30.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/47


Dinsdag, 20 oktober 2009
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009: Aardbeving in Italië

P7_TA(2009)0048

Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, de aardbeving in Italië, Afdeling III – Commissie (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1) en met name de artikelen 37 en 38 daarvan,

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, definitief vastgesteld op 18 december 2008 (2),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3),

gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, ingediend door de Commissie op 28 augustus 2009 (COM(2009)0448),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009, opgesteld door de Raad op 9 oktober 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

gelet op artikel 75 van en bijlage V van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0023/2009),

A.

overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 de volgende punten omvat:

de beschikbaarstelling van een bedrag van 493 780 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor het helpen opvangen van de gevolgen van de aardbeving die Italië in april 2009 heeft getroffen,

een daarmee overeenstemmende vermindering, ten bedrage dus van in totaal 493 780 000 EUR, van de betalingskredieten in de volgende begrotingslijnen:

05 04 02 01 Voltooiing van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie – Doelstelling 1 regio's (2000-2006);

06 02 06 Marco Polo II-programma;

06 04 06 Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie – Programma „Intelligente energie – Europa”;

06 06 01 02 Onderzoek in verband met energie - Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (GO FCH);

06 06 02 01 Onderzoek in verband met vervoer (inclusief luchtvaart);

06 06 02 03 Gemeenschappelijke onderneming SESAR;

06 06 05 02 Afronding van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2003-2006);

07 03 07 LIFE+ (Financieringsinstrument voor het milieu – 2007 tot 2013);

08 02 01 Samenwerking – Gezondheid;

08 07 02 Samenwerking – Vervoer – Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky;

08 10 01 Ideeën;

11 06 01 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Doelstelling 1 (2000-2006); en

11 06 04 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Gebieden buiten doelstelling 1 (2000-2006),

B.

overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2009,

1.

neemt nota van het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009, de vijfde gewijzigde begroting die enkel is gewijd aan het Solidariteitsfonds van de EU, in overeenstemming met het verzoek van het Europees Parlement en de Raad zoals deze dat hebben geformuleerd in de tijdens de overlegvergadering van 17 juli 2008 door hen aangenomen gezamenlijke verklaring;

2.

hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 zoals ingediend;

3.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)  PB L 69 van 13.3.2009.

(3)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.