6.11.2009   

NL EN

Publicatieblad van de Europese Unie

C 265/1


ELFDE JAARVERSLAG VOLGENS ARTIKEL 8, LID 2, VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONTROLE OP DE UITVOER VAN MILITAIRE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

(2009/C 265/01)

INLEIDING

Op 8 december 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (1) vastgesteld. De vaststelling van dit juridisch bindende instrument, dat in de plaats komt van de sedert juni 1998 vigerende Gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer, was de succesvolle formele afsluiting van een herziening van de Code en was weer een stap vooruit in de verbetering van de normen van de EU voor exportcontrole.

De lidstaten van de EU erkennen weliswaar de bijzondere verantwoordelijkheid van de staten die militaire technologie en goederen uitvoeren, maar hebben zich opnieuw vastberaden getoond in hun streven de uitvoer van die militaire technologie en goederen te voorkomen indien die gebruikt kunnen worden voor ongewenste doeleinden zoals binnenlandse onderdrukking of internationale agressie, of kunnen bijdragen tot regionale instabiliteit.

Een aantal andere staten heeft zich officieel achter de criteria en beginselen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB geschaard, namelijk Bosnië en Herzegovina, Canada, Kroatië, IJsland, Montenegro en Noorwegen.

I.   UITVOERING VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB

1.   De Gedragscode betreffende wapenuitvoer en Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

Sinds de Code in 1998 is aangenomen heeft hij aanzienlijk bijgedragen tot de harmonisatie van het nationale beleid inzake wapenexportcontrole. Het gemeenschappelijk standpunt is in vergelijking met de Gedragscode een aanzienlijk geactualiseerd en versterkt instrument. Het bevat een aantal nieuwe elementen die leiden tot verdergaande en bredere toepassingsmogelijkheden. Deze elementen betreffen onder meer de uitbreiding van het toezicht op de tussenhandel, doorvoertransacties en immateriële technologieoverdracht, alsmede de toepassing van aangescherpte procedures om het uitvoerbeleid van de lidstaten te harmoniseren.

De stand van zaken betreffende de omzetting van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in wetgeving van de lidstaten wordt weergegeven in de bijgevoegde tabel C.

2.   Gebruikersgids

De Gebruikersgids is een cruciaal instrument waarin de overeengekomen leidraden voor de toepassing van de uitvoeringsbepalingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en de uitlegging van de criteria zijn samengevat. Deze Gebruikersgids wordt regelmatig bijgewerkt door de Groep export van conventionele wapens (COARM) van de Raad (de meest recente bijwerking dateert van 19 april 2009) en is in de eerste plaats bedoeld voor functionarissen die uitvoervergunningen afgeven en draagt aldus op een pragmatische manier bij tot de harmonisatie-inspanningen. De Gebruikersgids kan worden geraadpleegd op de website van de Raad (http://www.consilium.europa.eu/export-controls). Hij omvat hoofdstukken over onder andere de volgende onderwerpen.

a)   Kennisgevingen van afwijzing en raadplegingen

Kennisgevingen van afwijzing en bilaterale raadplegingen vinden nog steeds dagelijks plaats via het elektronische Coreu-systeem van de EU. Gegevens worden op duidelijke wijze en tijdig verspreid, waardoor de transparantie van het wapenexportbeleid van de lidstaten ten opzichte van specifieke landen van eindbestemming en specifieke eindgebruikers wordt gewaarborgd. De kennisgevingen van afwijzing en de resultaten van bilaterale raadplegingen zijn opgenomen in een centraal elektronisch EU-afwijzingenbestand. Dit bestand, dat wordt beheerd door het secretariaat van de Raad van de EU, is een dynamisch systeem dat een afspiegeling vormt van het wapenexportcontrolebeleid van de lidstaten. Het aantal afwijzingen (waarvan in 2008 is kennisgegeven) per bestemming en per categorie van de lijst van militaire goederen staat vermeld in rij (d) van de tabellen in tabel AI (bijgevoegd); het aantal raadplegingen waar elke lidstaat om heeft verzocht en die tot hem zijn gericht, alsook het aantal raadplegingen per land van bestemming, staan respectievelijk in tabel BI en tabel BII.

b)   Beste praktijken voor de uitlegging van criteria

De beste praktijken voor de uitlegging van de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB hebben ten doel meer samenhang te brengen in de toepassing, door de lidstaten, van de criteria van het gemeenschappelijk standpunt, door vast te stellen met welke factoren bij de beoordeling van uitvoervergunningen rekening moet worden gehouden. De beste praktijken zijn bedoeld voor de beambten die uitvoervergunningen afgeven en voor andere functionarissen in overheidsdiensten en -agentschappen die op basis van hun deskundigheid op onder meer regionaal, juridisch (bijvoorbeeld mensenrechtenwetgeving, internationaal publiekrecht), technisch en ontwikkelingsgebied, alsmede op het gebied van veiligheids- en defensievraagstukken voor input in het besluitvormingsproces moeten zorgen.

3.   Stimulering

De gecoördineerde stimuleringsactiviteiten van de lidstaten en het voorzitterschap om de beginselen en de criteria van het gemeenschappelijk standpunt bij derde landen ingang te doen vinden (conform het mechanisme dat in 2004 is overeengekomen), zijn gedurende 2008 en 2009 voortgezet (zie de aangehechte tabel D).

De lidstaten kwamen in 2008 overeen deze activiteiten kracht bij te zetten door de aanneming van een gemeenschappelijk optreden van de EU inzake steun voor EU-activiteiten ter bevordering van de controle op wapenuitvoer en van de beginselen en criteria van de EU-Gedragscode betreffende wapenuitvoer bij derde landen (Gemeenschappelijk Optreden 2008/230/GBVB van de Raad van 17 maart 2008) (2), waarin vier opeenvolgende voorzitterschappen worden belast met de uitvoering van een reeks stimuleringsprojecten in buurlanden van de EU.

Er zijn onder meer de volgende activiteiten georganiseerd.

a)   Stimuleringsseminars op grond van Gemeenschappelijk Optreden 2008/230/GBVB

Het Sloveense voorzitterschap heeft de uitvoering van het gemeenschappelijk optreden van de Raad aangevat met een tweedaags stimuleringsseminar voor de landen van Zuidoost-Europa (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië) van 4 tot en met 6 mei 2008 in het kasteel van Jable, Slovenië. Het Tsjechische voorzitterschap heeft voor deze landen van 4 tot 6 juni 2009 een tweedaags stimuleringsseminar georganiseerd in Tirana, Albanië.

Het Franse voorzitterschap heeft voor Noord-Afrikaanse landen (Algerije, Egypte, Libië, Marokko en Tunesië) op 17 en 18 december 2008 in Rabat, Marokko, een tweedaags stimuleringsseminar georganiseerd.

Het Tsjechische voorzitterschap heeft voor Oekraïne van 22 tot 24 april in Kiev een tweedaags stimuleringsseminar georganiseerd.

De stimuleringsmanifestaties voor de Noord-Afrikaanse landen en voor Oekraïne waren de eerste seminars over wapenexportcontrole die op EU-niveau voor deze landen zijn georganiseerd. De deelnemers aan de workshops waardeerden het dat hun de gelegenheid werd geboden op deskundigenniveau bijeen te komen en te praten over diverse aspecten van uitvoervergunningen, en over andere daarmee verband houdende onderwerpen.

b)   Trojkavergaderingen

Het Sloveense, het Franse en het Tsjechische voorzitterschap hebben elk in het kader van de politieke dialoog van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie COARM-trojkavergaderingen gehouden met Canada, Noorwegen, de Russische Federatie, Oekraïne en de Verenigde Staten. Met deze landen hebben vruchtbare discussies plaatsgevonden over wapenuitvoercontroles in het algemeen en over de Gedragscode/Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB in het bijzonder. In die vergaderingen heeft het voorzitterschap de gesprekspartners geïnformeerd over de activiteiten die de COARM sedert de laatste ronde van trojkabijeenkomsten heeft ontplooid en over de prioriteiten van het Sloveense, het Franse en het Tsjechische voorzitterschap van de COARM op het gebied van wapenuitvoercontrole. Voorts zijn kwesties van wederzijds belang besproken zoals wapenuitvoer, nalevings- en controlevraagstukken en aanvragen voor het lidmaatschap van het Wassenaar Arrangement.

Overeenkomstig een in november 2004 met Noorwegen bereikte overeenkomst zijn tijdens de trojkavergaderingen met dit land gegevens uitgewisseld over wederzijdse afwijzingen. De EU is de volledige lijst van afwijzingen van de lidstaten vier keer per jaar blijven toezenden, zoals in 2007 was overeengekomen. Door deze regelmatige toezending wordt het gevaar dat Noorwegen onbedoeld EU-afwijzingen zou omzeilen, kleiner.

4.   Bijwerking van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie

De gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie heeft in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de status van een verbintenis. Zij wordt weerspiegeld in de lijst van defensiegerelateerde producten die is gehecht aan Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (3).

De Raad heeft op 23 februari 2009 een geactualiseerde versie van de lijst goedgekeurd, waarin rekening is gehouden met de wijzigingen in de munitielijst van het Wassenaar Arrangement die tijdens de plenaire vergadering van 2008 van het Wassenaar Arrangement waren overeengekomen. Deze meest recente versie van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU is gepubliceerd in Publicatieblad C 65 van 19 maart 2009 en kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

5.   Verdrag over de wapenhandel (ATT)

In 2008 en 2009 zijn de lidstaten de ontwikkelingen met betrekking tot het verdrag over de wapenhandel van nabij blijven volgen en zijn zij het proces volledig blijven steunen. Zij zijn standpunten en informatie blijven uitwisselen over inspanningen om alle lidstaten van de Verenigde Naties aan te moedigen het concept van een verdrag over de wapenhandel te steunen.

Naar aanleiding van Resolutie 61/89 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de positieve tendensen die uit de antwoorden van de lidstaten van de VN aan de secretaris-generaal van de VN blijken, is een groep van regeringsdeskundigen (GGE) ingesteld die de parameters, de haalbaarheid en de reikwijdte van een mogelijk verdrag over de wapenhandel moet bestuderen. Zeven EU-lidstaten is verzocht deel te nemen aan de besprekingen van de GGE, die in 2008 driemaal is bijeengekomen.

In augustus 2008 heeft de GGE een verslag opgesteld dat is voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die in Resolutie 63/240 heeft besloten een Openeindegroep (OEWG) in te stellen die de reikwijdte en de parameters van het toekomstige verdrag over de wapenhandel verder zal bestuderen. De Openeindegroep is in maart 2009 voor het eerst bijeengekomen, en wel in New York. Het Tsjechische voorzitterschap heeft aan het begin en aan het eind van de bijeenkomst van de OEWG verklaringen namens de EU afgelegd.

Teneinde de vaart in dit initiatief te houden en de toenemende internationale steun ervoor nog te versterken, hebben de lidstaten van de EU op 19 januari 2009 Besluit 2009/42/GBVB van de Raad inzake steun aan EU-activiteiten ter bevordering onder derde landen van het proces dat moet leiden tot een Wapenhandelsverdrag, in het kader van de Europese veiligheidsstrategie (4) vastgesteld. De EU, vertegenwoordigd door het Tsjechische voorzitterschap en het secretariaat van de Raad, heeft deelgenomen aan een ATT-bijeenkomst voor landen van Midden-, Noord- en West-Afrika, en wel van 27 tot 29 april in Dakar, Senegal, en aan een andere bijeenkomst over ATT voor Amerikaanse landen, die van 17 tot 19 juni in Mexico City, Mexico, is gehouden. Veel lidstaten hebben bovendien het idee van een juridisch bindend verdrag over de wapenhandel bilateraal en in verscheidene multilaterale fora actief gepropageerd.

6.   Tussenhandel in wapens

De COARM is overeengekomen dat de regeling voor het delen van informatie die is vastgesteld in Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens (5), via het in Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB bedoelde mechanisme dient te worden uitgevoerd. In overeenstemming met artikel 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB hebben de lidstaten gezorgd voor een afzonderlijke regeling voor de uitwisseling van gegevens over geregistreerde tussenhandelaren en weigeringen van verzoeken om registratie, die alleen verplicht wordt toegepast door lidstaten waarin de tussenhandelaren wettelijk verplicht zijn een schriftelijke machtiging voor te leggen om als tussenhandelaar te kunnen optreden.

Tijdens de vergadering van de COARM van april 2008 zijn de lidstaten voorts overeengekomen om onderling informatie uit te wisselen over verleende vergunningen voor tussenhandel. Informatie over door de lidstaten van de EU verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel staat in bijgevoegde tabel AIII.

Uitvoerige informatie over de nationale wetgeving ter uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt inzake tussenhandel of, voor de lidstaten die dat gemeenschappelijk standpunt nog niet volledig hebben uitgevoerd, informatie over de stand van zaken, wordt verstrekt in de bijgevoegde tabel C.

7.   Intracommunautaire overdrachten

Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap is op 6 mei 2009 vastgesteld. De instanties die in de lidstaten de wapenuitvoervergunningen afgeven, moeten de procedures afstemmen op de richtlijn.

II.   STAND VAN ZAKEN BIJ DE UITVOERING VAN DE IN HET TIENDE JAARVERSLAG AANBEVOLEN ANDERE PRIORITAIRE MAATREGELEN

1.   Harmonisatie van nationale rapporten

Hoewel er nog steeds verschillen in de nationale rapportage bestaan, zijn verdere stappen genomen om de verslagleggingsprocedures te harmoniseren en volledig vergelijkbare statistische gegevens te verkrijgen, met name over de waarde die de feitelijke wapenuitvoer vertegenwoordigt.

2.   Dialoog met het Europees Parlement

Overeenkomstig het akkoord dat tijdens de vergadering van de COARM in december 2005 is bereikt en dat bepaalt dat ieder voorzitterschap ernaar moet streven de Subcommissie veiligheid en defensie van het Europees Parlement te ontmoeten om deze op de hoogte te brengen van de activiteiten van de COARM, heeft de voorzitter van de COARM op 9 juni 2008, 8 december 2008 en 16 maart 2009 in Brussel een ontmoeting gehad met de Subcommissie veiligheid en defensie. Uit de open gedachtewisseling en de zeer praktische, concrete vragen tijdens deze vergaderingen blijken het belang van en de duidelijke behoefte aan een dergelijke transparante en vertrouwenwekkende halfjaarlijkse dialoog met het Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement waren in het bijzonder ingenomen met de vaststelling van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en met de rol die de lidstaten van de EU spelen bij de voorbereiding van het Verdrag over de wapenhandel.

III.   PRIORITEITEN VOOR DE COARM VOOR DE NABIJE TOEKOMST

Nadat de Gedragscode gedurende tien jaar is toegepast en vervolgens is opgewaardeerd tot het juridisch bindende gemeenschappelijk standpunt van de Raad, lijdt het geen twijfel dat de fundamenten voor een gemeenschappelijke aanpak van de controle op de uitvoer van conventionele wapens door de lidstaten stevig op hun plaats liggen. Ondanks de gemaakte vorderingen is er nog werk aan de winkel, vooral op de gebieden die in het verleden niet aan de orde zijn gekomen, of waar verdere werkzaamheden nodig zijn om de bereikte resultaten te consolideren en verder uit te bouwen.

De lidstaten hebben voor de nabije toekomst de volgende prioriteiten geselecteerd:

1.

voortzetting van het proces voor een vroegere aanneming en voor harmonisatie van de nationale rapporten teneinde de homogeniteit van de in de jaarverslagen van de Europese Unie op te nemen statistische gegevens te bevorderen en de samenvattende tabellen duidelijker, transparant en volledig te maken;

2.

voortzetting van de activiteiten ter bevordering van een verdrag over de wapenhandel;

3.

uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB, met inachtneming van de verschillen in de nationale wetgevingen en uitbreiding van het passende mechanisme voor het uitwisselen van informatie, alsmede meer transparantie in de verslaglegging;

4.

voortzetting van het beleid ter bevordering van de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB onder derde landen, met name de landen die zich achter het gemeenschappelijk standpunt geschaard hebben, en bijstand bij de toepassing in de praktijk, onder meer door het verstrekken van praktische en technische bijstand, teneinde te waarborgen dat het wapenexportcontrolebeleid wordt geharmoniseerd;

5.

deskundige bijdrage aan de debatten over de uitvoering van Richtlijn 2009/43/EG;

6.

verdere ontwikkeling van de dialoog met het Europees Parlement;

7.

voortzetting van de nauwe samenwerking en het overleg met belanghebbende derden, waaronder internationale ngo's en de defensie-industrie.


(1)  PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

(2)  PB L 75 van 18.3.2008, blz. 81.

(3)  PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.

(4)  PB L 17 van 22.1.2009, blz. 39.

(5)  PB L 156 van 25.6.2003, blz. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of the Code of Conduct by the Member States over the period 1 January to 31 December 2008

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

figures are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category (1), where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2)  (3),

total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export controls or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information. Concerning refusals (row (d)), totals do not always correspond to the sum of the refusals shown per military list item; this is because in some instances one refusal concerns more than one military list item, and in some instances refusals which have been issued in accordance with the Code for items which do not appear on the military list (for example dual use items for military end-use) are included in the total.

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2008

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2008

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2008

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2008 TO 30 JUNE 2009)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(See OJ C 65 of 19 March 2009 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor.

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor.

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor.

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor.

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML6

Ground vehicles and components.

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials.

ML8

‘Energetic materials’, and related substances.

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels.

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use.

ML11

Electronic equipment, not controlled elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor.

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor.

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components.

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor.

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a controlled product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products controlled by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19.

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor.

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List.

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor.

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor.

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List.

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List.

TABLE A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

Page

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldava, Monaco, Montegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

NB: It is important to note that row (c) of Table A.I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports. Row (b) of the EU total reflects the value of licences granted by all EU Member States.

Italy has reported total values only for rows (a), (b) and (c). Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France has reported total values only for row (c).

For presentational reasons, zero values have been omitted and where convenient empty rows and lines deleted.

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2008

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in euros, (c) = value of arms exports in euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

b

223 800

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

1 223 800

c

223 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 800

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

393 717

 

 

 

 

 

 

393 717

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

4

2

2

4

2

 

 

1

 

 

 

 

15

b

356 398

539 018

5 942 035

1 822 486

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

8 797 389

c

356 398

1 880 539

3 744 452

1 239 773

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

7 358 614

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

520 378

520 379

France

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

550 000

 

 

 

 

550 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 476 747

Germany

a

2

 

2

 

1

14

 

 

1

2

 

 

22

b

13 284

 

8 451

 

1 000 000

19 025 182

 

 

141 056

13 318 988

 

 

33 506 961

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

c

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

8 489 699

 

 

 

 

 

8 489 699

c

 

 

 

 

 

 

4 578 587

 

 

 

 

 

4 578 587

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

46 983

 

 

 

46 983

Poland

a

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

b

245 610

 

2 689 843

 

 

 

49 458

 

 

 

 

 

2 984 911

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

860 776

125 884

3 055 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 041 996

c

996 320

410 083

1 401 958

27 604

 

 

 

 

 

 

 

 

2 835 965

Slovakia

a

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

151 032

1 427 339

 

 

 

 

 

 

 

 

1 578 371

c

 

 

 

322 444

 

 

 

 

 

 

 

 

322 444

United Kingdom

a

25

 

3

10

 

4

1

4

13

 

1

7

68

b

713 251

 

686 378

329 548

 

1 153 574

5 584

3 350 830

6 641 627

 

3 350 830

3 353 283

19 584 905

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

4

15

20

3

20

8

6

14

2

1

7

143

b

2 446 036

664 902

12 537 157

3 579 373

1 100 652

21 572 473

8 544 741

3 937 630

6 782 683

13 318 988

3 350 830

3 353 283

81 188 748

c

1 609 435

2 290 622

5 150 492

1 589 821

100 652

 

4 578 588

36 800

46 983

 

 

520 378

20 400 518


ALBANIA

 

 

ML 4

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

France

a

 

 

1

1

b

 

 

48 000

48 000

Germany

a

 

1

 

1

b

 

15 550

 

15 550

c

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

3

b

31 209

 

 

31 209

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

b

31 209

15 550

48 000

94 759

c

 

 

 

 

d

 

 

1

1

e

 

 

7(1)

7(1)


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

5 840 070

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

4

13

 

 

 

b

 

 

530 375

16 373 236

110 810

16 769 958

 

 

 

c

 

 

177 461

3 462 892

110 810

5 367 677

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

2

4

 

1

 

b

 

 

 

 

766 924

19 805 804

 

40 694

 

c

 

 

 

 

575 619

8 710 300

 

41 408

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

4

2

 

2

1

1

 

12

b

251 721

271 859

1 090 700

 

3 141 480

1 146 842

707 840

 

80 755 222

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

4

 

5

 

b

 

 

 

 

 

412 338

 

2 069

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

1

 

 

 

 

 

 

 

b

78 982

102 366

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

1

 

 

 

2

 

 

 

b

 

365 133

 

 

 

12 912 434

 

 

 

c

 

309 458

 

 

 

9 383 498

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

 

 

1

b

 

 

 

278 041

 

 

 

 

6 739

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

6

3

7

8

26

1

6

13

b

330 703

739 358

1 621 075

16 651 277

4 019 214

56 887 446

707 840

42 763

80 761 961

c

 

309 458

177 461

3 462 892

686 429

23 461 475

 

41 408

 

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

e

2(1) 7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

5 840 070

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

2 105 945

 

2 105 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

33 784 379

c

 

 

 

 

 

 

 

9 118 841

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

11

23

b

9 693 807

 

 

 

 

3 154

753 758

31 064 141

c

7 862 507

 

 

 

 

2 906

28 457

17 221 197

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

71 250

 

 

 

 

71 250

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

7

2

1

22

 

1

60

b

43 665 501

22 819 480

91 627

150 000

228 563

 

10 069

154 330 903

c

 

 

 

 

 

 

 

61 398 296

Germany

a

 

1

 

 

 

1

 

11

b

 

 

 

 

 

92 865

 

507 272

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

77 568 806

c

 

 

 

 

 

 

 

1 434 122

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

6

b

8 360 020

 

 

 

 

 

 

8 541 368

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

1

 

5

b

 

 

 

5 311 027

 

 

 

18 588 595

c

 

 

 

4 377 416

 

 

 

14 070 372

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

c

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

4

2

 

 

 

5

18

b

550 000

6 655 855

64 508

 

 

 

6 879 705

14 434 847

TOTAL PER ML category

a

13

12

5

2

23

4

17

153

b

62 269 328

29 475 335

227 385

5 461 027

918 726

2 201 964

7 643 532

351 127 739

c

7 862 507

 

 

4 377 416

690 163

2 906

28 457

103 932 991

d

 

 

 

 

1

 

 

2

e

 

 

 

 

2(1)

 

 

2(2) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 16

TOTAL per destination

Austria

a

3

 

 

3

b

2 660

 

 

2 660

c

2 476

 

 

2 476

Belgium

a

1

 

 

1

b

26 473

 

 

26 473

c

 

 

 

 

France

a

 

1

 

1

b

 

1 700

 

1 700

c

 

 

 

 

Germany

a

29

8

1

38

b

119 797

164 523

2 400

286 720

c

 

 

 

 

Spain

a

15

2

 

17

b

134 532

3 800

 

138 332

c

27 624

3 083

 

30 707

TOTAL PER ML category

a

48

11

1

60

b

283 462

170 023

2 400

455 885

c

30 100

3 083

 

33 183

d

2

 

 

2

e

7(2)

 

 

7(2)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

TOTAL per destination

Estonia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

c

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

Germany

a

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

6 879 045

19 580

 

 

 

 

 

6 898 625

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

20

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

b

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

c

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

Slovakia

a

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

b

 

2 788 289

 

 

 

255

 

 

 

 

2 788 544

c

 

2 348 608

 

 

 

208

 

 

 

 

2 348 816

Spain

a

 

 

1

 

 

 

1

1

1

 

4

b

 

 

1 382 440

 

 

 

780 748

7 549 920

285 719

 

9 998 827

c

 

 

 

 

 

 

857 218

 

 

 

857 218

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

6

b

 

 

 

503 580

 

 

214 500

 

 

182 600

900 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

1

1

8

1

4

2

1

1

1

40

b

27 450

2 788 289

1 382 440

7 382 625

19 580

20 481 000

995 248

7 549 920

285 719

182 600

41 094 871

c

27 450

2 348 608

 

 

 

20 480 953

857 218

 

 

 

23 714 229

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

177 928

 

 

 

2 999

 

 

 

c

30 662

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

79 884

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

411 418

 

 

 

 

 

 

c

 

337 923

 

 

 

 

 

 

France

a

2

 

2

 

 

2

 

 

b

172 000

 

830 500

 

 

298 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

1

 

1

1

4

7

b

13 470

 

22 805

 

53 200

33

211

2 674 052

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

10

 

 

 

 

b

 

 

 

507 771

 

 

 

 

c

 

 

 

108 545

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

447 321

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

50

 

 

 

 

 

 

1

b

253 165

 

 

 

 

 

 

16 473

TOTAL PER ML category

a

67

2

3

10

2

3

4

8

b

696 447

411 418

853 305

507 771

56 199

298 033

211

2 690 525

c

30 662

337 923

447 321

108 545

 

 

 

 

d

 

2

 

 

 

 

 

 

e

 

7(2)

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

3 048

 

183 975

c

 

 

 

 

 

30 662

Belgium

a

 

 

1

 

 

3

b

 

 

450 840

 

 

530 724

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

411 418

c

 

 

 

 

 

337 923

France

a

27

 

1

 

 

34

b

4 389 591

 

336 000

 

 

6 026 091

c

 

 

 

 

 

480 549

Germany

a

3

3

 

4

2

34

b

150 505

11 113

 

1 595 301

2 275 000

6 795 690

Italy

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

266 031

c

 

 

 

 

 

95 528

Netherlands

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

507 771

c

 

 

 

 

 

108 545

Spain

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

1 000 000

 

 

1 447 321

United Kingdom

a

4

 

 

 

1

56

b

33 252

 

 

 

6

302 895

TOTAL PER ML category

a

34

3

2

5

3

148

b

4 573 348

11 113

786 840

1 598 349

2 275 006

15 024 594

c

 

 

1 000 000

 

 

2 500 527

d

 

 

 

 

 

2

e

 

 

 

 

 

7(2)


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 13

TOTAL per destination

Greece

a

1

 

1

 

2

b

14 894

 

1 940

 

16 834

c

14 894

 

1 940

 

16 834

United Kingdom

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

82 500

82 500

c

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

 

1

1

3

b

14 894

 

1 940

82 500

99 334

c

14 894

 

1 940

 

16 834

d

4

1

3

 

6

e

1(4) 7(4)

1(1) 7(1)

1(3) 7(1)

 

1(8) 7(6)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

47

1

 

 

2

 

 

 

 

 

b

1 114 418

3 990

 

 

193 500

 

 

 

 

 

c

903 933

 

3 999

 

121 800

 

 

 

 

 

Belgium

a

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 838 961

 

15 600

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

b

1 185

 

 

 

 

 

21 035

 

 

 

c

91 442

 

1 467 009

 

 

 

736

 

 

 

France

a

3

 

 

5

8

 

4

 

4

29

b

592 460

 

 

4 488 684

28 105 538

 

27 407

 

69 000

938 646 206

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

228

1

22

9

6

18

5

16

28

18

b

1 650 547

68 145

618 944

2 056 042

6 803 198

11 355 649

14 551

2 120

944 548

682 624

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

5

2

 

 

 

 

b

1 900

 

 

 

1 329 663

8 737

 

 

 

 

c

1 900

 

 

 

1 862 624

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

1

 

 

3

 

 

 

 

b

1 000

 

500

 

 

74 297

 

 

 

 

c

 

 

500

 

 

109 950

 

 

 

396 483

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

17 859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

9 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

b

 

 

 

 

 

 

 

4 121

920 000 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

1 190

 

 

Sweden

a

 

1

6

3

7

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

63

3

4

17

2

11

17

2

11

36

b

401 713

81 029

54 010

4 689 116

74 185

3 402 743

459 523

611

97 951

1 918 669

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

363

6

34

34

30

34

31

25

44

83

b

13 620 243

153 164

689 054

11 233 842

36 506 084

14 841 426

522 516

6 852

921 111 499

941 247 499

c

1 006 692

 

1 471 508

 

1 984 424

109 950

736

1 190

 

396 483


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

2

 

 

 

1

 

1

54

b

 

 

3 060 870

 

 

 

37 800

 

10 000

4 420 578

c

 

 

 

 

 

 

37 800

 

 

1 067 532

Belgium

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

15

b

 

34 776

 

12 658

 

 

 

 

 

9 901 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

5 364

 

 

5 364

c

 

 

 

 

 

 

5 747

 

 

5 747

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

66 400

 

 

 

 

 

 

 

 

88 619

c

115 840

 

 

 

 

 

 

 

 

1 675 027

France

a

12

2

1

11

 

 

 

1

1

81

b

3 733 480

2 879 600

3 534 006

6 799 000

 

 

 

10 811

3 243

988 889 436

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 255 472

Germany

a

36

4

3

 

6

10

9

4

3

426

b

1 498 454

228 591

5 402 568

 

54 535

67 360

92 097

52 250

302 730

31 894 953

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 340 300

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 864 524

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 939 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 490 536

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

175 797

c

 

 

 

 

 

 

 

900

 

507 833

Romania

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

14 112

 

 

 

 

 

31 971

c

 

 

 

4 704

 

 

 

 

 

13 921

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920 004 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1 690

Sweden

a

 

 

1

2

 

 

1

1

 

25

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 399 056

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 404 213

United Kingdom

a

22

3

2

3

 

1

 

23

23

243

b

2 948 233

2 672

318 835

608 482

 

29 041

 

2 226 897

2 499 604

19 813 313

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

71

10

9

18

6

11

12

30

28

902

b

8 246 567

3 145 639

12 316 279

7 434 252

54 535

96 401

135 261

2 389 958

2 815 577

2 127 905 334

c

115 840

 

 

4 704

 

 

43 547

900

500

188 286 695


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 10

Belgium

a

7

 

3

1

 

 

 

4

 

b

67 378

 

682 374

65 000

 

 

 

189 144

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

3

 

1

 

b

 

 

4 811 162

 

 

238 512

 

1 249

 

c

 

 

1 215 138

 

 

51 431

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

815 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

5 281

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

9

5

4

1

1

6

b

 

 

673 920

5 669 612

479 818

6 557 900

89 890

2 043

243 854

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

6

27

14

1

291

6

7

19

b

7 342

47 933

1 786 387

846 838

732

57 024 018

2 998

624

1 967 154

Hungary

a

1

 

7

3

 

 

 

1

 

b

1 500

 

1 231 600

926 000

 

 

 

2 500

 

c

 

 

349 864

473 735

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

680

 

 

 

 

 

 

 

 

c

680

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

4

 

 

 

b

2 625

 

 

 

 

6 432

 

 

 

c

975

 

 

 

 

5 936

 

 

 

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

52 824

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

43

 

 

 

 

 

 

 

 

b

446 400

 

 

 

 

 

 

 

 

c

444 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

3

 

 

 

 

 

 

 

b

124 071

19 699

 

 

 

 

 

 

 

c

123 905

3 182

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

11

 

 

 

1

 

 

 

b

 

1 006 978

 

 

 

25 956

 

 

 

c

 

371 218

 

 

 

50 196

 

 

 

Spain

a

9

3

2

 

 

 

 

 

1

b

4 855

17 345

84 520

 

 

 

 

 

2 600 000

c

4 855

2 065 645

1 171 900

 

 

 

 

 

3 003 316

Sweden

a

1

 

3

 

 

3

 

5

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

5

 

3

5

 

8

4

 

9

b

14 501

 

16 821

28 798

 

244 889

75 174

 

1 451 376

TOTAL PER ML category

a

82

23

48

32

6

314

11

19

35

b

722 176

1 091 955

10 101 784

7 536 248

480 550

64 097 707

168 062

195 560

6 262 384

c

574 565

2 440 045

2 742 183

473 735

 

107 563

 

 

3 003 316


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 003 896

Czech Republic

a

 

1

 

 

2

 

 

 

9

17

b

 

45 521

 

 

286 273

 

 

 

141 538

5 524 255

c

 

 

 

328 362

139 292

 

 

 

133 528

1 867 751

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 281

France

a

7

 

 

11

 

 

 

 

 

45

b

4 879 420

 

 

1 003 363

 

 

 

 

 

19 599 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 416 916

Germany

a

20

9

1

4

1

38

61

4

19

531

b

74 945 148

175 210

27 560

17 006

101 101

1 816 078

205 309

113 075

1 509 926

140 594 439

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 161 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 599

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 515 080

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 721 713

Latvia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

c

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 057

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 911

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 824

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444 150

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 087

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 032 934

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 414

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 706 720

c

 

 

 

5 497 527

 

 

 

 

 

11 743 243

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 222 951

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940 030

United Kingdom

a

2

2

 

 

 

 

 

 

 

38

b

11 021

2 723

 

 

 

 

 

 

 

1 845 303

TOTAL PER ML category

a

29

13

1

15

3

38

61

4

28

780

b

79 835 589

223 554

27 560

1 020 369

387 374

1 816 078

205 309

113 075

1 651 464

247 674 829

c

 

100

 

5 825 889

139 292

 

 

 

133 528

89 518 875


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

Austria

a

5

 

 

 

 

 

b

173 589

 

 

 

 

 

c

173 589

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

540 000

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

350 700

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

2

 

 

 

 

b

 

267 495

 

 

 

 

c

 

52 159

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

2

 

 

 

b

 

 

730 266

 

 

 

c

 

 

327 712

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

2

2

 

2

 

b

173 589

267 495

730 266

 

890 700

 

c

173 589

52 159

327 712

 

 

465 576

d

 

 

 

1

 

 

e

 

 

 

1(1) 4(1)

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

173 589

c

 

 

 

 

 

173 589

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

540 000

Poland

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

350 700

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

1

1

4

b

 

 

 

112 306

203 971

583 772

c

 

 

 

112 306

203 971

368 436

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

730 266

c

 

 

 

 

 

327 712

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

1

1

13

b

 

 

 

112 306

203 971

2 378 327

c

 

 

 

112 306

203 971

1 335 313

d

1

1

1

 

 

4

e

1(1) 3(1) 4(1)

1(1)4(1)

1(1) 3(1)

 

 

1(4) 3(2) 4(2)


BAHAMAS

 

 

ML 13

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

2 475

2 475

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

2 475

2 475


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

3 345

162 000

 

 

 

 

 

 

c

2 911

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

1

1

 

2

 

 

b

3 508

 

300 000

31 616 484

 

1 160 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

2

 

b

 

 

 

703 900

29 480

 

611 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

6

 

3

 

 

1

1

2

b

63 287

 

507 572

 

 

34 565

957

8 057 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

6

 

 

 

 

b

 

 

 

13 621 794

 

 

 

 

c

 

 

 

15 945 283

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

35

 

6

2

 

1

2

 

b

370 060

 

6 693

25 627

 

2 598

12 650

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

47

3

10

11

1

4

5

2

b

440 200

162 000

814 265

45 967 805

29 480

1 197 163

624 607

8 057 995

c

2 911

 

 

15 945 283

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

165 345

c

 

 

 

 

 

 

 

2 911

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

7

b

 

 

371 261

 

 

 

 

33 451 253

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

1

1

 

 

5

 

 

12

b

204 278

500 000

 

 

1 326 000

 

 

3 374 658

c

 

 

 

 

 

 

 

3 070

Germany

a

 

 

1

 

 

1

 

15

b

 

 

22 180

 

 

73 373

 

8 759 929

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 742

c

 

 

 

 

 

 

 

4 061 201

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

28 700

 

 

28 700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

13 621 794

c

 

 

 

 

 

 

 

15 945 283

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

73 012

c

 

 

 

 

 

 

 

1 122 560

United Kingdom

a

1

2

 

1

 

 

15

65

b

44 275

253 639

 

5 607

 

 

15 777

736 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

2

3

2

1

6

1

15

115

b

248 553

753 639

393 441

5 607

1 354 700

73 373

15 777

60 235 359

c

 

 

 

 

 

 

 

21 135 025


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

39 891

 

 

 

 

 

 

 

 

c

32 944

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

430 764

c

 

 

 

 

 

 

 

 

297 339

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

71 000

242

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

22 200

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

183 885

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

1

 

1

 

 

 

1

1

b

 

3 706

 

21 151

 

 

 

36 376

9 599

TOTAL PER ML category

a

4

1

 

1

 

1

1

1

15

b

39 891

3 706

 

21 151

 

71 000

242

36 376

765 457

c

32 944

 

 

 

22 200

 

 

 

382 629

d

3

 

2

 

2

 

 

 

 

e

2(3) 7(3)

 

2(2) 3(1) 7(1)

 

3(2)

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

39 891

c

 

 

 

 

 

 

 

32 944

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

1 093 976

 

 

 

 

1 093 976

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

1

10

b

113 426

 

 

 

 

 

1

544 191

c

116 562

 

 

 

 

 

 

413 901

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

177 240

 

 

 

 

 

 

177 240

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

 

 

 

 

 

4

b

12 550

282 033

 

 

 

 

 

365 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 732 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 155

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

5 000

 

5 000

c

 

 

 

 

 

 

 

22 200

Poland

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

94 282

 

 

 

 

 

 

278 167

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

70 832

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

 

 

1

1

33

b

397 498

282 033

1 093 976

 

 

5 000

1

4 448 331

c

116 562

 

 

 

 

 

 

555 490

d

1

 

2

1

1

 

 

8

e

3(1)

 

2(1) 3(2) 7(1)

3(1) 7(1)

3(1) 7(1)

 

 

2(6) 3(8) 7(7)


BARBADOS

 

 

ML 3

TOTAL per destination

Austria

a

1

1

b

14 500

14 500

c

14 500

14 500

United Kingdom

a

2

2

b

20 543

20 543

TOTAL PER ML category

a

3

3

b

35 043

35 043

c

14 500

14 500


BELARUS

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 7

ML 8

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

Austria

a

5

 

 

 

 

 

 

5

b

26 163

 

 

 

 

 

 

26 163

c

26 163

 

 

 

 

 

 

26 163

Bulgaria

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

147 000

332 000

 

 

 

 

479 000

c

 

147 000

66 533

 

 

 

 

213 533

France

a

 

 

 

 

 

 

2

2

b

 

 

 

 

 

 

380 000

380 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

22

 

8

1

3

 

 

34

b

82 225

 

61 177

14 320

246

 

 

157 968

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

27

1

9

1

3

 

2

43

b

108 388

147 000

393 177

14 320

246

 

380 000

1 043 131

c

26 163

147 000

66 533

 

 

 

 

239 696

d

1

 

 

 

 

1

 

2

e

2(1)

 

 

 

 

2(1) 3(1) 7(1)

 

2(2) 3(1) 7(1)


BELGIUM

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

460

 

3 308

 

 

 

 

 

 

 

c

460

 

3 308

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

16 930

31 705

 

 

 

 

 

 

 

c

 

16 930

31 705

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

 

 

2

 

2

 

 

b

14 434

 

288 670

 

 

62 947

 

877 717

 

 

c

14 488

 

4 564

 

 

62 947

 

491 260

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

11 294

 

4 965

 

 

 

 

 

 

 

France

a

8

3

14

14

10

4

1

7

1

22

b

1 204 537

257 873

15 605 026

2 141 225

12 035 990

678 613

149 295

814 335

743 163

99 912 607

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

2

9

 

8

228

3

4

 

6

b

53 038

20

274 190

 

2 906 274

17 110 046

2 252

172

 

42 226

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

7 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

34 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

2 403

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

 

Lithuania

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

3 002 230

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

2 170 991

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

347

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

7 350 200

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000 000

c

7 350 200

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000 000

Romania

a

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

b

112 860

 

 

 

 

38 241

 

 

 

 

c

104 269

 

 

 

 

8 637

 

 

 

 

Slovenia

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

44 850

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

44 850

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

4

 

1

10

 

 

 

 

 

 

b

 

 

22 000

6 456 023

 

 

 

 

 

 

c

27 600

 

22 000

2 936 148

 

1 339

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

2

 

 

1

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

33

1

3

2

 

14

2

1

2

3

b

386 674

15 352

4 813

1 884

 

16 434 087

662 420

705 677

929

596 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

409

7

40

26

18

253

6

18

4

34

b

9 129 769

290 175

19 310 792

8 599 132

14 942 264

34 323 934

813 967

2 397 901

795 845

116 614 033

c

7 515 877

16 930

2 284 786

2 936 148

 

72 923

 

491 260

51 753

16 000 000


 

 

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 768

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 768

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 635

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 635

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 243 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

573 260

Denmark

a

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

b

300 000

 

171 000

 

 

 

 

 

 

 

534 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

150 000

 

 

 

 

 

 

 

150 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 259

France

a

18

1

1

1

11

1

 

 

 

 

117

b

51 201 575

16 965

14 000

469 000

1 864 678

7 577 325

 

 

 

 

194 686 207

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 418 659

Germany

a

31

 

5

1

1

30

6

18

4

12

378

b

7 056 443

 

321 598

15 000

1 350

3 069 169

95 392

78 717

73 665

201 633

31 301 185

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 566

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 566

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 403

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 298 858

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 573 830

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 002 230

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 170 991

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 350 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 350 200

Romania

a

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

18

b

 

 

10 904

 

43 760

 

390 925

 

 

 

596 690

c

 

 

6 042

 

11 747

 

23 477

 

 

 

154 172

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 850

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 850

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 478 023

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 987 087

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 003 915

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 670 150

United Kingdom

a

9

 

3

 

1

1

 

4

10

14

103

b

461 933

 

111 991

 

279 400

2 090

 

83 002

224 094

251 135

20 221 681

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

59

1

15

2

17

32

11

22

14

28

1 060

b

59 019 951

16 965

779 493

484 000

2 189 188

10 648 584

486 317

161 719

297 759

452 770

302 057 331

c

 

 

6 042

 

11 747

 

23 477

 

1

1

132 073 583


BELIZE

 

 

ML 1

ML 7

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

1

b

3 803

 

3 803

c

3 803

 

3 803

United Kingdom

a

 

1

1

b

 

7 270

7 270

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

b

3 803

7 270

11 073

c

3 803

 

3 803


BENIN

 

 

ML 4

ML 6

ML 10

ML 13

TOTAL per destination

France

a

1

3

1

1

6

b

356 000

4 114 000

644 000

2 000

5 116 000

c

 

 

 

 

440 304

TOTAL PER ML category

a

1

3

1

1

6

b

356 000

4 114 000

644 000

2 000

5 116 000

c

 

 

 

 

440 304


BHUTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

TOTAL per destination

Germany

a

1

1

1

3

b

39 052

3 250

8 375

50 677

TOTAL PER ML category

a

1

1

1

3

b

39 052

3 250

8 375

50 677


BOLIVIA

 

 

ML 1

ML 10

TOTAL per destination

Austria

a

2

 

2

b

8 396

 

8 396

c

8 396

 

8 396

Germany

a

1

 

1

b

1 065

 

1 065

Spain

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

841 790

841 790

TOTAL PER ML category

a

3

 

3

b

9 461

 

9 461

c

8 396

841 790

850 186


BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

ML 8

ML 10

ML 13

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

11

 

 

 

 

 

1

 

12

b

365 040

 

 

 

 

 

7 026

 

372 066

c

120 664

 

 

 

 

 

7 026

 

127 690

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

 

336 000

 

 

 

 

336 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

 

2

 

 

 

 

 

4

b

1 660

 

130 000

 

 

 

 

 

131 660

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

2

 

 

 

1

 

 

3

b

 

931

 

 

 

5 040

 

 

5 971

c

 

931

 

 

 

5 040

 

 

5 971

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

 

 

 

540 000

540 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

299

 

 

 

299

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

13

2

2

1

1

1

1

1

22

b

366 700

931

130 000

336 000

299

5 040

7 026

540 000

1 385 996

c

120 664

931

 

 

 

5 040

7 026

 

133 661

d

1

3

 

 

 

 

 

 

4

e

7(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

7(4)