11.9.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 218/41


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden”

COM(2008) 762 final — 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

De Raad heeft op 5 december 2008 overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden

Het bureau van het Comité heeft de afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij op 2 december 2008 belast met de voorbereiding van het advies.

Gezien de urgentie van de werkzaamheden heeft het Comité tijdens zijn op 25 en 26 februari 2009 gehouden 451e zitting (vergadering van 25 februari) de heer HERNÁNDEZ BATALLER als algemeen rapporteur aangewezen en onderstaand advies met 101 stemmen vóór zonder stemmen tegen, bij 1 onthouding, goedgekeurd.

1.   Conclusie

1.1

Het Comité onderschrijft wederom het voorstel van de Commissie, aangezien de liberalisering van het gebruik van de 900 MHz-frequentiebanden zijns inziens om communautaire wetgevende maatregelen vraagt.

2.   Achtergrond

2.1

De Commissie heeft op 25 juli 2007 een voorstel ingediend voor een richtlijn tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG (1), inzake de afschaffing van de terbeschikkingstelling van de 900MHz-frequentiebanden voor cellulaire mobiele communicatie in de lidstaten van de EU, hetgeen was ingevoerd door Richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden.

2.2

De 900 MHz-frequentieband is bijzonder waardevol, want ze beschikt over goede kenmerken voor geluidsoverdracht om werkzaam te zijn over langere afstanden dan de hogere frequentiebanden en om de moderne diensten van telefonie, gegevensoverdracht en multimedia tot in de minder dichtbevolkte en plattelandsgebieden mogelijk te maken.

2.3

Dit voorstel wordt als noodzakelijk gezien voor het welslagen van het initiatief „i2010 – Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (2) en om de mededinging te stimuleren middels het gebruik van de 900MHz-frequentieband voor andere technologieën, teneinde de gebruikers een zo groot mogelijke keuzevrijheid te bieden ten aanzien van diensten en technologieën.

2.4

Overeenkomstig de bepalingen van besluit nr. 676/2002/EG, heeft de Commissie de CEPT de opdracht gegeven om minder dwingende technische voorwaarden vast te stellen. In het kader van deze opdracht zijn voorwaarden opgesteld aan de hand van het principe dat de 900 MHz-frequentieband kan bestaan naast de GSM- en de UMTS-technologieën en dat deze volledig compatibel is met deze laatste.

2.5

Het Comité heeft een positief advies (3) uitgebracht over dit voorstel, omdat hiermee innovatie en mededingingsvermogen bevorderd worden, de mededinging op de telecommunicatiemarkt wordt aangezwengeld en de keuzevrijheid van de consumenten wordt vergroot.

2.6

De Commissie heeft op 19 november 2008, volgend op de besprekingen over het wetgevende proces, een nieuw voorstel voor een richtlijn (4) ingediend, tot wijziging van richtlijn 87/372/EEG.

3.   Voorstel van de Commissie

3.1

Op grond van de huidige richtlijn zijn de lidstaten verplicht de volledige 890-915 MHz en 935-960 MHz-frequentiebanden uitsluitend beschikbaar te stellen voor GSM. Deze beperking betekent dat de frequenties niet gebruikt kunnen worden door andere paneuropese systemen dan GSM, die geavanceerde interoperabele stem-, gegevens- en multimediadiensten met hoge bandbreedte kunnen verschaffen. Deze nieuwe paneuropese systemen, zoals het UMTS-systeem, bieden meer mogelijkheden dan het GSM-systeem en kunnen sinds de vaststelling van de GSM-richtlijn twintig jaar geleden ook daadwerkelijk gebruikt worden dankzij technologische ontwikkelingen.

3.2

De liberalisering van het gebruik van de 900 MHz-spectrumband zou wellicht kunnen leiden tot concurrentievervalsing, met name voor bepaalde mobiele exploitanten die geen spectrum kregen toegewezen in de 900 MHz-band en die nadeel zouden kunnen ondervinden wat betreft kosten en doelmatigheid in vergelijking met exploitanten die wel 3G-diensten kunnen aanbieden in die band.

3.3

In het voorstel wordt het „GSM-systeem” gedefinieerd als: een elektronisch communicatienetwerk dat voldoet aan de GSM-normen, zoals bekendgemaakt door ETSI, met name EN 301 502 en EN 301 511. Het „UMTS-systeem” wordt gedefinieerd als: een elektronisch communicatienetwerk dat voldoet aan de UMTS-normen, zoals bekendgemaakt door ETSI, met name EN 301.908 en EN -1.

3.4

Op grond van het regelgevingskader inzake elektronische communicatie en met name Richtlijn 2002/20/EG (5), kunnen de lidstaten spectrumgebruiksrechten wijzigen en/of herzien zodat zij over de instrumenten beschikken om waar nodig een oplossing te vinden voor eventuele concurrentievervalsing. De lidstaten dienen derhalve passende maatregelen te nemen en met name na te gaan of de tenuitvoerlegging van deze richtlijn de concurrentie op de betreffende markten voor mobiele telecommunicatie zou kunnen verstoren.

4.   Algemene opmerkingen

4.1   Het Comité steunt het voorstel van de Commissie, aangezien de liberalisering van het gebruik van de 900 MHz-frequentiebanden zijns inziens om communautaire wetgevende maatregelen vraagt.

4.1.1   Dankzij dit voorstel kan enerzijds de concurrentie op de interne markt worden verbeterd en anderzijds de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie worden versterkt, aangezien het mogelijk wordt om in stedelijke, voorstedelijke en plattelandsgebieden UMTS-netwerken in te voeren die naast de GSM/900/1800-netwerken bestaan, waarbij de vereiste afstand wordt gehanteerd tussen de draaggolffrequenties.

4.2   Het feit dat de lidstaten maatregelen kunnen invoeren die voorafgaan aan het wetgevend kader inzake elektronische communicatie en waarmee deze gebruiksrechten kunnen worden herzien en herverdeeld teneinde concurrentievervalsing tegen te gaan, toont aan hoe belangrijk deze maatregelen zijn. Het Comité heeft dit al eerder aangegeven in zijn beoordeling van het kader voor de elektronische communicatie. Met het oog op de vereiste transparantie dient, voordat dit soort maatregelen wordt ingevoerd, de nodige tijd te worden ingepland voor voorlichting aan het publiek.

4.3   De in het voorstel geformuleerde regeling moet, als onderdeel van een systeem van open en concurrerende markten, de hele sector voor elektronische communicatie ten goede komen en de aanpassing van de industrie aan structurele wijzigingen bespoedigen alsook een klimaat scheppen waarin initiatief en ontwikkeling van het bedrijfsleven en met name van het MKB in heel de Unie worden gestimuleerd.

4.4   Bovendien dienen consumenten de vruchten te kunnen plukken van de grotere flexibiliteit in het beheer van het spectrum voor draadloze elektronische communicatie in het algemeen, overeenkomstig de WAPECS-aanpak (6) die door het Comité werd aangeduid als een benadering waarin neutraliteit van technologie en neutraliteit van diensten als beleidsdoelstelling worden vastgesteld om een meer flexibel en doelmatig spectrumgebruik te kunnen verwezenlijken.

4.5   Tot slot hoopt het Comité dat de uitvoering van het voorstel de werkgelegenheid zal bevorderen, de leef- en arbeidsomstandigheden zal verbeteren en zal bijdragen tot een eerlijker verdeling van de welvaart, goede sociale zekerheid, verdere sociale dialoog en ontwikkeling van human ressources, zodat uiteindelijk een hoog en duurzaam werkgelegenheidspeil kan worden bereikt.

Brussel, 25 februari 2009.

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Mario SEPI


(1)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden

(2)  COM(2005) 229 final.

(3)  CESE — advies „Intrekking van de GSM-richtlijn”, PB C 151 van 17.6.2008, blz. 25-27. goedgekeurd tijdens de zitting van 16 januari 2008. Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER.

(4)  „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden” COM (2008) 762 definitief.

(5)  Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en –diensten, PB L 108 van 24 april 2002, blz. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services