17.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 312/15


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2010/C 312/10

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

30.9.2010

Duur

30.9.2010-31.12.2010

Lidstaat

Frankrijk

Bestand of groep van bestanden

HER/5B6ANB

Soort

Haring (Clupea harengus)

Gebied

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

664718

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.