13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/9


BESLUIT Nr. 655

van 23 oktober 2008

inzake de opening van een procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie van olie- en gasbronnen — ondergrondse natuurlijke rijkdommen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, in blok 1-12 „Knezha”, gelegen in de regio's Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo en Veliko Tirnovo, alsmede kennisgeving betreffende de geplande aanbesteding voor het verlenen van bedoelde vergunning

(2009/C 36/09)

REPUBLIEK BULGARIIJE

MINISTERRAAD

Overeenkomstig artikel 5, punt 2, artikel 42, lid 1, punt 1, en artikel 44, lid 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, en gelet op artikel 4, lid 2, punt 16, en § 1, punt 24a, van de Energiewet,

HEEFT DE MINISTERRAAD BESLOTEN:

1.

een procedure te openen voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie en exploratie van aardolie en aardgas in blok 1-12 „Knezha”, met een oppervlakte van 1 348,45 km2 en met de coördinaten als gespecificeerd in het ontwerpcontract voor prospectie en exploratie, dat een integrerend onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsdossier;

2.

aan te kondigen dat de vergunningverlening zal verlopen overeenkomstig een aanbestedingsprocedure;

3.

te specificeren dat de periode waarvoor de prospectie- en exploratievergunning geldt, 5 jaar zal bedragen na de datum van inwerkingtreding van het prospectie- en exploratiecontract, met het recht op verlenging van deze periode overeenkomstig artikel 31, lid 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

4.

de toewijzing van de vergunning overeenkomstig het bovenstaande punt 1 zal plaatsvinden op de 150e dag na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie, en wel in het gebouw van het Ministerie van Economische zaken en Energie, Triaditza-straat 8, Sofia;

5.

de uiterste termijn voor het aanvragen van het aanbestedingsdossier is de 120e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.

de uiterste termijn voor het indienen van de kennisgevingen betreffende deelname aan de aanbesteding is de 130e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.

de uiterste termijn voor het indienen van de aanvragen voor deelname aan de aanbesteding is de 144e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.

de toewijzing van de vergunning vergt niet dat de kandidaten persoonlijk aanwezig zijn;

9.

de prijs van het aanbestedingsdossier is vastgesteld op 500 BGN (500 Bulgaarse Leva). Het aanbestedingsdossier kan binnen de in punt 5 genoemde termijn worden verkregen bij het Ministerie van Economische zaken en Energie, kamer 802, Triaditza-straat 8, Sofia;

10.

de deelnemers aan de aanbesteding moeten voldoen aan de eisen van artikel 23, lid 1, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

11.

de aanvragen van de deelnemers aan de aanbesteding zullen worden geëvalueerd op basis van de ingediende werkprogramma's, de geplande milieubeschermings- en opleidingsinstrumenten en de premies, alsook op basis van de financiële en beheerscapaciteiten van de kandidaten;

12.

het deposito voor deelname aan de aanbesteding is vastgesteld op 10 000 BGN(10 000 Bulgaarse Leva) en moet vóór het verstrijken van de in punt 6 genoemde uiterste termijn worden betaald op de bankrekening van het Ministerie van Economische zaken en Energie, zoals vastgelegd in het aanbestedingsdossier;

13.

in het geval een kandidaat niet wordt toegelaten tot de aanbesteding, wordt het deposito terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na de datum waarop de kandidaat in kennis is gesteld van het feit dat hij niet wordt toegelaten;

14.

het deposito van de succesvolle aanvrager wordt bewaard en de deposito's van alle andere aanvragers worden terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na de datum van publicatie in het Staatsblad van het besluit van de Ministerraad houdende verlening van de vergunning voor prospectie en exploratie;

15.

de kennisgevingen voor deelname aan de aanbesteding en de voorstellen van de kandidaten betreffende de aanbestedingsvoorwaarden moeten worden ingediend bij het Ministerie van Economische zaken en Energie, Triaditza-straat 8, overeenkomstig de eisen van artikel 46 van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

16.

de aanvragen voor deelname aan de aanbesteding moeten in overeenstemming zijn met de eisen en voorwaarden als omschreven in het aanbestedingdossier;

17.

de aanbesteding kan plaatsvinden zelfs wanneer slechts één kandidaat daartoe is toegelaten;

18.

de minister van Economische zaken en Energie wordt gemachtigd om:

18.1.

de tekst van dit besluit toe te zenden ter publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Staatsblad, en ter bekendmaking op de website van de Ministerraad;

18.2.

een comité aan te wijzen dat de aanbesteding voorbereidt en uitvoert;

19.

beroep tegen dit besluit kan binnen een termijn 14 dagen na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie worden ingediend bij het Hooggerechtshof voor Administratieve zaken.

Eerste minister

Sergei STANISHEV

Eerste secretaris van de ministerraad

Sevdalin MARINOV

Eensluidende kopie

Directeur van het bureau van het kabinet

Vesselin DAKOV