52010DC0724

/* COM/2010/0724 def. - COD 2009/0006*/ MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielbenamingen en de desbetreffende etikettering van textielproducten


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 8.12.2010

COM(2010) 724 definitief

2009/0006 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het

standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielbenamingen en de desbetreffende etikettering van textielproducten

2009/0006 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het

standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielbenamingen en de desbetreffende etikettering van textielproducten

1. ACHTERGROND

Toezending van het voorstel aan het Europees Parlement en de Raad (document COM(2009) 31 definitief – 2009/0006 COD): | 30 januari 2009. |

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: | 16 december 2009. |

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: | 18 mei 2010. |

Goedkeuring van het standpunt van de Raad: | 6 december 2010. |

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel van de Commissie is goedgekeurd in de context van het initiatief "Betere regelgeving". Het doel van het voorstel is het bestaande regelgevende kader voor de etikettering van textielproducten te vereenvoudigen en te verbeteren met het oog op de aanmoediging van de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe vezels alsook van de innovatie in de textiel- en kledingsector. Om dit algemene doel te bereiken beoogt het voorstel:

- de vergemakkelijking van het wetgevingsproces om de wetgeving aan de technische vooruitgang aan te passen door de omvorming van de drie bestaande richtlijnen tot een enkele verordening, wat de omzetting van louter technische bijwerkingen zou vermijden;

- verkorting van de tijd tussen de indiening van een aanvraag en de goedkeuring van een nieuwe vezelbenaming

3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD

3.1 Algemene opmerkingen over het standpunt van de Raad in eerste lezing

De Raad heeft het voorstel van de Commisie tot vereenvoudiging van de bestaande wetgeving inzake textielbenamingen en de desbetreffende etikettering van textielproducten toegejuicht. Het standpunt van de Raad in eerste lezing volgt de lijnen van het oorspronkelijke voorstel; het voerde hoofdzakelijk toevoegingen en verbeteringen in om de werkingssfeer te verduidelijken, de structuur te verfijnen, duidelijker definities te geven en de tekst aan de laatste wettelijke en institutionele ontwikkelingen aan te passen.

De Commissie spreekt haar genoegdoening uit over de voltooiing van de eerste lezing in de Raad. Er zij gewezen op de voordelen van een vereenvoudigd regelgevend kader voor de belanghebbenden en de nationale instanties; daarom is het voor een meer innovatieve textiel- en kledingsector dienstig dat de nieuwe verordening snel wordt vastgesteld.

3.2 Resultaat van de door het Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

3.2.1. Amendementen van het Europees Parlement die in eerste lezing geheel, gedeeltelijk of in beginsel in het standpunt van de Raad zijn opgenomen

Het standpunt van de Raad in eerste lezing omvat een groot aantal ook door het Europees Parlement ingevoerde technische amendementen om de tekst in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met het nieuwe wetgevende kader voor het in de handel brengen van goederen[1]. Verder stelt het formele wijzigingen voor ter verduidelijking van sommige bepalingen, zoals operationele bijzonderheden of de verantwoordelijkheid van de marktdeelnemers.

Het omvat ook de technische amendementen die voorzien in een verdere vereenvoudiging door het voorstellen van een overgangsregeling die moet leiden naar een op normen gebaseerd systeem waarbij de gedetailleerde beschrijving van kwantificeringsmethoden wordt vervangen door referenties aan Europese normen.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Raad de nodige wijzigingen aangebracht om de oorspronkelijke voorstellen inzake comitologie te vervangen door het nieuwe stel voorschriften ter uitvoering van artikel 290 van het Verdrag. Terwijl de door het Parlement voorgestelde amendementen de delegatietermijn beperken, waardoor een "beëindigingsclausule" wordt gecreëerd, ondersteunt de Commissie de in het standpunt van de Raad voorgestelde amendementen die voorzien in de automatische verlenging van de aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden.

De Commissie is het met deze technische amendementen eens.

3.2.2. Amendementen van het Europees Parlement die niet zijn opgenomen in het standpunt van de Raad in eerste lezing

De Raad is van mening dat de uitbreiding van de werkingssfeer van de regelgeving niet in overeenstemming te brengen is met het vereenvoudigingsdoel van het oorspronkelijke voorstel. Daarom omvat het standpunt van de Raad in eerste lezing geen amendementen om nieuwe bepalingen in te voegen inzake de oorsprongaanduiding of de aanduiding van de aanwezigheid van delen die van dieren zijn afgeleid. De Raad wil deze zaken liever in het kader van een vervolgexercitie na de vaststelling van de verordening onderzoeken. De Commissie ondersteunt de oorsprongaanduiding zoals blijkt uit de goedkeuring van een voorstel[2] op dit gebied in 2005, dat van toepassing is op verscheidene categorieën van ingevoerde goederen, waaronder textielproducten. Om een interinstitutioneel akkoord te vergemakkelijken zou de Commissie zich in deze zaak flexibeler kunnen opstellen.

Het standpunt van de Raad omvat geen herzieningsclausule; de Raad heeft echter zijn steun uitgesproken voor een breed opgezet onderzoek naar de etiketteringsvoorschriften voor textielproducten na de vaststelling van de verordening. De Commissie steunt deze benadering.

Wat de amendementen inzake specifieke producten betreft – op maat gemaakte artikelen en textielspeelgoed, is de Commissie het eens met het standpunt van de Raad dat de bestaande bepalingen handhaaft.

De Raad erkent het belang van een volledige beschrijving van de in een textielproduct aanwezige vezels; het standpunt van de Raad handhaaft echter de bestaande wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Het standpunt van de Raad verduidelijkt het taalregime van de verordening. Wat de invoering van een taalonafhankelijk symboolsysteem betreft, zou de Raad in dit stadium liever geen nieuwe bepalingen willen opnemen en deze mogelijkheid willen onderzoeken in het kader van de toekomstige herziening van de etikettering van textielproducten; de Commissie steunt deze benadering.

3.3 Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen

De Raad heeft de technische definities en het gebruik van de termen etikettering en markering in de gehele tekst nader bekeken. Het standpunt van de Raad in eerste lezing verduidelijkt ook de procedure voor de toekenning van hogere productietoleranties en verfijnt de technische gegevens van de bijlagen bij de verordening.

De Commissie keurt de hoofdlijnen van deze amendementen goed.

4. CONCLUSIE

De Raad heeft een besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen.

De Commissie steunt de hoofdlijnen van het standpunt van de Raad in eerste lezing. De oorsprongaanduiding is echter reeds in 2005 door de Commissie voorgesteld voor een reeks goederen, waaronder textielproducten, en zou in deze verordening kunnen worden geïntegreerd. Met dit doel voor ogen en rekening houdend met de afwijkende standpunten van de medewetgevers over de werkingssfeer van de verordening, verbindt de Commissie zich ertoe de institutionele onderhandelingen te vergemakkelijken om een aanvaardbaar compromis voor beide medewetgevers te bereiken.

[1] PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21 – 47, blz. 82 - 128

[2] COM(2005) 661 definitief.