2.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 196/15


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad — Termijnverlenging

Verzoek van een aanbestedende dienst

(2008/C 196/11)

Op 19 juni 2008 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 5, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1).

Dit verzoek van Posten AB betreft postdiensten en andere diensten dan postdiensten (zie artikel 6, lid 2, onder b) en c), van Richtlijn 2004/17/EG) in Zweden. In PB C 166 van 1.7.2008, blz. 26, is een aankondiging betreffende dit verzoek gepubliceerd. De oorspronkelijke termijn loopt af op 20 september 2008.

Aangezien de diensten van de Commissie aanvullende informatie nodig hebben en moeten bestuderen, wordt de termijn waarover de Commissie beschikt om een besluit over dit verzoek te nemen, overeenkomstig artikel 30, lid 6, tweede zin, met drie maanden verlengd.

De uiterste termijn loopt dus af op 20 december 2008.


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.