4.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 295/103


Dinsdag, 2 september 2008
Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen EG/Tadzjikistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU *

P6_TA(2008)0375

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 september 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0143),

gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Republiek Tadzjikistan,

gelet op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133, 181 A, en artikel 300, lid 2, tweede zin van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 101 van het Euratom-Verdrag,

gelet op artikel 6, lid 2, van de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0254/2008),

gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0320/2008),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Tadzjikistan.