name aandacht te besteden aan de banden tussen georganiseerde misdaad en legaal of illegaal wedden, sportmakelaars, scheidsrechters, officials van clubs en sporters, die gericht zijn op het van tevoren bepalen van de resultaten van Europese sportwedstrijden;

3.

dringt er bij de Commissie op aan online-wedden te reguleren, in het belang van de integriteit en duurzame ontwikkeling van de Europese sport, via vergunningen voor exploitanten, specifieke maatregelen ter bestrijding van het manipuleren van wedstrijdresultaten en een eerlijke terugkeer naar breedtesport via het toekennen van een recht op sportweddenschappen aan de organisatoren van sportwedstrijden;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars (1), te doen toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.


(1)  De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 9 juni 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).