19.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 165/13


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Kennisgeving van opleidingstitels van medische specialisten en huisartsen

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 165/06)

In Richtlijn 93/16/EEG van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (1), en in het bijzonder in de artikelen 41 en 42, onder a), en in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/100/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië (3), en met name in artikel 21, lid 7, is vastgesteld dat de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de wettelijke, regelgevende of bestuursrechtelijke bepalingen die zij vaststellen met betrekking tot de afgifte van diploma's, certificaten en andere opleidingstitels op het door deze richtlijn bestreken gebied. De Commissie doet hiervan passende mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie en vermeldt daarbij de door de lidstaten goedgekeurde benamingen voor de opleidingstitels alsmede, in voorkomend geval, voor de overeenkomstige beroepstitel.

Aangezien Nederland kennisgeving heeft gedaan van wijzigingen in de lijst met benamingen van bijlage B en de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van huisartsen, gepubliceerd overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG en overgenomen in bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, moeten deze lijsten worden gewijzigd.

Bijlage B van Richtlijn 93/16/EEG en bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties moeten dan ook als volgt worden gewijzigd met betrekking tot Nederland:

(1)

In bijlage B van Richtlijn 93/16/EEG en onder punt 5.1.2 „Opleidingstitels van medische specialisten” van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG, moet onder „Uitreikende instelling” worden vermeld:

„Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst”

„Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst”

De lijst van diploma's, certificaten en andere titels van huisartsen, gepubliceerd overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG en punt 5.1.4 „Opleidingstitels van huisartsen” van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, moeten worden gewijzigd zoals hieronder uiteengezet.

(2)

De lijst van diploma's, certificaten en andere titels van huisartsen, gepubliceerd overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG en punt 5.1.4 „Opleidingstitels van huisartsen” van bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, moeten worden gewijzigd zoals hieronder uiteengezet. Onder „Opleidingstitel” moet worden vermeld:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (afgegeven door de huisarts, verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

De tabellen in bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG worden daarom als volgt gewijzigd:

„5.1.2.   Opleidingstitels van medische specialisten

Land

Opleidingstitel

Uitreikende instelling

Referentiedatum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 mei 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 mei 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 januari 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 januari 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 mei 2004

Latvija

„Sertifikāts” — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 mei 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 mei 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 mei 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 mei 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 December 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 januari 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 mei 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 januari 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 mei 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 mei 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 januari 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 januari 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 december 1976”

„5.1.4.   Opleidingstitels van huisartsen

Land

Opleidingstitel

Beroepstitel

Referentiedatum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství”

Všeobecný lékař

1 mei 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 mei 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 mei 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 mei 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 mei 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 mei 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 mei 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31 december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 mei 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 mei 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo”

Všeobecný lekár

1 mei 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 december 1994


(1)  PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1.

(2)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

(3)  PB L 363 van 20.12.2006, blz. 141.

(4)  Afgegeven door de huisarts, verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”