23.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 182/6


ADVIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 juni 2011

inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

(CON/2011/48)

2011/C 182/03

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 23 mei 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de president van de Europese Raad om een advies inzake de Aanbeveling van de Raad van 17 mei 2011 betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (1).

De adviesbevoegdheid van de Raad van bestuur van de ECB is gebaseerd op artikel 283, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Algemene opmerkingen

1.

De bij de Europese Raad ingediende Aanbeveling van de Raad, waarover het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB worden geraadpleegd, beveelt aan dat Mario Draghi met ingang van 1 november 2011 voor een periode van acht jaar wordt benoemd tot president van de ECB.

2.

De Raad van bestuur van de ECB is van mening dat de voorgestelde kandidaat een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 283, lid 2 van het Verdrag vereist.

3.

De Raad van bestuur van de ECB heeft geen bezwaar tegen de Aanbeveling van de Raad om Mario Draghi tot president van de ECB te benoemen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juni 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Is nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.