14.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 364/7


ADVIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 december 2011

inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 1 december 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Voorzitter van de Europese Raad om een advies inzake een Aanbeveling van de Raad van 30 november 2011 (1) betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank.

De adviesbevoegdheid van de Raad van bestuur van de ECB is gebaseerd op artikel 283, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Algemene opmerkingen

1.

De Aanbeveling van de Raad die ter beslissing werd voorgelegd aan de Europese Raad en waarover de het Europees Parlement en Raad van bestuur van de ECB worden geraadpleegd, beveelt aan dat Benoît COEURÉ voor een ambtstermijn van acht jaar wordt benoemd tot lid van de directie van de ECB.

2.

De Raad van bestuur van de ECB is van mening dat de voorgestelde kandidaat een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 283, lid 2 van het Verdrag vereist.

3.

De Raad van bestuur van de ECB heeft geen bezwaar tegen de Aanbeveling van de Raad Benoît COEURÉ te benoemen tot lid van de directie van de ECB.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 december 2011.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.