28.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 354/70


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn Thunnus thynnus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1984/2003”

COM(2009) 406 final — 2009/0116 (CNS) (1)

2010/C 354/15

De Raad en het Europees Parlement hebben op resp. 19 januari en 5 maart 2010 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 43 van het VWEU (oud artikel VEG) te raadplegen over het

„Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn Thunnus thynnus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1984/2003”

COM(2009) 406 final — 2009/0116 (CNS) (1).

Aangezien het Comité instemt met het voorstel en er geen commentaar op heeft, heeft het tijdens zijn op 17 en 18 maart 2010 gehouden 461e zitting (vergadering van 17 maart 2010), met algemene stemmen, besloten om een positief advies uit te brengen.

Brussel, 17 maart 2010.

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Mario SEPI


(1)  De afkorting dient als COD gelezen te worden.