52011PC0378
TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Het Gemengd Comité van de EER moet alle belangrijke communautaire wetgeving zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan in de EER-Overeenkomst opnemen omwille van de nodige rechtszekerheid en homogeniteit van de interne markt.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER in de bijlage bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreft een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) in de vorm van de toevoeging van nieuwe communautaire wetgeving, namelijk Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening), die in de Overeenkomst moet worden opgenomen. Met dit besluit worden de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap omgezet, en wordt het voor de EVA-staten mogelijk om vergunningen voor de hele EER te verlenen, op voorwaarde dat de desbetreffende overeenkomst met een derde land door het Gemengd Comité van de EER is goedgekeurd. Dit besluit voorziet ook in een termijn van vijf jaar voor openbaredienstverplichtingen voor regionale luchthavens in IJsland en de vier meest noordelijke districten in Noorwegen, zoals deze verplichtingen ook gelden voor de in artikel 349 van het VWEU bedoelde ultraperifere gebieden, omdat het gaat om routes naar gebieden die even perifeer kunnen worden geacht als de ultraperifere gebieden van de EU.

De in de Overeenkomst opgenomen Verordeningen (EEG) nrs. 2407/92, 2408/92 en 2409/92 worden bij Verordening (EG) nr. 1008/2008 van de Raad ingetrokken en moeten bijgevolg uit de Overeenkomst worden geschrapt.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst stelt de Raad met betrekking tot dit soort besluiten op voorstel van de Commissie het standpunt van de Unie vast.

De Commissie dient het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER bij de Raad in met het oog op vaststelling van het standpunt van de Unie. De Commissie hoopt dit standpunt zo spoedig mogelijk in het Gemengd Comité van de EER te kunnen uiteenzetten.

2011/0165 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage XIII (Vervoer)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte[1], en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de Overeenkomst” genoemd) bevat specifieke bepalingen en regelingen inzake vervoer.

(2) Het is wenselijk Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening)[2] in de Overeenkomst op te nemen. Het is tevens wenselijk de thans in de Overeenkomst opgenomen Verordeningen (EEG) nrs. 2407/92[3], 2408/92[4] en 2409/92[5] van de Raad, die bij Verordening (EG) nr. 1008/2008 worden ingetrokken, uit de Overeenkomst te schrappen.

(3) Bijlage XIII bij de Overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot een geplande wijziging van bijlage XIII bij de Overeenkomst is in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Ontwerp

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr.

van

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. .../… van het Gemengd Comité van de EER van …[6].

2. Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening)[7] moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

3. De in de Overeenkomst opgenomen Verordeningen (EEG) nrs. 2407/92[8], 2408/92[9] en 2409/92[10] worden bij Verordening (EG) nr. 1008/2008 ingetrokken, die bijgevolg uit de Overeenkomst moeten worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. De tekst van punt 64a (Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad) wordt vervangen door:

„ 32008 R 1008 : Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening) (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

(a) In artikel 4, onder f), worden de woorden „, tenzij anders is bepaald in een overeenkomst met een derde land waarbij de Gemeenschap partij is” vervangen door:

„. Exploitatievergunningen die in de hele EER rechtsgevolgen sorteren, kunnen echter op grond van uitzonderingen op deze voorwaarde worden verleend, als daarin is voorzien in overeenkomsten met derde landen waarbij de Gemeenschap of een of meer EVA-staten partij zijn, mits het Gemengd Comité van de EER een besluit daartoe vaststelt.”.

(b) Aan het slot van artikel 16, lid 9, tweede alinea, wordt het volgende toegevoegd:

„, of voor een route naar regionale luchthavens in IJsland en de vier meest noordelijke districten van Noorwegen.”.

2. De tekst van de punten 65 (Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad) en 66b (Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1008/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op […], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER

[1] PB L 305 van 30.11.1994, blz. 6.

[2] PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.

[3] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.

[4] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.

[5] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 15.

[6] PB L …

[7] PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.

[8] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.

[9] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.

[10] PB L 240 van 24.8.1992, blz. 15.

( [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.]