14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/6


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

(2007/C 162/04)

Nummer van de steun: XA 120/06

Lidstaat: Italië

Regio: Piemonte

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die de individuele steun ontvangt: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Rechtsgrond: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 250 000 EUR.

Maximale steunintensiteit: Per bedrijf niet meer dan 80 % van de kosten in de eerste twee toepassingsjaren van de controleregeling in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (1), met een maximum van 800 EUR per bedrijf voor de periode 2005-2006.

Datum van tenuitvoerlegging: 15 december 2006; de eerste tranche wordt uitbetaald na mededeling van het identificatienummer, dat door de Commissie wordt toegekend na ontvangst van de beknopte informatie.

Duur van de regeling: Tot en met 30 juni 2007.

Doelstelling van de steun: Landbouwers en veehouders ertoe aanzetten over te schakelen van de conventionele op de biologische productiemethode, via steun ter dekking van de kosten voor de controle van de biologische productiemethoden in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

De subsidiabele uitgaven betreffen uitgaven van de landbouwbedrijven in de jaren 2005 en 2006 voor controles in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

Toegepaste artikelen van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commisie (2) art. 13, lid 2, onder g).

Betrokken economische sectoren: Landbouw- en veeteeltbedrijven.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Website: www.regione.piemonte.it/agri

Overige gegevens: De steun heeft betrekking op landbouwbedrijven die op het moment van de aanvraag onder een controleregeling in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vallen, waarvan de installaties en het grootste deel van de gronden in Piemonte liggen, en die in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 beginnen of begonnen zijn met de overschakeling van het conventionele op het biologische productiesysteem.

De steun wordt toegekend op basis van de volgende prioriteiten:

Nummer van de steun: XA 121/06

Lidstaat: Italië

Regio: Marche

Benaming van de steunregeling: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Rechtsgrond:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2006 bedragen de maximale uitgaven 150 000 EUR. Voor de daaropvolgende toepassingsjaren van de steunregeling worden de maximale uitgaven vastgesteld bij de respectieve begrotingswetten, met een maximum van 1 000 000 EUR per jaar.

Maximale steunintensiteit: De brutosteunintensiteit mag niet meer bedragen dan 30 % van de subsidiabele kosten (40 % in probleemgebieden).

De subsidiabele investering mag niet meer bedragen dan 60 000 EUR.

De investering moet bedoeld zijn om de productiekosten te beperken, de productieactiviteiten te verbeteren en te diversifiëren, de productkwaliteit te verbeteren, het natuurlijke milieu en de hygiëne en het dierenwelzijn in stand te houden en te verbeteren.

Om voor steun in aanmerking te komen, moet de investering onder een van de hieronder vermelde categorieën vallen:

Datum van tenuitvoerlegging: Ten minste 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De looptijd is onbepaald en hangt samen met de door de regio Marche vastgestelde jaarlijkse begrotingsmiddelen en met de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2004).

Doel van de steunregeling: Verbetering van de inkomsten en de levens- en werkomstandigheden van de landbouw- en sociale coöperaties die werkzaam zijn in de land- en bosbouwsector met als doel de productiekosten te beperken, de productieactiviteiten te verbeteren en te diversifiëren, de productkwaliteit te verbeteren en het natuurlijke milieu, de hygiëne en het dierenwelzijn in stand te houden en te verbeteren.

Begunstigden:

1.

Sociale coöperaties van het type B in de land- en bosbouwsector die zijn ingeschreven in het register van sociale coöperaties, dat is ingesteld bij regionale wet nr. 34 van 18 december 2001;

2.

Landbouwcoöperaties en consortia daarvan met de status van professionele landbouwondernemer („Imprenditore agricolo professionale –IAP”).

Economische sector(en): Landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Website:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Overige gegevens: De steun wordt uitsluitend toegekend voor investeringen in de landbouwsector en de begunstigden worden geselecteerd op basis van een openbare aanbesteding.

Nummer van de steun: XA 122/06

Lidstaat: Italië

Regio: Marche

Benaming van de steunregeling: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Rechtsgrondslag:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2006 zijn de maximale uitgaven op 350 000 EUR vastgesteld. Voor de daaropvolgende toepassingsjaren van de steunregeling worden de maximale uitgaven vastgesteld bij de respectieve begrotingswetten, met een maximum van 1 000 000 EUR per jaar

Maximale steunintensiteit: De subsidiabele uitgaven bedragen minimaal 30 000 EUR.

De steun bedraagt maximaal 75 % van die uitgaven en mag per driejarige periode en per begunstigde nooit meer bedragen dan 100 000 EUR, zoals bepaald in art. 14 van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Datum van tenuitvoerlegging: Ten minste 10 werkdagen na toezending van dit formulier overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: De looptijd is onbepaald en hangt samen met de door de regio Marche vastgestelde jaarlijkse begrotingsmiddelen en met de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2004).

Doelstelling van de steun: Het bevorderen van fusies tussen bestaande coöperaties, van de uitbreiding van de sociale basis, van het samenvoegen van nieuwe ondernemingen in een coöperatie om het concurrentievermogen van de coöperatieve structuur te verbeteren, de coöperaties nieuwe afzetmogelijkheden te bieden en het aanbod aan land- en bosbouwproducten te concentreren en te reorganiseren.

Begunstigden: Coöperaties of consortia daarvan die werkzaam zijn in de land- en bosbouwsector, de agro-industrie en de agrovoedingssector, die hun maatschappelijke zetel in het regionale grondgebied hebben en die zijn ingeschreven in het staatsregister van coöperaties, dat is ingesteld bij het ministerieel besluit van 23 juni 2004 inzake productieactiviteiten.

Economische sectoren: Geen specifieke sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Website:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Overige gegevens: De steun wordt uitsluitend toegekend voor projecten die betrekking hebben op de landbouwsector en de begunstigden worden geselecteerd op basis van een openbare aanbesteding.

De steun voor de bosbouwcoöperaties wordt onder dezelfde voorwaarden toegekend, met inachtneming van het de minimis-plafond zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie (3) van 12 januari 2001.

XA Nummer: XA 123/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg

Rechtsgrondslag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale provinciale bijdrage van eenmalig 100 000 EUR per verplaatsing.

Maximale steunintensiteit: De maximale steun aan de melkveehouder bedraagt 40 % van de verplaatsingskosten tot een maximum van 100 000EUR. Bovengenoemd steunbedrag is gelijk aan de toegestane steun voor de landbouwer, wanneer de verplaatsing in het algemeen belang de landbouwer modernere installaties oplevert en leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit. Wanneer er sprake is van waardestijging van de betrokken installaties en toename van de productiecapaciteit moet de bijdrage van de landbouwer ten minste overeenkomen met 60 % van de waardestijging van de betrokken installaties of met de toeneming verband houdende uitgaven. Dit volgens artikel 6 lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/ 2004. De melkveehouder draagt zelf minimaal 60 % bij. Melkveehouderij Snijders: begrote kosten 1 524 792EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningbeschikking zal uitgaan na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van december 2006 tot en met 31 december 2008.

Doelstelling van de steun: De steun heeft betrekking op de verplaatsing in het algemeen belang van perspectiefvolle melkveebedrijven uit gebieden met vooral planologische beperkingen maar waar aanwezigheid van melkveehouderij voor in stand houding van omgevingskwaliteit en landschap cruciaal is. Volgens de provinciale doelen moet de verplaatsing van een melkveehouderij gericht zijn op landschaps- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Betrokken economische sector(en): Voor steun komen in aanmerking intensieve melkveehouderijen (kleine en middelgrote ondernemingen), met een omvang van 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) of meer, gelegen in gebieden met meer dan 2 % helling in Zuid- Limburg.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl

XA Nummer: XA 124/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg

Rechtsgrondslag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale provinciale bijdrage van eenmalig 100 000 EUR = per verplaatsing.

Maximale steunintensiteit: De maximale steun aan de melkveehouder bedraagt 40 % van de verplaatsingskosten tot een maximum van 100 000 EUR. Bovengenoemd steunbedrag is gelijk aan de toegestane steun voor de landbouwer, wanneer de verplaatsing in het algemeen belang de landbouwer modernere installaties oplevert en leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit. Wanneer er sprake is van waardestijging van de betrokken installaties en toename van de productiecapaciteit moet de bijdrage van de landbouwer ten minste overeenkomen met 60 % van de waardestijging van de betrokken installaties of met de toeneming verband houdende uitgaven. Dit volgens artikel 6 lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/ 2004. De melkveehouder draagt zelf minimaal 60 % bij. Melkveehouderij Mingels: begrote kosten 1 874 970 EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningbeschikking zal uitgaan na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van december 2006 tot en met 31 december 2008.

Doelstelling van de steun: De steun heeft betrekking op de verplaatsing in het algemeen belang van perspectiefvolle melkveebedrijven uit gebieden met vooral planologische beperkingen maar waar aanwezigheid van melkveehouderij voor in stand houding van omgevingskwaliteit en landschap cruciaal is. Volgens de provinciale doelen moet de verplaatsing van een melkveehouderij gericht zijn op landschaps- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Betrokken economische sector(en): Voor steun komen in aanmerking intensieve melkveehouderijen (kleine en middelgrote ondernemingen), met een omvang van 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) of meer, gelegen in gebieden met meer dan 2 % helling in Zuid- Limburg.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(2)  PB L 1 van 3.1.2004, blz. 1

(3)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.