52010DC0655

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Bewaking van de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's in de EU: gegevens voor het jaar 2009 /* COM/2010/0655 def. */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 10.11.2010

COM(2010) 655 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIEAAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Bewaking van de CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in de EU: gegevens voor het jaar 2009

VERSLAG VAN DE COMMISSIEAAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Bewaking van de CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in de EU: gegevens voor het jaar 2009

1. INLEIDING

Overeenkomstig artikel 9 van Beschikking nr. 1753/2000/EG[1] moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad jaarlijks een verslag indienen dat gebaseerd is op de bewakingsgegevens die zij van de lidstaten heeft ontvangen. Onderhavig verslag betreft de gegevens voor het jaar 2009.

Vanaf 2010 vervangen de bewaking en verslaglegging in het kader van Verordening (EG) nr. 443/2009[2] de verslaglegging op grond van Beschikking nr. 1753/2000/EG, aangezien deze beschikking bij die verordening wordt ingetrokken.

2. TRENDS BIJ NIEUWE PERSONENAUTO'S

2.1. Kwaliteit en verwerking van gegevens

Alle lidstaten hebben gegevens over de inschrijving van nieuwe personenauto's voor 2009 ingediend. Voor een aantal lidstaten dienden de gegevens manueel te worden herwerkt wegens de registratie van andere brandstoftypes dan overeengekomen, onbekende voertuigen, toepassing van de correctiefactor en andere ongerijmdheden. Deze kwesties werden aangepakt tijdens de gegevensbeoordeling en werden met succes opgelost, zonder dat belangrijke gegevens verloren gingen. De tijdreeksen dienen met de nodige voorzichtigheid te worden benaderd, aangezien niet voor alle jaren gegevens van alle EU-lidstaten beschikbaar zijn, zoals kan worden vastgesteld in punt 3. Ondanks alle inspanningen om consistente reeksen op te stellen, kunnen bepaalde trends niettemin breuken vertonen door een verbetering van de methodologie en de bewaking.

In vergelijking met de verslagen van de voorgaande jaren hebben de geïntegreerde gegevens in dit verslag betrekking op alle brandstoffen (terwijl vroeger alleen de cijfers voor benzine en diesel werden gemeld) en in tegenstelling tot vroegere verslagen worden de CO2-uitstootcijfers niet gecorrigeerd met 0,7%. Deze correctie met 0,7% werd toegepast bij de beoordeling van de vooruitgang die de fabrikantenorganisaties ACEA, JAMA en KAMA hadden geboekt, ter compensatie van een wijziging van de testprocedures nadat zij vrijwillige verbintenissen waren aangegaan[3]. Deze verbintenissen zijn vervangen door de streefcijfers in Verordening (EG) nr. 443/2009. Omwille van de continuïteit met vorige verslagen worden de gegevens per vereniging van voertuigfabrikanten vermeld.

Voor de tweede keer worden ook gegevens van voertuigen met alternatieve brandstoffen (AB's) in het verslag opgenomen wegens hun toenemend marktaandeel en betere gegevenskwaliteit. Dit omvat voertuigen met de volgende brandstofcategorieën: vloeibaar petroleumgas (LPG), aardgas, elektriciteit, waterstof, twee brandstoffen, benzine/bio-ethanol, benzine/LPG, benzine/aardgas en de voertuigen die werden vermeld in de categorie "andere".

2.2. Gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's

De gemiddelde specifieke CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's in de Europese Unie in het jaar 2009 bedroeg 145,7 g/km. Dit is een daling met 5,1% of 7,9 gram per kilometer in vergelijking met het voorgaande jaar (153,6 g/km in 2008) en de grootste relatieve daling van de specifieke uitstoot sinds het begin van de bewakingsregeling. Een deel van deze vermindering is mogelijk toe te schrijven aan de economische crisis en aan de sloopregelingen in bepaalde lidstaten. De gegevens tonen aan dat er zich enige downsizing van het autopark heeft voorgedaan, aangezien het gemiddeld vermogen, het gewicht en de cilinderinhoud licht gedaald zijn in 2009. Dieselvoertuigen zijn er in 2009 op vooruit gegaan met bijna 6 gram, benzinevoertuigen met bijna 9 gram en AB-voertuigen met iets meer dan 11 gram. Het verschil tussen nieuwe diesel- en nieuwe benzinevoertuigen is gedaald tot ongeveer 2,3 gram. Tien jaar geleden was er een verschil van meer dan 17 gram tussen nieuwe benzine- en nieuwe dieselvoertuigen.

Het aantal nieuwe benzineauto's was groter dan het aantal nieuwe dieselvoertuigen in 2009. In 2009 steeg het aandeel van AB-voertuigen aanzienlijk. Dit is vooral te danken aan de toename van het aantal ingeschreven benzine/LPG-voertuigen in Italië, dat op zichzelf goed is voor 92,8% van alle nieuwe benzine/LPG-personenauto's die in de EU27 zijn ingeschreven.

Tabel 1: Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s per brandstof (EU27)

Alle brandstoffen | 1 347 | 1 356 | 1 372 | 1 379 | 1 373 | 1 337 |

Benzine | 1 237 | 1 235 | 1 238 | 1 235 | 1 228 | 1 206 |

Diesel | 1 463 | 1 479 | 1 501 | 1 510 | 1 508 | 1 498 |

AB's | 1 415 | 1 404 | 1 392 | 1 271 | 1 237 | 1 169 |

2.4. Bewakingsgegevens per vereniging

Omwille van de continuïteit met de vorige verslagen worden hier de gegevens per vereniging van voertuigfabrikanten verstrekt. In 2009 is de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's bij alle verenigingen gedaald. In vergelijking met 2008 daalde de gemiddelde uitstoot van de ACEA met 7,3 gram, die van de JAMA met 11,2 gram, die van de KAMA met 9,7 gram en die van andere fabrikanten met gemiddeld 18,4 gram. De gemiddelde uitstoot van nieuwe personenauto's van zowel de KAMA als de JAMA was in 2009 lager dan die van de ACEA, terwijl dat in 2007 omgekeerd was.

Tabel 7: Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s per vereniging

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Van alle fabrikanten met meer dan 10 000 ingeschreven voertuigen in de Europese Unie in 2009 slaagde één fabrikant erin volledig te voldoen aan het streefcijfer voor 2015: MARUTTI (gemiddeld gewicht: 932 kg, specifiek emissiestreefcijfer: 110 g/km, gemiddelde specifieke CO2-uitstoot in 2009: 104 g/km, inschrijvingen in 2009: 14 095).

[1] Beschikking nr. 1753/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een systeem ter bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van CO2 door nieuwe personenauto's, PB L 202 van 10.8.2000.

[2] Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, PB L 140 van 5.6.2009.

[3] Meer informatie over de 0,7%-correctie is te vinden in COM(2002) 693 definitief en COM(2004) 78 definitief.

[4]

EU15 bestaat uit Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en het VK (Noord-Ierland uitgezonderd).

EU10 bestaat uit Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië.

EU12 bestaat uit de EU10, plus Bulgarije en Roemenië.

EU25 bestaat uit de EU15 en de EU10.

EU27 bestaat uit de EU15 en de EU12.

[5] Omvat niet-geïdentificeerde nieuwe personenauto's (voertuigen waarvoor de lidstaten de vereiste informatie niet correct hebben gemeld).

[6] Totaal aantal inschrijvingen van nieuwe personenauto's als gemeld door de EU-lidstaten.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm.

[8] Specifieke emissiestreefcijfers op basis van de formules in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 443/2009.