28.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/79


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus (herschikking)

(COM(2011) 319 definitief — 2009/0165 (COD))

2012/C 24/15

De Raad heeft op 19 juli 2011 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te raadplegen over het

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus (Herschikking)

COM(2011) 319 definitief — 2009/0165 (COD).

Aangezien het Comité zich in zijn op 28 april 2010 (1) goedgekeurde advies over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus (herschikking) al heeft uitgesproken over de inhoud van dit voorstel, heeft het tijdens zijn op 26 en 27 oktober 2011 gehouden 475e zitting (vergadering van 26 oktober) met 149 stemmen voor, bij 5 onthoudingen, besloten geen nieuw advies ter zake op te stellen, maar te verwijzen naar het standpunt dat het in bovengenoemd advies heeft ingenomen.

Brussel, 26 oktober 2011

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Staffan NILSSON


(1)  EESC-advies over de Procedures voor verlening of intrekking van internationale bescherming: minimumnormen, PB C 18 van 19.01.2011, blz. 85.