52010DC0078
[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 5.3.2010

COM(2010)78 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Een grotere inzet voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Een Vrouwenhandvest

Verklaring van de Europese Commissie ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2010 ter gelegenheid van de 15 e verjaardag van de verklaring en het actieprogramma van de VN-wereldvrouwenconferentie in Beijing en van de 30 ste verjaardag van het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Een grotere inzet voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Een Vrouwenhandvest

Verklaring van de Europese Commissie ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2010 ter gelegenheid van de 15 e verjaardag van de verklaring en het actieprogramma van de VN-wereldvrouwenconferentie in Beijing en van de 30 ste verjaardag van het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

Inleiding

De gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht dat is verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het is een van de gemeenschappelijke waarden waarop de Europese Unie is gegrondvest.

Economische en sociale samenhang, duurzame groei en concurrentiekracht en de aanpak van het demografische probleem zijn afhankelijk van de daadwerkelijke gelijkheid van vrouwen en mannen.

De afgelopen decennia heeft Europa aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen: het heeft een oprecht engagement aan de dag gelegd, samenwerking in actie omgezet en verschillende middelen en instrumenten – juridisch, politiek en financieel – ingezet om verandering teweeg te brengen. Vandaag de dag studeren meer vrouwen dan mannen af aan de universiteit. In Europa nemen meer vrouwen dan ooit tevoren deel aan het arbeidsproces. Europa ontplooit zijn talenten beter en maakt beter gebruik van zijn vaardigheden.

Er zijn echter nog steeds obstakels die gelijkheid in de weg staan.

Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de VN-wereldvrouwenconferentie in Beijing herhalen en versterken wij het engagement van de Europese Commissie om de gelijkheid van vrouwen en mannen tot een realiteit te maken. Dit doen wij door gedurende ons hele mandaat het genderperspectief in al ons beleid krachtiger toe te passen en door met specifieke maatregelen te komen om gendergelijkheid te bevorderen. Wij trekken de nodige middelen uit om dit te realiseren.

Met name de volgende gelijkheidsbeginselen vormen de basis voor de acties tijdens het mandaat van deze Europese Commissie:

GELIJKE ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

Discriminatie, stereotypes in het onderwijs, arbeidsmarktsegregatie, onzekere arbeidsomstandigheden, onvrijwillig deeltijdwerk en de onevenwichtige verdeling van zorgtaken met mannen hebben invloed op de levenskeuzes en economische onafhankelijkheid van veel vrouwen.

Wij zullen ons ervoor blijven inzetten dat het potentieel van vrouwen ten volle wordt benut en hun vaardigheden optimaal worden ingezet, om tot een betere genderverdeling op de arbeidsmarkt te komen en betere banen voor vrouwen te creëren. Wij zullen in de Europa 2020-strategie daadkrachtig opkomen voor gendergelijkheid, waar nodig gekwantificeerde doelen stellen en stimuleren dat zowel vrouwen als mannen daadwerkelijk de kans krijgen om werk en privéleven te combineren.

GELIJKE BELONING VOOR GELIJK OF GELIJKWAARDIG WERK

Vrouwen in de Europese Unie verdienen gemiddeld nog steeds 18% minder dan mannen per gewerkt uur. Zij hebben tijdens hun arbeidsleven en na hun pensionering minder bestaansmiddelen, hebben meer problemen financiering te verkrijgen en worden dus vaker getroffen door alle vormen van armoede, ook als ze werken.

Wij zullen ons sterk blijven maken voor een krachtige inzet van alle instrumenten, zowel op wetgevend als op niet-wetgevend vlak, om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen weg te nemen. Europa kan zich de kosten van een loonkloof tussen vrouwen en mannen niet veroorloven. Samen met de 27 EU-lidstaten zullen we ons inzetten om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie tegen het eind van het mandaat van deze Europese Commissie sterk terug te dringen.

GELIJKHEID IN BESLUITVORMING

Vrouwen hebben nog steeds geen volledige toegang tot de machtsuitoefening en de besluitvorming. Een evenwicht tussen vrouwen en mannen in de besluitvorming, in het politieke en economische leven en in de openbare en de particuliere sector zal Europa helpen doeltreffender beleid te formuleren, een kennismaatschappij die zich bewust is van genderproblematiek te ontwikkelen en een sterkere, meer welvarende democratie te creëren.

Wij zullen ons sterk blijven maken voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in machtsposities in het openbare leven en in de economie. Wij zullen gebruikmaken van onze mogelijkheden, zoals stimulerende EU-maatregelen, om ervoor te zorgen dat vrouwen een groter aandeel krijgen in verantwoordelijke posities.

Op ons eigen niveau zijn wij vastbesloten alles in het werk te stellen om een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen binnen de Commissie te bereiken.

WAARDIGHEID, INTEGRITEIT EN BESTRIJDING VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

Vrouwen en meisjes moeten hun grondrechten volledig kunnen uitoefenen: dit is een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar onderdeel van de universele rechten van de mens en is essentieel voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en voor de bevordering van vrede, veiligheid en ontwikkeling. Gendergerelateerd geweld, waaronder schadelijke gebruiken en tradities, zijn een schending van de grondrechten en met neme de menselijke waardigheid, het recht op leven, en het recht op menselijke integriteit. Dergelijk geweld verhindert mensen zelf over hun leven te beslissen.

Wij blijven ernaar streven dat de eerbiediging van de grondrechten in onze activiteiten een centrale plaats inneemt. Wij zullen actie ondernemen om de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de toegang tot de zorg en in de gezondheidsresultaten uit te bannen.

Europa tolereert geen gendergerelateerd geweld. Wij zullen nog meer maatregelen nemen om alle vormen van geweld uit te bannen en hulp te bieden aan de slachtoffers. Wij zullen een breed en doeltreffend beleidskader opzetten om gendergerelateerd geweld te bestrijden. We zullen harder optreden tegen genitale verminking van vrouwen en andere gewelddaden, onder andere door middel van het strafrecht, voor zover dit binnen onze bevoegdheden ligt.

GENDERGELIJKHEID BUITEN DE EU

Onze ambities beperken zich niet tot de EU. Gendergelijkheid moet ook volledig in ons buitenlands beleid worden geïntegreerd om bij te dragen aan de sociale en economische onafhankelijkheid en de verbetering van de positie van vrouwen en mannen overal ter wereld. De EU is vastbesloten gendergelijkheid op alle gebieden te bevorderen, ook tijdens en na conflicten. Het verkleinen van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, het bestrijden van gendergerelateerd geweld en het bevorderen van vrouwenrechten zijn essentieel voor de ontwikkeling van een duurzame en democratische maatschappij.

In onze betrekkingen met derde landen zullen wij ons krachtig blijven inzetten voor gendergelijkheid, de bewustwording van vrouwenrechten en de toepassing van de bestaande internationale instrumenten. Wij zullen de samenwerking met internationale en regionale organisaties stimuleren en versterken om de gendergelijkheid te bevorderen, waarbij wij gebruik zullen maken van alle beschikbare instrumenten en hulpmiddelen. Ook zullen wij de werkzaamheden van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele actoren ondersteunen om de gendergelijkheid in de partnerlanden te bevorderen.

Wij zijn bereid om met alle belanghebbenden op het gebied van gendergelijkheid op nationaal, Europees en internationaal niveau samen te werken, waaronder maatschappelijke organisaties, met name op het gebied van de beginselen die in dit Handvest zijn vastgelegd. Wij zullen in 2010 een nieuwe strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen presenteren voor het mandaat van deze Europese Commissie en zullen regelmatig verslag uitbrengen over de uitvoering daarvan.

Wij blijven ons zowel persoonlijk als collectief inzetten voor een Europa waarin vrouwen en mannen gelijk zijn – een Europa dat een beter leven en een duurzame toekomst voor allen biedt.