52010PC0613

/* COM/2010/0613 def. */ Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/009 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje)


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 29.10.2010

COM(2010) 613 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/009 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje)

TOELICHTING

Krachtens punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[1] mag uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen euro boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financieel kader beschikbaar worden gesteld.

De regels die van toepassing zijn op de bijdragen uit het EFG zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering[2].

Op 22 maart 2009 heeft Spanje aanvraag EGF/2010/009 ES/Textiel Comunidad Valenciana, ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van gedwongen ontslagen in 143 bedrijven die vallen onder afdeling 13 van de NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van textiel")[3] in de NUTS II-regio Comunidad Valenciana (ES52) in Spanje.

Na de aanvraag grondig te hebben onderzocht, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan.

SAMENVATTING VAN DE AANVRAAG EN ANALYSE

Belangrijkste gegevens: |

EGF-referentienummer | EGF/2010/009 |

Lidstaat | Spanje |

Artikel 2 | onder b) |

Betrokken ondernemingen | 143 |

NUTS II-regio | Comunidad Valenciana [ES52] |

NACE Rev. 2-afdeling | Afdeling 13 (Vervaardiging van textiel) |

Referentieperiode | 13.4.2009 tot en met 12.1.2010 |

Startdatum voor de individuele dienstverlening | 15.6.2010 |

Datum van de aanvraag | 22.3.2010 |

Ontslagen tijdens de referentieperiode | 544 |

Ontslagen werknemers voor wie steun wordt aangevraagd | 350 |

Individuele dienstverlening: budget in euro's | 3 028 409 |

Uitgaven voor de implementatie van het EFG[4]: budget in euro's | 140 000 |

% van de uitgaven voor de implementatie van het EFG | 4,42 |

Totaal budget in euro's | 3 168 409 |

EFG-bijdrage in euro's (65%) | 2 059 466 |

1. De aanvraag werd op 22 maart 2010 bij de Commissie ingediend; aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 17 juni 2010 toegevoegd.

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening uit het EFG van artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, en werd ingediend binnen de in artikel 5 van die verordening genoemde termijn van tien weken.

Verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering of de financiële en economische wereldcrisis

3. Spanje legt het verband tussen de ontslagen en de structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering met het argument dat de EU-handelsbalans voor textiel volgens de handelsstatistieken van Eurostat tijdens de periode 2004-2008 aanzienlijk is verslechterd. De invoer van textiel in de EU is tijdens de periode 2004-2008 met 13% gestegen; de uitvoer van textiel uit de EU naar de rest van de wereld is tijdens dezelfde periode met 0,5% gedaald. De EU-handelsbalans voor textiel is geëvolueerd van een overschot van 927 miljoen euro in 2004 naar een tekort van 1 441 miljoen euro in 2008.

Textiel in miljoenen euro's | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Groeipercentage 2004/2008 |

Invoer in de EU | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Uitvoer uit de EU | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0,5 |

Balans | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Deze dalende vraag werd ook in Spanje gevoeld. Tijdens de periode 2005-2008 is de Spaanse handelsbalans voor textiel, die toen reeds negatief was, met nog eens 15% verslechterd: zij evolueerde van -609 miljoen euro naar -698 miljoen euro.

De lidstaat voerde ook aan dat de crisis de neergang in de sector nog heeft versterkt.

Bewijsstukken voor het aantal ontslagen en voldoening aan de criteria van artikel 2, onder b)

5. De aanvraag werd door Spanje ingediend in het kader van het criterium voor steunverlening van artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, op grond waarvan ten minste vijfhonderd gedwongen ontslagen moeten vallen binnen een periode van negen maanden in ondernemingen van dezelfde afdeling van de NACE Rev. 2 in een regio of in twee aan elkaar grenzende regio's volgens de NUTS II-indeling.

6. In de aanvraag wordt melding gemaakt van 544 gedwongen ontslagen in 143 bedrijven die zijn ingedeeld in dezelfde afdeling van de NACE Rev. 2 tijdens de referentieperiode van negen maanden (van 13 april 2009 tot en met 12 januari 2010) en die alle gelegen zijn in één enkele regio volgens de NUTS II-indeling, namelijk de Comunidad Valenciana. 247 van deze ontslagen werden berekend in overeenstemming met artikel 2, tweede alinea, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1927/2006, 217 in overeenstemming met het tweede streepje en 80 in overeenstemming met het derde streepje.

Voor elke onderneming werden de ontslagen berekend volgens één van de drie streepjes van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Voor zeven ondernemingen[5] werden de ontslagen evenwel berekend volgens twee verschillende streepjes.

7. De Commissie heeft de overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, derde streepje, vereiste bevestiging ontvangen dat het hierbij werkelijk om 544 ontslagen gaat.

Het onvoorziene karakter van deze ontslagen

8. De laatste jaren waren erg moeilijk voor de textielsector, die een grote herstructurering en modernisering heeft doorgevoerd in reactie op de concurrentiedruk na het verstrijken van het Multivezelakkoord van de Wereldhandelsorganisatie en van de daaropvolgende Overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten. Na aanzienlijke productiedalingen begin dit decennium (gemiddeld -5% per jaar), leek de productie zich in 2006 te stabiliseren en te herstellen. In 2007 bleef de productie op hetzelfde niveau als in 2006. Als rechtstreeks gevolg van de economische en financiële crisis, die niet voorzien was, begon de productie van textiel in 2008 te dalen. Die daling versnelde tijdens het laatste kwartaal van 2008 (-17% in vergelijking met dezelfde periode in 2007) en werd nog uitgesprokener tijdens het eerste kwartaal van 2009 (-24,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2008). De economische en financiële crisis heeft ook een daling van de vraag tot gevolg bij bepaalde geïndustrialiseerde handelspartners, zoals de VS en Japan (respectievelijk -15% en -7% van de waarde van de EU-uitvoer in 2008 in vergelijking met het jaar daarvoor).

9. Traditioneel wordt de trend in de Europese textielsector geacht verband te houden met het verbruik van de gezinnen. Door de economische en financiële crisis is de vraag naar industriële producten afgenomen omdat het vertrouwen van de consumenten is verminderd en het aan liquide middelen ontbreekt. De Spaanse autoriteiten voerden aan dat de financiële en economische crisis heeft geleid tot de plotselinge neergang van de wereldeconomie, met enorme gevolgen voor tal van sectoren, en dat de economische situatie de trends van de voorgaande jaren sinds 2008 niet meer volgt, wat niet kon worden voorzien.

De bedrijven waar de ontslagen vallen, en de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd

10. De aanvraag heeft betrekking op 544 gedwongen ontslagen (waarbij voor 350 werknemers steun wordt aangevraagd) in de volgende 143 bedrijven:

Bedrijven en aantal ontslagen |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Totaal aantal ondernemingen: 143 | Totaal aantal ontslagen: 544 |

11. Uitsplitsing van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd:

Categorie | Aantal | Percentage |

Mannen | 216 | 61,7 |

Vrouwen | 134 | 38,3 |

EU-burgers | 346 | 98,9 |

Niet-EU-burgers | 4 | 1,1 |

15-24 jaar | 2 | 0,6 |

25-54 jaar | 269 | 76,9 |

55-64 jaar | 75 | 21,4 |

Ouder dan 64 jaar | 4 | 1,1 |

12. Vier van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd, hebben een handicap.

13. Uitsplitsing per beroepscategorie:

Categorie | Aantal | Percentage[6] |

Leidinggevende functies | 6 | 1,6 |

Technici | 33 | 9,5 |

Administratieve functies | 37 | 10,6 |

Ambachtsberoepen en verwante beroepen | 56 | 16,1 |

Bedieningspersoneel van machines | 182 | 52,1 |

Lagere beroepen | 26 | 7,3 |

Andere | 10 | 2,7 |

14. Uitsplitsing per onderwijsniveau[7]:

Onderwijsniveau | Aantal | Percentage[8] |

Basisonderwijs (tot het einde van de leerplicht) | 280 | 79,9 |

Hoger secundair onderwijs | 31 | 8,8 |

Tertiair onderwijs | 30 | 8,6 |

Overige (niet-formeel onderwijs) | 3 | 0,9 |

Ongeschoolden of voortijdige schoolverlaters | 6 | 1,7 |

15. Dezelfde percentages kunnen worden aangetroffen voor het totaal van de 544 ontslagen werknemers.

16. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 heeft Spanje bevestigd dat een beleid van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie is toegepast en ook verder zal worden toegepast in de verschillende stadia van de uitvoering van het EFG, en in het bijzonder bij de toegang ertoe.

Beschrijving van het betrokken gebied, de autoriteiten ervan en andere belanghebbenden

17. Het gebied waar de ontslagen zijn gevallen, bevindt zich in de NUTS II-regio Comunidad Valenciana en ligt voornamelijk binnen vijf comarcas (districten) langs beide zijden van de grens tussen de NUTS III-provincies Alicante en Valencia.

18. 11,5% van alle Spaanse ondernemingen is in de Comunidad Valenciana gevestigd. In deze regio vertegenwoordigt de be- en verwerkende industrie 26% van de totale werkgelegenheid, de dienstensector 60%, de bouw 10% en de primaire sector 4%. De Comunidad Valenciana telt veel kleine en middelgrote ondernemingen die hoofdzakelijk gespecialiseerd zijn in het maken van meubels, schoenen, textiel, keramiek en speelgoed. Deze sectoren zijn geconcentreerd in gebieden rond een beperkt aantal gemeenten.

19. De belangrijkste betrokkenen zijn de Generalitat Valenciana (de autonome regering van de Comunidad Valenciana) en met name SERVEF (de arbeidsbureaus van de autonome regering), het consortium van het territoriale werkgelegenheidspact van de Vinalopó-vallei (Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó)[9], de vakbonden UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT-FITEQA en FECOMA-CCOO-PV[10], CIERVAL (de confederatie van bedrijfsorganisaties van de autonome regio Valencia) en ATEVAL (de vereniging van textielondernemers in de Comunidad Valenciana).

Verwachte gevolgen van de ontslagen voor de plaatselijke, regionale of nationale werkgelegenheid

20. Het aantal ontslagen in de textielsector in de Comunidad Valenciana, dat tijdens de periode 2005-2007 relatief stabiel was en een dalende trend vertoonde, steeg in de twee daaropvolgende jaren (2008-2009) met 40,61%. De werkgelegenheid in de textielsector vertegenwoordigt 4,8% van de totale werkgelegenheid in de be- en verwerkende industrie in de regio.

21. Deze ontslagen hebben plaatselijk zware gevolgen doordat de sector in een klein aantal gebieden geconcentreerd is. De textielactiviteit in de Comunidad Valenciana (30% van de werkgelegenheid in de textielsector in Spanje) is gevestigd in industriedistricten waar deze sector domineert. Zeven districten, die bijna allemaal aan elkaar grenzen (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó en Baix Segura), vertegenwoordigen 75,2% van de werkgelegenheid in de textielsector in de Comunidad Valenciana.

22. In de vijf gemeenten[11] die het hardst door de ontslagen ingevolge de crisis in de textielsector worden getroffen, vertegenwoordigen de ontslagen waarop deze aanvraag betrekking heeft 35,13% van de stijging van de werkloosheid in de be- en verwerkende industrie tijdens de referentieperiode (april 2009-januari 2010 ).

23. De belangrijkste economische sectoren in Alicante (NUTS III-niveau) waren traditioneel de productie van schoenen, leder, textiel en marmer. Zowel de schoenen- als de ledersector ondervonden de laatste jaren evenwel problemen, hoofdzakelijk door de concurrentie van schoenen en andere lederproducten uit Azië. De marmerindustrie – die tijdens die jaren als een vangnetsector werd beschouwd – lijdt eveneens onder de gevolgen van de recente financiële en economische crisis. Na deze ontslagen in de natuursteensector in de Comunidad Valenciana heeft Spanje in maart 2010 nog een aanvraag[12] ingediend voor een financiële bijdrage uit het EFG voor deze werknemers.

Gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening waarvoor financiering wordt aangevraagd, gespecificeerde kostenraming en complementariteit met door de structuurfondsen gefinancierde acties

24. De volgende maatregelen worden voorgesteld; samen vormen deze een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening met het oog op de re-integratie van de werknemers in het arbeidsproces.

Voorbereiding en begeleiding

- Algemene informatie : de eerste maatregel, die aan alle 350 deelnemers wordt aangeboden, omvat informatie over vaardigheids- en opleidingseisen, beschikbare scholingsprogramma's en ondersteuningsprogramma's voor werkstages, alsook toelagen en stimulerende maatregelen.

- Begeleiding: profilering van de werknemers en de planning, uitvoering en follow-up van individuele ondersteuning, met inbegrip van begeleiding door mentoren. De begeleiding door een mentor garandeert dat de pakketten tijdens de uitvoering van de EFG-maatregelen zo nodig kunnen worden aangepast.

Opleiding

- Basisopleiding, voorafgaand aan de verwerving van nieuwe vaardigheden : de deelnemers krijgen een basisopleiding in ICT, het actief zoeken naar werk, zelfachting en basisvaardigheden voor ondernemerschap.

- Scholing in beroepsvaardigheden: de deelnemers zullen worden geschoold in beroepsvaardigheden die momenteel gevraagd zijn. De scholing zal worden gevolgd door een betaalde stage (320 euro per deelnemer per maand). Ongeveer 24% van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd zal van deze maatregel profiteren.

- Scholing voor een opwaardering van de vaardigheden : de deelnemers zullen worden geschoold in één van de specialiteiten van de INEM (de nationale publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie). Deze scholing is in principe korter dan de scholing in beroepsvaardigheden, aangezien de vaardigheden waarover de deelnemers reeds beschikken, zullen worden versterkt en opgewaardeerd. De werknemers zullen de mogelijkheid krijgen om de scholing aan te vullen met een betaalde stageperiode. Deze stage is evenwel niet verplicht voor de deelnemers aan de maatregel. Ongeveer 24% van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd zal van deze maatregel profiteren.

- Scholing in gekwalificeerde zorgberoepen : in het gebied waar de ontslagen zijn gevallen, is er een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorgsector. De inhoud van de scholing zal worden besproken met de plaatselijke maatschappelijke diensten teneinde zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen en behoeften van de steden. De scholing zal zowel in de klas als op het terrein worden gegeven. De scholing op het terrein zal in kleine groepjes worden georganiseerd voor een betere follow-up van de praktische scholing. Ongeveer 10% van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd zal van deze maatregel profiteren.

- Persoonlijke ontwikkeling en inleiding tot het ondernemerschap : deze scholing is bedoeld voor werknemers met een profiel dat hen geschikt maakt voor functies in het middenkader of voor ondernemerschap. Zij zullen worden geschoold in onderwerpen zoals bedrijfswaarden en persoonlijke waarden, doeltreffend omgaan met verandering, marketing en innovatie als groeistrategie, emotionele intelligentie, enz. Werknemers die hun eigen bedrijf willen oprichten, kunnen specifieke scholingsactiviteiten volgen die traditionele scholing (met elementen zoals planning, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van bedrijfsplannen, enz.) combineren met het gebruik van simulatiesoftware waarmee de deelnemers het besluitvormingsproces bij het opzetten van een bedrijf kunnen simuleren.

Bevordering van ondernemerschap

- Begeleiding van projecten en initiatieven : haalbare bedrijfsprojecten en projecten om zich als zelfstandige te vestigen ontwikkelen, realiseren en in goede banen leiden. De mentoren zullen ook zowel in als buiten het district mogelijkheden proberen te vinden voor werknemers die zich als zelfstandige willen vestigen en deze aan de deelnemers voorstellen.

- Begeleiding bij de oprichting van een bedrijf : deze maatregel is bedoeld om ontslagen werknemers die van plan zijn hun eigen bedrijf op te richten, de helpende hand te bieden. Zij omvat individueel mentorschap tijdens het hele oprichtingsproces van het bedrijf (ontwikkeling van een bedrijfsidee, haalbaarheidsstudie en hulp bij het opstellen van een bedrijfsplan) en ondersteuning bij het voeren van een administratie.

- Logistieke en financiële ondersteuning : deze maatregel houdt verband met het bijeenbrengen van kapitaal en ondersteuning bij de administratieve procedures om met succes een aanvraag in te dienen voor stimulerende maatregelen bij het oprichten van een bedrijf. De mentoren zullen de economische ontwikkeling van de bedrijfinitiatieven volgen om op toekomstige problemen te kunnen anticiperen en mogelijke oplossingen te kunnen voorstellen.

Intensieve hulp bij het zoeken naar werk

- Intensieve hulp bij het zoeken naar werk : intensieve zoektocht naar werk, waarbij zowel passief als actief naar plaatselijke en regionale arbeidsmogelijkheden wordt gezocht, met name wat de opkomende economische activiteiten voor zelfstandigen en de kansen voor nieuwe specialisaties in de textielsector betreft. Er zal een website worden opgezet om de werknemers een aantal online-instrumenten aan te reiken die hen bij hun individuele zoektocht naar een baan kunnen helpen. De site zal uit drie delen bestaan: algemene informatie, scholingsactiviteiten en een deel met beperkte toegang, waar online-instrumenten zoals simulatorsoftware voor het starten van een bedrijf worden aangeboden.

Stimulerende maatregelen

- Aanmoediging tot deelname : als aanmoediging om deel te nemen aan de acties ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 350 euro wanneer zij hun individueel maatregelenpakket hebben afgewerkt.

- Mobiliteitstoelage : de deelnemende werknemers zullen maximaal 500 euro ontvangen als bijdrage in hun reiskosten. Aangezien er geen geschikt openbaar vervoer is tussen de steden in de regio, zullen de deelnemers zich met eigen vervoer moeten verplaatsen van hun woonplaats naar de stad waar de acties worden georganiseerd.

- Stimulerende maatregelen ten behoeve van outplacement : gedurende een periode van maximaal zeven maanden wordt maandelijks een bedrag van 350 euro boven op het loon uitgekeerd aan werknemers die als werknemer of zelfstandige herintreden.

- Ondersteuning bij de oprichting van een bedrijf : werknemers die hun eigen bedrijf oprichten, zullen maximaal 3 000 euro ontvangen om de oprichtingskosten te dekken.

25. De in de aanvraag vermelde uitgaven voor de implementatie van het EFG overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 dekken activiteiten op het vlak van beheer en controle, alsook voorlichting en publiciteit.

26. De door de Spaanse autoriteiten voorgestelde individuele dienstverlening omvat actieve arbeidsmarktmaatregelen die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 voor financiering in aanmerking komen. De Spaanse autoriteiten ramen de totale kosten van deze dienstverlening op 3 028 409 euro en de uitgaven voor de implementatie van het EFG op 140 000 euro (= 4,42% van het totale bedrag). Van het EFG wordt in totaal een bijdrage van 2 059 466 euro (65% van de totale kosten) gevraagd.

Maatregelen | Geschat aantal werknemers voor wie steun wordt aangevraagd | Geraamde kosten per betrokken werknemer (in euro's) | Totale kosten (EFG en nationale medefinanciering) (in euro's) |

Individuele dienstverlening (artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 ) |

1. Voorbereiding en begeleiding 1.1 Algemene informatie (Acogida y seguimiento) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Begeleiding (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Scholing 2.1. Basisopleiding (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Scholing in beroepsvaardigheden (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Scholing voor een opwaardering van de vaardigheden (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Scholing in gekwalificeerde zorgberoepen (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Persoonlijke ontwikkeling en inleiding tot ondernemerschap (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Stages | 96 | 900 | 86 400 |

3. Bevordering van ondernemerschap 3.1 Begeleiding van projecten en initiatieven (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Begeleiding bij de oprichting van een bedrijf (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistieke en financiële ondersteuning (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intensieve hulp bij het zoeken naar werk (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Stimulerende maatregelen 5.1. Aanmoediging tot deelname (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Mobiliteitstoelage (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Stimulansen voor outplacement (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Ondersteuning bij de oprichting van een bedrijf (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Subtotaal individuele dienstverlening | 3 028 409 |

Uitgaven voor de implementatie van het EFG (artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006) |

Beheer | 60 000 |

Voorlichting en publiciteit | 40 000 |

Controle | 40 000 |

Subtotaal uitgaven voor de implementatie van het EFG | 140 000 |

Totale geraamde kosten | 3 168 409 |

EFG-bijdrage (65% van de totale kosten) | 2 059 466 |

27. De Spaanse autoriteiten bevestigen dat de hierboven beschreven maatregelen complementair zijn met door de structuurfondsen gefinancierde acties en dat de nodige maatregelen zijn genomen om dubbele financiering te voorkomen.

28. De voornaamste doelstellingen van de operationele programma's van het ESF 2007-2013 voor de Comunidad Valenciana behelzen de bevordering van een leven lang leren van de werknemers en het terugdringen van het risico van voortijdig schoolverlaten, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de meest kwetsbare mensen of mensen die het gevaar lopen sociaal uitgesloten te raken, voornamelijk jonge werknemers, of werknemers ouder dan 45 jaar, vrouwen en mensen met een handicap. De maatregelen van het EFG daarentegen zullen gericht zijn op ontslagen werknemers in een gebied dat sterk in textielproductie is gespecialiseerd, zonder enige beperking wat leeftijd, opleiding enz. betreft

29. Door de voordurende follow-up van ESF- en EFG-acties met vergelijkbare doeleinden en van de betrokken werknemers zullen overlappingen van maatregelen van beide fondsen worden vermeden.

Datum/data waarop met individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers is begonnen of waarop gepland is daarmee te beginnen

30. Op 15 juni 2010 maakte Spanje ten behoeve van de getroffen werknemers een begin met de individuele dienstverlening van het gecoördineerde pakket, waarvoor een financiële bijdrage van het EFG wordt aangevraagd. Deze datum geldt daarom als het begin van de periode waarin uitgaven voor een eventuele ondersteuning uit het EFG in aanmerking komen.

Wijze waarop de sociale partners zijn geraadpleegd

31. De sociale partners werden tijdens de voorbereiding van het gecoördineerde pakket maatregelen geraadpleegd. De voorgestelde aanvraag werd tijdens vergaderingen op 28 januari 2010 en 24 februari 2010 besproken met de sociale partners: SERVEF (de arbeidsbureaus van de autonome regering); de werkgeversorganisaties CIERVAL en ATEVAL; de belangrijkste vakbonden, UGT en CCOO; en vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Ontinyent en Alcoi. Tijdens de eerste vergadering is het project aan de sociale partners voorgelegd en zijn de stuurgroep en het technisch comité opgericht. Tijdens de tweede vergadering zijn de actieplannen voor de stuurgroep en het technisch comité opgesteld en zijn de rollen en taken verdeeld.

32. De Spaanse autoriteiten hebben bevestigd dat aan de voorschriften van de nationale en EU-wetgeving betreffende collectieve ontslagen is voldaan.

Informatie over acties die volgens de nationale wet of collectieve overeenkomsten verplicht zijn

33. In verband met de criteria van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 hebben de Spaanse autoriteiten in de aanvraag:

- bevestigd dat de financiële bijdrage van het EFG niet in de plaats komt van maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten onder de verantwoordelijkheid van ondernemingen vallen;

- aangetoond dat de maatregelen ten doel hebben steun te verlenen aan individuele werknemers en niet worden gebruikt om ondernemingen of sectoren te herstructureren;

- bevestigd dat voor de hierboven vermelde subsidiabele maatregelen geen steun uit andere EU-financieringsinstrumenten wordt ontvangen.

Beheers- en controlesystemen

34. Spanje heeft de Commissie meegedeeld dat de financiële bijdrage door dezelfde instanties wordt beheerd en gecontroleerd die ook de middelen uit het ESF beheren en controleren. Het directoraat-generaal voor economische zaken van het regionale ministerie van Financiën en werkgelegenheid van de Comunidad Valenciana zal fungeren als de bemiddelende instantie voor de beheersautoriteit.

Financiering

35. Op grond van de aanvraag van Spanje bedraagt de voorgestelde bijdrage uit het EFG aan het gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening 2 059 466 euro (65% van de totale kosten). De Commissie heeft haar voorstel voor een bijdrage uit het fonds gebaseerd op de informatie van Spanje.

36. Gezien het beschikbare maximumbedrag aan bijdragen uit het EFG ingevolge artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1927/2006, alsook de mogelijkheden tot herschikking van de kredieten, stelt de Commissie voor om uit het EFG het hierboven vermelde totale bedrag beschikbaar te stellen, dat zal worden toegewezen onder rubriek 1a van het financiële kader.

37. Het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage laat meer dan 25% van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG beschikbaar voor toewijzingen tijdens de laatste vier maanden van het jaar, zoals voorgeschreven bij artikel 12, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

38. Met haar voorstel om middelen uit het EFG beschikbaar te stellen, leidt de Commissie de vereenvoudigde trialoogprocedure in, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006, om van de twee takken van de begrotingsautoriteit de instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van het fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag. De Commissie verzoekt de eerste tak van de begrotingsautoriteit die op het passende politieke niveau overeenstemming bereikt over het ontwerp-voorstel voor een beschikbaarstelling uit het fonds, de andere tak en de Commissie van zijn voornemens op de hoogte te brengen. Indien één van de twee takken van de begrotingsautoriteit het niet met het voorstel eens is, wordt een formele trialoogvergadering bijeengeroepen.

39. De Commissie presenteert afzonderlijk een voorstel tot overschrijving om in de begroting voor 2010 specifieke vastleggings- en betalingskredieten op te nemen, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

Bron van betalingskredieten

40. Gezien de huidige stand van de implementatie is te verwachten dat de betalingskredieten die in 2010 beschikbaar zijn in begrotingsonderdeel 01.0404 "Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie – Programma voor ondernemerschap en innovatie" dit jaar niet volledig zullen worden opgebruikt.

41. Dit begrotingsonderdeel dekt de uitgaven in verband met de implementatie van het financiële instrument van dit programma, dat als hoofddoel heeft de toegang van het mkb tot financiering te vergemakkelijken. Er verloopt enige tijd tussen de overschrijvingen naar de door het Europees Investeringsfonds beheerde trustrekeningen en de uitbetalingen aan de begunstigden. De financiële crisis heeft ingrijpende gevolgen voor de voor 2010 geraamde uitbetalingen. Om het aanhouden van te grote saldi op de trustrekeningen te vermijden, is de methode voor het berekenen van de betalingskredieten dan ook herzien, rekening houdend met de verwachte uitbetalingen. Bijgevolg kan een bedrag van 2 059 466 euro voor overschrijving beschikbaar worden gesteld.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/009 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[13], en met name punt 28,

Gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering[14], en met name artikel 12, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie[15],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van door de globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen en om hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

(2) Het EFG staat sinds 1 mei 2009 ook open voor aanvragen om steun voor werknemers die worden ontslagen als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis.

(3) Krachtens het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 mag uit het EFG een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.

(4) Spanje heeft op 22 maart 2010 een aanvraag ingediend om de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in verband met gedwongen ontslagen in 143 bedrijven die vallen onder afdeling 13 van de NACE Rev. 2 ("Vervaardiging van textiel") in één enkele NUTS II-regio, de Comunidad Valenciana (ES52); aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 17 juni 2010 toegevoegd. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de Commissie voor om een bedrag van 2 059 466 euro beschikbaar te stellen.

(5) Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage te leveren voor de door Spanje ingediende aanvraag,

BESLUITEN:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 wordt een bedrag van 2 059 466 euro aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel/Straatsburg,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

[1] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

[2] PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.

[3] Verordening (EG) nr. 1893/2006 van 20 december 2006 (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

[4] Overeenkomstig artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. en Peivor S.L.

[6] Door het afronden klopt het totaal niet exact.

[7] Categorieën gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED-97).

[8] Door het afronden klopt het totaal niet exact.

[9] In dit consortium hebben de burgemeesters van Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe en Monforte de Cid zitting, alsook een vertegenwoordiger van het partnerschap van de gemeenten van de Vinalopó-vallei, vakbonden en plaatselijke bedrijfsorganisaties.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) en Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi en Alcoi.

[12] Aanvraag EGF/2010/005 ES/Natuursteen Comunidad Valenciana.

[13] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

[14] PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.

[15] PB C […] van […], blz. […].