30.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/39


Dinsdag, 20 oktober 2009
Veterinaire controles voor dieren uit derde landen (gecodificeerde versie) *

P7_TA(2009)0038

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (gecodificeerde versie) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0873),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0033/2009),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten (1),

gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0028/2009),

A.

overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.

gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.