15.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/5


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 september 2007 betreffende een ontwerpbeschikking in Zaak COMP/B-1/37.966 — Distrigas

(2008/C 9/03)

1.

De leden van het Adviescomité delen de bezwaren van de Commissie zoals die werden geformuleerd in de voorlopige beoordeling met betrekking tot de langlopende leveringscontracten van Distrigas die de toegang tot de markt voor andere gasleveranciers afschermen.

2.

De leden van het Adviescomité zijn het ermee eens dat de desbetreffende praktijken invloed kunnen hebben op de handel tussen lidstaten.

3.

De leden van het Adviescomité zijn het ermee eens dat de door Distrigas aangeboden toezeggingen voldoende zijn om aan de door de Commissie in haar voorlopige beoordeling geformuleerde bezwaren tegemoet te komen.

4.

De leden van het Adviescomité zijn het ermee eens dat de door Distrigas aangeboden toezeggingen niet verder gaan dan hetgeen passend en noodzakelijk is om te garanderen dat alternatieve gasleveranciers niet te maken krijgen met toegangsdrempels doordat de relevante markten voor hen worden afgeschermd.

5.

De leden van het Adviescomité zijn het ermee eens dat de toezeggingen voor Distrigas verbindend worden verklaard tot en met 31 december 2010.

6.

De leden van het Adviescomité zijn voornemens aan te bevelen dat het advies van het Adviescomité in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.