22.9.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/148


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens

COM(2009) 121 final — 2009/0042 (COD)

2009/C 228/27

De Raad heeft op 19 maart 2009 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de artikelen 156 en 175 van het EG-Verdrag te raadplegen over het

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens

Aangezien het Comité volledig instemt met dit voorstel en er geen commentaar op heeft, heeft het tijdens zijn op 24 en 25 maart 2009 gehouden 452e zitting (vergadering van 24 maart) met 140 stemmen voor en 8 tegen, bij 14 onthoudingen, besloten om daarover een positief advies uit te brengen.

Brussel, 24 maart 2009

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Mario SEPI