52010DC0623

BIJLAGENbij deMEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Werkprogramma van de Commissie voor 2011 /* */


NL

|| EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 27.10.2010

COM(2010) 623 definitief VOL. II

BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Werkprogramma van de Commissie voor 2011

BIJLAGE I : In 2011 te nemen strategische initiatieven

|| Titel || Categorie || Voorwerp en doelstellingen || Vooropgestelde datum van goedkeuring

Herstel van groei en werkgelegenheid: versnellen naar 2020 toe

De economische governance versterken en het Europees semester starten

1 || Jaarlijkse groei-analyse || Niet-wetgevend || Als follow-up van haar Mededeling "Europa 2020" zal de Commissie een jaarlijkse groei-analyse maken, die samen met een mededeling de belangrijkste input zal vormen voor de beraadslagingen op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad. De analyse zal bestaan uit een stand van zaken, een voortgangsverslag en een toekomstgericht gedeelte met "horizontale" strategische beleidsoriëntaties voor alle lidstaten. || 1e kwartaal 2011

2 || Versterking van de follow-up van de economische governance || Wetgevend || Follow-up van de Commissievoorstellen van 29 september 2010 die tot doel hebben het Europese begrotingskader te versterken en het macro-economisch toezicht uit te breiden tot het voorkomen van ongunstige macro-economische onevenwichtigheden. || 1e kwartaal 2011

Financiële regulering: de hervorming voltooien

3 || Wijziging van de verordening inzake ratingbureaus || Wetgevend || Om het feit aan te pakken dat financiële instellingen, beleggers, kredietverleners en overheidsinstanties te veel op ratings vertrouwen en dat er te weinig mededinging is in de sector van de ratingbureaus, en om ervoor te zorgen dat het "model dat de emittent betaalt" naar behoren functioneert en dat met de specifieke kenmerken van ratings voor overheidsschulden rekening wordt gehouden. || 2e kwartaal 2011

4 || Wetgevend initiatief inzake een kader voor crisisbeheersing en -afwikkeling in de banksector || Wetgevend || Om de samenwerking en coördinatie tussen de betrokken autoriteiten te bevorderen, hun van een consistent instrumentarium te voorzien en bankliquidatiefondsen op te zetten. || 2e kwartaal 2011

5 || Wijziging van de Richtlijnen Kapitaaltoereikendheid (RKT IV) (overdracht van 2010) || Wetgevend || Algemene doelstelling: ervoor zorgen dat het regelgevingskader nog beter inspeelt op de marktvoorwaarden door de financiële stabiliteit te bevorderen, de belangen van kredietverleners en belastingbetalers te beschermen en overal gelijke concurrentievoorwaarden in de hand te werken, en tegelijkertijd het internationale concurrentievermogen van de EU-banksector vrijwaren en de integratie van de interne markt verder bevorderen, zodat overal in de EU van een vlakker speelveld sprake is. || 2e kwartaal 2011

6 || Herziening van de Richtlijn Marktmisbruik (overdracht van 2010) || Wetgevend || Met dit initiatief wordt het volgende beoogd: i) de reikwijdte van het verbod op marktmanipulatie en handel met voorwetenschap uitbreiden tot nieuwe markten/instrumenten; ii) het afschrikkend effect van de Richtlijn Marktmisbruik vergroten door ervoor te zorgen dat de bevoegde administratieve autoriteiten deze doeltreffender en consistenter handhaven, vooral wat sancties betreft; en iii) vorderingen maken in de richting van één enkel wetboek door sommige bepalingen te verduidelijken, waar zulks passend is de lidstaten minder keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte te bieden, en de administratieve lasten, met name voor het mkb, te verlichten. || 1e kwartaal 2011

7 || Herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) || Wetgevend || Zowel voor het vergroten van het beleggersvertrouwen, als voor het verwezenlijken van de algemene doelstelling om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen en aldus voor efficiëntere en transparantere markten te zorgen. || 2e kwartaal 2011

8 || Richtlijn inzake verantwoord lenen || Wetgevend || Om bij te dragen tot de totstandkoming van een geïntegreerde en eengemaakte markt voor hypothecair krediet door het consumentenvertrouwen en de consumentenbescherming te versterken, grensoverschrijdende kredietverlening en –opneming te stimuleren en scherpere marktconcurrentie in de hand te werken. Om de financiële stabiliteit in de gehele EU te bevorderen door te voorkomen dat de werking van de markten voor hypothecair krediet tot te hoge schuldenlasten, wanbetalingen en gedwongen verkopen kan leiden. Te publiceren samen met de mededeling over optimale hypotheekpraktijken ter voorkoming van beslag en de aanbeveling over financiële inclusie. || 1e kwartaal 2011

9 || Wetgevingsvoorstel inzake de toegang tot basisbankdiensten || Wetgevend || Ter bevordering van de volledige deelneming van alle EU-burgers aan de interne markt in het algemeen en van de toegang tot online verkochte goederen en diensten in het bijzonder. Het specifieke doel is ervoor te zorgen iedere EU-burger of –onderdaan recht heeft op basisbankdiensten, met inbegrip van een minimum aan elektronische betalingsfaciliteiten. || 1e kwartaal 2011

Slimme groei

10 || Mededeling over een meer geïntegreerd Europees normalisatiesysteem en wetgevingsvoorstel inzake normalisatie, onder meer met betrekking tot de ICT- sector || Wetgevend / Niet-wetgevend || Het initiatief beoogt het versnellen en moderniseren van de normalisatie om interoperabiliteit mogelijk te maken en innovatie te bevorderen op snel bewegende mondiale markten. || 1e kwartaal 2011

11 || Mededeling over de modernisering van het hoger onderwijs || Niet-wetgevend || Doel is de huidige doelstellingen opnieuw te bekijken en nieuwe doelstellingen voor te stellen voor de toekomst van deze beleidsagenda. Dit betekent eventueel voorstellen doen voor een transparantie- en rankingsysteem voor instellingen voor hoger onderwijs. || 3e kwartaal 2011

Duurzame groei

12 || Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 || Niet-wetgevend || In deze mededeling wordt voor de EU het tijdschema onderzocht voor de overschakeling op een koolstofarme economie tegen 2050, met een aantal tussenstappen tegen 2030, teneinde de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren en duurzame groei en jobs te bevorderen en er tegelijk voor te zorgen dat de voorgestelde maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk zijn en geen negatieve herverdelingsgevolgen veroorzaken. De hieruit voortvloeiende visie inzake de nodige structurele en technologische veranderingen draagt bij tot het vlaggenschipinitiatief "efficiënt gebruik van hulpbronnen" van de Europa 2020-strategie. || 1e kwartaal 2011

13 || Roadmap energie 2050 || Niet-wetgevend || De roadmap schetst een aantal mogelijke ontwikkelingstrajecten voor het EU-energiesysteem tot 2050 om een koolstofarm systeem met een efficiënt gebruik van hulpbronnen tot stand te brengen. Ze moet toelaten de effecten van de huidige beslissingen beter te beoordelen en een beter inzicht verschaffen in de strategische keuzes die op dit moment moeten worden gemaakt (bv. infrastructuurplanning). || 3e kwartaal 2011

14 || Roadmap naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen || Niet-wetgevend || Als onderdeel van het vlaggenschipinitiatief inzake het efficiënt gebruik van hulpbronnen en voortbouwend op en als aanvulling op de andere voorstellen in dit kader, creëert de roadmap een coherent kader voor het beleid en acties binnen de verschillende beleidsdomeinen met het oog op de overschakeling op een economie die zuinig omgaat met hulpbronnen. Doel is de productiviteit van de hulpbronnen te verhogen en de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en vervolgens van de milieu-effecten die met het gebruik van hulpbronnen gepaard gaan, het concurrentievermogen te versterken, de energiezekerheid te bevorderen en de EU minder afhankelijk te maken van hulpbronnen. || 2e kwartaal 2011

15 || Europees energie-efficiëntieplan tot 2020 || Niet-wetgevend || De Commissie zal voor alle sectoren, waaronder de bouwsector, nutsvoorzieningen, vervoer en de industrie, nagaan welke de belangrijkste maatregelen zijn om tegen 2020 op een kostenefficiënte wijze een energiebesparing van 20% te realiseren. Tegelijk zullen de ervaringen uit het eerste energie-efficiëntieplan worden geanalyseerd. || 1e kwartaal 2011

16 || Richtlijn inzake energie-efficiëntie en energiebesparing || Wetgevend || Dit initiatief is een vervolg op het Europees energie-efficiëntieplan. Het voorziet in een uitgebreid kader voor het beleid inzake energie-efficiëntie en energiebesparing van de lidstaten, met doelstellingen, de rol van nationale actieplannen voor energie-efficiëntie, een voorbeeldfunctie voor de overheid, financiering en consumenteninformatie. Voorts worden instrumenten ontwikkeld om de markt voor energiediensten te ontwikkelen en moeten energiebedrijven bijdragen tot het bevorderen van energiebesparingen in het kader van de energievoorzieningsketen, waaronder de distributie aan eindgebruikers. Er wordt een kader gecreëerd voor een grotere efficiëntere opwekking, transmissie en distributie, met inbegrip van een sterkere maatregelen om warmtekrachtkoppeling en collectieve verwarmings- en koelingsinstallaties te promoten. Dit kader vervangt Richtlijn 2006/32/EG inzake energiediensten. || 3e kwartaal 2011

17 || Witboek over de toekomst van het vervoer (overgedragen van 2010) || Niet-wetgevend || In het Witboek wordt de toekomst van het vervoer geschetst tot 2050, teneinde een interne markt voor vervoer, innovatie en moderne infrastructuur tot stand te brengen. In het Witboek wordt het algemeen kader uitgezet voor acties in de komende tien jaar op het gebied van verkeersinfrastructuur, internemarktwetgeving, het koolstofvrij maken van het vervoer, technologie voor verkeersbeheer en schone voertuigen, en het gebruik van standaardisering, marktgerichte instrumenten en aanmoedigingsmaatregelen. || 1e kwartaal 2011

Inclusieve groei

18 || Wetgevingsinitiatief inzake detachering van werknemers || Wetgevend || De algemene doelstelling is een betere uitvoering en handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers. Meer in het bijzonder moet ervoor worden gezorgd dat de rechten van de gedetacheerde werknemers worden nageleefd en moeten de verplichtingen van de nationale autoriteiten en van de ondernemingen worden verduidelijkt. Doel is ook de samenwerking tussen de nationale autoriteiten te verbeteren, ondernemingen en werknemers te informeren, voor een doeltreffende handhaving door middel van sancties en corrigerende maatregelen te zorgen en omzeiling en misbruik van de toepasselijke regels te voorkomen. || 4e kwartaal 2011

19 || Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88) (overdracht 2010) || Wetgevend || Doel is aanpassing van de richtlijn aan de nieuwe realiteit als gevolg van de ontwikkeling van werkpatronen en verduidelijking van de uitvoering van de richtlijn, vooral wat het probleem van de aanwezigheidsdiensten betreft. De reikwijdte van de herziening zal afhangen van de resultaten van de raadpleging van de sociale partners. || 3e kwartaal 2011

20 || Herziening van de regels voor staatsteun van toepassing op de diensten van algemeen economisch belang: - kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst - beschikking van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, VWEU, op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst || Niet-wetgevend || Zowel de kaderregeling als de beschikking lopen in november 2011 af. De herziening heeft tot doel de geldende bepalingen te evalueren en na te gaan welke mogelijkheden bestaan om de regels aan te passen en te verbeteren. || 4e kwartaal 2011

21 || Witboek over pensioenen || Niet-wetgevend || De snelle vergrijzing van de bevolking vormt een uitdaging voor de pensioenstelsels, zowel nu als op lange termijn. De EU kan de inspanningen van de lidstaten om de burgers passende en duurzame pensioenen te betalen alleen in voldoende mate steunen en aanvullen als het onvolledige en versnipperde Europese kader van beleidscoördinatie en regelgeving in zijn geheel aan een onderzoek wordt onderworpen. Als vervolg op de uitgebreide raadpleging die met het groenboek van start is gegaan (7 juli 2010), moet het witboek sommige of alle genoemde punten behandelen. || 3e kwartaal 2011

Het groeipotentieel van de eengemaakte markt aanboren

22 || Wetgevingsvoorstel inzake collectief rechtenbeheer || Wetgevend || Een duidelijk en stabiel kader creëren voor grensoverschrijdende diensten waarbij uiteenlopende auteursrechten moeten worden vereffend. Meer grensoverschrijdende diensten betekenen een breder aanbod aan de consument. || 1e kwartaal

23 || Wetgevingsvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) || Wetgevend || De belastingregels eenvoudiger maken, de kosten van naleving verminderen en de bestaande obstakels op belastinggebied wegwerken voor ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn. || 1e kwartaal 2011

24 || Mededeling over een toekomstige btw-strategie || Niet-wetgevend || Maatregelen identificeren om de administratieve lasten te verlichten, fraude te bestrijden en het huidige stelsel te moderniseren en vereenvoudigen. || 4e kwartaal 2011

25 || Follow-up van de raadpleging over collectief verhaal || Niet-wetgevend || De algemene beginselen van collectief verhaal en de toekomstige beleidslijnen uiteenzetten, als follow-up van de openbare raadpleging die in 2010 plaatsvond. || 4e kwartaal 2011

26 || Wetgevingsvoorstel voor een alternatief geschillenregelingsmechanisme (ADR) in de EU || Wetgevend || ADR-regelingen kunnen de consument in staat stellen om goedkoop, eenvoudig en snel genoegdoening te krijgen. Zij kunnen een belangrijk instrument zijn voor bedrijven om hun reputatie te vrijwaren en het vertrouwen van de consument te bewaren. ADR is nog niet volledig benut. Niet alle consumentengeschillen kunnen via ADR opgelost worden omdat in sommige sectoren geen regelingen bestaan. Consumenten en bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden van ADR. Meer ADR zal het vertrouwen van de consument in winkelen over de grenzen en het functioneren van de interne markt ten goede komen. || 4e kwartaal 2011

27 || Luchthavenpakket: (1) Beoordeling en inventarisatie van de capaciteit van luchthavens, (2) Herziening van de slotverordening, (3) Herziening van de grondafhandelingsrichtlijn, (4) Herziening van de richtlijn inzake luchtvaartgeluid || Wetgevend/niet-wetgevend || In een overkoepelende mededeling wordt de stand van zaken op het gebied van het luchthavenbeleid opgemaakt. Deze mededeling gaat vergezeld van voorstellen voor de herziening van de wetgeving inzake grondafhandeling, slots en geluid, en van een nieuw voorstel inzake de beoordeling en inventarisatie van de capaciteit van luchthavens. || 2e kwartaal 2011

Verwezenlijking van de agenda voor de burgers: vrijheid, veiligheid en recht

28 || Wetgevingsinstrument inzake Europees verbintenissenrecht || Wetgevend || Dit initiatief is een follow-up van het groenboek in 2010. De Commissie zal haar beleidskeuze uiteenzetten om de transactiekosten en de rechtsonzekerheid voor bedrijven en het gebrek aan vertrouwen in de interne markt bij de consument, als gevolg van nationale verschillen inzake verbintenissenrecht, te verminderen. || 4e kwartaal 2011

29 || Verordening voor een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: grensoverschrijdende invordering van schuldvorderingen || Wetgevend || Een coherente, transnationale benadering voorstellen inzake de grensoverschrijdende invordering van schuldvorderingen via beslag op bankrekeningen, om de zaken te vereenvoudigen voor crediteuren die in grensoverschrijdende geschillen verwikkeld zijn en de effectieve tenuitvoerlegging van vorderingen in het buitenland te waarborgen. || 2e kwartaal 2011

30 || Richtlijn inzake de rechten van en steun voor misdaadslachtoffers || Wetgevend || Een pakket maatregelen ontwikkelen voor slachtoffers van misdrijven, om te waarborgen dat zij in alle EU-lidstaten de nodige (juridische, psychologische en andere) bijstand krijgen, toegang hebben tot justitie en hun rechten kunnen uitoefenen, en passende bescherming krijgen wanneer zij gevaar lopen. || 2e kwartaal 2011

31 || "Smart Borders"-initiatieven: - Wetgevingsvoorstel tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) - Wetgevingsvoorstel tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers (RTP) - Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de Schengengrenscode - Mededeling over de mogelijke introductie van een ESTA (elektronisch systeem voor reisvergunningen) in de EU || Wetgevend/ Niet-wetgevend || De veiligheid van onze grenzen waarborgen en ervoor zorgen dat Europa toegankelijk blijft voor frequente reizigers, door gebruik te maken van moderne technologie bij het grensbeheer. Het EES zou inlichtingen verschaffen die niet-legale immigranten (met name personen die de toegestane verblijfsduur overschrijden) helpen identificeren en opsporen, en zodoende illegale immigratie ontmoedigen. Het systeem zou ook bijdragen tot het handhaven van een hoog niveau van veiligheid, doordat het informatie zou leveren die terreurdaden en zware criminaliteit kan helpen voorkomen en het oppakken van vermoedelijke terroristen en criminelen mogelijk maakt. Het RTP zou het voor frequente, vooraf gescreende en toegelaten reizigers uit derde landen gemakkelijker maken om de buitengrenzen van de EU te overschrijden en zou tot de globale samenhang van het EU-grensbeleid bijdragen. Samen zouden het EES en het RTP zodoende een stap verder zijn op weg naar een geïntegreerd grensbeheer, waarbij personen die de EU legaal binnenkomen, zulks eenvoudiger en sneller zouden kunnen doen, en terzelfder tijd zouden het cruciale hulpmiddelen zijn in de strijd tegen illegale migratie en bedreigingen voor de veiligheid. De Schengengrenscode zal moeten worden aangepast vanwege de technische wijzigingen die uit de EES- en RTP-voorstellen voortvloeien. Naar aanleiding van de invoering van een ESTA (elektronisch systeem voor reisvergunningen) door de VS en Australië zal in de mededeling worden ingegaan op de vraag of de EU een dergelijk systeem ook dient te introduceren als onderdeel van een geïntegreerd grensbeheer en als aanvulling op haar huidige visumbeleid. || 2e kwartaal 2011

32 || Initiatieven ter bescherming van de legale economie: – Mededeling over een alomvattend beleid tegen corruptie – Voorstel voor een nieuw wettelijk kader inzake de inbeslagneming van uit misdaden verkregen bezittingen of gelden – Mededeling over de fraudebestrijdingsstrategie || Niet-wetgevend / Wetgevend || Het beschermen van de legale economie is een prioriteit voor de EU om de doelstellingen van haar Europa 2020-strategie te verwezenlijken. De Mededeling over een alomvattend beleid tegen corruptie zal in dat verband nader ingaan op de totstandbrenging van een mechanisme om anticorruptie-inspanningen in de EU te evalueren en suggesties doen om samen te werken met de GRECO (Council of Europe group of States against corruption). Het voorstel voor een nieuw wettelijk kader inzake de inbeslagneming van uit misdaden verkregen bezittingen of gelden in de EU moet de bestaande instrumenten versterken om de opbrengsten van criminele activiteiten krachtiger te kunnen aanpakken. Een alomvattende fraudebestrijdingsstrategie uitstippelen, die een kader vormt waarbinnen de financiële belangen van de EU over de grenzen van verschillende beleidssectoren heen beter kunnen worden beschermd. || 2e kwartaal 2011

33 || Een nieuw alomvattend wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens in de EU (overgedragen van 2010) || Wetgevend || Het bestaande systeem voor de bescherming van persoonsgegevens op alle gebieden waar de Unie actief is, moderniseren om de eerbiediging van de desbetreffende beginselen te vrijwaren en de huidige wetgeving verbeteren in het licht van de globalisering, de opkomst van nieuwe technologieën en de behoeften van de overheid. || 2e kwartaal 2011

34 || Voorstellen tot herziening van de wetgeving inzake civiele bescherming || Wetgevend || De capaciteiten van de EU op het gebied van rampenresons, paraatheid en preventie versterken (o.a. door een betere coördinatie en betere afspraken om de beschikbaarheid van een aantal essentiële burgerbeschermingsmiddelen te waarborgen), in overeenstemming met de voorstellen die in de mededeling van november 2010 over versterking van het EU-reactievermogen op rampen zijn gedaan. || 4e kwartaal 2011

Europa op het wereldtoneel: de ons toekomende rol opeisen

Een alomvattend handelsbeleid

35 || Voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen uit de EU op markten buiten de EU sterker te ondersteunen || Niet-wetgevend / wetgevend || Het voornaamste doel van bedrijfsondersteuning op EU-niveau is kleine en middelgrote ondernemingen aanvullende hulp te verstrekken, zodat zij toegang kunnen krijgen tot en hun activiteiten kunnen ontwikkelen op de belangrijkste markten buiten de EU, wanneer dergelijke bijstand werkelijke toegevoegde waarde oplevert. Afhankelijk van de bestaande of potentiële markt kunnen EU-diensten nodig zijn om bijstand te verlenen bij de verschaffing van toegang tot markten, bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, normering en regelgevingskwesties. Deze diensten zullen worden aangepast aan de behoeften van de kleine en middelgrote ondernemingen uit de EU, die lokaal voor elke specifieke markt worden vastgesteld en aan de diensten die al lokaal worden aangeboden door andere dienstverleners, zoals de lidstaten of EU-ondernemersorganisaties (bv. European Business Organisations) die al in vele derde landen bestaan. De verleende diensten zijn bedoeld ter aanvulling en versterking van de diensten van deze bestaande dienstverleners en moeten daarmee gecoördineerd zijn. || 4e kwartaal 2011

36 || Initiatief inzake de toegang van ondernemingen en goederen uit derde landen tot de EU-markt voor overheidsopdrachten (MASP - Market Access Scheme for Procurement) || Wetgevend || Hoofddoel van deze regelgeving is betere voorwaarden te scheppen voor ondernemingen uit de EU zodat zij meer kans maken om overheidsopdrachten buiten de EU in de wacht te slepen. Momenteel worden leveranciers uit de EU geconfronteerd met restrictieve praktijken die veel van de voornaamste handelspartners van de EU bij overheidsopdrachten aanwenden. Dit voorstel wil dan ook een kader bieden waarmee de EU in het gemeenschappelijk handelsbeleid doeltreffende maatregelen kan nemen met betrekking tot de restrictieve handelspraktijken die sommige handelspartners van de EU voor overheidsopdrachten hanteren. || 3e kwartaal 2011

37 || Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van het algemeen preferentiestelsel (APS) vanaf 1 januari 2014 || Wetgevend || De nieuwe verordening moet de huidige APS-verordening herzien en bijstellen om ze eenvoudiger en voorspelbaarder en om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk steun wordt verleend aan duurzame ontwikkeling en aan de behoeftigste ontwikkelingslanden. || 1e kwartaal 2011

Uitbreidings-, nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid van de EU en humanitaire hulp

38 || Initiatief inzake modernisering van het EU-ontwikkelingsbeleid || Niet-wetgevend || Nieuwe richtsnoeren voor het ontwikkelingsbeleid vaststellen, voortbouwend op de uitkomst van de raadpleging die is ingeleid met het Groenboek over het EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van inclusieve en duurzame groei, en op andere elementen zoals het Groenboek over begrotingssteun. Het initiatief zal worden geflankeerd door de initiatieven "Versterken van groei en investeringen (banen scheppen in partnerschap met de privésector)", "Begrotingssteun" en "Duurzame ontwikkeling/Klimaatverandering en energie als groeimotor". || 4e kwartaal 2011

39 || Modernisering van de humanitaire hulpverlening || Wetgevend || De herziening van Verordening 1257/96 van de Raad betreffende humanitaire hulp heeft hoofdzakelijk tot doel de wetgeving aan te passen aan de nieuwe institutionele en beleidsomgeving. || 4e kwartaal 2011

Met de inputs van het EU-beleid een maximale impact bewerkstelligen

Een moderne begroting voor het Europa van morgen

40 || Voorstel voor een nieuw meerjarig financieel kader (MFK), m.i.v. de voorstellen voor de verschillende beleidsterreinen || Wetgevend / Niet-wetgevend || De begrotingsprioriteiten vaststellen en een nieuw MFK voor de komende periode voorstellen, bestaande uit: 1) een Mededeling van de Commissie over het volgende meerjarig financieel kader; 2) een voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een nieuw meerjarig financieel kader; 3) een voorstel van de Commissie voor een nieuw eigenmiddelenbesluit 4) een voorstel van de Commissie voor een nieuw Interinstitutioneel Akkoord inzake goed financieel beheer en samenwerking in begrotingszaken. In aansluiting op de diepgaande gesprekken met de andere instellingen over de evaluatie van de EU-begroting en op de raadplegingen die de Commissie zal houden, met name over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid, het cohesiebeleid en het onderzoeksbeleid, zal de Commissie eveneens ambitieuze voorstellen doen voor de volgende generatie financieringsprogramma's en –instrumenten, om de EU-begroting beter af te stemmen op de beleidsprioriteiten, in het bijzonder de Europa 2020-strategie. Zij zal dit in de tweede helft van 2011 doen, in de vorm van een aantal pakketten. Het financieel kader zal grote aandacht moeten schenken aan onder andere de beleidsgebieden landbouw, klimaatverandering, cohesie, concurrentievermogen, werkgelegenheid, milieu, ICT-, energie-, TEN-T en vervoersinfrastructuur, visserij en maritieme zaken, samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken, en onderzoek en innovatie. Ook de externe behartiging van de EU-belangen in de wereld zal aan bod komen. De bestaande begrotingsarchitectuur zal worden gestroomlijnd en vereenvoudigd, bv. door meer nadruk te leggen op financial engineering en hefboomfinanciering om het beheer te optimaliseren en de impact te maximaliseren. || 2e kwartaal 2011

Bijlage II: Indicatieve lijst van initiatieven die worden overwogen* * Initiatieven zijn gegroepeerd per beleidsterrein. Initiatieven gevolgd door een (*) zijn "soft law"-initiatieven.

2011

Nr || Titel || Categorie || Voorwerp en doelstellingen

Mededinging

1 || Evaluatie van de kaderregeling voor staatssteun aan de scheepsbouw || Niet-wetgevend || Nagaan of er nog specifieke regels voor de sector nodig zijn en, zo ja, of en in welke mate de bestaande regels moeten worden aangepast.

2 || Mededeling van de Commissie over de kwantificering van de schade bij schadeclaims in antitrustzaken || Niet-wetgevend || In het Witboek van 2008 over schadeclaims in antitrustzaken werden niet-bindende, pragmatische richtsnoeren voor de nationale rechters en partijen inzake de kwantificering van schade in civiele geschillen aangekondigd. De Commissie wil een mededeling uitbrengen waarin enige economische inzichten in de uit concurrentiebeperkende praktijken voortvloeiende schade worden verstrekt en de gewoonlijk voor de kwantificering daarvan gebruikte methoden worden voorgesteld.

3 || Richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer || Niet-wetgevend || De bestaande richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer evalueren.

4 || Richtsnoeren betreffende sommige steunmaatregelen van de lidstaten in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten || Niet-wetgevend || Richtsnoeren uitvaardigen om regels vast te stellen voor de behandeling van steun in verband met de regeling voor de handel in emissierechten.

5 || Richtsnoeren voor het redden en herstructureren van financiële instellingen || Niet-wetgevend || Naar aanleiding van de financiële crisis nam de Commissie in 2009 een mededeling aan over de herstructurering van banken, waarin de bijzondere voorwaarden werden uiteengezet die banken in acht dienden te nemen ten aanzien van met de crisis verband houdende staatssteun aan financiële instellingen op grond van artikel 107, lid 3, onder b), VWEU. Er zullen nieuwe richtsnoeren inzake het redden en herstructureren van financiële instellingen worden opgesteld, om rekening te houden met de lessen van de crisis en een nieuwe regeling voor de financiële sector in te stellen op grond van artikel 107, lid 3, onder c).

Digitale Agenda

6 || Herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie 2003/98/EG || Wetgevend || Herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie 2003/98/EG die betrekking heeft op 1) de reikwijdte van het instrument, 2) de beperkingen op vergoedingen voor het hergebruik van overheidsinformatie en 3) de verduidelijking van het beginsel dat alle materiaal dat algemeen toegankelijk is, ook kan worden hergebruikt voor niet-commerciële en commerciële doeleinden.

7 || Mededeling over privacy en vertrouwen in het digitale Europa: zorgen dat de burger vertrouwen heeft in de nieuwe diensten || Niet-wetgevend || Tijdens de herziening van het telecommunicatiepakket kwamen een aantal kwesties aan de orde om de rechten van de gebruikers van elektronische communicatie te verbeteren. Met name het EP verlangde meer duidelijkheid over de wettelijke status van IP-adressen, op het surfpatroon gebaseerde advertentietechnieken, bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Web 2.0-toepassingen zoals sociale netwerkdiensten, en de rechten van gebruikers van particuliere netwerken. De mededeling moet een aanvulling vormen op aan de herziening van het EU-kader voor gegevensbescherming.

8 || Aanbeveling van de Commissie betreffende eCall* || || Een tot de lidstaten gerichte aanbeveling betreffende de transmissie van eCalls door mobiel-netwerkexploitanten, met inbegrip van reeks minimumgegevens (minimum set of data, MSD) vanuit de systemen aan boord naar de PSAP’s. De richtsnoeren moeten worden gebaseerd op het unieke Europese noodnummer, aangevuld met locatie-informatie (E112) en de reeks normen met betrekking tot de transmissie van eCalls, met inbegrip van de implementatie van het het eCall-signaal (eCall flag) in de mobiele netwerken.

9 || Voorstel voor een aanbeveling van de Raad om een netwerk en informatiebeveiliging te verbeteren via normen en richtsnoeren inzake overheidsopdrachten * || || Aanbeveling van de Raad om het hanteren van IT-veiligheidsnormen bij overheidsopdrachten te bevorderen.

10 || Actieplan webtoegankelijkheid || Actie van de Commissie || Er moeten gezamenlijke acties worden opgezet om nieuwe elektronische inhoud volledig toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Met name openbare websites en online-diensten in de EU die belangrijk zijn voor een volwaardige deelname aan het openbare leven, moeten in overeenstemming worden gebracht met de internationale normen voor webtoegankelijkheid. Op basis van een beoordeling van de opties, moeten tegen 2011 voorstellen worden gedaan om te garanderen dat websites van de overheid (en websites die basisdiensten aan de burger leveren) tegen 2015 volledig toegankelijk zijn.

11 || Mogelijke herziening / verduidelijking van bepalingen inzake de universele dienst in elektronische communicatie || Wetgevend/niet-wetgevend || Doel van dit initiatief is de bepalingen inzake de universele dienst (Hoofdstuk II van de universele dienstrichtlijn 2002/22/EG) te herzien in het licht van de technologische, markt‑ en sociale ontwikkelingen.

12 || Mededeling over het collectieve gebruik van radiospectrum || Niet-wetgevend || In het kader van het Beleidsprogramma voor het radiospectrum wordt deze mededeling gepland om het collectieve gebruik van spectrum (CUS) te bevorderen. In de mededeling zullen dit model voor spectrumbeheer en de rol ervan in de afweging van de diverse modellen worden beschreven. Er zal een overzicht worden gegeven van het huidige gebruik van CUS, de gelijkenissen en verschillen met andere benaderingen, de voordelen en baten van het model evenals de problemen die moeten worden aangepakt.

13 || Herziening van de richtlijn betreffende e-handtekeningen, als vervolg op een actieplan inzake e-handtekeningen en e-identificatie om de verlening van grensoverschrijdende overheidsdiensten op de interne markt te vergemakkelijken; Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen. || Wetgevend || Het actieplan inzake e-handtekeningen en e-identificatie van 2008 eSignature/eIdentification streeft naar een oplossing op EU-schaal voor het grensoverschrijdend gebruik van online-overheidsdiensten. Voortgangsrapport gepland voor 2010. De Commissie zal nagaan of verdere horizontale en/of sectoriële initiatieven nodig zijn.

14 || Wederzijdse erkenning van identificatie en e-authenticatie || Wetgevend || Met het besluit wordt beoogd een minimumaantal beginselen vast te stellen voor de wederzijdse erkenning van nationale e-identificatie‑ en e-authentificatiemechanismen wanneer eID over grenzen heen wordt gebruikt.

15 || Verslag over het resultaat van de evaluatie van de werking van de Roamingverordening || Wetgevend / Niet-wetgevend || Krachtens de gewijzigde Roamingverordening moet de Europese Commissie uiterlijk 30 juni 2011 bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag uitbrengen over de werking van de verordening en over de mate waarin de doelstellingen bereikt zijn. Zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 1, van de gewijzigde Roamingverordening, moet in het verslag de ontwikkeling van de wholesale- en retailtarieven voor de levering aan roamende klanten van spraaktelefonie-, SMS- en datacommunicatiediensten worden geëvalueerd, Alsmede de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip van diensten die een alternatief vormen voor roaming.

16 || Mededeling over digitalisering en digitale bewaring || Niet-wetgevend || In de mededeling : 1) wordt een overzicht gegeven van de vooruitgang in lidstaten op het gebied van digitalisering en digitale bewaring; 2) wordt verslag uitgebracht over de ontwikkeling van Europeana, de digitale bibliotheek van Europa; 3) wordt verslag uitgebracht over de bevindingen van de deskundigengroep voor digitalisering en digitale bewaring; 4) worden de lidstaten verzocht gebieden aan te pakken waarop zij tot nog toe geen resultaten hebben bereikt, en 5) worden de volgende stappen van de zijde van de Commissie uiteengezet.

Economische en monetaire zaken

17 || Mededeling over de openbare financiën in de EMU - 2011 || Niet-wetgevend || In de mededeling over de openbare financiën in de EMU - 2011 worden de gevolgen/uitdagingen voor het beleid gepresenteerd zoals die naar voren komen uit het jaarverslag over de openbare financiën. Dat verslag geeft een overzicht van de begrotingsontwikkelingen in de lidstaten van de EU en bespreekt actuele onderwerpen op het gebied van het begrotingsbeleid en de begrotingsbewaking in de EU.

18 || Mededeling over innovatieve financiële instrumenten voor het nieuwe MFK || Niet-wetgevend || Verwacht wordt dat de subgroep Commissieleden die zich met innovatieve financiële instrumenten bezighoudt, beginselen zal vaststellen voor het ontwerpen en hanteren van innovatieve financiële instrumenten ter ondersteuning van Europa 2020 en het externe optreden in de periode 2014-2020. Voorts wordt verwacht dat de subgroep de werkzaamheden zal afronden over nieuwe gezamenlijke instrumenten met de EIB, alsook over andere kapitaalmarktinstrumenten, zoals projectobligaties en financiële instrumenten waarvan in samenwerking met nationale openbare financiële instellingen en IFI's zal worden gebruikgemaakt. In deze mededeling zullen bovenbedoelde beginselen en instrumenten worden beschreven om het EP, de Raad en de belanghebbenden daarover in te lichten. Zij dient tevens ter onderbouwing van de Commissievoorstellen voor een nieuw MFK.

Onderwijs, cultuur en jeugd

19 || Mededeling van de Commissie over een initiatief voor nieuwe competenties || Niet-wetgevend || De mededeling hangt samen met het initiatief Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen. Zij beoogt de ontwikkeling van een op sleutelcompetenties gebaseerde aanpak op het gebied van beroepsopleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs en bouwt voort op de aanbeveling inzake sleutelcompetenties uit 2006, maar gaat ook verder. Zij ondersteunt de inspanningen in de lidstaten om deze andere gebieden van onderwijs en opleiding te moderniseren, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan beoordelings- en valideringskwesties en aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal inzake competenties voor de onderwijs- en opleidingswereld en het arbeidsleven. Ook de voorstellen voor een forum op hoog niveau over basisvaardigheden en voor een Europees vaardighedenpaspoort passen in dit kader.

20 || Aanbeveling inzake bevordering en validering van informeel en niet-formeel leren * || || Deze aanbeveling maakt deel uit van het initiatief Jeugd in beweging en zal nagaan hoe nationale kwalificatiekaders kunnen worden aangewend om niet-formeel en informeel leren te bevorderen en de leerresultaten ervan te valideren en hoe zij de permeabiliteit tussen beroepsonderwijs en -opleiding en het hoger onderwijs ten goede kunnen komen, alsmede hoe de deskundigheid en de erkenning van aanbieders van dergelijke leerervaringen, met name aan jongeren, kunnen worden bevorderd.

21 || Het potentieel van culturele en creatieve industrieën ontsluiten || Niet-wetgevend || Doel is een passende omgeving tot stand brengen waarin culturele en de creatieve industrieën kunnen bloeien en bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit initiatief moet deze industrieën (en met name het mkb) gemakkelijker toegang bieden tot financiering, hun behoeften aan vaardigheden beter volgen, ze beter in regionale ontwikkelingsstrategieëen integreren en "creatieve partnerschappen” opzetten tussen culturele en creatieve industrieën en onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden.

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

22 || Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende werkgelegenheidsrichtsnoeren || Wetgevend || Volgens artikel 148 VWEU moet de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks richtsnoeren opstellen waarmee de lidstaten bij hun werkgelegenheidsbeleid rekening moeten houden. Het voorstel van de Commissie zal jaarlijks in januari, en voor het eerst in 2011, worden aangenomen.

23 || Raadpleging (tweede fase) van de sociale partners over de bescherming van de gezondheid van werknemers tegen risico’s als gevolg van blootstelling aan omgevingstabaksrook op het werk || Niet-wetgevend || Ongeveer 7,5 miljoen werknemers in de EU zijn blootgesteld aan omgevingstabaksrook op het werk. Deze blootstelling kan longkanker, cardiovasculaire ziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is bewezen dat blootstelling aan omgevingstabaksrook op het werk in 2002 in de EU aan 7 000 mensen het leven heeft gekost. Hoewel vele lidstaten op dit gebied al maatregelen hebben genomen, is er geen eenvormige of alomvattende bescherming voor werknemers in de Europese Unie wat blootstelling aan omgevingstabaksrook betreft. In december 2008 is de Commissie, overeenkomstig artikel 154 VWEU, begonnen met de eerste fase van de raadpleging van de Europese sociale partners over de mogelijke grote lijnen van een EU-initiatief inzake de blootstelling van werknemers aan omgevingstabaksrook op het werk.

24 || Voorstel tot wijziging van verschillende EU-richtlijnen op het gebied van arbeidsrecht, teneinde zeevarende werknemers of vaartuigen daarin op te nemen || Wetgevend || Het voorstel is bedoeld om zeevarende werknemers dezelfde arbeidsrechten te geven als werknemers op het vasteland. Een aantal richtlijnen op het gebied van het arbeidsrecht sluit zeevarenden momenteel van het toepassingsgebied uit. De wijzigingen in die richtlijnen zullen zeevarenden ofwel in hun toepassingsgebied opnemen, ofwel een bijzondere behandeling geven om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden en de algemene economische context van de sector.

25 || Raadpleging (eerste fase) van de Europese sociale partners over de herziening van Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers || Niet-wetgevend || De raadpleging is bedoeld om het standpunt van de Europese sociale partners te kennen over de mogelijke herziening van Richtlijn 2001/86 met het oog op de vereenvoudiging van de regelingen voor de werknemersvertegenwoordiging in Europese ondernemingen, alsmede over de reikwijdte van een dergelijke herziening. De raadpleging zal worden gehouden na de publicatie van het verslag van de Commissie over de uitvoering van Verordening 2157/2001.

26 || Raadpleging (eerste fase) van de Europese sociale partners over de herziening van Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers || Niet-wetgevend || De raadpleging is bedoeld om het standpunt van de Europese sociale partners te kennen over de mogelijke herziening van Richtlijn 2003/72. De raadpleging zal worden gehouden na de publicatie van het verslag van de Commissie over de uitvoering van Verordening 1435/2003 (statuut van de Europese coöperatieve vennootschap).

Energie

27 || Initiatief om de invoering van slimme netwerken te ondersteunen || Wetgevend || Deze regelgeving creëert een kader voor de invoering van slimme netwerken in de lidstaten. De grootschalige invoering van slimme netwerken is essentieel om de energie-efficiëntie te verhogen, de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare hulpbronnen te ondersteunen en infrastructuur voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Er worden onder meer kwaliteitscriteria vastgesteld voor slimme netwerken en de lidstaten worden verplicht nationale plannen op te stellen.

28 || Mededeling inzake de continuïteit van de energievoorziening en internationale samenwerking || Niet-wetgevend || Deze mededeling bevat een algemene analyse van de externe dimensie van het EU-energiebeleid. Er worden prioriteiten vastgesteld voor de externe samenwerking van de EU op het gebied van energie met het oog op de realisatie van de energiedoelstellingen op grond van artikel 194 VWEU.

Uitbreiding en nabuurschapsbeleid

29 || Uitbreidingspakket 2011 || Niet-wetgevend || De Commissie dient verslag uit te brengen over de kandidaat-lidstaten en de landen die zijn betrokken bij het stabilisatie- en associatieproces. Op basis van het strategiedocument van de Commissie kan de Europese Raad aan het einde van elk jaar de grote strategische oriëntaties voor de uitbreiding aangeven.

30 || Advies van de Commissie over het verzoek om toetreding tot de EU van Servië || Niet-wetgevend || Beoordelen of Servië klaar is om aan de Kopenhagen-criteria voor EU-lidmaatschap en aan de voorwaarden voor het stabilisatie- en associatieproces te voldoen, de gevolgen van de toetreding van Servië voor bepaalde EU-beleidsterreinen onderzoeken en aanbevelingen aan de Raad doen voor zijn antwoord op het verzoek van Servië.

31 || Jaarlijks pakket Europees nabuurschapsbeleid (ENP) || Niet-wetgevend || Een mededeling uitbrengen waarin de conclusies worden gepresenteerd van een strategische evaluatie van het ENP, vijf jaar na de lancering ervan, gebaseerd op een brede raadpleging van de lidstaten, de partnerlanden en andere belanghebbenden. De mededeling zal vergezeld zijn van 14 werkdocumenten van de diensten van de Commissie (12 landenverslagen, een sectoraal verslag en een verslag over het Oostelijk partnerschap met het oog op de EaP-top in de eerste helft van 2011).

Milieu

32 || Herziening van de lijst van prioritaire stoffen uit hoofde van de kaderrichtlijn water || Wetgevend || Volgens de kaderrichtlijn water moet de Commissie de lijst van prioritaire stoffen om de 4 jaar herzien. Prioritaire stoffen zijn die welke op EU-niveau een bedreiging vormen voor of via het watermilieu. Zij vormen een onderdeel van de basis van de EU-strategie om de chemische verontreiniging van de EU-wateren te bestrijden.

33 || Mededeling inzake de uitvoering van milieuwetgeving en -beleid van de EU: een gemeenschappelijke uitdaging || Niet-wetgevend || In deze mededeling worden de tekortkomingen bij de uitvoering van milieuwetgeving behandeld, wordt een oplossingsstrategie voorgesteld en wordt een aantal praktische wegen verkend om de bestaande lacunes in de uitvoering van het EU-acquis aan te vullen. De aandacht zal onder meer moeten gaan naar samenhangender wetgeving, betere nalevingsbevordering, hogere doeltreffendheid van inspecties en een grotere rol voor nationale rechters bij het ondersteunen van de uitvoering van EU-wetgeving.

Gezondheid en consumentenzaken

34 || Voorstel voor een herziening van het besluit betreffende overdraagbare ziekten in combinatie met een initiatief betreffende preventie en beheersing van andere ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid op EU-niveau (bescherming van de gezondheid in de Europese Unie) || Wetgevend || Het initiatief voor bescherming van de gezondheid is gericht op herziening en actualisering van de bestaande EU‑wetgeving inzake overdraagbare ziekten (Besluit 2119/98 en uitvoeringsbesluiten) en op versterking van de samenwerking op EU-niveau met betrekking tot ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid, vanuit een wereldwijd volksgezondheidsperspectief ("all hazards"-benadering die rekening houdt met de bestaande structuren en mechanismen op EU-niveau).

35 || Herziening van Richtlijn 2001/95/EG betreffende algemene productveiligheid || Wetgevend || In het verslag van de Commissie (van 2009) over de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende algemene productveiligheid werden enkele punten aangegeven waarop de richtlijn verbeterd kan worden. Deze voorstellen zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringen met terugkerende productveiligheidswaarschuwingen, de complexiteit van het vaststellen van bruikbare benchmarks voor veiligheid, en de uitdagingen van de globalisering. De interne markt van veilige consumentengoederen heeft behoefte aan eenvoudigere en duidelijkere regels, die effectief gehandhaafd kunnen worden. Het bedrijfsleven heeft recht op een werkelijk vlak speelveld. Betere coördinatie van de actie van de autoriteiten van de lidstaten is een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering. Het RAPEX-systeem is al vrij algemeen bekend, maar het zou een grotere bijdrage kunnen leveren aan gelijke veiligheidsniveaus voor alle Europeanen als het wetgevend kader wordt verbeterd.

36 || Mededeling over de strategie voor het consumentenbeleid (2014-2020) || Niet-wetgevend || De huidige strategie voor het consumentenbeleid bestrijkt de periode 2007-2013. De nieuwe strategie (2014-2020), die in de vorm van een mededeling gepresenteerd zal worden, dient tijdig opgesteld te worden, zodat er genoeg tijd is om het bijbehorende programma te ontwikkelen.

37 || Voorstel voor een herziening van Richtlijn 2001/37/EG inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten || Wetgevend || De regelgeving inzake tabaksproducten heeft zich sterk ontwikkeld. Bijwerking van de richtlijn is derhalve noodzakelijk om jongeren en kwetsbare groepen meer bescherming te bieden.

38 || Mededeling inzake de tweede EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren (2011-2015) || Niet-wetgevend || Het doel van het initaitief is de toekomstige EU-beleidsmaatregelen op dit gebied vast te leggen in een strategiedocument dat ervoor moet zorgen dat het toekomstige optreden geïntegreerd is en binnen en buiten de EU wordt begrepen. De strategie is het antwoord op de wens van belanghebbenden en het EP dat EU-beleid inzake dierenwelzijn wordt uitgewerkt dat rekening houdt met de totale kosten en met de impact op het concurrentievermogen van de sector.

Binnenlandse zaken

39 || Mededeling over een EU-agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen,met inbegrip van de ontwikkeling van een coördinatiemechanisme || Niet-wetgevend || Het startschot geven voor een tweede fase van de gemeenschappelijke integratieagenda, gericht op het versterken van de bestaande instrumenten voor onderlinge afstemming van het integratiebeleid en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals Europese integratiemodellen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de Europa 2020-strategie opgenomen beleidsdoelstelling om migranten beter te integreren, op basis van de nieuwe rechtsgrondslag die het Verdrag van Lissabon biedt (artikel 79, lid 4, VWEU), en die harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten uitsluit maar ondersteunende maatregelen mogelijk maakt.

40 || Richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens voor wetshandhavingsdoeleinden (Europees PNR) || Wetgevend || Herformuleren van het voorstel voor een EU-PNR-kaderbesluit ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Overeenkomstig het voorstel zullen luchtvaartmaatschappijen de PNR-gegevens van hun reizigers ter beschikking moeten stellen van de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten.

41 || Mededeling over grotere solidariteit binnen de EU || Niet-wetgevend || Een coherent, globaal kader creëren voor een betere verdeling van de verantwoordelijkheid in de EU voor asielzoekers en mensen die internationale bescherming genieten.

42 || Europees Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (Europees TFTP) || Wetgevend || De overeenkomst tussen de EU en de VS over een programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP) stelt op langere termijn de instelling in de EU in het vooruitzicht van een met het TFTP gelijkwaardig systeem, dat een meer gerichte overdracht van gegevens in de toekomst omvat en het mogelijk maakt op het grondgebied van de EU gegevens te extraheren. Bij artikel 2 van het Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de VS wordt de Commissie verzocht om uiterlijk 1 augustus 2011 een wettelijk en technisch kader voor de extractie van gegevens op het grondgebied van de EU voor te stellen.

43 || Wetgevingsvoorstel betreffende de oprichting van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) || Wetgevend || Het doel van Eurosur is, de bewaking van de buitengrenzen van het Schengengebied, met name de zuidelijke zeegrenzen en de oostelijke landgrenzen, te verscherpen. Eurosur zal een mechanisme instellen waarmee de autoriteiten van de lidstaten die grensbewakingsactiviteiten uitvoeren (grenswachten, kustwachten, politie, douane, marine) operationele informatie kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken met elkaar en met FRONTEX om het aantal dodelijke slachtoffers op zee en het aantal illegale immigranten die de EU ongemerkt binnenkomen te verminderen, en de interne veiligheid te verhogen door grensoverschrijdende criminaliteit zoals terrorisme, mensenhandel, wapen- en drugssmokkel enz. aan banden te leggen. In het wetgevingsvoorstel zal daarom, met het oog op de totstandbrenging van het technisch en operationeel kader van Eurosur, de nadruk liggen op de bevoegdheden en de taken van de nationale coördinatiecentra, de inrichting van een gedecentraliseerd communicatienetwerk en de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de uitwisseling van informatie tussen de nationale coördinatiecentra en FRONTEX.

44 || Mededeling over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van de totaalaanpak van migratie || Niet-wetgevend || Deze mededeling zal, zoals bij het Stockholmprogramma was voorzien en op grond van een evaluatie van de tot dusver verrichte werkzaamheden, een bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling en consolidatie van de totaalaanpak van migratie. Alle belanghebbenden zullen bij de opstelling ervan worden betrokken. Het is de bedoeling de coördinatie, de samenhang en de synergieën te versterken en een meer strategisch en pragmatisch gebruik van de instrumenten van de totaalaanpak te bevorderen. De mededeling zal vergezeld gaan van drie werkdocumenten van de diensten van de Commissie over de gevolgen van de klimaatverandering voor de migratie, over het verband tussen migratie en ontwikkeling en over het verband tussen migratie en tekorten op de arbeidsmarkt.

45 || Voorstel voor een herziening van Richtlijn 2006/24/EG (bewaring van gegevens) || Wetgevend || In het licht van een evaluatie van de bestaande gegevensbewaringsrichtlijn en recente uitspraken van nationale grondwettelijke hoven, is het doel van de herziening van de richtlijn een beter evenwicht tot stand te brengen tussen enerzijds de vereisten inzake bewaring van gegevens en anderzijds de behoeften voor wetshandhavingsdoeleinden, de bescherming van persoonsgegevens (het recht op privacy) en de gevolgen voor de werking van de interne markt (distorsies).

46 || Verordening tot instelling van een procedure voor het bevriezen van middelen van personen die verdacht worden van terroristische activiteiten in de EU || Wetgevend || In het kader van de bestaande "pre-Lissabon"-maatregelen om de middelen van welbepaalde personen of groepen te bevriezen ter voorkoming en bestrijding van terreurdaden is het, doordat een wettelijke grondslag ontbreekt, niet toegestaan een lijst op te stellen van personen die verdacht worden van terroristische activiteiten in de EU. Om deze leemte op te vullen, is bij het Verdrag van Lissabon voorzien in een rechtsgrond (artikel 75 VWEU) ten behoeve waarvan een aanvullende procedure voor het opstellen van een lijst van "interne" terroristen moet worden ontwikkeld.

Industrie en ondernemerschap

47 || Mededeling over de strategie voor duurzaam concurrentievermogen voor de EU-bouwsector || Niet-wetgevend || De mededeling zal een strategie uitstippelen om het concurrentievermogen van de Europese bouwsector te versterken en tegelijkertijd de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan die ons in de periode tot 2020 te wachten staan. Zij zal een aantal prioriteitsacties omvatten die de voornaamste actoren in de sector (EU-niveau, lidstaten, bedrijfsleven) moeten uitvoeren om concrete stappen op weg naar de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen mogelijk te maken. Dit omvat passende coördinatiemaatregelen om een maximaal effect te bereiken. Bij de doelstellingen en de acties zal ten volle rekening worden gehouden met de per lidstaat verschillende omstandigheden van de bouwsector, met de diverse subsectoren, met de verschillende rol en omvang van de ondernemingen en met het effect van conjuncturele economische ontwikkelingen.

48 || Evaluatie van Richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg || Wetgevend || De voornaamste beleidsdoelstelling is de werking van de interne markt voor geneesmiddelen te verbeteren. Doel van de evaluatie is dan ook na te gaan hoe een richtlijn uit 1989 kan worden geactualiseerd, rekening houdend met de jurisprudentie die het Europees Hof van Justitie heeft ontwikkeld, met de resultaten van het sectoronderzoek in de farmaceutische industrie en van de marktmonitoring en met de ontwikkelingen op de markt en in de nationale regelgeving inzake prijsstelling en vergoeding.

49 || Registratie van motorvoertuigen die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd || Wetgevend || De voornaamste beleidsdoelstelling is de werking van de interne markt te verbeteren door opheffing van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers, die het gevolg zijn van de verschillende bestuurlijke formaliteiten en eisen voor de registratie van motorvoertuigen die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd.

50 || Voorstel voor een verordening betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen || Wetgevend || Hoofddoel van het initiatief is een vermindering van de negatieve impact van geluidsblootstelling door het verkeer van motorvoertuigen, waaronder de Europese burgers te lijden hebben. Meer bepaald is het de bedoeling de toepasselijke vereisten in de Europese regeling voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen op het gebied van geluidsemissies te wijzigen en te verbeteren. Dit heeft betrekking op alle nieuwe types personenwagens, vrachtwagens en bussen die moeten worden goedgekeurd nadat deze wetgevingsmaatregel in werking is getreden.

51 || Verordening tot instelling van een stelsel van aansprakelijkheid van derden voor de wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS) van de EU || Wetgevend || De algemene doelstelling is een verduidelijking van het stelsel van aansprakelijkheid van derden, dat geldt voor de GNSS van de EU in het kader van de financiële aspecten van de verdere exploitatie daarvan. Het specifieke doel is een eenvormig aansprakelijkheidsstelsel op te zetten waarbij het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van alle belanghebbenden, namelijk: - de gebruikers en derde partijen, als mogelijke eisers; en - alle actoren in de GNSS-keten, als mogelijke verweerders. De operationele doelstelling is de vaststelling van regels die verenigbaar zijn met de specifieke kenmerken van de implementatie van deze GNSS.

52 || Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderrichtlijn 2007/46/EG betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen (invoering van de markttoezichtbepalingen van het nieuwe algemene wettelijke kader voor het in de handel brengen van producten) || Wetgevend || De algemene beleidsdoelstelling is de instandhouding en bescherming van de interne markt voor motorvoertuigen door ervoor te zorgen dat alle nodige mechanismen aanwezig zijn voor een doeltreffende en eenvormige utvoering en handhaving van de kaderwetgeving voor automobielproducten. Het is de bedoeling dat alle motorvoertuigen en systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden die bestemd zijn voor voertuigen die in de EU op de markt worden gebracht voldoen aan de toepasselijke vereisten, teneinde een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming te waarborgen, en dat voor de betrokken ondernemingen gelijke marktvoorwaarden worden gehandhaafd.

Interne markt en diensten

53 || Modernisering van het EU-regelgevingskader inzake overheidsopdrachten || Wetgevend || Met dit initiatief zal worden beoogd het bestaande EU-kader inzake overheidsopdrachten te moderniseren en te vereenvoudigen (de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG). Met inachtneming van het transparantie- en non-discriminatiebeginsel zal de herziening erop gericht zijn het EU-kader inzake overheidsopdrachten te optimaliseren volgens de beginselen van slimme regelgeving, zodat het de best mogelijke resultaten inzake overheidsopdrachten oplevert met zo weinig mogelijk transactiekosten en administratieve lasten. Kwesties die aan bod zullen komen zijn onder meer de vereenvoudiging van de procedures voor overheidsopdrachten, het bijwerken van bepalingen inzake elektronische aanbestedingen, publiek-publieke samenwerking en het mogelijke gebruik van overheidsopdrachten ten behoeve van andere beleidsdoelstellingen.

54 || Richtlijn inzake verzekeringsgarantiestelsels || Wetgevend || Wetgevingsvoorstel (richtlijn) inzake verzekeringsgarantiestelsels dat ervoor zorgt dat er in alle lidstaten verzekeringsgarantiestelsels bestaan en dat zij aan een minimale reeks ontwerpkenmerken voldoen

55 || Verordening betreffende een Europese stichting || Wetgevend || De grensoverschrijdende problemen aanpakken die stichtingen (en mogelijk andere filantropische rechtsvormen) en hun donoren ondervinden, met name wat betreft buitensporige administratieve lasten of wettelijke beperkingen.

56 || Initiatief inzake concessies || Wetgevend || Juridische duidelijkheid en rechtszekerheid verschaffen wat betreft de regelgeving inzake de gunning van concessiecontracten.

57 || Richtlijn ten behoeve van de samenhang en effectiviteit van de precontractuele informatieverstrekking en verkoopsvoorschriften inzake pakketproducten voor retailbeleggingen (PRIPs) || Wetgevend || Een hoge mate van consumentenbescherming bewerkstellingen door te voorzien in passende en vergelijkbare productinformatie en verkoopsvoorschriften voor soortgelijke producten.

58 || Groenboek over de richtlijn inzake beroepskwalificaties: op weg naar mogelijke hervorming || Niet-wetgevend || Het presenteren van het evaluatieverslag op basis van de evaluatie achteraf van de huidige werking van de richtlijn inzake beroepskwalificaties en van een groenboek waarmee een raadpleging wordt gehouden over de noodzaak voor een verdere hervorming van de richtlijn inzake beroepskwalificaties.

59 || Mededeling en verslag over de resultaten van de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn en de procedure van "wederzijdse beoordeling" in het kader daarvan || Niet-wetgevend || In de mededeling/het verslag zal de procedure van wederzijdse beoordeling en de stand van de interne markt na de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn worden beschreven en een follow-up worden geschetst (onder meer betreffende de vraag of er op bepaalde gebieden verdere, al dan niet wetgevende, actie moet worden ondernomen).

60 || Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate governance || Niet-wetgevend || Het bezien van een reeks kwesties in verband met corporate governance waarmee ondernemingen te maken hebben, zoals onder meer de effectieve werking van raden van bestuur, de bescherming van minderheidsaandeelhouders, de betrokkenheid van aandeelhouders en beleggers en algemene kwesties betreffende de werking van het "naleven of motiveren"-stelsel en het toezicht in de verschillende lidstaten.

61 || Initiatief voor sociaal ondernemerschap || Niet- wetgevend / Wetgevend || Het bevorderen van sociaal ondernemerschap en de ontwikkeling ervan op de eengemaakte markt.

62 || EU-kader voor de onderlinge afstemming van sanctieregelingen in de financiële sector || Wetgevend || Nationale sanctieregelingen op samenhangende wijze versterken en de handhaving van sancties verbeteren.

63 || Richtlijn inzake effectenrecht Verordening inzake centrale effectenbewaarinstellingen (CSD's) || Wetgevend || De belangrijkste beleidsdoelstelling is het houden en verhandelen van effecten te vereenvoudigen door de wetgeving van de lidstaten te harmoniseren. Dit betreft zowel het materiële recht als het collisie-aspect. De tweede beleidsdoelstelling is voorschriften op te heffen die belemmeren dat uitgegeven effecten in bewaring worden gegeven bij een in een andere lidstaat gevestigde bewaarinstelling.

64 || Wijziging van de icbe-richtlijn wat betreft de voorschriften voor icbe-bewaarders en het beloningsbeleid || Wetgevend || De bescherming van beleggers verbeteren en gelijke marktvoorwaarden scheppen voor beleggers in icbe's overal in Europa door precieze regels vast te stellen voor de bewaarneming van effecten door bewaarinstellingen.

65 || Herziening van de richtlijn inzake instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV) || Wetgevend || Gelijke marktvoorwaarden handhaven ten aanzien van Solvabiliteit II, meer grensoverschrijdende activiteit op dit gebied bevorderen en zo het hoofd helpen bieden aan de uitdagingen van de vergrijzing en de overheidsschuld.

66 || Follow-up van het groenboek over corporate governance in financiële instellingen || Wetgevend || De kwaliteit van corporate-governancemechanismen in financiële instellingen verbeteren om een herhaling te voorkomen van de problemen met de corporate governance bij banken en andere financiële instellingen die aan de financiële crisis van 2008 hebben bijgedragen.

Justitie, grondrechten en burgerschap

67 || Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht, waaronder de kwestie van de rechterlijke bevoegdheid en de wederzijdse erkenning, en voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen || Wetgevend || Voorzien in objectieve criteria ter bepaling van de toepasselijke wetgeving ten aanzien van het huwelijksvermogen in het geval van internationale huwelijken, ook ingeval het huwelijksvermogen verdeeld is over verschillende lidstaten. Tevens ingaan op de vraag welk nationaal gerechtshof bevoegd is, en voorzien in een mechanisme voor onderlinge erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van een andere lidstaat.

68 || EU-kader voor nationale strategieën voor de integratie van Roma || Niet-wetgevend || Op basis van de eerste fase van de werkzaamheden van de Roma Task Force zal in de mededeling in het bijzonder het gebruik van EU-middelen door de lidstaten en de effectiviteit daarvan voor de ondersteuning van de integratie van Rome worden geanalyseerd. Daarbij zullen tekortkomingen in het gebruik worden geïdentificeerd en voorstellen voor maatregelen worden gedaan.

69 || Voorstel voor een richtlijn inzake de toegang tot een advocaat in strafprocedures || Wetgevend || Ervoor zorgen dat verdachten of beklaagden in strafprocedures overal in de EU op een coherente en adequate manier toegang hebben tot een advocaat. Het voorstel maakt deel uit van het stappenplan ter versterking van de procedurerechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures.

70 || Wetgevingsvoorstel tot wijziging van Besluit 1995/553/EG houdende tenuitvoerlegging van het recht op consulaire bescherming || Wetgevend || Elke EU-burger die zich in een land bevindt waar zijn lidstaat niet is vertegenwoordigd, heeft recht op consulaire bijstand van ambassades of consulaten van een andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen. De Commissie wil de lidstaten bij deze taak ondersteunen door concrete maatregelen voor te stellen die ervoor moeten zorgen dat alle EU-burgers op hun rechten worden gewezen en dat de draagwijdte van de bescherming wordt toegelicht.

71 || Wetgevingsvoorstel over het verbeteren van de financiële compensatie van consulaire bescherming in crisissituaties || Wetgevend || Een systeem van compensaties tussen lidstaten voor crisissituaties opzetten, overeenkomstig het actieplan van de Commissie inzake effectieve consulaire bescherming in derde landen (2007-2009).

72 || Herziening van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten || Wetgevend || De bestaande regels ter bescherming van consumenten die pakketreizen kopen, met name via internet, moderniseren en het kopen van pakketreizen in andere lidstaten vergemakkelijken.

73 || Mededeling over de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame || Niet-wetgevend || Onderdelen van de richtlijn die voor herziening in aanmerking komen, aanwijzen en analyseren.

74 || Mededeling over Europese justitiële opleiding || Niet-wetgevend || Overeenkomstig het Stockholmprogramma, ideeën uiteenzetten om het aantal beoefenaars van juridische beroepen in de lidstaten met een opleiding in het EU-acquis te doen toenemen, de ontwikkeling en organisatie van Europese justitiële opleidingen op lokaal, nationaal of Europees niveau te ondersteunen, de kwaliteit ervan te verbeteren en de ontwikkeling en organisatie van uitwisselingen van het type "Erasmus" te ondersteunen.

75 || Verordening betreffende de verjaring van grensoverschrijdende verkeersongevallen || Wetgevend || Ervoor zorgen dat slachtoffers van grensoverschrijdende verkeersongevallen hun recht op schadevergoeding niet dreigen te verliezen wegens verschillen in verjaringstermijn tussen de lidstaten.

76 || Herziening van het kaderbesluit inzake geldboetes || Wetgevend || Ervoor zorgen dat de wederzijdse erkenning en de inning van in een andere lidstaat, onder andere voor verkeersovertredingen, opgelegde geldboetes op een consequente manier worden toegepast.

77 || Wetgevingsvoorstel inzake de communicatie met familie, werkgevers en consulaire instanties in strafrechtelijke procedures || Wetgevend || Voorzien in consequente en adequate gemeenschappelijke minimumregels inzake het recht voor verdachten of beklaagden die in het kader van strafrechtelijke procedures eender waar in de EU van hun vrijheid beroofd zijn, om ten minste één persoon daarvan in kennis te stellen. Dit voorstel maakt deel uit van het stappenplan ter versterking van de procedurerechten van verdachten of beklaagden in strafprocedures.

78 || (Eerste en tweede fase van) raadpleging van de Europese sociale partners over het combineren van werk, gezin en privéleven (2011) || Niet-wetgevend || In aansluiting op het Handvest van de vrouw (2010) en op het pakket van 2008 zal de Commissie de Europese sociale partners raadplegen over aanvullende wetgevende maatregelen om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, onder andere over vaderschaps- en zorgverlof. Het doel van deze maatregelen is tweeledig: de arbeidsparticipatie van vrouwen doen toenemen, omdat zij het grootste deel van de zorg voor kinderen en andere verwanten voor hun rekening nemen, en de demografische uitdaging aanpakken. Afhankelijk van de uitkomst van de raadpleging, zal de Commissie in 2012 eventueel een wetgevingsvoorstel op dit gebied doen, onder andere over vaderschaps- en zorgverlof.

Maritieme zaken en visserij

79 || Voorstel voor wetgevende maatregelen van het Europees Parlement en de Raad ter vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening || Wetgevend || Ervoor zorgen dat de lidstaten een stabiel, betrouwbaar en toekomstgericht geïntegreerd planningkader bieden om het gebruik van de mariene ruimte ten behoeve van de economische ontwikkeling en het mariene milieu te optimaliseren en dat zij daarbij een gemeenschappelijke benadering volgen om grensoverschrijdende maritieme ruimtelijke ordening te vergemakkelijken.

Bescherming van de financiële belangen van de EU

80 || Mededeling over de bescherming, onder andere strafrechtelijk, van de financiële belangen van de Europese Unie || Niet-wetgevend || Opties uiteenzetten voor de invulling door de Commissie van de nieuwe bevoegdheden die door het Verdrag van Lissabon zijn verleend om de financiële belangen van de Unie te beschermen, en elementen aanreiken voor een toekomstgerichte, coherente benadering ter versterking van die bescherming, onder andere via strafrechtelijke middelen.

81 || Follow-up van de discussienota over de hervorming van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – gewijzigde voorstellen tot wijziging van de OLAF-verordeningen 1073/1999 en 1074/1999 || Wetgevend || De Commissie dient een gewijzigd voorstel aan te nemen tot wijziging van Verordening 1073/1999 om de efficiëntie van de onderzoekswerkzaamheden van OLAF te vergroten en de verantwoordingsplicht te versterken.

Onderzoek en innovatie

82 || Strategie en actieplan van de Europese Unie voor een duurzame bio-economie in 2020 || Niet-wetgevend || De mededeling omvat een visie en een actieplan voor een duurzame en innovatieve Europese bio-economie in 2020, waaronder: - uitvoering van een Europees innovatiepartnerschap en voltooiing van de Europese onderzoeksruimte in de sectoren van de bio-economie - verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie waaronder bevordering van kennisoverdracht en overheidsopdrachten en ontwikkeling van normen - stimulering van de hervormingen van de nationale O&O- en innovatiesystemen van de lidstaten om de ontwikkeling van de bio-economie op nationaal niveau mogelijk te maken.

83 || Mededeling "Partnerschappen in onderzoek en innovatie" || Niet-wetgevend || De Commissie zal een mededeling indienen over de wijze waarop allerhande partnerschappen voor innovatie en onderzoek (zoals publiek-private en publiek-publieke) kunnen bijdragen tot de realisering van de EU 2020-strategie en de Innovatie-Unie. In dit verband zal speciale aandacht worden besteed aan het concept innovatiepartnerschappen.

84 || Mededeling betreffende wetenschappelijke informatie || Niet-wetgevend || Vervolg op de mededeling uit 2007 'Wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk' die is aangenomen in het kader van het initiatief digitale bibliotheken. In de mededeling wordt de balans opgemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van toegang tot wetenschappelijke informatie en worden de volgende stappen geschetst die de Commissie zal ondernemen. Er zal onder meer een standpunt in worden bepaald ten aanzien van de mogelijkheid om het mandaat inzake open toegang van de huidige proefgebieden tot het gehele KP8 uit te breiden.

Belastingen en douane-unie

85 || Belasting op de financiële sector || Wetgevend/niet-wetgevend || Dit initiatief bouwt voort op de mededeling van 7 oktober waarin een tweesporenaanpak wordt voorgesteld voor de belasting op de financiële sector om het hoofd te bieden aan mondiale en Europese uitdagingen. De Commissie is voorstander van een belasting op financiële transacties (FTT) op mondiaal niveau. Op het niveau van de EU lijkt een belasting op financiële activiteiten (FAT) haar de beste aanpak. De Commissie zal deze mogelijkheden verder onderzoeken om in de zomer van 2011 met beleidsinitiatieven voor de belastingheffing van de financiële sector te komen. Voordat een voorstel wordt gedaan, zal het zaak zijn na te gaan welk het cumulatieve effect zou zijn van nieuwe regelgeving, eventuele bankheffingen en belastingen op de financiële instellingen.

86 || Initiatief betreffende grensoverschrijdende successiebelastingen || Niet-wetgevend || De coördinatie tussen de EU-lidstaten op het gebied van successiebelastingen bevorderen om dubbele belasting en dubbele niet-belasting in grensoverschrijdende situaties te voorkomen, en de lidstaten op dit gebied aanbevelingen doen.

Handel

87 || Mededeling over handel en ontwikkeling || Niet-wetgevend || De mededeling is een vervolg op de EU 2020-strategie en op de mededeling over het nieuwe handelsbeleid en zal deze aanvullen door meer in detail in te gaan op het toekomstige handelsbeleid van de EU, dat een sterke ontwikkelingsdimensie zal hebben en zal inspelen op de specifieke behoeften en omstandigheden van de ontwikkelingslanden en van de minst ontwikkelde landen om hun integratie in de wereldeconomie te bevorderen.

Vervoer

88 || Voorstel inzake beveiligingsscanners || Wetgevend || Als follow-up van het verslag over beveiligingsscanners van juni 2010, en afhankelijk van de resultaten van de effectbeoordeling, zal dit voorstel een regelgevingskader creëren voor het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens.

89 || Pakket sociaal-maritieme agenda || Wetgevend/niet-wetgevend || Bespreken van de diverse aspecten van het menselijk element van zeevervoer, met name op het gebied van opleiding en diplomering van zeevarenden (mededeling over een sociale agenda voor zeevervoer, voorstel voor een richtlijn inzake de controle van de toepassing van het IAO-Verdrag, voorstel tot herziening van Richtlijn 2008/106/EG inzake het opleidingsniveau van zeevarenden).

90 || Mededeling inzake het internationaal vervoersbeleid met betrekking tot naburige landen || Niet-wetgevend || Dit is een gezamenlijke mededeling van de dg's ELARG, AIDCO en RELEX/EEAS, waarin het vervoersbeleid ten aanzien van naburige landen en kandidaat-lidstaten wordt besproken. Dit stappenplan brengt alle aspecten van het vervoersbeleid die betrekking hebben op het oostelijk partnerschap en uitbreiding samen onder één beleidskoepel, inclusief betere links met ons TEN-V-beleid.

91 || Strategisch plan inzake vervoerstechnologie (STTP) || Niet-wetgevend || Voorzien in een strategisch kader voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van technologie, op basis van beleidsbehoeften en van een visie voor een geïntegreerd, efficiënt en milieuvriendelijk vervoerssysteem tegen 2050.

92 || Pakket e-mobiliteit || Wetgevend/niet-wetgevend || De toepassing van nieuwe technologie introduceren in verschillende vervoerssectoren, om bij te dragen tot een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem. De maatregelen betreffen geïntegreerde treinkaartverkoop, digitale tachografie, elektronische tolheffing, geïntegreerde maritieme data, enz.

2012 – 2014

Nr || Titel || Categorie || Voorwerp en doelstellingen || Jaar van goedkeuring

Klimaatmaatregelen

1 || Maatregelen om de emissies in het zeevervoer op te nemen in de toezegging van de EU inzake vermindering van broeikasgassen indien er geen internationale voorschriften worden overeengekomen || Wetgevend || Volgens de klimaat- en energiewetgeving van de EU moeten er maatregelen worden genomen om emissies in het zeevervoer op te nemen in de toezegging van de EU inzake vermindering van broeikasgassen indien die emissies tegen 2011 niet zijn opgenomen in de reductiedoelstellingen van een internationale overeenkomst. || 2012

Cohesiebeleid

2 || 2e strategisch verslag over de uitvoering van de cohesieprogramma's 2007-2013 || Niet-wetgevend || Artikel 30 van Verordening 1083/2006 bepaalt dat de Commissie uiterlijk 1 april 2013 een strategisch verslag moet uitbrengen. || 2013

Mededinging

3 || Herziening van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun van de lidstaten || Niet-wetgevend || De huidige reddings- en herstructureringsrichtsnoeren zijn geldig tot oktober 2012. De financiële crisis heeft tot een verlenging geleid, maar de voorbereiding voor de herziening ervan was reeds begonnen in 2007, toen werd uitgegaan van een herziening in 2009. || 2012

4 || Herziening van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen van de lidstaten || Niet-wetgevend || - Huidige richtsnoeren zijn geldig tot 31 december 2013 - Mogelijke herziening van de regels inzake de afbakening van regio's, de toegestane steunintensiteiten en grootschalige investeringsprojecten. || 2012

5 || Herziening van de richtsnoeren inzake steun van de lidstaten voor breedbandnetwerken || Niet-wetgevend || De huidige richtsnoeren moeten tegen uiterlijk 30 september 2012 worden herzien. || 2012

Ontwikkeling

6 || Voorstel voor een besluit van de Raad ter vervanging van Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee (LGO) met de Europese Economische Gemeenschap ("LGO-besluit") || Wetgevend || Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee (LGO) met de Europese Economische Gemeenschap ("LGO-besluit"), dat op 31 december 2013 verstrijkt, moet door een nieuw besluit worden vervangen. || 2012

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

7 || Mededeling over de ontwikkeling van arbeidsmarktinformatie en het beheer van vaardigheden: naar een vaardighedenaudit || Niet-wetgevend || Als vervolg op het vlaggenschipinitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" zal de EU-vaardighedenaudit een evaluatie uitvoeren van het huidige en toekomstige aanbod van vaardigheden en van de huidige en toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor de onderwijs- en opleidingssystemen. De EU-vaardighedenaudit moet om de twee jaar worden uitgevoerd. || 2012

8 || Voorstel voor een rechtsinstrument voor de handhaving van de rechten van migrerende werknemers in de EU in het licht van het beginsel van het vrije verkeer van werknemers || Wetgevend || Opheffen van bestaande belemmeringen voor de mobiliteit van EU-werknemers door de handhaving van uit EU-wetgeving voortvloeiende rechten te verbeteren. || 2012

9 || Mededeling van de Commissie over een nieuwe EU-strategie inzake veiligheid en gezondheid op het werk (2012) || Niet-wetgevend || De mededeling zal een nieuw strategisch kader vaststellen voor gezondheid en veiligheid op het werk voor de periode 2013-2020. || 2012

10 || Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening 1612/68 (Eures) || Wetgevend || Het voorstel is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het vlaggenschipinitiatief "Jeugd in beweging". Meer bepaald is het de bedoeling het Euresnetwerk te hervormen, zijn huidige informatie- en adviesactiviteiten te verbeteren en het uit te breiden met een voor de hele EU geldende mobiliteitsregeling voor jonge werknemers. || 2012

11 || Wetgevingsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2004/37 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (2013) || Wetgevend || Doel is het bestaande rechtskader te evalueren om het kankerrisico tot een aanvaardbaar niveau te reduceren, het risicobeheer te verbeteren en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn te beoordelen, teneinde rekening te houden met nieuwe risicofactoren en voor de voortplanting toxische stoffen. || 2013

Energie

12 || Verordening inzake de overdracht van nucleaire goederen binnen de Gemeenschap || Wetgevend || Invoering van een kennisgevingsmechanisme voor overdrachten binnen de Gemeenschap van nucleaire goederen die onder de meldingsverplichtingen vallen van de aanvullende protocollen bij de veiligheidscontrole-overeenkomsten tussen de IOAE en de lidstaten. In het kader van de vaststelling van de herschikte verordening inzake tweeërlei gebruik (nr. 428/2009), zijn de lidstaten overeengekomen om de lijst van nucleaire goederen die onder de controle op de uitvoer binnen de Gemeenschap vallen te herzien. || 2012

Milieu

13 || Pakket inzake de internationale regeling inzake toegang tot de genetische hulpbronnen en verdeling van de voordelen ervan (TVV), met inbegrip van voorstellen voor besluiten van de Raad ter ondertekening en ratificering van de internationale overeenkomst en passende uitvoeringsinitiatieven op EU-niveau || Wetgevend/niet-wetgevend || Deze initiatieven maken deel uit van het proces ter voorbereiding van de ondertekening en ratificering door de EU van een internationaal verdrag inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de verdeling van de voordelen ervan. De ondertekening en ratificering van het TVV-protocol moet steunen op een mededeling van de Commissie inzake de wijze waarop zij het TVV-protocol in de Unie zou uitvoeren via wetgevende en andere maatregelen. Tevens wordt voorzien in opvolging en passende maatregelen ter uitvoering van het TVV-protocol in de EU. || 2012

14 || Herziening van de richtlijn inzake milieueffectrapportage (MER) || Wetgevend || De algemene doelstelling van de herziening is de werking van de richtlijn te verbeteren door een samenhangender en doeltreffender toepassing van de beginselen van milieubeoordeling te garanderen, en te zorgen voor meer samenhang met internationale verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Espoo (met inbegrip van het protocol betreffende strategische milieueffectrapportage). || 2012

15 || Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden || Wetgevend/niet-wetgevend || Het doel is ervoor te zorgen dat er voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit beschikbaar zijn om aquatische ecosystemen in stand te houden en duurzaam gebruik voor noden van de mens en economische doeleinden mogelijk te maken. De blauwdruk zal uitgaan van een herziening van bestaand waterbeleid, met inbegrip van beleid inzake waterschaarste, waterkwetsbaarheid en droogtes, en van een beoordeling van de uitvoering van de kaderrichtlijn water. Het potentieel voor besparingen op het gebruik van water in de EU wordt nu reeds geraamd op 40 %. Er kan worden overwogen een initiatief te ontplooien om zuiniger om te springen met water in openbare en particuliere gebouwen. || 2012

16 || Herziening van de strategie voor hormoonontregelaars || Niet-wetgevend || Voortbouwend op het verslag over de bestaande strategie voor hormoonontregelaars van 2010/2011, zal in het kader van de herziening de mogelijkheid van strengere controles en beperkingen ten aanzien van de vervaardiging, invoer, vergunning en het gebruik van stoffen die als hormoonontregelaars worden beschouwd. || 2012-2013

Gezondheid en consumentenzaken

17 || Pakket bevat: 1. Voorstel voor wetgeving inzake diergezondheid || Wetgevend || Het voorstel zal gebaseerd zijn op de ervaringen die zijn opgedaan met de tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving en op de uitgebreide evaluatie van het EU-beleid inzake diergezondheid die is verricht. De nieuwe verordening heeft tot doel een duidelijker regelgevingsstructuur inzake diergezondheid in de EU tot stand brengen, door verschillende wetsteksten te combineren tot één compleet wetgevend kader inzake diergezondheid. || 2012

|| 2. Voorstel voor een herziening van Verordening 882/2004 inzake officiële controles langs de voedselketen, met name ten aanzien van de financiering van officiële controles, controles op residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (Richtlijn 96/23/EG), en de beginselen van de organisatie van veterinaire controles van producten en dieren die uit derde landen in de EU worden binnengebracht (Richtlijn 97/78/EG en Richtlijn 91/496/EEG) || Wetgevend || Het doel van de herziening van Verordening 882/2004 is rekening te houden met de resultaten van een aantal nu lopende evaluaties (betreffende vergoedingen, residuen en invoercontroles) die gericht zijn op verbetering van de efficiëntie van de officiële controles langs de gehele voedselketen, door nadere bestudering van specifieke gereglementeerde terreinen (residuen) en van inconsistenties en discrepanties bij de handhaving (vergoedingen), en door een meer flexibele risicogebaseerde benadering van grenscontroles in te voeren. Het is verder de bedoeling een volledig geïntegreerd controlesysteem tot stand te brengen, dat de gezondheid van zowel planten als dieren omvat, en het kader voor samenwerking inzake handhaving tussen de Commissie en de lidstaten te vereenvoudigen. Het voorstel zal ook gericht zijn op vereenvoudiging en rationalisering van het algemene kader waarbinnen de Commissie en de lidstaten samenwerken uit hoofde van de bepalingen van de Verordening. ||

|| 3. EU-wetsvoorstel inzake de gezondheid van planten || || Dit initiatief beantwoordt aan de noodzaak de bestaande fytosanitaire wettelijke regelingen te moderniseren, op basis van de recente ex-post evaluatie daarvan. Door verbetering van de preventie van nieuwe ziekten en plagen kunnen kostbare campagnes om die in een later stadium te beheersen en uit te roeien, voorkomen worden, evenals een verhoogd gebruik van pesticiden. Ook kunnen daardoor duurzame productie en het concurrentievermogen van de landbouwsector, de voedselveiligheid, en de bescherming van bossen, landschappen en tuinen bevorderd worden. Betere wetgeving en beter geharmoniseerde uitvoeringsbepalingen zullen een effectievere aanpak van de fytosanitaire problemen als gevolg van globalisering en klimaatverandering mogelijk maken. ||

18 || Pakket: 1) Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik || Wetgevend || De wetgeving inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zal geëvalueerd worden om na te gaan of er excessieve administratieve belastingen bestaan en om de problemen te identificeren, bv. het gebrek aan goedgekeurde geneesmiddelen voor behandeling van ziekten bij minder gangbare diersoorten of van zeldzame ziekten. Het doel van de herziening is de beschikbaarheid van geneesmiddelen op de markt te verhogen en de lasten voor ondernemingen te verlichten door stroomlijning van het proces van goedkeuring van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, met inachtneming van de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu. || 2012

|| 2) Voorstel voor herziening van wetgeving inzake diervoeders met medicinale werking || || Het doel van het initiatief is de werkingssfeer van de wetgeving inzake gemedicineerde diervoeders te verduidelijken ten aanzien van andere onderdelen van de wetgeving inzake diervoeders en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de relatie tussen toediening van die geneesmiddelen en de toediening via diervoeders te beoordelen, en de verschillende wijzen van toediening van geneesmiddelen te beoordelen in termen van kosten, veiligheid en doelmatigheid. Het initiatief is gericht op totstandbrenging van een vlak speelveld in de EU dat een veilig en efficiënt gebruik van gemedicineerde diervoeders kan waarborgen. ||

19 || Mededeling over mondige consumenten || Niet-wetgevend || Markten, marketing, producten en diensten worden steeds gecompliceerder en verfijnder. Voor consumenten is het moeilijk weloverwogen keuzes te maken en beslissingen te nemen die in hun belang zijn. Het doel van de mededeling is in deze context de beste praktijken met betrekking tot het mondig maken van consumenten, ten aanzien van voorlichting, onderwijs, media, vertegenwoordiging en beslechting van geschillen te inventariseren. Dit houdt onder meer het volgende in: het identificeren van beste praktijken ten aanzien van informatie over consumentenrechten, verstrekking van advies aan consumenten, behandeling van klachten van consumenten, opvoeding van consumenten en capaciteitsopbouw, alsmede de ontwikkeling van richtsnoeren voor transparante informatie over prijzen en kwaliteit/prestaties. || 2012

20 || Voorstel voor een herziening van de richtlijn inzake klinische proeven, ter stimulering van klinisch onderzoek en vernieuwing in de farmaceutische sector || Wetgevend || Het doel is de richtlijn inzake klinische proeven te herzien om de bij verschillende door de Commissie in de afgelopen jaren verrichte evaluaties geconstateerde tekortkomingen te corrigeren. Het doel is kennis en innovatie in verband met klinisch onderzoek te versterken. Het voorstel zal rekening houden met het feit dat de grote meerderheid van de grootschalige klinische proeven in een pan-Europese context plaatsvindt. Kwesties die aan de orde zullen worden gesteld, zijn onder andere: verkorting van administratieve vertragingen voordat klinische proeven kunnen beginnen, vermijding van uiteenlopende beslissingen in de EU, en stroomlijning van rapportageprocedures. || 2012

21 || Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG en een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG || Wetgevend || Medische hulpmiddelen: het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te versterken om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne markt en het concurrentie- en innovatievermogen van de sector te waarborgen. Uit een evaluatie van de bestaande regeling blijkt dat er mazen in de wet zijn met betrekking tot producten die niet onder specifieke EU-wetgeving vallen, en dat bepaalde zwakke punten in het systeem gecorrigeerd moeten worden. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek: het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te versterken om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne markt en het concurrentie- en innovatievermogen van de sector te waarborgen. Uit een evaluatie van de bestaande regeling blijkt dat bepaalde kwesties verduidelijking behoeven, dat enkele nieuwe aspecten in de wetgeving verwerkt moeten worden en dat gezorgd moet worden voor een zekere mate van convergentie met de wettelijke regelingen van onze voornaamste handelspartners. || 2012

Binnenlandse zaken

22 || Europese strategie inzake identiteitsbeheer, waaronder wetgevingsvoorstellen over het strafbaar stellen van identiteitsdiefstal en over elektronische identiteit (eID) en veilige verificatiesystemen || Niet-wetgevend / Wetgevend || Maatregelen voorstellen om de integriteit van identiteitsgegevens te vrijwaren in alle stadia van de "identiteitsketen" en ervoor te zorgen dat fraude met identiteitsgegevens overal in de EU strafbaar wordt gesteld. Dit moet het mogelijk maken criminele activiteiten te dwarsbomen voordat zwaardere strafbare feiten kunnen worden gepleegd. Het instellen van een specifiek delict identiteitsdiefstal of identiteitsfraude zou eveneens het opsporen van en vervolgen van daders over de grenzen heen kunnen vergemakkelijken. || 2012

23 || Mededeling over het Europees model voor informatie-uitwisseling (EIXM), gevolgd door een actieplan || Niet-wetgevend || In de EIXM-mededeling mogelijke oplossingen inventarisen, analyseren en aanbevelen om de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie tussen wetshandhavingsdiensten in de EU te consolideren. || 2012

24 || Wijziging van het EPA-besluit || Wetgevend || De Europese Politieacademie (EPA) meer beleidsinstrumenten geven (accreditatie) en haar institutionele opzet reorganiseren (meer toezichthoudende bevoegdheden voor de Commissie en meer autonomie voor de directeur) || 2013

25 || Voorstel voor een verordening tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) || Wetgevend || Het wettelijk kader van Europol aanpassen in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (artikel 88 VWEU). || 2013

26 || EU-immigratiecode || || Alle wetgeving op het gebied van immigratie consolideren, te beginnen met legale migratie, en waar nodig de bestaande bepalingen uitbreiden overeenkomstig het Stockholmprogramma. || 2013

Humanitaire hulp en crisisrespons

27 || Voorstel voor een verordening tot oprichting van een van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (EVHAC) || Wetgevend || Een kader vaststellen voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese jongeren aan de humanitaire hulpacties van de Unie. Voorbereidende acties in 2011. Een externe studie zal helpen om mogelijke opties aan te wijzen, ook wat de voorbereidingen betreft. || 2012

Industrie en ondernemerschap/Milieu

28 || Evaluatie van REACH || Wetgevend / niet-wetgevend || De Commissie moet in 2012 een evaluatie uitvoeren van de REACH-verordening, waarbij ten minste volgende punten aan bod moeten komen: - evaluatie van de ervaring die met de werking van deze verordening is opgedaan en van het bedrag en de verdeling van de door de Commissie beschikbaar gestelde middelen voor de ontwikkeling en evaluatie van alternatieve testmethoden (REACH, artikel 117, lid 4); - evaluatie om te beoordelen of het toepassingsgebied van de REACH-verordening moet worden gewijzigd, teneinde overlappingen met andere toepasselijke EU-bepalingen te vermijden (REACH, artikel 138, lid 6); - evaluatie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (REACH, artikel 75, lid 2). || 2012

Industrie en ondernemerschap

29 || Evaluatie van het Europese normalisatiesysteem || Wetgevend || Uitgebreide evaluatie van het bestaande normalisatiesysteem, onder meer om de innovatiedimensie ervan te versterken. || 2013

Interne markt en diensten

30 || Voorstel tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG inzake financiële conglomeraten || Wetgevend || Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen binnen het Gezamenlijk Forum op het gebied van de herziening van de regelgevingsaanpak voor financiële conglomeraten (goedkeuring van het eindverslag gepland voor november 2011) zullen in de richtlijn inzake financiële conglomeraten passende wijzigingen worden aangebracht teneinde: a) de reikwijdte van het toezicht op financiële conglomeraten tot niet onder toezicht staande entiteiten uit te breiden, en b) tot een grotere intersectorale consistentie ten aanzien van relevante aspecten te komen. || 2012

31 || Herziening van de wetgeving inzake beroepskwalificaties || Wetgevend || Na een evaluatie van het acquis inzake beroepskwalificaties zullen passende wijzigingen worden aangebracht in het wettelijk kader. || 2012

32 || Initiatief met betrekking tot durfkapitaalfondsen || Wetgevend || De Commissie zal er tegen 2012 voor zorgen dat in om het even welke lidstaat gevestigde durfkapitaalfondsen vrijelijk in de hele Europese Unie activiteiten kunnen ontplooien en investeringen kunnen verrichten zonder dat er van een ongunstige fiscale behandeling sprake is (via aanvullende wetgeving indien nodig). || 2012

33 || Initiatieven ter bevordering van de spaarneiging bij burgers en van particuliere investeringen || Wetgevend || De Commissie zal maatregelen bestuderen die ertoe kunnen bijdragen dat spaarvormen op langere termijn en particuliere middelen in infrastructuurvoorzieningen en innovatieve projecten worden geïnvesteerd. || 2012

34 || Evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht || Niet-wetgevend || Het is de bedoeling dat vóór het einde van het huidige mandaat een evaluatie plaatsvindt om de werking van de nieuwe toezichtstructuren in de EU te beoordelen. || 2012-2014

35 || Evaluatie van de hervorming van het toezicht- en regelgevingsstelsel in de financiële sector || Niet-wetgevend || Vóór het einde van het huidige mandaat dient een evaluatie van de uit de crisis voortvloeiende regelgeving voor de financiële sector te worden verricht om na te gaan of de doelstellingen van de wetgeving zijn gehaald. || 2012-2014

Justitie, grondrechten en burgerschap

36 || Wetgevingsvoorstel over een algemene regeling inzake bewijsverkrijging in strafzaken, die op het beginsel van wederzijdse erkenning stoelt en voor alle soorten bewijs geldt || Wetgevend || Een alomvattende regeling voor bewijsverkrijging in strafzaken tot stand brengen, die betrekking heeft op alle soorten bewijsmiddelen, vergezeld gaat van tenuitvoerleggingstermijnen en zo weinig mogelijk weigeringsgronden bevat. || 2012

37 || Wetgevingsvoorstel tot invoering van gemeenschappelijke normen inzake bewijsgaring in strafzaken om de toelaatbaarheid ervan te waarborgen || Wetgevend || Ervoor zorgen dat bewijsmiddelen gemakkelijker worden toegelaten in strafzaken. || 2012

38 || Wetgevingsvoorstel inzake een Ecris-TCN-stelsel voor veroordeelde onderdanen van derde landen || Wetgevend || Instellen van een register van onderdanen van derde landen die een gerechtelijke veroordeling in een lidstaat hebben opgelopen. || 2012

39 || Herziening van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving van stukken in burgerlijke of in handelszaken, eventueel met de vaststelling van gemeenschappelijke minimumnormen || Wetgevend || Voorstel voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving van stukken in burgerlijke en in handelszaken, met bijzondere aandacht voor de doeltreffendheid van de verzendende en ontvangende instanties en het accent op de praktische aspecten van de uitvoering van een verzoek om een aanvraag om betekening of kennisgeving van een stuk door te sturen || 2012

40 || Wetgevingsvoorstel inzake bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten of beklaagden || Wetgevend || Ervoor zorgen dat speciale aandacht wordt besteed aan verdachten of beklaagden die de inhoud of de betekenis van het proces niet kunnen begrijpen of volgen, bijvoorbeeld ten gevolge van leeftijd, of geestelijke of lichamelijke toestand. Dit voorstel maakt deel uit van het stappenplan ter versterking van de procedurerechten van verdachten of beklaagden in strafprocedures. || 2012

41 || Verordening betreffende EU-alarmnummers voor vermiste kinderen || Wetgevend || Follow-up van de mededeling van 2010 betreffende het 116-alarmnummer, om ervoor te zorgen dat het 116-alarmnummer in alle lidstaten naar behoren functioneert. || 2012

42 || Wetgevingsvoorstel ter versterking en ontwikkeling van Eurojust || Wetgevend || De werking van Eurojust ontwikkelen en versterken, alsook het vermogen om schendingen van de financiële belangen van de EU aan te pakken. || 2013

44 || Wetgevingsvoorstel over de wederzijdse erkenning van de effecten van bepaalde akten van de burgerlijke stand || Wetgevend || Follow-up van het groenboek over het vrije verkeer van documenten: akten van de burgerlijke stand, authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisatie. De wederzijdse erkenning regelen van de effecten van bepaalde akten van de burgerlijke stand (bv. betreffende geboorte, verwantschap, adoptie, naam). || 2013

45 || Wetgevingsvoorstel om de formaliteiten voor de legalisatie van authentieke akten tussen de lidstaten af te schaffen || Wetgevend || Follow-up van het groenboek over het vrije verkeer van documenten: akten van de burgerlijke stand, authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisatie. De afschaffing van de formaliteiten voor de legalisatie van authentieke akten tussen de lidstaten regelen. || 2013

46 || Wetgevingsvoorstel over wederzijdse erkenning van ontzettingen || Wetgevend || De wederzijdse erkenning regelen van bij rechterlijke beslissing in strafzaken opgelegde ontzettingen, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in een andere lidstaat dan die waar de ontzetting is opgelegd. || 2013

47 || Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot vaststelling van gemeenschappelijke minimumnormen in verband met de erkenning van beslissingen inzake het ouderlijk gezag || Wetgevend || In aansluiting op een verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003, dit wetgevingsbesluit wijzigen en gemeenschappelijke minimumnormen in verband met de erkenning van beslissingen inzake het ouderlijk gezag vaststellen, met het oog op de afschaffing van het exequatur voor dergelijke beslissingen. || 2013

Maritieme zaken en visserij

48 || Nieuwe bronnen van groei uit zeeën en oceanen: mededeling van de Commissie over "blauwe groei" – een nieuwe visie op duurzame groei in de kustregio’s en de maritieme sectoren || Niet-wetgevend || In de mededeling wordt voortgebouwd op een studie betreffende toekomstige groeiscenario's voor de kustregio's en de maritieme economie, met bijzondere nadruk op positieve effecten voor de werkgelegenheid. || 2012

49 || Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om door meer mariene kennis bij te dragen aan groei en duurzaamheid || Wetgevend || Ter financiering van een doeltreffender Europese structuur voor mariene kennis. || 2013

50 || Mededeling van de Commissie inzake de integratie van de maritieme bewaking en Voorstel voor wetgevende maatregelen van het Europees Parlement en de Raad ter vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur || Wetgevend / Niet-wetgevend || De Commissie is verzocht om de financiële gevolgen van de totstandbrenging van een gemeenschappelijk gegevensuitwisselingsstructuur vast te stellen. || 2013

Bescherming van de financiële belangen van de EU

51 || Wetgevingsvoorstel over de bescherming, onder andere strafrechtelijk, van de financiële belangen van de Europese Unie || Wetgevend || Follow-up van de Mededeling over de bescherming, onder andere strafrechtelijk, van de financiële belangen van de Europese Unie op grond van artikel 325, lid 4, VWEU. || 2013

Onderzoek en innovatie

52 || Kaderrichtlijn betreffende de Europese onderzoeksruimte (EOR) || Wetgevend || Zoals aangekondigd in het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", zal de Commissie een kader voor de Europese onderzoeksruimte en ondersteunende maatregelen voorstellen om hinderpalen voor mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking uit te weg te ruimen. || 2012

Diensten van algemeen belang

53 || Mededeling over een kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang || Niet-wetgevend || Dit initiatief bouwt voort op Protocol nr. 26 bij het Verdrag. || 2012

Belastingen en douane-unie

54 || Evaluatie van de stand van de douane-unie || Niet-wetgevend || Algemene evaluatie van het functioneren van de douane-unie om toekomstige douane-initiatieven en behoeften op douanegebied te ondersteunen. || 2012

55 || Voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren || Wetgevend || In haar verslag (COM(2009) 709) heeft de Commissie het risico van misbruik van geneesmiddelen die drugsprecursoren bevatten, over het voetlicht gebracht. De Raad heeft de Commissie verzocht wetgevingswijzigingen voor te stellen (Conclusies van de Raad van 25 mei 2010 over de werking en uitvoering van de EU-wetgeving inzake drugsprecursoren – 3016e Raad Concurrentievermogen). || 2012

56 || Mededeling over grensoverschrijdende bronbelastingen op dividenduitkeringen aan portefeuillebeleggers en fondsen voor collectieve belegging || Niet-wetgevend || Oplossingen aanreiken voor de problemen die zich voordoen door de heffing van bronbelasting door de woonstaat van de uitkerende vennootschap op grensoverschrijdende dividenduitkeringen aan portefeuillebeleggers. Bronbelastingen vervullen een belangrijke rol bij de belasting van grensoverschrijdende dividenden, maar kunnen leiden tot problemen als gevolg van juridische en economische dubbele belasting, waardoor de interne markt wordt verstoord. || 2012

Vervoer

57 || Wetgevingsvoorstel voor de herziening van Verordening 261 inzake de rechten van vliegtuigpassagiers || Wetgevend || De herziening van de wetgeving inzake de rechten van vliegtuigpassagiers zal sommige bepalingen van de huidige regels verduidelijken. || 2012

58 || Mededeling en voorstel voor wetgeving inzake toegang tot de spoorwegmarkt || Wetgevend/niet-wetgevend || De organisatie van de spoorwegmarkt evalueren, met inbegrip van het binnenlands personenvervoer. || 2012

59 || Herziening van de Verordening tot oprichting van het Europees Spoorwegbureau || Wetgevend || Hierin zal worden voorgesteld om de bevoegdheden van het Spoorwegbureau uit te breiden tot veiligheidaspecten. || 2012

Werkprogramma van de Commissie voor 2011 - Bijlage III

Lopend vereenvoudigingsprogramma en iniatieven om de administratieve lasten te verlichten

|| Verant-woordelijk DG || Volledige titel || Procedure || Voorwerp en doelstellingen || Voorop-gestelde goedkeuring

1 || AGRI || Mededeling van de Commissie waarbij formeel wordt erkend dat een aantal wetteksten achterhaald is, bijvoorbeeld: · Verordening (EG) nr. 1412/2003 van de Commissie van 7 augustus 2003 tot opschorting van Verordening (EG) nr. 934/2003 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen · Verordening (EG) nr. 1323/2002 van de Commissie van 22 juli 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van de uitvoer van producten van de sector granen naar derde landen, met uitzondering van Hongarije · Verordening (EG) nr. 1677/2002 van de Commissie van 20 september 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1151/2002 van de Raad wat betreft de invoercertificaten voor haver en gerst van oorsprong uit de Republiek Estland || Intrekking || De doelstelling van het voorstel is om een aantal wetteksten van de Commissie die geen praktisch nut of ruimer belang meer dienen, achterhaald te verklaren en zodoende een bijdrage te leveren aan de actualisering en de vereenvoudiging van het communautaire acquis. De intrekking van de betrokken teksten zal het “essentiële” acquis van geldende en algemeen toepasselijke wetgeving verduidelijken. Het initiatief heeft betrekking op alle landbouwsectoren waarvoor achterhaalde wetteksten bestaan. || 2011

2 || CLIMA || Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto + Beschikking 2005/166/EG van de Commissie tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG || Herziening || De wetgeving inzake de bewaking en rapportage van broeikasgasemissies moet worden herzien, met name om rekening te houden met de ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van het Kyotoprotocol en de aanneming van het klimaat-en energiepakket. Dit initiatief is er tevens op gericht de huidige wetgeving te vereenvoudigen en onnodige administratieve belasting te verminderen, met name door duidelijker en eenvoudiger rapportageprocedures en -instrumenten in te voeren. || 2011

3 || EMPL || EU-initiatief inzake arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (follow-up van de tweede fase van de raadpleging van de sociale partners) Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 87/391/EEG) || Herschikking || Doel van dit initiatief is de bepalingen betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen de risico's van spier- en skeletaandoeningen op het werk in één wetgevingsinstrument samen te voegen. Die bepalingen zijn momenteel versnipperd over Richtlijn 90/269/EEG van de Raad en Richtlijn 90/270/EEG van de Raad. || 2011

4 || EMPL || Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers || Herziening || Het is de bedoeling de regelingen betreffende de rol van werknemers in de SE (Societas Europea) te vereenvoudigen en de problemen aan te pakken die zijn behandeld in de mededeling van de Commissie (COM(2008) 591) (rol van de werknemers wanneer zich in de SE na de inschrijving veranderingen voordoen, de medezeggenschap van de werknemers op concernniveau, reikwijdte van het 'voor-en-na'-beginsel en complexiteit van de procedure voor de rol van de werknemers) en in het komende verslag over de SE-verordening (complexiteit van de procedure voor de rol van de werknemers). Wat het toepassingsgebied betreft kan de herziening, behoudens de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU, betrekking hebben op de artikelen 2, 3, 5, 11 en 12. || 2012

5 || EMPL || Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers || Herziening || Doel is na de voltooiing van het evaluatieverslag over de gerelateerde Verordening (EG) nr. 1435/2003 (statuut van de Europese coöperatieve vennootschap) na te gaan of de bepalingen inzake de rol van werknemers kunnen worden vereenvoudigd. De mogelijke opties kunnen alleen bestaan uit voor te stellen maatregelen, zodra de Commissie de resultaten van de evaluatie heeft geanalyseerd en een beslissing heeft genomen over de werkwijze voor de mogelijke herziening van de verordening. De voorgestelde maatregelen zullen moeten worden gecoördineerd met ontwikkelingen bij de herziening van de verordening betreffende de Europese coöperatieve vennootschap en met SE-richtlijn 2001/86/EG. || 2012

6 || ENER || Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren || Herschikking || Dit initiatief behelst de uitbreiding van de bepalingen van de richtlijn tot medische blootstelling buiten blootstelling van werknemers, publieke informatie, en hoogactieve ingekapselde bronnen via de bundeling van vijf richtlijnen tot één enkele richtlijn. De belangrijkste doelstellingen zijn: 1. de actualisering van de Euratomwetgeving inzake stralingsbescherming in het licht van de recentste wetenschappelijke gegevens en operationele ervaring; 2. de vereenvoudiging en verduidelijking van de eisen inzake stralingsbescherming (invoering van een coherent systeem voor de bescherming van werknemers, externe werkers, patiënten en het publiek; de invoering van een samenhangende reeks definities; het vrije verkeer van externe werkers faciliteren; de wederzijdse erkenning van grensoverschrijdende deskundigheid inzake stralingsbescherming faciliteren). 3. in de mate van het mogelijke de harmonisering van de bepaling met de Internationale Basisveiligheidsnormen. || 2011

7 || ENER || 2003/796: Besluit van de Commissie tot oprichting van de Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas || Intrekking || De Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas wordt overbodig na de oprichting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators. Besluit nr. 2003/796 van de Commissie wordt ingetrokken. || 2011

8 || ENTR || Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines || Herziening || Doel van de herziening van deze richtlijn is nieuwe emissiegrenswaarden te bepalen en voor te schrijven voor alle soorten desbetreffende motoren en het toepassingsgebied tot nieuwe motorcategorieën uit te breiden. Een andere doelstelling is de testprocedures te vereenvoudigen op basis van internationale normen en de daaraan verbonden kosten voor fabrikanten te verlagen. || 2011

9 || ENTR || Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit || Herziening || Doelstellingen zijn: - vervanging van talrijke onpraktische en ondoeltreffende administratieve bepalingen die het onmogelijk maken de fabrikanten of importeurs van sommige voor de consumentenmarkt bestemde radioapparatuur met moderne elektronische middelen te traceren; en - een geschikter kader voor innovatieve technologieën tot stand brengen en de risico's reduceren wanneer nog geen interferentiefenomenen bekend zijn en vooral wanneer er geen geharmoniseerde norm is. || 2011

10 || ENTR || Aanpassing van tien richtlijnen aan het nieuwe wettelijke kader (Besluit 768/2008) · Richtlijn 2006/95/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen; · Richtlijn 2009/105/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake drukvaten van eenvoudige vorm; · Richtlijn 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende niet-automatische weegwerktuigen; · Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik; · Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; · Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende liften; · Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur; · Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten; · Richtlijn 2004/108/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG; · Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen. || Herschikking || Mededeling en voorstel om tien bestaande richtlijnen aan het goederenpakket en aan het Verdrag van Lissabon aan te passen. De algemene doestelling is ervoor te zorgen dat producten op de EU-markt veilig zijn en voldoen aan alle eisen om een hoog beschermingsniveau te waarborgen. Bovendien beoogt dit initiatief een vereenvoudiging van het regelgevingskader voor producten door het coherenter en gebruiksvriendelijker te maken voor ondernemingen en nationale autoriteiten. Specifieke doelen: • het aantal niet-conforme producten, in het bijzonder onveilige producten, verminderen; • zorgen voor gelijke behandeling van niet-conforme producten overal op de EU-markt en voor gelijke behandeling van ondernemingen bij de handhaving; • zorgen voor een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige conformiteitsbeoordeling door aangemelde instanties en zorgen voor meer consistentie in terminologie en procedurele vereisten in alle richtlijnen om de interpretatie en de uitvoering ervan te vergemakkelijken . || 2011

11 || ENTR || Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2003/2003 || Herziening || De belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn: – een breed spectrum van producten dekken waarop momenteel alleen nationale wetgeving van toepassing is, inclusief organische meststoffen, organisch-minerale meststoffen, groeimedia en bodemverbeteraars; – de administratieve belasting voor overheden (lidstaten en de Commissie) en voor het bedrijfsleven verminderen bij de technische aanpassing van de bestaande geharmoniseerde wetgeving; – de regels vereenvoudigen en de procedures versnellen zodat nieuwe combinaties van voedingsstoffen of formuleringen sneller en in overeenstemming met de landbouwbehoeften in verschillende regio’s van de EU in de handel kunnen worden gebracht; – de veiligheid voor de volksgezondheid en het milieu garanderen van in de handel gebrachte meststoffen (met name gehalte aan natuurlijke onzuiverheden, verontreinigingen en ziekteverwekkers); – ervoor zorgen dat landbouwers op de agronomische doeltreffendheid van het gekochte product kunnen vertrouwen. || 2012

12 || ENTR || Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen || Herziening || Evaluatie en aanpassing aan het nieuwe wettelijke kader voor het in de handel brengen van producten. Verduidelijking van het toepassingsgebied van de richtlijn om de toepassing ervan door fabrikanten, markttoezichtautoriteiten en aangemelde instanties te vergemakkelijken. Vereenvoudiging van bijlage II - fundamentele voorschriften betreffende de gezondheid en de veiligheid – voor het in de handel brengen van de producten. Vereenvoudiging/verduidelijking van de conformiteitsbeoordelingsprocedures, met name door harmonisering van de vereisten voor de certificaten van EG-typeonderzoek. || 2012

13 || ENTR || Richtlijn 2000/9/EG betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer || Herziening || Evaluatie en aanpassing aan het nieuwe wettelijke kader voor het in de handel brengen van producten. Vereenvoudiging van de tekst van de richtlijn en verduidelijking van de belangrijkste begrippen en definities en van het toepassingsgebied om de tekst samenhangender te maken, en vergemakkelijking van de toepassing ervan door fabrikanten, nationale autoriteiten en alle belanghebbenden. || 2012

14 || ENV || Wetgevingsvoorstel betreffende de samenhang/vereenvoudiging van het acquis inzake afvalverwerking || Herziening || Het doel is een volledige screening van de EU-richtlijnen inzake recycling te verrichten. Hierdoor zal productspecifieke afvalwetgeving (met inbegrip van de richtlijnen betreffende afgedankte voertuigen, batterijen en verpakkingsmateriaal) op één lijn worden gebracht met de kaderrichtlijn afvalstoffen. || 2012

15 || ENV || Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht || Herschikking || Het is de bedoeling deze richtlijn op te nemen in de algemene herziening van Richtlijn 2008/50/EG in 2013, teneinde deze twee richtlijnen samen te voegen. Dankzij deze samenvoeging zouden alle doelstellingen voor de luchtkwaliteit zijn vervat in één rechtsinstrument. || 2013

16 || ENV || Richtlijn 1999/32/EG inzake het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen || Herschikking || Nadat de herziening van de richtlijn is goedgekeurd via de gewone wetgevingsprocedure zal codificatie worden overwogen. || 2013

17 || ESTAT || Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid || Herschikking || Verordening 1221/2002 voorziet in de indiening van niet-financiële rekeningen van de overheid (kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën / tabel 25). Sinds de vaststelling van Verordening 1161/2005 (driemaandelijkse sectorrekeningen / tabel 801Q) werd echter begonnen met de verzameling van een soortgelijke reeks gegevens voor alle institutionele sectoren, waaronder de overheid. Om de belasting voor de lidstaten te verlichten, is de Commissie voornemens beide tabellen samen te voegen en kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën door middel van de vragenlijst over de driemaandelijkse sectorrekeningen te verzamelen. || 2014

18 || HOME || Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) || Codificatie || De Schengengrenscode codificeren in verband met technische aanpassingen. || 2011

19 || HOME || EU-immigratiecode || Consolidatie || Overeenkomstig het Stockholmprogramma, alle wetgeving op het gebied van immigratie consolideren, te beginnen met de 5 bestaande richtlijnen inzake legale migratie. De samenhang tussen de instrumenten versterken en eventuele leemten aanwijzen, rekening houdende met de uitkomst van de verslagen over de toepassing van de afzonderlijke richtlijnen. Het samenbrengen van alle rechten en verplichtingen op het gebied van legale migratie in één tekst zal eveneens de doorzichtigheid ten goede komen. || 2013

20 || INFSO || Richtlijn 1999/93 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen || Herziening || Met het actieplan 2008 inzake elektronische handtekeningen en elektronische identificatie wordt een EU-wijde oplossing nagestreefd voor het grensoverschrijdend gebruik van online-overheidsdiensten. In 2010 is een voortgangsverslag gepland. De Commissie zal beoordelen of er nog verdere horizontale en/of sectorale initiatieven nodig zijn. || 2011

21 || JUST || Richtlijn 90/314/EEG van de Raad betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten || Herziening || Consumenten die op vakantie gaan, een betere bescherming geven en de rechtszekerheid voor ondernemingen vergroten. Vanwege de minimale harmonisatie waarin de richtlijn voorziet, is de versnippering op wettelijk gebied in de lidstaten aanzienlijk, met extra kosten van naleving als gevolg voor ondernemingen die grensoverschrijdend zaken willen doen, en moeilijkheden voor consumenten om hun rechten over de grenzen heen uit te oefenen. || 2011

22 || JUST || Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel || Herziening || Het besluit bepaalt dat de Commissie tegen 12 mei 2009 verslag moet uitbrengen aan de Raad en het Parlement over de ter uitvoering van het besluit door de lidstaten genomen maatregelen. Terzelfder tijd kunnen mogelijke vereenvoudigingen worden onderzocht. || 2012

23 || JUST || Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn || Wijziging || De administratieve verkiezingsformaliteiten voor burgers en nationale instanties verminderen en het huidige mechanisme om te voorkomen dat voor dezelfde Europese verkiezingen in twee verschillende lidstaten wordt gestemd, efficiënter maken. || 2012

24 || MARE || Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen ("het vinnen van haaien") || Wijziging || De doelstellingen zijn: - de toepassing van het verbod op het vinnen van haaien te verbeteren; - de desbetreffende controle te vergemakkelijken; - de gegevensvergaring te verbeteren; - samenhang tussen de EU-wetgeving en de internationale voorschriften te garanderen. Door bepaalde geplande opties zou de controle veel eenvoudiger worden, aangezien het vinnen onmogelijk zou worden en het gebruik van gewichtsratio's, die in werkelijkheid verschillen per soort, visgrond en snijtechniek, zou worden afgeschaft. De administratieve belasting zou hetzelfde blijven of lager worden. || 2011

25 || MARE || Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 betreffende het beheer van de visserijinspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap || Wijziging || Het voorstel zal het systeem voor het beheer van de visserij-inspanning in de westelijke wateren wijzigen met het oog op vereenvoudiging, doeltreffender en transparanter beheer en een gerichtheid van het inspanningsbeheer op de exploitatie van de desbetreffende hulpbronnen op basis van de maximale duurzame opbrengst. Die doelstelling is door de lidstaten vastgesteld voor 2015 op de VN-Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 2002. || 2011

26 || MARKT || Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening || Herschikking || Herziening van de jaarrekeningenrichtlijnen: een ambitieus voorstel voor een daadwerkelijke lastenverlichting, vereenvoudiging van het regelgevingskader en harmonisering van de verplichtingen inzake financiële verslaggeving, met bijzondere aandacht voor het mkb. Dit houdt in dat de voorschriften inzake financiële verslaggeving in het mkb op een geheel andere wijze worden benaderd, volgens het "denk eerst klein"-beginsel. || 2011

27 || MARKT || Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken Elfde Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat vallen || Wijziging || Met het initiatief wordt beoogd aanvullende wettelijke voorschriften vast te stellen betreffende de samenwerking tussen ondernemingsregisters, niet alleen wat de reikwijdte betreft, maar ook met betrekking tot de te gebruiken methoden/kanalen. Door gebruik te maken van het ISA-programma kan mogelijk worden bijgedragen tot een beter netwerk van ondernemingsregisters. De wijzigingen van de beide richtlijnen zullen nieuwe elementen bevatten die het ondernemingen uiteindelijk gemakkelijker zullen maken. || 2011

28 || MARKT || Richtlijn inzake de transparantieverplichtingen van beursgenoteerde bedrijven || Herziening || Het moderniseren van de richtlijn met als doel de "gereglementeerde markten" aantrekkelijker te maken voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen die op zoek zijn naar kapitaal en de bestaande transparantieregeling betreffende de verstrekking van financiële informatie over emittenten van effecten juridisch duidelijker en effectiever te maken. Dit initiatief houdt verband met de lopende besprekingen bij de Raad en het Europees Parlement betreffende de wijziging van de Prospectusrichtlijn (2003/71) en het wetgevingspakket inzake het financiële toezicht. || 2011

29 || MARKT || Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) || Herziening || Gelijke marktvoorwaarden handhaven ten aanzien van Solvabiliteit II, meer grensoverschrijdende activiteit op dit gebied bevorderen en zo het hoofd helpen bieden aan de uitdagingen van de vergrijzing en de overheidsschuld. Sommige van de overwogen opties, zoals de beleidsoptie "herziening", die meer harmonisatie in de EU opleveren, zouden zorgen voor een vereenvoudiging van procedures en een verlichting van de administratieve lasten voor werkgevers die aan pensioenfondsen in een andere lidstaat willen bijdragen. Er worden geen specifieke moeilijkheden verwacht bij de omzetting van de IBPV-richtlijn in bepaalde lidstaten. || 2011

30 || MARKT || Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (IMD) || Herziening || Met de herziening wordt beoogd de harmonisering en de rechtszekerheid te verbeteren, het grensoverschrijdend verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten te vergemakkelijken en de bestaande moeilijkheden bij de toepassing van de huidige IMD op nationaal niveau te verminderen. Het initiatief zal zorgen voor een vereenvoudiging/verduidelijking van het complexe lappendeken aan regelgeving zodat samenhangender en duidelijker bedrijfsvoeringsregels ontstaan voor de Europese verzekeringssector. Dit zou de administratieve lasten voor bepaalde entiteiten moeten verlichten (met name voor die welke markt- en sectoroverschrijdend actief zijn). Het zal evenwel ook nieuwe administratieve lasten teweegbrengen voor distributiekanalen die momenteel niet aan regelgeving zijn onderworpen (bv. verzekeringsondernemingen en hun werknemers) en mogelijk de lasten verzwaren voor andere distributeurs die reeds zijn gereglementeerd, maar voor wie nieuwe voorschriften zullen gelden (bv. verzekeringstussenpersonen die onderworpen worden aan nieuwe, aan MiFID analoge, regels voor de verkoop van verzekeringgerelateerde PRIPs). || 2011

31 || MARKT || Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) en herziening van de handelsmerkenrichtlijn || Herziening || Het doel is de EU-verordening en –richtlijn indien passend te verbeteren, stroomlijnen en moderniseren en nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen het OHIM en de merkenbureaus in de lidstaten zodat het handelsmerkenstelsel in Europa als geheel effectiever, efficiënter en samenhangender wordt. || 2011

32 || MARKT || Verordening 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap || Herziening || Het mogelijk vereenvoudigen van de regels inzake het oprichten van een Europese vennootschap (SE) en het verplaatsen van de zetel. || 2012

33 || MOVE || Verordening (EG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer || Herschikking || Hierbij wordt de wetgeving geactualiseerd om de veiligheid en functionaliteit van de digitale tachograaf voor beroepschauffeurs te vergroten. De herschikking zal de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen en de controles betrouwbaarder maken, om eerlijke concurrentie tussen wegvervoersbedrijven te waarborgen. || 2011

34 || MOVE || Verordening van de Commissie inzake de afgifte van pilotenlicenties || Nieuw || Bij Verordening (EG) 216/2008 krijgt de Commissie de opdracht om technische eisen en administratieve procedures vast te stellen op het gebied van de afgifte van pilotenlicenties. Het doel hiervan is een reeks bindende, homogene rechten en plichten vast te stellen die verbonden zijn aan een bepaalde licentie, hetgeen de wederzijdse erkenning van pilotenlicenties in de hele EU mogelijk maakt. || 2011

35 || MOVE || Richtlijn 2003/42 van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart || Herschikking || De richtlijn heeft tot doel ongevallen in de luchtvaart te voorkomen door informatie over voorvallen in de burgerluchtvaart ('voorbodes van ongevallen') te verzamelen en te analyseren. Het doel van de herziening is efficiënter gebruik te maken van gegevens over voorvallen op EU-niveau, met name door dergelijke gegevens beter op te nemen in een gegevensbank en de stroom van kwalitatieve gegevens tussen de luchtvaartautoriteiten te verbeteren en te vereenvoudigen, teneinde ongevallen te voorkomen. || 2011

36 || OLAF || Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften, gewijzigd bij Verordening 766/2008 en Besluit 2009/917/JBZ inzake het gebruik van informatica op douanegebied || Herschikking || Verordening 766/2008 en Besluit 2009/917/JBZ van 30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op douanegebied behandelen gedeeltelijk dezelfde aangelegenheden. Het doel, overeenkomstig de artikelen 33 en 325 VWEU, is te komen tot één wetgevingsinstrument en in het bijzonder de rechtstoegang te verbeteren. || 2011

37 || SANCO || Verordening tot herziening van Richtlijn 2009/39/EG betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (dieetvoeding) || Herziening || Het voornaamste doel van de herziening is de regelgeving betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (dieetvoeding) te vereenvoudigen, met handhaving van de bestaande niveaus van voedselveiligheid en consumenteninformatie. Het is met name de bedoeling exploitanten van levensmiddelenbedrijven en lidstaten duidelijkere en eenvoudigere regels te bieden voor de kennisgevingsprocedure voor dieetvoeding. De vervanging van een richtlijn door een verordening zal het risico van uiteenlopende tenuitvoerlegging door de lidstaten beperken. || 2011

38 || SANCO || Verordening tot herziening van de wetgeving (12 richtlijnen) inzake het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal, teneinde de innovatie in deze sector te stimuleren || Herziening || De centrale doelstelling is het vervangen van de 12 richtlijnen betreffende zaaizaad en teeltmateriaal en de wetgeving te moderniseren en te vereenvoudigen in de context van betere regelgeving. Het waarborgen van de identiteit en beschikbaarheid van gezond zaaizaad en teeltmateriaal van hoge kwaliteit, dat voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers, blijft de basis van de wetgeving. Tegelijkertijd is het de bedoeling de totale administratieve belasting te verminderen en een zekere flexibiliteit in het regelgevend kader in te bouwen met het oog op de globalisering, specialisatie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor landbouwproducten, in combinatie met de veranderende verwachtingen van de samenleving ten aanzien van de interactie van landbouw en de natuurlijke omgeving. Het initiatief is dan ook gericht op het stimuleren van innovatie op dit terrein en het tot staan helpen brengen van de achteruitgang van de biodiversiteit, alsmede op geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de wetgeving in de gehele EU en verbetering van het economische concurrentievermogen door het vrije verkeer van zaaizaad en teeltmateriaal in de EU te waarborgen. || 2011

39 || SANCO || Hygiënepakket (Besluit 2007/275/EG voor wat betreft inspectie van samengestelde producten en vleeskeuring) || Herziening || Samengestelde producten: de eerste doelstelling is de overgangsmaatregelen betreffende de invoer van samengestelde producten (Besluit 2007/275/EG van de Commissie) aan te passen, zoals de Commissie heeft toegezegd in het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (PCVD) toen de overgangsmaatregelen verlengd werden. Het voorstel brengt de bestaande diergezondheidsvoorschriften inzake de invoer van samengestelde producten in overeenstemming met volksgezondheidsvoorschriften, en beperkt oneerlijke concurrentie tussen derde landen en lidstaten. Het voorstel omvat volksgezondheidscertificering, maar voorziet in één enkel certificaat voor volksgezondheids- en diergezondheidscertificering en voor alle typen levensmiddelen van dierlijke oorsprong (verlichting van de administratieve belasting). Als een volgende stap zouden de bepalingen van Verordening 853/2004 heroverwogen moeten worden om risicogebaseerde voorschriften voor samengestelde producten in te voeren. Vleeskeuring: het doel is de vleeskeuring opnieuw te bezien en aan te passen aan de epidemiologische trends van bepaalde zoönosen. Nieuwe risico's dienen beter afgedekt te worden en aan beperkte risico's kan minder aandacht worden besteed, om een meer risicogebaseerde aanpak te waarborgen. Het initiatief zal worden ontwikkeld in overleg met belangrijke handelspartners in derde landen, om de uitvoer te vergemakkelijken. || 2011

40 || SANCO || Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG en een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG || Herschikking - herziening || Medische hulpmiddelen: het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te versterken om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne markt en het concurrentie- en innovatievermogen van de sector te waarborgen. Uit een evaluatie van de bestaande regeling blijkt dat er mazen in de wet zijn met betrekking tot producten die niet onder specifieke EU-wetgeving vallen, en dat bepaalde zwakke punten in het systeem gecorrigeerd moeten worden. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek: het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te versterken om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne markt en het concurrentie- en innovatievermogen van de sector te waarborgen. Uit een evaluatie van de bestaande regeling blijkt dat bepaalde kwesties verduidelijking behoeven, dat enkele nieuwe aspecten in de wetgeving verwerkt moeten worden en dat gezorgd moet worden voor een zekere mate van convergentie met de wettelijke regelingen van onze voornaamste handelspartners. || 2012

41 || SANCO || Richtlijn inzake klinische proeven, ter stimulering van klinisch onderzoek en vernieuwing in de farmaceutische sector || Herziening || Het doel is de richtlijn inzake klinische proeven te herzien om de bij verschillende door de Commissie in de afgelopen jaren verrichte evaluaties geconstateerde tekortkomingen te corrigeren. Het doel is kennis en innovatie in verband met klinisch onderzoek te versterken. Het voorstel zal rekening houden met het feit dat de grote meerderheid van de grootschalige klinische proeven in een pan-Europese context plaatsvindt. Kwesties die aan de orde zullen worden gesteld, zijn onder andere: verkorting van administratieve vertragingen voordat klinische proeven kunnen beginnen, vermijding van uiteenlopende beslissingen in de EU, en stroomlijning van rapportageprocedures. || 2012

42 || SANCO || Nieuw voorstel voor wetgeving inzake diergezondheid (eerste van een pakket van drie maatregelen) – (Verordening) || Nieuw || Het voorstel zal gebaseerd zijn op de ervaringen die zijn opgedaan met de tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving en op de uitgebreide evaluatie van het EU-beleid inzake diergezondheid die is verricht. De nieuwe verordening heeft tot doel een duidelijker regelgevingsstructuur inzake diergezondheid in de EU tot stand brengen, door verschillende wetsteksten te combineren tot één compleet wetgevend kader inzake diergezondheid. || 2012

43 || SANCO || Verordening 882/2004 inzake officiële controles langs de voedselketen, met name ten aanzien van de financiering van officiële controles, controles op residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (Richtlijn 96/23/EG), en de beginselen van de organisatie van veterinaire controles van producten en dieren die uit derde landen in de EU worden binnengebracht (Richtlijn 97/78/EG en Richtlijn 91/496/EEG) (tweede van een pakket van drie maatregelen) || Herziening || Het doel van de herziening van Verordening 882/2004 is rekening te houden met de resultaten van een aantal nu lopende evaluaties (betreffende vergoedingen, residuen en invoercontroles) die gericht zijn op verbetering van de efficiëntie van de officiële controles langs de gehele voedselketen, door nadere bestudering van specifieke gereglementeerde terreinen (residuen) en van inconsistenties en discrepanties bij de handhaving (vergoedingen), en door een meer flexibele risicogebaseerde benadering van grenscontroles in te voeren. Het is verder de bedoeling een volledig geïntegreerd controlesysteem tot stand te brengen, dat de gezondheid van zowel planten als dieren omvat, en het kader voor samenwerking inzake handhaving tussen de Commissie en de lidstaten te vereenvoudigen. Het voorstel zal ook gericht zijn op vereenvoudiging en rationalisering van het algemene kader waarbinnen de Commissie en de lidstaten samenwerken uit hoofde van de bepalingen van de Verordening. || 2012

44 || SANCO || EU-wetgeving inzake de gezondheid van planten (derde van een pakket van drie maatregelen) || || Dit initiatief beantwoordt aan de noodzaak de bestaande fytosanitaire wettelijke regelingen te moderniseren, op basis van de recente ex-post evaluatie daarvan. Door verbetering van de preventie van nieuwe ziekten en plagen kunnen kostbare campagnes om die in een later stadium te beheersen en uit te roeien, voorkomen worden, evenals een verhoogd gebruik van pesticiden. Ook kunnen daardoor duurzame productie en het concurrentievermogen van de landbouwsector, de voedselveiligheid, en de bescherming van bossen, landschappen en tuinen bevorderd worden. Betere wetgeving en beter geharmoniseerde uitvoeringsbepalingen zullen een effectievere aanpak van de fytosanitaire problemen als gevolg van globalisering en klimaatverandering mogelijk maken. || 2012

45 || SANCO || Richtlijn inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik || Herziening || De wetgeving inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zal geëvalueerd worden om na te gaan of er excessieve administratieve belastingen bestaan en om de problemen te identificeren, bv. het gebrek aan goedgekeurde geneesmiddelen voor behandeling van ziekten bij minder gangbare diersoorten of van zeldzame ziekten. Het doel van de herziening is de beschikbaarheid van geneesmiddelen op de markt te verhogen en de lasten voor ondernemingen te verlichten door stroomlijning van het proces van goedkeuring van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, met inachtneming van de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu. || 2012

46 || TAXUD || Wetgevingsvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) || Nieuw || Het voorstel zal ertoe strekken belastingregels te vereenvoudigen, nalevingskosten te verminderen en fiscale belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel weg te nemen. || 2011

47 || TAXUD || Richtlijn over de belasting op rente- en royaltybetalingen tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten || Herschikking || Het toepassingsgebied van de richtlijn uitbreiden door de deelnemingsdrempels te verlagen, indirecte deelnemingen erin op te nemen en de bijlage bij te werken (vennootschapsvormen). Het voorstel zal vergezeld gaan van een mededeling over dubbele belasting van vennootschappen. || 2011

48 || TAXUD || Wetgevingsinitiatief betreffende btw op publiekrechtelijke lichamen en vrijstellingen || Nieuw || Publieke en private partijen een gelijk speelveld garanderen door middel van een neutraal btw-stelsel. Analyseren en kwantificeren van de huidige problemen in verband met de toepassing van de btw-regels op publiekrechtelijke lichamen en activiteiten van algemeen belang. || 2012

BIJLAGE IV: lijst van in behandeling zijnde voorstellen die worden ingetrokken

DGs || COM/SEC – Inter-institutionele referentie || Titel || Motivering

ENER || SEC(2008) 1903 || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Brussel, 27 juni 2008) || Achterhaald.

ENER || COM(2003)032 || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD (Euratom) inzake het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval. || De nieuwe richtlijn kernafval zal in 2010 door het College worden aangenomen.

ENV || COM(1992) 316/2 || Ontwerp - BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de Commissie om namens de Gemeenschappen te onderhandelen over een protocol tot wijziging van het op 2 december 1946 in Washington gesloten Internationale Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst. || De Raad heeft ter zake een meerjarenbesluit genomen in 2009. Dit voorstel is achterhaald.

ENV || COM(2008) 174 || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het door de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt betreffende de interpretatie van artikel 14 van het verdrag van Århus || Dit voorstel kan worden ingetrokken aangezien de vergadering van de partijen bij het verdrag van Arhus plaatsvond in 2008 en het thans achterhaald is.

ENV || COM(2008) 695 || Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt met betrekking tot wijziging van de bijlagen I en II van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten op de negende vergadering van de Conferentie van de Partijen || De CITES-vergadering heeft al plaatsgevonden en dit voorstel is dus achterhaald.

MARE || COM(2009) 505 || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 754/2009 tot uitsluiting van bepaalde groepen vaartuigen uit de visserijinspanningsregeling die is vastgesteld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1342/2008 || Achterhaald: houdt verband met Verordening (EG) nr. 43/2009 van de Raad van 16 januari 2009 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

MARE || COM(2009) 506 || Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2009, met betrekking tot de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorschriften || Achterhaald: houdt verband met Verordening (EG) nr. 43/2009 van de Raad van 16 januari 2009 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

MARE || COM(2009) 122 2009/0039(CNS) 2009/0039 COD || Verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het noordelijke heekbestand en de daarop vissende visserijtakken || De Commissie heeft hierover een ander standpunt ingenomen.

MOVE || COM(2008) 650 2008/0650(COD) || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen || De Commissie heeft haar standpunt over dit thema gewijzigd. Zoals aangekondigd in de Raad Vervoer van 24 juni 2010 is zij voornemens dit voorstel, dat door het EP is verworpen, in te trekken.

RELEX || COM(2006) 704 2006/0232/APP || BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Maltese versie van het Protocol van 26 oktober 2004 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie || Beide voorstellen zijn overbodig. De Raad achtte het niet nodig een formeel besluit te nemen en is nooit tot goedkeuring overgegaan. Hij heeft de desbetreffende teksten authentiek verklaard via nota's betreffende I-/A-punten (op basis van een afzonderlijk Protocol met de Zwitserse Bondsstaat). Beide nota's betreffende I-/A-punten zijn door de Raad aangenomen op 14 mei 2007.

RELEX || COM(2006) 717  2006/0235/APP || BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

SG || COM(2009)0142 2009/0048(COD || Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft || Dit voorstel was bedoeld om wetgevingsbesluiten aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing. Deze procedure kan na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon niet meer worden gebruikt voor nieuwe wetgevingshandelingen. Het voorstel heeft bijgevolg geen rechtsgrond meer.

SJ || COM(1995) 622/4 1995/0305(COD) || VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN ZAAIZAAD VAN GROENVOEDERGEWASSEN (GECODIFICEERDE VERSIE) || Overbodig. Omgezet in een (nog in te dienen) herschikking.

SJ || COM(1995) 628/2 1995/0321(COD) || VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN ZAAIGRANEN (GECODIFICEERDE VERSIE) || Overbodig. Omgezet in een (nog in te dienen) herschikking.

SJ || COM(2003) 243 2003/0096(COD) || Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (gecodificeerde versie) || Overbodig. Wijziging van het basisbesluit reeds goedgekeurd en gewijzigd gecodificeerd voorstel in voorbereiding.

SJ || COM(2007) 848 2007/0287(COD) || Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. 1601/91 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking) || Overbodig. Omgezet in een (nog in te dienen) herschikking.

SJ || COM(2007) 302 2007/0103(CNS) || Voorstel voor een VERORDENING (EURATOM) VAN DE RAAD tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (gecodificeerde versie) || Overbodig. Gewijzigd gecodificeerd voorstel in behandeling bij de wetgevende autoriteit.

SJ || COM(2008) 26 2008/0009(COD) || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie) || Overbodig. Gewijzigd gecodificeerd voorstel in behandeling bij de wetgevende autoriteit.

SJ || COM(2008) 91 2008/0039(COD) || Voorstel voor een RICHTLIJN 68/193/EG VAN DE RAAD betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (gecodificeerde versie) || Obsolete. Omgezet in een herschikking.

SJ || COM(2008) 544 2008/0173(COD) || Voorstel voor een RICHTLIJN 77/91/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) || Overbodig. Gewijzigd gecodificeerd voorstel in behandeling.

SJ || COM(2008) 873 2008/0253(COD) || Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (gecodificeerde versie) || Overbodig. Omgezet in een (nog in te dienen) herschikking.

SJ || COM(2008) 891 2008/0265(COD) || Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. 1683/95 VAN DE RAAD betreffende de invoering van een uniform visummodel (gecodificeerde versie) || Komt in aanmerking voor intrekking – Geen prioriteit meer.

SJ || COM(2006)0346 2006/0808(CNS), || ONTWERP BESLUIT VAN DE RAAD tot aanpassing van de bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap || Overbodig.