28.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/3


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

2011/C 26/04

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2009) 297

 

29.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

COM(2009) 298

 

29.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

COM(2009) 338

 

8.7.2009

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

COM(2009) 345

 

13.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de procedure om afwijkingen toe te staan van de oorsprongsregels die zijn opgenomen in de protocollen inzake de oorsprong bij de Economische Partnerschapsovereenkomsten met ACS-staten

COM(2009) 357

 

14.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een protocol tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

COM(2009) 361

 

16.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de mededeling aan de commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96

COM(2009) 362

 

13.7.2009

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid

COM(2009) 363

 

16.7.2009

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG

COM(2009) 364

 

16.7.2009

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

COM(2009) 366

 

15.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

COM(2009) 367

 

16.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt in te nemen in het Samenwerkingscomité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino met het oog op de goedkeuring van het omnibusbesluit

COM(2009) 371

 

16.7.2009

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

COM(2009) 375

 

17.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad

COM(2009) 377

 

22.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

COM(2009) 381

 

22.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door de Gemeenschappen en hun lidstaten in te nemen standpunt in de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, inzake de goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging van de Associatieagenda EU-Oekraïne en een besluit tot instelling van een Gemengd Comité

COM(2009) 386

 

20.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan

COM(2009) 389R

 

28.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad tot beëindiging van de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat

COM(2009) 391

 

27.7.2009

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

COM(2009) 392

 

28.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van het besluit van het Gemengd Comité inzake de authenticatie van de teksten in de Bulgaarse en de Roemeense taal van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen

COM(2009) 393

 

29.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Somalië

COM(2009) 395

 

29.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

COM(2009) 396

 

27.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1890/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan van oorsprong uit onder meer Vietnam

COM(2009) 399

 

29.7.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de daarop vissende visserijtakken

COM(2009) 410

 

30.7.2009

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de door BusinessEurope, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

COM(2009) 411

 

3.8.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2009) 412

 

3.8.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2009) 413

 

31.7.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over een besluit van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde Gemengd Comité tot wijziging van bijlage B bij de overeenkomst

COM(2009) 414

 

5.8.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het reglement van orde van het EPO-comité, als bedoeld in de tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

COM(2009) 417

 

4.8.2009

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Thailand, of verzonden vanuit Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan, en tot intrekking van de aan Chup Hsin Enterprise Co. Ltd en Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd verleende vrijstelling

COM(2009) 418

 

5.8.2009

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het reglement van orde voor geschillenbeslechting en de gedragscode voor scheidsrechters, als bedoeld in de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu