10.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/3


ADVIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 maart 2010

inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 24 februari 2010 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de voorzitter van de Europese Raad om een advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank.

De adviesbevoegdheid van de raad van bestuur van de ECB is gebaseerd op artikel 283, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Algemene opmerkingen

1.

De Aanbeveling van de Raad die ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Europese Raad en waarover de het Europees Parlement en de raad van bestuur van de ECB worden geraadpleegd, beveelt aan dat Vítor CONSTÂNCIO voor een ambtstermijn van acht jaar die ingaat op 1 juni 2010 wordt benoemd tot vice-president van de ECB.

2.

De raad van bestuur van de ECB is van mening dat de voorgestelde kandidaat een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 283, lid 2 van het Verdrag vereist.

3.

De raad van bestuur van de ECB heeft geen bezwaar tegen de benoeming door de Raad van Vítor CONSTÂNCIO tot vice-president van de ECB.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 maart 2010.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET