8.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 3/5


Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11, PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14, PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31, PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14, PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12)

(2009/C 3/04)

De publicatie van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

DUITSLAND

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Deel I, „Algemeen”, komt als volgt te luiden:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(verblijfsvergunning)

Niederlassungserlaubnis

(vestigingsvergunning)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(vergunning voor permanent verblijf EG)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(verblijfskaart voor gezinsleden van een EU-burger of een onderdaan van een EER-land)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Op grond van artikel 15 van de „Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern” (wet op het algemene vrije verkeer van EU-burgers) geldt een vóór 28 augustus 2007 afgegeven „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind” (EU-verblijfsvergunning voor gezinsleden van onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of van een EER-staat die geen onderdaan van een EU-lidstaat of van een EER-staat zijn) als verblijfskaart)

Fiktionsbescheinigung

(overbruggingsverblijfsvergunning) waarbij op bladzijde 3 het derde vak „verblijfsvergunning nog geldig (paragraaf 81, punt 4, verblijfswet)” is aangekruist. Binnenkomst kan alleen in combinatie met een verlopen verblijfsvergunning of visum. Het eerste en tweede vakje houden niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van een visumvrije binnenkomst in.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(verblijfsvergunning voor onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat en hun gezinsleden die geen onderdaan van de Zwitserse Bondsstaat zijn)

Voorts geven de volgende, vóór 1 januari 2005 afgegeven vergunningen recht op visumvrije binnenkomst:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(verblijfsvergunning voor onderdanen van een EG-lidstaat)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(verblijfstoestemming voor de Bondsrepubliek Duitsland)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(verblijfstitel voor de Bondsrepubliek Duitsland)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(verblijfsmachtiging voor de Bondsrepubliek Duitsland)

Bovenstaande verblijfsvergunningen geven als vervanging van het visum alleen recht op visumvrije binnenkomst indien zij in een paspoort zijn aangebracht, dan wel als visumverklaring bij een paspoort zijn gevoegd. Zij geven geen recht op visumvrije binnenkomst indien zij als intern document ter vervanging van een identiteitskaart zijn afgegeven.

De verblijfsvergunningen „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (opgeschorte uitzettingsmaatregel, uitzonderlijke toestemming om te blijven), alsmede „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (tijdelijke verblijfsvergunning voor asielzoekers) geven evenmin recht op visumvrije binnenkomst.”.

SPANJE

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Autorización de Regreso

(terugkeerautorisatie)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo de 13 de junio de 2002

(uniform model voor verblijfsvergunningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario”

(vreemdelingenkaart „communautaire regeling”)

Tarjeta de extranjeros „estudiante”

(vreemdelingenkaart „student”)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(lijst van deelnemers aan een schoolreis binnen de Europese Unie)

Houders van onderstaande door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking afgegeven legitimatiebewijzen kunnen zonder visum het land binnenkomen:

identiteitsdocument voor ambassadeurs (rood)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Diplomático” (diplomatiek identiteitsdocument) met links de referentie „Embajador” (ambassadeur), afgegeven aan geaccrediteerde ambassadeurs;

diplomatiek identiteitsdocument (rood)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Diplomático” (diplomatiek identiteitsdocument), afgegeven aan in een diplomatieke post geaccrediteerd personeel met diplomatiek statuut. Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

consulair identiteitsdocument (donkergroen)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Consular” (consulair identiteitsdocument), afgegeven aan in Spanje geaccrediteerde consulaire beroepsfunctionarissen. Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

consulaire personeelskaart (lichtgroen)

Document met op de omslag „Tarjeta de Identidad Consular” (consulaire identiteitskaart), afgegeven aan in Spanje geaccrediteerde consulaire administratieve functionarissen. Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

identiteitsdocument voor het administratieve en technische personeel van een geaccrediteerde diplomatieke post (geel)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Diplomático” (diplomatiek identiteitsdocument), afgegeven aan de administratieve functionarissen van een geaccrediteerde diplomatieke post. Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

identiteitsdocument voor het diplomatieke, administratieve en technische personeel van internationale organisaties en van kantoren van de Europese Unie (blauw)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Diplomático” (diplomatiek identiteitsdocument), afgegeven aan het diplomatieke, administratieve en technische personeel van internationale organisaties en van kantoren van de Europese Unie. Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

identiteitsdocument voor het huispersoneel van diplomatieke posten, consulaten, internationale organisaties en kantoren van de Europese Unie en voor het eigen huispersoneel van geaccrediteerde diplomatieke en consulaire functionarissen (grijs)

Document met op de omslag „Documento de Identidad Diplomático” (diplomatiek identiteitsdocument), afgegeven aan het huispersoneel van diplomatieke posten, consulaten, internationale organisaties en kantoren van de Europese Unie en aan het eigen huispersoneel van geaccrediteerde diplomatieke en consulaire functionarissen Aan het document dat aan de echtgenoot en de kinderen wordt afgegeven, wordt een F toegevoegd;

identiteitskaart voor de ouders van geaccrediteerd personeel en voor hun kinderen in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar (beige)

Document met op de omslag „Tarjeta de identidad” (identiteitskaart), afgegeven aan de ouders van geaccrediteerd personeel en aan hun kinderen in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar (beige).

HONGARIJE

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Verblijfsvergunningen

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Verblijfsvergunning voor houders van een immigratie- of vestigingsvergunning, zelfklever in het nationale paspoort, afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002

Datum van afgifte: met ingang van 1 juli 2007.

In de rubriek MEGJEGYZÉSEK (opmerkingen) is het volgende vermeld naargelang het soort verblijfsvergunning:

a)

„bevándorlási engedély” — voor immigratievergunningen;

b)

„letelepedési engedély” — voor vestigingsvergunningen;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély” — voor tijdelijke verblijfsvergunningen;

d)

„nemzeti letelepedési engedély” — voor nationale vestigingsvergunningen;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” — voor EG-vestigingsvergunningen.

Tartózkodási engedély

(Verblijfsvergunning — kaart vergezeld van een nationaal paspoort, afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)

Tartózkodási engedély

(Verblijfsvergunning — zelfklever aangebracht in een nationaal paspoort, afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)

Letelepedési engedély

(Permanente verblijfsvergunning, vergezeld van een nationaal paspoort waarin staat aangegeven dat machtiging voor permanent verblijf werd verleend

Type: geplastificeerde kaart

Datum van afgifte: tussen 2002-2004

Geldigheid: tot vijf jaar na de datum van afgifte, doch uiterlijk tot 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Verblijfsvergunning voor EER-onderdanen en hun gezinsleden

Type: geplastificeerde kaart, tweezijdig, papieren document van ID-2 formaat (105 × 75 mm), gelamineerd

Afgifte: vanaf 2004

Geldigheid: tot vijf jaar na de datum van afgifte, doch uiterlijk tot 29 juni 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(Permanente verblijfsvergunning — kaart vergezeld van een nationaal paspoort

Datum van invoerin: 1 juli 2007 op grond van Wet I van 2007 betreffende de binnenkomst van personen die het recht op vrij verkeer en verblijf genieten

Indien de kaart is afgegeven aan EER-onderdanen en hun gezinsleden die recht op permanent verblijf hebben, is zij geldig met een nationale identiteitskaart of een nationaal paspoort.

In het geval van onderdanen van derde landen is de kaart alleen geldig met een nationaal paspoort)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Verblijfsvergunning voor gezinsleden van EER-onderdanen)

Datum van invoering: 1 juli 2007 op grond van Wet I van 2007 betreffende de binnenkomst van personen die het recht op vrij verkeer en verblijf genieten. Geldigheid: ten hoogste gedurende vijf jaar. Type: geplastificeerde kaart, tweezijdig, papieren document van ID-2 formaat (105 × 75 mm), gelamineerd.

In de rubriek „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (andere opmerkingen): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (verblijfsvergunning voor gezinsleden van EER-onderdanen))

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Verblijfsvergunning voor gezinsleden uit andere landen van Hongaarse burgers

Type: zelfklever, aangebracht in een nationaal paspoort

Datum: van afgifte: vanaf 1 juli 2007

Geldigheid: vijf jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte

Zelfklever „Tartózkodási engedély” („verblijfsvergunning”)

In de rubriek „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” (soort verblijfsvergunning): „tartózkodási kártya” (verblijfsvergunning)

In de rubriek „MEGJEGYZÉSEK” (opmerkingen): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (verblijfsvergunning voor gezinsleden uit andere landen van Hongaarse burgers))

Humanitárius tartózkodási engedély

(Humanitaire verblijfsvergunning

Type: kaart, vergezeld van een nationaal paspoort, afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)

Opmerking:

De humanitaire verblijfsvergunning die is afgegeven aan asielzoekers (overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder c), van Wet II van 2007) of personen aan wie een binnenkomst- en verblijfsverbod is opgelegd (overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag tot uitvoering van het Schengenakkoord), verleent de houder alleen het recht in Hongarije te verblijven, doch niet het recht binnen de EU te reizen of de buitengrenzen over te steken.

Andere documenten:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Document dat de identiteit en het recht op verblijf bevestigt van personen die tijdelijke bescherming genieten, vergezeld van het nationale paspoort, afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Identiteitskaart die wordt afgegeven aan vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten

In het geval van vluchtelingen is de kaart geldig met een reisdocument dat is afgegeven in overeenstemming met de Conventie van Genève van 1951

In het geval van personen die subsidiaire bescherming genieten, is de kaart geldig met een reisdocument dat is afgegeven aan personen die subsidiaire bescherming genieten)

Diáklista

(Lijst van deelnemers aan een schoolreis binnen de EU)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Speciaal certificaat voor diplomaten en hun gezinsleden (diplomatieke identiteitskaart), zo nodig vergezeld van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven D-visum)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Speciaal certificaat voor consulair personeel en hun gezinsleden (consulaire identiteitskaart), zo nodig vergezeld van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven D-visum)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Speciaal certificaat voor administratief en technisch personeel van diplomatieke posten en hun gezinsleden, zo nodig vergezeld van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven D-visum)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Speciaal certificaat voor dienstpersoneel van diplomatieke vertegenwoordigingen, privépersoneel en hun gezinsleden, zo nodig vergezeld van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven D-visum)