7.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 31/10


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

Nummer van de steun: XA 350/08

Lidstaat: Finland

Regio: Finland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Rechtsgrond: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Een totale jaarlijkse begroting van 3 miljoen EUR. De steun is van toepassing in de periode 2009-13

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De steun wordt verleend aan geregistreerde openbare verenigingen of andere organen van de openbare sector. De uiteindelijke begunstigden zijn landbouwers die tot het MKB behoren en zich toeleggen op primaire productie.

De steun is gebaseerd op artikel 15

Betrokken economische sector(en): NACE-code

A1 — Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Producten van bijlage I

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Website: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Andere informatie: De steun wordt toegekend en verleend door het ministerie van Land- en bosbouw. De steun bedraagt 3 miljoen EUR per jaar, i.e. in totaal 15 miljoen EUR voor de jaren van 2009 tot en met 2013. Er kan steun worden verleend voor grote nationale projecten voor de bevordering van de productie en de afzet van landbouwproducten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van landbouwproducten, voedingscultuur of gezonde eetgewoonten en op de bijbehorende uitwisseling van informatie.

Een project kan activiteiten ter bevordering van de afzet en de productie omvatten zoals informatieverspreiding, studies, opleidingen en adviesdiensten voor landbouwers, uitwisseling van informatie tussen bedrijven uit de voedingsector, vakbeurzen en tentoonstellingen. De doelgroep van een project kunnen landbouwers zijn, consumenten of bedrijven uit de voedingsector zoals gaarkeukens, opleidingsinstellingen, de media of voedingsdeskundigen.

De steun is zodanig opgezet dat de verenigingen zonder winstoogmerk die steun ontvangen, deze aanwenden om andere doelgroepen, bijvoorbeeld consumenten, in beweging te brengen of om projecten op gang te brengen waarmee landbouwers hun voordeel kunnen doen. Zo kan bijvoorbeeld een project dat informatie verstrekt over de voedingswaarde van een product de consumenten als doelgroep hebben, maar de producenten die het product in kwestie vervaardigen doen er ook onrechtstreeks hun voordeel mee omdat door deze informatie de waarde van het product en dus onrechtstreeks ook het verbruik ervan kunnen toenemen.

In de projecten mag geen melding worden gemaakt van de oorsprong van het product en mogen geen individuele producten of merken worden genoemd; bovendien moeten de projecten in overeenstemming zijn met de wet met betrekking tot discretionaire transfers van de overheid. Deze maatregelen hebben ten doel concurrentievervalsing tegen te gaan.

Maximale steunintensiteit: De 100 % steunintensiteit waarin is voorzien in de communautaire wetgeving wordt beperkt door afdeling 6 van de Finse wet met betrekking tot discretionaire transfers van de overheid. Hierin is bepaald dat volledige vergoeding slechts mogelijk is wanneer zij verantwoord en nodig is om de doelstellingen van de steun te bereiken.

Reclame

De reclame zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar geschikte seizoenen voor bepaalde voedingsmiddelen of thema's kunnen aansnijden die de belangstelling van de consument voor voedingsmiddelen die gezondheid en welzijn bevorderen, vergroten. Bovendien kunnen recepten in omloop worden gebracht bijvoorbeeld via internetkookboeken of via de massamedia.

Andere vermeldenswaardige activiteiten zijn briefings, seminaries, bezoeken en tentoonstellingen over actuele onderwerpen die verband houden met de agrovoedingproductie, ten behoeve van journalisten die schrijven over voeding, consumentenzaken of financiële aspecten en van scholen.

Tot de mogelijkheden behoren ook websites en online studiemateriaal (eventueel ook een gedrukte versie) waarin bijvoorbeeld informatie wordt verstrekt over de honingproductie en -verwerking, en over de eigenschappen en het gebruik van honing.

De „verplegercampagne” heeft ten doel de kennis omtrent gezonde voedingsgewoonten bij verplegers die zich met volksgezondheid bezighouden en bij ouders te verbeteren en het eetgedrag van families met kinderen te sturen door informatie te verschaffen en middelen ter beschikking te stellen waarmee voedingspatronen worden bevorderd die de gezondheid en het welzijn ten goede komen.

Schoolkantines en andere soortgelijke eetgelegenheden kunnen informatie verschaffen over kwesties die verband houden met het gebruik van biologische producten. Reclame kan ook werkzaamheden met het oog op achtergrondinformatie vereisen zoals strategiewerkzaamheden, marktonderzoek of studiereizen.

Opleiding

Opleiding voor landbouwers omvat opleiding om paddenstoelen en bessen te leren plukken waarbij bijvoorbeeld twee tot vier planten of paddenstoelen per opleiding worden onderzocht en waarbij diegenen die voor het examen slagen, een vermelding krijgen op hun „kaart voor de paddenstoelen- en bessenpluk”. Opleidingen om paddenstoelen en bessen te leren plukken kunnen slechts worden georganiseerd in de seizoenen waarin de bestudeerde planten in het wild te vinden zijn.

Landbouwers hebben informatie nodig, bijvoorbeeld over de kenmerken van biologische producten om hun productie te kunnen ontwikkelen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zal opleiding worden georganiseerd in samenwerking met de sector.

Uitwisseling van informatie

Met het oog op de uitwisseling van informatie tussen ondernemingen uit de voedingsector kan steun worden verleend voor het organiseren van vakbeurzen, presentaties, wedstrijden of andere activiteiten en voor het deelnemen aan deze activiteiten.

Advies

Er kan ook steun worden verleend voor aan landbouwers verleende adviesdiensten

Nummer van de steun: XA 353/08

Lidstaat: Finland

Regio: Het gehele land

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Rechtsgrond: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 1,2 miljoen EUR/jaar. De steun is van toepassing in de periode 2009-2013

Maximale steunintensiteit: De 100 % steunintensiteit waarin is voorzien in de communautaire wetgeving, wordt beperkt door afdeling 6 van de Finse wet met betrekking tot discretionaire transfers van de overheid. Hierin is bepaald dat volledige vergoeding slechts mogelijk is wanneer deze verantwoord en nodig is om de doelstellingen van de steun te bereiken

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De steun wordt verleend aan geregistreerde openbare verenigingen of andere organen van de openbare sector. De uiteindelijke begunstigden zijn landbouwers die tot het MKB behoren en zich toeleggen op primaire productie.

De regeling valt onder artikel 15, lid 2, onder a), c), d) en e), van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): NACE-code

A1 — Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Producten van bijlage I

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Website: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Andere informatie: De steun wordt toegekend en verleend door het ministerie van Land- en bosbouw. De steun bedraagt 1,2 miljoen EUR per jaar, i.e. in totaal 6 miljoen EUR voor de jaren van 2009 tot en met 2013. Er kan steun worden verleend voor nationale ontwikkelingsprojecten die de strategie inzake voedselkwaliteit die door het ministerie van Land- en bosbouw wordt gecoördineerd, toepassen. De projecten moeten het concurrentievermogen van de voedingsector verbeteren, zorgen voor meer sociale verantwoordelijkheid (met inbegrip van de ontwikkeling van traceerbaarheidssystemen en de toepassing van een ethisch beleid) en de consument bewuster maken van de activiteiten van de voedingsector.

Een project kan de vorm aannemen van maatregelen die hetzij de kwaliteit van agrovoedingsmiddelen of van de desbetreffende procedés verbeteren, hetzij zorgen voor een opwaardering van de sector agrovoeding; voorbeelden hiervan zijn informatieverstrekking, studies, opleiding en adviezen voor landbouwers, uitwisseling van informatie in de agrovoedingsector. De doelgroep van een project kunnen landbouwers zijn, consumenten of bedrijven die bij de voedingsindustrie betrokken zijn zoals gaarkeukens, opleidingsinstellingen, de media of voedingsdeskundigen. De uiteindelijke begunstigden zijn landbouwers die tot het MKB behoren en zich toeleggen op primaire productie.

De steun is zodanig opgezet dat de begunstigden (geregistreerde verenigingen en organisaties, onderzoekinstellingen, overheidsinstanties en -organen) van de steun gebruik maken om nationale projecten uit te voeren, vaak ten voordele van de gehele voedselketen. Zo kunnen bijvoorbeeld projecten die reclame maken voor werkzaamheden om de kwaliteit van een bepaald product in de sector te verbeteren, de consumenten als doelgroep hebben. Behalve de consumenten kan een project evenwel onrechtstreeks de landbouwers ten goede komen die het product in kwestie vervaardigen. Dit soort informatie kan het vertrouwen in zowel de productie als het product verhogen en tezelfdertijd het product in waarde doen toenemen zodat onrechtstreeks ook het verbruik van het product stijgt.

In de projecten mag geen melding worden gemaakt van de oorsprong van het product of mogen geen individuele producten of merken worden genoemd; bovendien moeten de projecten in overeenstemming zijn met de wet op discretionaire transfers van de overheid. Deze maatregelen hebben ten doel concurrentievervalsing tegen te gaan.

De 100 % steunintensiteit waarin is voorzien in de communautaire wetgeving wordt beperkt door afdeling 6 van de Finse wet met betrekking tot discretionaire transfers van de overheid. Hierin is bepaald dat volledige vergoeding slechts mogelijk is wanneer deze verantwoord en nodig is om de doelstellingen van de steun te bereiken.

Reclame

Reclame omvat geen advertenties.

Toegelaten reclame heeft betrekking op de volgende activiteiten:

persartikelen en publicaties (bijv. over nieuwe wijzen om het welzijn van dieren te garanderen of over systemen voor de uitwisseling van elektronische gegevens om de productie van landbouwproducten te controleren;

briefings, seminaries, bezoeken en tentoonstellingen over actuele onderwerpen die verband houden met de agrovoedingproductie, ten behoeve van journalisten die schrijven over voeding, consumentenzaken of financiële aspecten en van scholen;

de opzet van websites en de ontwikkeling van online studiemateriaal, ook in gedrukte versie (bijv. hygiënevereisten voor het bessenplukken; hoe granen vrij houden van ziekten; bepalingen op het gebied van het welzijn van dieren; op duurzame ontwikkeling gerichte landbouwpraktijken; rechten en verwachtingen van de consument); en

reclame voor professionele keukens (kantines in scholen of andere soortgelijke instellingen), bijv. kwesties met betrekking tot de aankoop van lokale producten.

Reclame kan ook werkzaamheden met het oog op achtergrondinformatie vereisen zoals strategiewerkzaamheden, marktonderzoek of studiereizen.

Opleiding

De opleiding van producenten van landbouwproducten kan bijvoorbeeld een opleiding hygiëne bij het bessenplukken omvatten; tijdens deze opleiding leren de producenten goede hygiënepraktijken voor het plukken en vervoeren. De opleiding kan ook bijvoorbeeld betrekking hebben op controle van de gezondheid van dieren en elektronische registratie.

Uitwisseling van informatie

Met het oog op de uitwisseling van informatie tussen ondernemingen uit de voedingsector kan steun worden verleend voor het organiseren van presentaties, wedstrijden of andere activiteiten en voor het deelnemen aan deze activiteiten.

Advies

Er kan ook steun worden verleend voor adviesdiensten aan producenten van landbouwproducten

Nummer van de steun: XA 398/08

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: North-East England

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Living North Pennines

Rechtsgrond: National Heritage Act (1980)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 76 508 GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt tot 100 % en de steun dekt de werkelijke investerings- of kapitaaluitgaven die met het oog op de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven worden gedaan. De steun wordt betaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 28 november 2008 of op de datum waarop de regeling door de Europese Commissie wordt gepubliceerd, indien deze later valt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 28 november 2008 of op de datum waarop de regeling door de Europese Commissie wordt gepubliceerd, indien deze later valt. Ze loopt af op 31 december 2010. De laatste betalingen vinden plaats op 31 december 2010

Doelstelling van de steun: De steun is bedoeld voor kapitaaluitgaven die met het oog op de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven worden gedaan. De werkzaamheden die worden uitgevoerd omvatten de restauratie van muren van gebouwen; de restauratie bestaat erin de muren te herstellen en opnieuw te voegen en hun fundamenten te verstevigen zodat ze niet kunnen omvallen. Een en ander is in overeenstemming met artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Landbouw — Het desbetreffende landbouwbedrijf moet beantwoorden aan de definitie van „kleine en middelgrote onderneming” overeenkomstig artikel 2, punt 5, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Website: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Andere informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moet vorengenoemde weblink worden gevolgd