52007PC0626

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo /* COM/2007/0626 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 17.10.2007

COM(2007) 626 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Bij Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB en in overeenstemming met Resolutie 1596 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daaropvolgende resoluties ter zake.

2. Bij Resolutie 1771 (2007) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 augustus 2007 is onder andere besloten dat de beperkende maatregelen betreffende technische bijstand niet van toepassing dienen te zijn op de verlening van technische bijstand die uitsluitend bestemd is ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de Democratische Republiek Congo die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri, mits die bijstandverlening vooraf is gemeld aan het comité dat is ingesteld bij punt 8 van Resolutie 1553 (2004) en de regering van de Democratische Republiek Congo ermee heeft ingestemd. Verordening (EG) nr. 889/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

3. Verordening (EG) nr. 899/2005 moet tevens worden aangepast aan recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, namelijk met betrekking tot de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de aansprakelijkheid in geval van overtreding en de rechtsbevoegdheid.

4. Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2007/654/GBVB van 9 oktober 2007 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo[1],

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad[2] zijn beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB en in overeenstemming met Resolutie 1596 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daaropvolgende resoluties ter zake.

(2) Bij Resolutie 1771 (2007) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 augustus 2007 is onder andere besloten dat de beperkende maatregelen betreffende technische bijstand niet van toepassing dienen te zijn op de verlening van technische bijstand die uitsluitend bestemd is ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de Democratische Republiek Congo die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri, mits die bijstandverlening vooraf is gemeld aan het comité dat is ingesteld bij punt 8 van Resolutie 1553 (2004) en de regering van de Democratische Republiek Congo ermee heeft ingestemd. Verordening (EG) nr. 889/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3) Verordening (EG) nr. 899/2005 moet tevens worden aangepast aan recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, namelijk met betrekking tot de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de aansprakelijkheid in geval van overtreding en de rechtsbevoegdheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2005 wordt als volgt gewijzigd:

5. Artikel 3 wordt vervangen door:

“Artikel 3

1. In afwijking van artikel 2 mogen de in de lijst van websites in bijlage 1 vermelde bevoegde instanties van de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd, de verlening toestaan van:

a) technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van en gebruik door de Missie van de Verenigde Naties in de DRC (MONUC);

b) technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn ter ondersteuning van of voor gebruik door leger- en politie-eenheden van de DRC, mits die eenheden:

i) hun integratieproces hebben voltooid, of

ii) onder het bevel opereren van respectievelijk de geïntegreerde staf van de strijdkrachten of de nationale politie van de DRC, of

iii) zich in een integratieproces bevinden op het grondgebied van de DRC buiten de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri;

c) technische bijstand waarmee de regering van de DRC heeft ingestemd en die uitsluitend bestemd is ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de DRC die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het district Ituri, op voorwaarde dat die bijstand- of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld; en

d) technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat die bijstand- of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld.

2. Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.”

6. Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis

De verbodsbepalingen van artikel 2, onder b), geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepalingen.”

7. Het volgende artikel 6 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 6 bis

1. De lidstaten wijzen de in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op, of door middel van de websites opgesomd in de bijlage.

2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze richtlijn in kennis van hun bevoegde autoriteiten en stellen haar op de hoogte van elke daaropvolgende wijziging.”

8. Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Gemeenschap;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.”

9. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 889/2005 wordt vervangen door de tekst die in de bijlage bij deze verordening is opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

“BIJLAGE

Websites voor informatie over de in de artikelen 3 en 6 bis bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

(in te vullen door de lidstaten)

BELGIË

BULGARIJE

TSJECHIË

DENEMARKEN

DUITSLAND

ESTLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

FRANKRIJK

IERLAND

ITALIË

CYPRUS

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

HONGARIJE

MALTA

NEDERLAND

OOSTENRIJK

POLEN

PORTUGAL

ROEMENIË

SLOVENIË

SLOWAKIJE

FINLAND

ZWEDEN

VERENIGD KONINKRIJK

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB

Eenheid A2. Crisisbeheer en conflictpreventie

CHAR 12/108

B-1049 Brussel (België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 2 29 91176 / +32 2 29 55585

Fax: +32 2 299 0873”

[1] PB L 264 van 10.10.2007, blz. 11.

[2] PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).