17.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 369/25


Rectificatie van de mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG

( Publicatieblad van de Europese Unie C 338 van 18 november 2011 )

2011/C 369/08

Bladzijde 22:

in plaats van:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots voor industriële omgevingen - Veiligheidseisen - Deel 1:Industriële robots (ISO 10218-1:2011)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 10218-1:2008

Noot 2.1

31.1.2012”

te lezen:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots voor industriële omgevingen - Veiligheidseisen - Deel 1: Industriële robots (ISO 10218-1:2011)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 10218-1:2008

Noot 2.1

1.1.2013”