52007DC0724

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw {COM(2007) 725 definitief} {SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} {SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1520} {SEC(2007) 1521} /* COM/2007/0724 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 20.11.2007

COM(2007) 724 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw

{COM(2007) 725 definitief}{SEC(2007) 1517}{SEC(2007) 1518}{SEC(2007) 1519}{SEC(2007) 1520}{SEC(2007) 1521}

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding 3

2. Stevige kansen voor de burgers 5

2.1. Empowerment van consumenten en het MKB 5

2.2. Tastbare resultaten van de globalisering voor Europa 7

2.3. Nieuwe horizonten: kennis en innovatie 9

2.4. De sociale, milieu- en cohesiedimensie 11

3. Met tastbare resultaten komen 12

3.1. Een meer evidence-based en impactgerichtere interne markt 12

3.2. Doelgerichter en beter gehandhaafd 13

3.3. Decentraler en meer netwerkgebaseerd 14

3.4. Toegankelijker en beter gecommuniceerd 15

4. Conclusie 16

1. INLEIDING

De interne markt is een van de pijlers van de Europese Unie. Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal werden daardoor een tastbare werkelijkheid, die de Europeanen concrete voordelen oplevert[1]. De interne markt heeft banen geschapen en stimuleerde de groei. Dankzij de interne markt konden Europeanen in een ander land leven, werken, studeren en genieten van hun oude dag. Zo konden anderhalf miljoen Erasmus-studenten profiteren van mobiliteit in de hele EU. De interne markt leverde de consumenten een ruimer aanbod op aan goederen en diensten tegen lagere prijzen en zorgde voor hogere kwaliteit en meer veiligheid. De bedrijven kregen een gemeenschappelijk stel regels én toegang tot een markt van 500 miljoen consumenten. De interne markt is van cruciaal belang gebleken voor een soepel functionerend Europees economisch en monetair beleid en vormde een stevige basis voor de invoering van de euro. De uitgebreide interne markt maakte Europa opener, diverser en concurrerender, creëerde nieuwe kansen, respecteerde sociale rechten en bevorderde hoge gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.

Ondanks deze verwezenlijken heeft de interne markt nog veel onbenut potentieel en moet hij zich aanpassen aan nieuwe realiteiten. In februari 2007 tekende de Commissie haar visie uit voor de interne markt van de 21ste eeuw: een sterke, innoverende en concurrerende markt, die het potentieel van diensten maximaal benut, rechtstreekse voordelen voor burgers en bedrijven oplevert en Europa beter wapent om in te spelen op en vorm te geven aan de globalisering[2].

Deze doorlichting vertaalt die visie naar de praktijk. De interne markt zal voortbouwen op zijn bestaande stevige fundamenten, maar moet zich nu herpositioneren om de nieuwe uitdagingen aan te gaan: globalisering, een grotere en meer diverse EU, de snel om zich heen grijpende innovatie en verandering, een evoluerende realiteit op het gebied van milieu en maatschappij. Ook nu de EU groter en diverser is geworden moet de interne markt:

- meer resultaten opleveren voor burgers, consumenten en het MKB: de interne markt moet beter inspelen aan de verwachtingen en zorgen van de burgers. Hij moet de consumenten voordelen blijven opleveren in de vorm van goedkopere, kwaliteitsvolle, gevarieerde, betaalbare en veilige goederen en diensten. Hij moet ook de juiste voorwaarden helpen creëren voor het midden- en kleinbedrijf (hierna "het MKB" genoemd);

- de globalisering beter benutten: de interne markt is een krachtige hefboom om de voordelen van de globalisering aan de Europeanen door te geven. De interne markt moet maximaal zijn potentieel benutten van springplank voor bedrijven die internationale markten opgaan, van een aantrekkelijke locatie voor investeringen en van internationale voortrekker die benchmarks uitzet voor regels en normen;

- nieuwe perspectieven openen voor kennis en innovatie: de interne markt moet kennis- en technologie-intensieve goederen en diensten meer steunen, omdat die een motor zijn voor toekomstige groei;

- een sterke sociale en milieudimensie omvatten: in het interne-marktbeleid moeten de sociale en milieuaspecten van de openstelling van de markten volledig worden meegenomen. Dit beleid moet ook worden geflankeerd door maatregelen die alle burgers en bedrijven in staat stellen de nieuw gecreëerde kansen te benutten.

Daarvoor zijn nieuwe werkmethoden en een ander instrumentarium nodig. Voorheen waren de inspanningen vooral toegespitst op het slopen van grensoverschrijdende barrières, vooral via juridische maatregelen. Nu moeten inspanningen worden geleverd om een ruimer instrumentarium te ontwikkelen en een meer impactgerichte aanpak te hanteren: de markten betere resultaten doen leveren in sectoren die het hoogste rendement opleveren voor consumenten, groei en banencreatie. In lijn met de Europese doelstellingen inzake "betere regelgeving" zal meer aandacht moeten gaan naar tenuitvoerlegging en handhaving, moeten de effectbeoordelingen verder worden versterkt en stakeholders geraadpleegd, wordt bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk vereenvoudigd door het wegsnijden van de papieren rompslomp, en zullen beleid en wet- en regelgeving stelselmatig worden geëvalueerd. Deze inspanningen moeten veel verder gaan dan alleen "Brussel": in een uitgebreide, steeds diversere EU is voor succes een partnerschap met de lidstaten nodig en een betrokkenheid van een ruimer aantal stakeholders.

De interne markt ligt aan de basis van uiteenlopende onderdelen van het EU-beleid. De creatie van de euro rond de eeuwwisseling en de invoering ervan door een steeds toenemend aantal lidstaten versterken de interactie tussen de interne markt en de Economische en Monetaire Unie. De euro is een anker van stabiliteit gebleken en een drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de interne markt die de hele EU-economie - en niet alleen de eurozone - ten goede is gekomen. Als een krachtige prikkel voor groei en banen is de interne markt de sleutel om de prioriteiten van de Lissabondoelstelling in tastbare resultaten om te zetten. Na deze evaluatie moet er een volgende fase in de Strategie komen, waarvoor de Commissie in december 2007 voorstellen zal presenteren. De interne markt gaat ook hand in hand met het sociale en milieubeleid die bijdragen tot het behalen van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

In deze evaluatie wordt ook een nieuwe benadering van de interne markt uitgetekend. Hierbij gaat het niet om een klassiek actieprogramma voor wet- en regelgeving. Doel is eerder om ruimte te laten voor flexibiliteit en aanpasbaarheid en toch de nodige rechts- en reguleringszekerheid te behouden die nodig is voor een goed functionerende interne markt. Hoe dat moet gaan gebeuren, wordt hierna aan de hand van een aantal initiatieven geïllustreerd. Een nadere beschrijving is te vinden in de samen met deze evaluatie gepubliceerde documenten over marktmonitoring, over de instrumenten van de interne markt en over de instrumenten op het gebied van handel. In een ander document wordt voor de sector van de financiële retaildiensten meer in detail getoond hoe deze aanpak in die belangrijke sector zal worden toegepast. Deze evaluatie wordt aangevuld door een visiedocument over hoe kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21ste eeuw te bevorderen en door een begeleidend document over diensten van algemeen belang. Al deze documenten vormen, samen met een overzicht van de verwezenlijkingen van de interne markt, het "Evaluatiepakket". Zij zijn een belangrijk onderdeel van het antwoord van de Commissie op de uitdagingen van de globalisering in haar mededeling "De belangen van Europa. Succes boeken in het tijdperk van globalisering"[3] die op de informele Europese Raad van oktober 2007 werd gepresenteerd.

2. STEVIGE KANSEN VOOR DE BURGERS

2.1. Empowerment van consumenten en het MKB

De interne markt moet betere resultaten en tastbare voordelen opleveren voor consumenten en het MKB en inspelen op hun verwachtingen en zorgen. De consumenten moeten vertrouwen krijgen en mondig worden zodat zij volop van hun rechten durven gebruik te maken. Marktopening en consumentenbeleid gaan hand in hand. Vandaag kunnen consumenten in andere EU-landen of op het internet winkelen zonder dat zij zich het hoofd hoeven te breken over invoerrechten of extra BTW. Zij weten zich beschermd door strenge veiligheidsnormen voor levensmiddelen en consumptiegoederen. Dankzij etikettering van producten en levensmiddelen, maar ook door eisen inzake prijstransparantie is het makkelijker vergelijken bij het winkelen. Goederen die niet aan het verkoopcontract voldoen, kunnen worden teruggezonden en moeten worden vervangen of gerepareerd. Er is wet- en regelgeving voorhanden die oneerlijke commerciële praktijken en misleidende reclame verbieden. Het European Consumer Centres Network (ECC-netwerk) adviseert en steunt consumenten bij grensoverschrijdende geschillen. Recent stelde de Commissie voor om een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument te creëren waarin voor gas- en stroomlevering de basisrechten van consumenten worden uitgetekend. De welvaart van consumenten wordt ook beschermd door de strikte handhaving van de EU-mededingingsregels: kartels zoals in de roltrappensector werden opgerold; fusies tussen luchtvaartmaatschappijen die ongunstig zijn voor de concurrentie, werden verboden; ondernemingen zoals Microsoft, Telefónica, Deutsche Telekom en Wanadoo moesten een eind maken aan hun misbruik van machtspositie, terwijl het staatssteuntoezicht ervoor zorgt dat overheidsgeld goed wordt besteed. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat markten beter zijn gaan functioneren en innoverender worden waardoor ze betere goederen en diensten gaan produceren tegen scherpere prijzen.

Er moet echter meer worden gedaan. De interne markt moet zich blijven focussen op sectoren die het dagelijkse leven van consumenten raken, zoals energie, telecom, financiële retaildiensten, en groot- en detailhandel. Het ontbreken van een daadwerkelijke mededinging en de versnippering van de markten, die ten dele het gevolg zijn van verschillende nationale wetgeving inzake consumentencontracten, moeten worden aangepakt zodat de consumenten daadwerkelijk de vruchten kunnen plukken van de openstelling van de markten en makkelijker begrijpen hoe de interne markt in hun voordeel kan functioneren. Wanneer consumenten voorlichting krijgen en mondiger worden, kunnen initiatieven op EU-niveau - in bijvoorbeeld de sector van de financiële retaildienstverlening - een prikkel zijn voor hogere productiviteit en grotere doelmatigheid. Overigens bestaat er wel al een reguleringskader voor elektronische handel, maar er kan nog meer gebeuren om ervoor te zorgen dat de burgers de kansen benutten die het internet biedt.

De interne markt moet strengere normen handhaven, met name in gebieden zoals product- en voedselveiligheid. Er worden inspanningen geleverd om het beheer van de goederenmarkt te verbeteren, via bijvoorbeeld versterkt markttoezicht en betere coördinatie tussen erkennings-, certificerings- en controle-instanties. Dit zou ook een beter inzicht in het CE-productkeurmerk moeten opleveren, zodat consumenten beter tegen onveilige producten zijn beschermd. Niet alleen goederen, maar ook diensten moeten veilig en van goeie kwaliteit zijn. Er moet verder worden nagedacht over hoe in de dienstensector veiligheid en kwaliteit het best kan worden gegarandeerd en gecommuniceerd.

Ook moet de interne markt het ondernemingsklimaat helpen verbeteren. Anders dan grote spelers die met opvallend succes de door de interne markt geboden kansen hebben aangegrepen, kijkt het MKB vaak aan tegen wat het een versnipperde en moeilijk te penetreren interne markt vindt. Zo zijn de taalkundige diversiteit en uiteenlopende culturele en consumentenvoorkeuren in Europa van onschatbare waarde en een bron van innovatie, maar tegelijk maken zij de interne markt nog complexer voor het MKB. Verschillende fiscale benaderingen en de moeilijkheid om tot unanieme steun voor een gemeenschappelijke benadering van fiscale regels te komen, kunnen voor het MKB een rem vormen om door te breken op de interne markt. De afgelopen jaren is het makkelijker en sneller om overal in Europa een bedrijf te beginnen, maar er moet nog meer gebeuren om de toegang voor het MKB te verbeteren, zijn groei te ondersteunen en de grendels op zijn zakelijk potentieel weg te nemen. De Commissie zal met alle stakeholders overleggen, om verdere initiatieven te kunnen ontwikkelen waardoor de interne markt beter is toegesneden op de behoeften van de het MKB van vandaag.

Box 1 - Een markt voor consumenten en het MKB

Consumentenrechten en -claims: Een totaalaanpak van de consumentenrechten over de hele EU zal een eenvoudig en makkelijk afdwingbaar regelgevingskader creëren en zal de barrières bij grensoverschrijdend winkelen helpen slopen waarmee de consumenten en bedrijven nu te maken krijgen. Een centrale doelstelling van de strategie van het consumentenbeleid is empowerment van de consumenten - ook de meer kwetsbare consumenten, met bijzondere behoeften of met handicaps -, het vastleggen van rechten en toegankelijkheidsnormen, en de bescherming tegen risico's en bedreigingen die zij als individu niet kunnen aanpakken. Voortbouwend op haar evaluatie van het EU-acquis inzake consumentenrechten zal de Commissie in 2008 verdere initiatieven voorstellen voor contractuele rechten van consumenten en collectieve procedures, die schadeclaims voor schendingen van consumentenrechten en het mededingingsrecht makkelijker moeten maken.

Toegang tot kwaliteitsvolle financiële retaildiensten: Welke rekening-courant neem ik? Wat is de beste betalingswijze, beleggings- of verzekeringsproduct, persoonlijke hypotheek, spaarrekening, pensioen- of kredietregeling? Welke autoverzekering kies ik? Telkens gaat het om belangrijke keuzes voor mensen, met een diepgaande invloed op hun gezinsbudget. Het beschikbare bewijsmateriaal lijkt aan te geven dat deze sector meer voordelen kan opleveren op het punt van tarieven, keuze en vertrouwen in het product- en dienstenaanbod. Een werkdocument van de diensten van de Commissie dat parallel met dit verslag wordt bekendgemaakt, beschrijft de initiatieven die de Commissie wil gaan nemen, om de concurrentie te stimuleren en ervoor te zorgen dat de consumenten zelf beter kunnen beslissen. Daarbij gaat het onder meer om maatregelen om de financiële basiskennis te verbeteren, consumenten vrij tussen aanbieders te laten bewegen en makkelijker van bankrekening te laten veranderen, om een eind te maken aan concurrentieverstorende koppelverkoop, maar ook om maatregelen om de markt voor hypothecair krediet te stimuleren.

Voedselveiligheid: De EU blijft zich inspannen om op heel haar grondgebied maximale voedselveiligheid te garanderen. De Commissie zal een initiatief presenteren voor etikettering van levensmiddelen en voedingswaarde en zal de wet- en regelgeving over nieuwe voedselingrediënten herzien.

Farmaceutische producten: Een verdere versterking en rationalisering van de mechanismen voor markttoezicht voor geneesmiddelen zal de veiligheid van patiënten in Europa helpen te verbeteren. Betere toegang tot informatie over farmaceutische producten en diensten zal patiënten in staat stellen met meer kennis van zaken keuzes op het gebied van gezondheid te maken. De Commissie bereidt een pakket maatregelen voor, die voor deze doelstellingen tastbare resultaten zullen opleveren. Dit zal ook helpen Europa te handhaven als een toplocatie voor innovatie en ontwikkeling in de sector gezondheid.

Een "Small Business Act" voor Europa: De Commissie zal een reeks initiatieven onderzoeken om het MKB te steunen, in de vorm van een "Small Business Act for Europe" in 2008. Dit proces kan de nodige aanwijzingen en maatregelen opleveren die op het MKB zijn toegesneden, overeenkomstig het beginsel "think small first". Zo kunnen de diverse MKB-aspecten van uiteenlopende beleidstakken en wet- en regelgeving worden gebundeld, met als doel de nodeloze administratieve belasting verder af te bouwen, het MKB meer aan EU-programma's te laten deelnemen, een betere toegang van het MKB tot overheidsopdrachten en een verdere sloop van obstakels voor de grensoverschrijdende handel. Dit alles zal voor meer innovatie en groei helpen te zorgen. De Commissie zal ook onderzoeken welke impact fiscaal beleid en fiscale praktijken op de groei van het MKB hebben en zal een voorstel doen voor het statuut van een Europese besloten vennootschap (EBV), die het voor het MKB makkelijker moet maken om grensoverschrijdend actief te zijn.

Een betere fiscale omgeving: De inspanningen worden voortgezet om de door fiscale versnippering van de interne markt veroorzaakte compliancekosten - met name voor het MKB - te reduceren, en om ondernemingen toe te staan voor een EU-brede belastinggrondslag te opteren. Daarnaast moeten beleidsinitiatieven ter vermindering van dubbele belasting het voor zowel bedrijven als individuele burgers eenvoudiger maken grensoverschrijdend actief te zijn.

2.2. Tastbare resultaten van de globalisering voor Europa

De globalisering is een geweldige bron van dynamisme en verandering. De interne markt is Europa's beste middel om de vruchten van de globalisering te plukken. Daardoor kunnen de Europeanen van de opening van de mondiale markt profiteren in de vorm van lagere prijzen en een ruimer aanbod. De interne markt zet bedrijven aan tot meer efficiency en innovatie en helpt hen hun concurrentievermogen te versterken zodat zij de internationale markten kunnen betreden. De interne markt maakt Europa aantrekkelijker voor investeerders en bedrijven van over de hele wereld. Zo kan Europa het voortouw nemen bij het vaststellen van benchmarks en het tot stand brengen van wereldwijd convergerende regels; dit ondersteunt de Europese export en zorgt ervoor dat de invoer aan de nodige normen voldoet, hetgeen de Europese burgers ook bescherming biedt.

Bij de uitbouw van haar wet- en regelgeving heeft de EU samengewerkt met de lidstaten om hun uiteenlopende aanpak te verzoenen en zo tot de juiste mix te komen die zorgt voor een bloeiende handel waarbij toch de normen inzake arbeidswetgeving, gezondheid, veiligheid en milieu worden gerespecteerd. Daardoor heeft de EU een modern en innoverend regelgevings- en toezichtskader uitgebouwd dat de EU de reputatie opleverde van internationale voortrekker op gebieden zoals productveiligheid, voedselveiligheid, milieubescherming, overheidsopdrachten, financiële regulering en boekhouding. De GSM-standaard wordt thans wereldwijd door bijna tweeënhalf miljard mobiele bellers gebruikt. Voor de CO2-emissiehandel, voor de veiligheid in de luchtvaart en voor scheikundige producten heeft de EU nieuwe regels vastgelegd, die geleidelijk aan in de hele wereld navolging vinden. Ook het EU-mededingingsbeleid heeft wereldwijd een impact, omdat de Commissie de strijd aanbindt met kartels, concurrentieverstorende concentraties en misbruiken van een machtspositie waarvan Europese consumenten en bedrijven te lijden hebben, ongeacht de nationaliteit van de daarbij betrokken ondernemingen. De internationale context verandert snel. Vele uitdagingen vergen steeds meer gecoördineerd optreden op mondiaal niveau - of het nu gaat om de aanpak van de klimaatverandering of de strijd tegen piraterij en namaak. Er begint zich een nieuwe internationale aanpak af te tekenen die de nadruk legt op samenwerking inzake regulering, convergentie van normen en gelijkwaardigheid van regels. Deze aanpak moet in het belang van zowel de EU als haar partners verder worden ontwikkeld. Dit is de methode om te kiezen voor een opwaartse spiraal in plaats van een race naar beneden.

Hoe dit moet gebeuren? Om vooruitgang te boeken, moet worden gebouwd op de drie pijlers uit de agenda van de mededeling "Europa als wereldspeler"[4].

Box 2 - Europa als wereldspeler: de weg voorwaarts

Uitbreiding van concurrerende markten voor Europese bedrijven over de fysieke grenzen van de interne markt heen, door de openstelling van andere markten via multilaterale en bilaterale liberalisering van de handel, maar ook door het actief afdwingen van rechten inzake markttoegang. De Commissie blijft zich inspannen voor het welslagen van de Doha-ontwikkelingsagenda. Voortbouwend op het door de Wereld Handels Organisatie gecreëerde platform heeft de Commissie initiatieven genomen voor "diepgaande" vrijhandelsovereenkomsten die moeten zorgen voor een betere markttoegang voor EU-bedrijven en sterkere convergentie inzake regulering. Ook zullen specifieke initiatieven worden genomen om de vrijwaring van intellectuele-eigendomsrechten te bevorderen en de internationale regels inzake subsidiëring volledig te doen naleven. Voorts garandeert het staatssteuntoezicht, als een van de instrumenten van het mededingingsbeleid, een geïntegreerde, concurrerende interne markt. Dit moet worden aangevuld met een actief gebruik van instrumenten uit het handelsbeleid om te reageren op oneerlijke subsidieverlening buiten de EU en andere oneerlijke handelspraktijken, maar ook als garantie voor een internationaal gelijk speelveld. Daarbij gaat het ook om de actieve openstelling van markten in het buitenland.

Uitbreiding van het reguleringskader van de interne markt door de samenwerking rond de Europese normen en waarden buiten de EU te bevorderen en door in Europese regulering de goede praktijken van elders te integreren, zodat de Europese normen dé standaard zijn voor internationale normen. De Commissie voert met haar belangrijkste partners en directe buren een multilaterale en bilaterale dialoog om de convergentie op het gebied van regulering te verbeteren. Op multilateraal vlak is het van belang om vooruitgang te boeken in de kwestie van coherente regulering op de WTO-agenda. Bilaterale fora zoals de dialoog EU-VS over de regulering van financiële markten of de recent opgerichte Transatlantische Economische Raad bieden mooie kansen voor daadwerkelijke samenwerking. Deze inspanningen moeten doelgerichter worden, de handelsbesprekingen aanvullen en nauwer aansluiten bij inspanningen op het gebied van opleiding, bijstand en onderzoekssamenwerking. De Commissie moet ook de Europese toezichthouders steunen bij hun inspanningen om hun internationale samenwerking uit te diepen. De EU moet een leidende rol blijven spelen binnen de internationale instanties die regels maken en normen vaststellen, en daarom moet zij met één stem spreken. Zo zal de Commissie op internationale fora, zoals de OESO, streven naar grotere convergentie van de mededingingsregels. Tot slot moet de EU ook leren leren: internationale normen bestuderen bij het uitwerken van Europa's eigen beleidsoplossingen en inspiratie zoeken in goede praktijken van buitenlandse toezichthouders moeten de EU-regels helpen te verbeteren en buiten de EU beter aanvaardbaar helpen maken.

De voordelen van openheid bij de Europese burgers terecht doen komen , via betere normen, lagere prijzen en een ruimer aanbod. Dit kan worden verwezenlijkt door strikter markttoezicht en passende maatregelen om het functioneren van de markten te verbeteren of een concurrerendere omgeving tot stand te brengen - op EU-niveau of binnen de lidstaten. De EU heeft een bijzondere verantwoordelijkheid wat betreft de follow-up van handelsovereenkomsten en moet ervoor zorgen dat deze de beoogde effecten opleveren. De textielsector is een goed voorbeeld van de voorwaarden die moeten worden vervuld, wil de openstelling van de markt resultaten opleveren. In januari 2005 werd, na een overgangsfase van zo'n tien jaar, een veertig jaar oud systeem van quota's voor textiel en kleding ("de multivezelakkoorden") stopgezet op grond van de WTO-regels. Uit een recente studie blijkt dat de impact voor de consumenten, in doorsnee weliswaar positief is, maar sterk uiteenloopt over de hele EU, afhankelijk van de structuur van de concurrerende nationale industrie en de mate van concurrentie in de detailhandel. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn de kledingprijzen met zo'n 50% gedaald in reële termen, terwijl ze in Italië en Spanje grotendeels ongewijzigd zijn gebleven. Dit soort onderzoek moet ook in andere sectoren plaatsvinden, waarbij flankerende maatregelen worden gestimuleerd die ervoor zorgen dat de voordelen van internationale handel aan de consumenten worden doorgegeven.

Een document over de externe dimensie van de interne markt, dat parallel met dit verslag wordt gepubliceerd, gaat nader in op de vraag hoe de instrumenten van de interne markt moeten worden aangepast om in te spelen op de veranderende mondiale context.

2.3. Nieuwe horizonten: kennis en innovatie

Aanvankelijk was de interne markt geconcipieerd voor een economie die afhankelijk was van primaire producten en industriegoederen. Nu moet hij zich aanpassen, om openheid en integratie te stimuleren in een kenniseconomie die op diensten is gericht.

Vandaag is de dienstensector dé dominante economische kracht in Europa. De sector is goed voor 70% van het BBP, 68% van de werkgelegenheid en 96% van de nieuwe banen in de EU. Toch vertegenwoordigt hij maar 20% van de handel binnen de EU. Dit komt omdat diensten vaak een intrinsiek lokaal karakter hebben, doordat de klant een dienstenaanbieder uit zijn omgeving wil. Deze vaststelling maakt echter ook duidelijk dat het potentieel van de dienstensector meer moet worden benut, barrières moeten gesloopt en de concurrentie versterkt. Dat amper 6% van de Europeanen gebruikmaakt van grensoverschrijdende elektronische transacties, laat zien hoeveel onbenut potentieel er nog is.

Er worden al vele stappen gezet. Het aanbieden van diensten in de hele EU zou een impuls moeten krijgen wanneer de nieuwe dienstenrichtlijn van kracht wordt, die tegen eind 2009 in nationale wetgeving moet zijn omgezet. Ook initiatieven in netwerksectoren - energie, telecom, postdiensten, transport - beginnen concrete resultaten af te werpen, zodra ze volledig zijn uitgerold. Zo hebben burgers en bedrijven dankzij het eengemaakte Europese telecommunicatiekader lagere prijzen, meer keuze en innoverende diensten gekregen. De ombuiging van staatssteun naar horizontale doelstellingen zoals innovatie en kennis moet eveneens helpen het potentieel van de interne markt beter te benutten.

Toch kan er nog meer gebeuren. Zo zouden burgers, bedrijven en overheden de kans moeten krijgen om in heel Europa de nieuwe kansen aan te grijpen die informatie- en communicatietechnologie ("ICT"). ICT is van essentieel belang voor een goed functionerende "elektronische interne markt", omdat daardoor interoperabele diensten zoals e-facturatie, e-aanbestedingen en e-douane ontstaan. Deze technologieën evolueren razendsnel, zodat het risico bestaat dat lidstaten voor verschillende of niet-compatibele oplossingen kiezen waardoor nieuwe "elektronische barrières" voor de eindgebruikers dreigen te ontstaan. De lidstaten en de Commissie moeten in onderlinge samenwerking hun inspanningen verdubbelen om versplintering van de markt te voorkomen en onderling afgesproken ICT-oplossingen te stimuleren.

Ook zijn er verdere inspanningen nodig om het vrij verkeer van kennis en innovatie te bevorderen als een "vijfde vrijheid" van de interne markt. De interne markt kan een platform zijn om innovatie in Europa te stimuleren. Hij moedigt de verspreiding van nieuwe technologieën in de hele EU aan. Hij is geschikt voor - virtuele en reële - netwerken en bevordert de ontwikkeling van een goed uitgebouwde logistieke sector die een geïntegreerd beheer van stromen van goederen, energie, informatie, diensten en mensen mogelijk maakt. De interne markt facilieert kennisuitwisseling door de mobiliteit van werknemers, onderzoekers en studenten. In onderstaande tekstbox wordt een aantal initiatieven geschetst die de interne markt voor kennis en innovatie moeten stimuleren.

Box 3 - De grenzen verleggen: innoverende mensen, producten en diensten

Mobiliteit van onderzoekers: Het 7 de kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling geeft rechtstreekse steun voor onderzoeksnetwerken en integratie van het onderzoek in de hele EU. Momenteel wordt in het kader van de totstandbrenging van een Europese Onderzoekruimte ook gewerkt aan de invoering van het equivalent van een "onderzoekerspaspoort" dat de barrières voor mobiliteit van onderzoekers zou wegnemen en de uitwisseling van onderzoekers zou vergemakkelijken.

Modernisering van het reguleringskader voor elektronische communicatie: De nieuwe hervormingsvoorstellen van de Commissie voor EU-telecomregels beogen de voltooiing van de interne markt voor telecomdiensten, die van essentieel belang is voor de digitale economie en de samenleving meer algemeen. Deze voorstellen zullen zorgen voor meer coherentie en grotere voorspelbaarheid en maken het makkelijker om nieuwe grensoverschrijdende diensten uit te rollen. Daardoor krijgt ook Europa's leidende positie voor draadloze technologie en toepassingen alle kansen, omdat het beleid inzake radiofrequenties doelmatiger, soepeler en meer marktgestuurd wordt. Na deze voorstellen komt er in 2008 een initiatief om de universele dienstverlening te moderniseren, ter ondersteuning van de overgang naar een Informatiemaatschappij voor iedereen.

Intellectuele-eigendomsrechten: De fundamenten zijn gelegd voor besluiten over een gemeenschappelijk EU-kader voor octrooibescherming, dat Europa een eenvoudig, kostenefficiënt en hoogwaardig octrooistelsel moet bezorgen. De Commissie zal in 2008 een strategie inzake intellectuele-eigendomsrechten voorstellen. Die zal onder meer initiatieven omvatten om de intellectuele-eigendomsrechten, en de bescherming daarvan, beter bij het MKB onder de aandacht te brengen. Ook komt er een aanbeveling over het beheer van intellectuele-eigendomsrechten door uit overheidsgeld gefinancierde onderzoeksinstellingen. Daarnaast wordt er een Douaneactieplan voorgesteld om de strijd met namaak en piraterij aan te binden.

Standaardisering: In 2008 zal de Commissie een standaardiseringsstrategie voorstellen die de O&O-resultaten hun weg naar de markt moet helpen te vinden, met name via het MKB, en die de invoering van nieuwe energiebesparende en milieutechnologieën moet helpen te bevorderen. Bijzondere aandacht zal daarbij gaan naar grotere interactie met het MKB en de onderzoekswereld.

E-facturatie: De Commissie zal een Europees kader voor elektronische facturatie voorstellen, dat de toezending van facturen in elektronisch formaat in de hele EU moet vergemakkelijken.

E-authenticatie en e-handtekeningen: Voortbouwend op het werk dat nu al wordt verricht op het gebied van e-government zal de Commissie in 2008 een specifiek actieplan presenteren dat de invoering van onderling erkende en interoperabele elektronische handtekeningen en authenticatie (elektronische identiteit) tussen de lidstaten verder moet stimuleren, hetgeen de levering van grensoverschrijdende publieke diensten ten goede zal komen.

E-douane: In het jaar van de 40 ste verjaardag van de Douane-Unie (2008) zullen de Commissie en de lidstaten het e-douane-besluit ten uitvoer beginnen te leggen. Dat besluit wil IT-systemen van de douane en van bedrijven interoperabel maken in de hele EU.

2.4. De sociale, milieu- en cohesiedimensie

Marktopening en economische integratie hebben ook een sociale en milieu-impact - zowel in Europa als daarbuiten - die mee in rekening moet worden genomen. Dit vereist een betere effectbeoordeling van beslissingen en een beter, collectief vermogen om de veranderingen die meer openheid en technologische ontwikkelingen meebrengen, te voorzien, te benutten en te beheersen. Dit betekent ook dat we moeten komen tot marktprijzen die de reële kosten voor samenleving en milieu beter moeten reflecteren, maar ook dat burgers beter bewust moeten worden gemaakt van de impact van hun consumentenkeuzes op samenleving en milieu. Deze prioriteiten zijn van essentieel belang voor de levensvatbaarheid van de interne markt op de lange termijn en vormen ook de kern van de Strategie voor duurzame ontwikkeling. Zo kunnen de voordelen van een opener wereld gelijker worden verdeeld en aan toekomstige generaties worden doorgegeven.

De verdere uitbouw van de interne markt ging steeds hand in hand met de Europese Sociale agenda. Dit geheel van gedeelde rechten en waarden, die duidelijk worden verwoord in artikel 2 van het Hervormingsverdrag en het communautair acquis inzake sociaal beleid, zijn de uitdrukking van de inzet voor Europese initiatieven in een aantal sociale beleidstakken.

Het Europese economische, sociale en territoriale-cohesiebeleid, geflankeerd door de EU-Structuurfondsen, brengt burgers en bedrijven dichter bij elkaar, maakt hen mondiger en helpt het volledige potentieel van de interne markt maximaal te benutten. Dankzij dit beleid konden de voordelen van de interne markt over alle regio's van de Unie worden verspreid, worden de voordelen van openstelling breed gedeeld en eventuele negatieve gevolgen van de aanpassing opgevangen.

De Europese samenlevingen veranderen in snel tempo. Technologische vooruitgang en globalisering grijpen diep in op de wijze waarop Europeanen leven en werken, met nieuwe diensten-, banen- en carrièrekansen, een vraag naar nieuwe vaardigheden en steeds snellere veranderingen. De interne markt gaf de aanzet voor nieuwe trends in mobiliteit binnen de EU. Sommige werknemers hebben het moeilijk zich aan te passen en zien deze ruimere processen als een bedreiging, met name wanneer deze hun lokale gemeenschappen treffen. Dit zijn terechte zorgen, waarvoor een oplossing moet komen. Werknemersrechten moeten worden gevrijwaard en een gelijk speelveld dient te worden gehandhaafd, met name via de correcte toepassing van de EU-arbeidswetgeving.

Meer rekening houden met de milieudimensie is niet alleen op zich van belang, maar kan ook vele nieuwe kansen creëren. In de milieu-industrie werken nu al meer mensen dan in sectoren zoals de automobielindustrie of de farmaceutische sector. De EU is vastbesloten om te handelen en haar normen wereldwijd uit te dragen, hetgeen haar een voorsprong zal geven bij het aansturen van nieuwe technologieën en het scheppen van banen. Zo dient Europa's ervaring in de strijd tegen klimaatverandering (waarbij producten en diensten met een laag koolstofgehalte worden gestimuleerd) als inspiratiebron voor rest van de wereld en helpt deze om internationale benchmarks vast te stellen en nieuwe exportmarkten te creëren.

Box 4 - Europa socialer maken

De weg bereiden voor een vernieuwde Sociale agenda: Een van de onderdelen van de Agenda voor de burger is de raadpleging die de Commissie over de Europese sociale realiteit is begonnen. Parallel met dit verslag publiceert de Commissie ook haar visie op hoe Europeanen toegang kunnen krijgen tot de kansen die een open, modern Europa in volle verandering hun biedt. De reacties op deze visie zullen worden verwerkt bij de voorbereiding van de hernieuwde Sociale agenda die de Commissie medio 2008 zal presenteren en waarin de initiatieven op EU-niveau worden geschetst.

Diensten van algemeen belang: Bij het nieuwe Verdrag van Lissabon is ook een Protocol gevoegd waarin de EU-beginselen worden uiteengezet die gelden voor diensten van algemeen belang en die - op het niveau van het Verdrag - een nieuw, transparant en betrouwbaar kader moet bieden. Zo worden lessen getrokken uit een decennium van discussies over de rol van de EU en wordt benadrukt hoe de standpunten naar elkaar toegroeien, met name sinds het Witboek van de Commissie van 2004. In een parallel met deze evaluatie gepresenteerd document over diensten van algemeen belang, waaronder ook sociale diensten van algemeen belang, wordt deze nieuwe situatie in kaart gebracht. Voor diensten in de gezondheidszorg zal er snel een initiatief volgen.

Mobiliteit stimuleren: De mobiliteit van werknemers is een recht dat in het EU-Verdrag is vastgelegd. Zij is van essentieel belang voor het functioneren van de interne markt. Het vrij verkeer van werknemers zal nog makkelijker worden wanneer de overgangsregelingen voor de nieuwe lidstaten aflopen. Na het Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers (2006) presenteert de Commissie tegen eind 2007 een Actieplan Arbeidsmobiliteit. Daarin zullen ook de EU-regels inzake coördinatie van de sociale zekerheid tegen het licht worden gehouden.

EU-arbeidsrecht: De regels die nu op EU-niveau bestaan, erkennen de fundamentele rechten van werknemers, bijvoorbeeld op het punt van informatie en raadpleging, en voorzien in een aantal minimum vereisten die een gelijk speelveld voor werknemers en bedrijven garanderen. Tegen 2008 zal de Commissie een voorstel indienen tot wijziging van de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad.

Grensoverschrijdende integratie: Om de EU-burgers te helpen die in grensgebieden leven en werken, is een nieuw juridisch instrument, de "Europese groepering voor territoriale samenwerking" (EGTS), gecreëerd. Dit moet voor nieuwe vormen van grensoverschrijdende samenwerking zorgen op terreinen als gezondheidszorg, risicopreventie, milieubescherming, cultuur, toerisme, en lokale grensoverschrijdende infrastructuur.

3. MET TASTBARE RESULTATEN KOMEN

Om met tastbare resultaten te kunnen komen, moet de interne markt zich aanpassen en nieuwe benaderingen toepassen. Dit is des te belangrijker nu de EU groter en diverser is geworden. De interne markt doen werken is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden en toezichthouders. De interne markt is gebouwd op vertrouwen. Dit vertrouwen kan worden gestimuleerd en versterkt door zowel nauwe administratieve samenwerking als betere informatie. Er moet een vernieuwd partnerschap komen dat ervoor zorgt dat het potentieel van de interne markt maximaal wordt benut.

3.1. Een meer evidence-based en impactgerichtere interne markt

De EU moet zich op die sectoren concentreren waar ze het verschil kan maken, door initiatieven te nemen waar de markten het laten afweten en waar zij een maximale impact heeft. Initiatieven vergen inspanningen van alle stakeholders om de marktontwikkelingen in kaart te brengen, problemen op te sporen, na te gaan welke initiatieven mogelijk zijn en feedback te verzamelen uit de praktijk. De inspanningen om de gas- en stroommarkten beter te doen functioneren, zijn daarvan een goed voorbeeld.

De Commissie en de nationale autoriteiten hebben ruime ervaring met markt- en sectortoezicht. Dit moet verder worden ontwikkeld. Sectorale onderzoeken in het mededingingsbeleid, het zoeken naar sleutelgebieden en de ontwikkeling van gemeenschappelijke technologie-initiatieven bieden een groot deel van de oplossing. In een aantal sectoren moet echter meer bewijsmateriaal worden verzameld, via daadwerkelijke feedback over hoe de interne markt in de dagelijkse praktijk functioneert. Ook moet meer rekening worden gehouden met de consumenten, het MKB en de mondiale dimensie, maar ook met de impact op samenleving en milieu.

Box 5 - Initiatieven die het verschil maken

Markt- en sectortoezicht: In het kader van deze evaluatie hebben de diensten van de Commissie een methodiek ontwikkeld voor een systematischer toezicht op het functioneren van cruciale goederen- en dienstenmarkten. De eerste fase in deze methodiek bestond erin sectoren te screenen die het grootste winstpotentieel opleveren in termen van groei, banencreatie en welvaart van de consumenten. In een tweede fase zullen de geselecteerde sectoren nader worden onderzocht om na te gaan waarom markten zwak presteren (gebrek aan openheid of integratie, gebrek aan keuze en transparantie voor de consumenten, weinig ontwikkelde concurrentie, zwak reguleringskader en gebrek aan innovatie). Dit zal waardevolle inzichten opleveren voor de aanpak van de specifieke uitdagingen waarmee de betrokken sector(en) te maken hebben. Parallel met dit verslag wordt een werkdocument van de diensten van de Commissie gepresenteerd waarin de eerste bevindingen worden besproken. De Commissie wil nauw met de nationale autoriteiten samenwerken om deze vernieuwende aanpak verder uit te bouwen.

Een consumentenscorebord: Een onderdeel van de zo-even geschetste methodiek is een consumentenscorebord dat zal worden gecreëerd om de prestaties uit consumentenoogpunt te volgen en te laten zien welke markten ondermaats presteren wat betreft economische of sociale resultaten. Belangrijke indicatoren die daarbij gebruikt worden, zijn klachten, prijzen, consumententevredenheid, mogelijkheden om te veranderen, en veiligheid; daarnaast wordt, waar mogelijk, ook gebruikgemaakt van additionele, sectorspecifieke indicatoren. Nieuwe gegevensbronnen, om bijvoorbeeld de consumentenprijzen te vergelijken, zullen worden ontwikkeld. Dit scorebord zal vanaf 2009 worden geïntegreerd in het Scorebord van de interne markt.

3.2. Doelgerichter en beter gehandhaafd

In haar inspanningen om de interne markt verder te versterken wil de Commissie gebruikmaken van een "slimmere" mix van instrumenten - eenvoudige instrumenten die subsidiariteit, evenredigheid en de uiteenlopende nationale tradities voluit laten spelen.

Burgers en bedrijven hebben rechtszekerheid nodig om vol vertrouwen over de grenzen heen activiteiten te ontplooien. Regelgeving blijft dus belangrijk in bepaalde sectoren, maar het is niet altijd het geschikte of juiste middel, bijvoorbeeld wanneer obstakels voor het functioneren van de interne markt niet in de eerste plaats juridisch zijn maar in hoofdzaak met gedragingen of instellingen verband houden. In een EU met meer verscheidend is de prikkel om wet- en regelgeving eenvoudig te houden, zelfs sterker. In de praktijk zullen de beste resultaten dus vaak worden behaald door een mix van instrumenten (bv. interne markt en mededinging), die juridisch bindende instrumenten combineert met benaderingen zoals aanwijzingen, zelfregulering, opleiding of actieve informatieverstrekking. Er zijn voortgezette inspanningen nodig om stakeholders bij de diverse takken van het interne-marktbeleid te betrekken en hen daarover te raadplegen. Voor belangrijke voorstellen zullen nog steeds strikte effectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en de Commissie is vastbesloten EU-ingrijpen af te bouwen wanneer daarmee niet langer de verlangde doelstellingen worden behaald of wanneer dit achterhaald is - of het nu gaat via de uitbouw van markten of via optreden op lokaal, regionaal, nationaal of mondiaal niveau.

Het is van fundamenteel belang dat de regels van de interne markt in de hele EU worden toegepast én gehandhaafd. De voordelen van de interne markt zullen niet te merken zijn wanneer het EU-recht niet correct wordt toegepast of wanneer de rechten die daarmee worden verleend, niet voldoende worden verdedigd of er geen beroepsmiddelen worden geboden. De inspanningen om de toepassing van het Gemeenschapsrecht te verbeteren worden voortgezet zodat burgers, consumenten en bedrijven het reguleringskader van de interne markt begrijpen en er beter van kunnen gebruikmaken.

Box 6 - De instrumenten van de interne markt optimaal inzetten

Betere instrumentenmix: Samen met dit verslag wordt een werkdocument van de diensten van de Commissie gepresenteerd met een doorlichting van de instrumenten die voorhanden zijn om de beleidslijnen van de interne markt vorm te geven, te beheren en te doen renderen. Daarin wordt ook besproken hoe op alle bestuursniveaus het best resultaten kunnen worden geboekt.

Betere tenuitvoerlegging: Zoals aangegeven in de recente mededeling over de toepassing van het Gemeenschapsrecht [5] zal de Commissie initiatieven nemen om te voorkomen dat er zich bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht problemen voordoen en zal zij snel handelen om de problemen die zich voordoen, in nauwe samenwerking met de lidstaten weg te werken. Wanneer het Gemeenschapsrecht wordt geschonden, zal daartegen worden opgetreden. De Commissie zal prioriteit geven aan inbreuken met de grootste impact. De lidstaten wordt gevraagd om concordantie-informatie te verschaffen waaruit blijkt hoe de communautaire wetgeving in nationale wetgeving is omgezet. De Commissie zal meer algemene informatie publiceren over de stand van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht en over juridische procedures zodat inbreuken op het Gemeenschapsrecht worden aangepakt.

Problemen "hands on" oplossen: SOLVIT is een netwerk van deskundigen op het gebied van de interne markt die klaar staan om burgers en bedrijven te helpen wanneer deze problemen ondervinden door een onjuiste toepassing van de EU-regels door nationale autoriteiten. Sinds zijn oprichting in juli 2002 heeft het netwerk bestaande uit nationale SOLVIT-centra en het SOLVIT-team van de Commissie meer dan 1 300 problemen opgelost, die soms resulteerden in grondige aanpassingen van nationale wetgeving. Zo'n 80% van de problemen werd opgelost, zonder dat de rechter hoefde te worden ingeschakeld, meestal binnen een termijn van tien weken. Naarmate meer mensen de diensten die SOLVIT kan aanbieden, leren kennen, kunnen dagelijks ook meer zaken worden behandeld.

3.3. Decentraler en meer netwerkgebaseerd

Om de interne markt te doen functioneren, moeten autoriteiten en stakeholders op alle bestuursniveaus in de EU samenwerken. Als team moeten zij ervoor zorgen dat de regels van de interne markt bekend zijn, worden begrepen, toegepast én gehandhaafd. Persoonlijke betrokkenheid en wederzijds vertrouwen stimuleren zijn de sleutels om de interne mark doelmatig te laten functioneren. Daarvoor zijn ook nieuwe werkrelaties en nieuwe benaderingen nodig.

Ervaring in een aantal lidstaten leert dat met de oprichting van "interne-marktcentra" die de nationale inspanningen om de interne markt te doen functioneren coördineren, veel winst valt te behalen. Op EU-niveau laat het European Competition Network (ECN) zien hoe een netwerk bestaande uit de nationale mededingingsautoriteiten en de Commissie de doelmatige en coherente toepassing van EU-regels kan garanderen. Zoals ook gebeurt op douanegebied en via het Consumer Enforcement Network, kan de EU een rol spelen door de uitwisseling van informatie en medewerkers tussen nationale overheidsdiensten te ondersteunen. Op vele terreinen is er ruimte om samenwerking, networking en uitwisseling van praktijken tussen de administratieve, gerechtelijke en toezichtsautoriteiten en tussen EU-toezichthouders verder te stimuleren.

Box 7 - In partnerschap samenwerken

De afgelopen jaren zijn er op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau vele initiatieven genomen om de omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van EU-wet- en regelgeving te verbeteren, om informatie te verspreiden en om grensoverschrijdende samenwerking tussen overheidsdiensten te verdiepen. De EU kan uit deze ervaring putten om te bepalen wat goed werkt en wat niet, en waar er meer inspanningen nodig zijn om de interne markt werkelijkheid te doen worden. De Commissie zal binnen het Raadgevend Comité Interne Markt met de lidstaten samenwerken om goede praktijken op te sporen, richtsnoeren af te spreken en wederzijdse ondersteuning te bieden. Ook de nationale coördinatoren voor de Lissabonstrategie moet worden gevraagd een cruciale rol te spelen bij het versterken van de strategische coördinatie en de uitwisseling van ervaringen.

3.4. Toegankelijker en beter gecommuniceerd

Er kan nog heel wat worden gedaan om de communicatie te verbeteren en om meer ruchtbaarheid te geven aan de kansen die de interne markt te bieden heeft. Burgers, bedrijven, maar ook lokale en regionale overheden moeten toegang krijgen tot informatie en de regels begrijpen, om de door de interne markt geboden kansen aan te grijpen. Transparante regels en gemakkelijk toegankelijke informatie zijn ook voor partners van buiten de EU van bijzonder belang.

De lidstaten worden aangemoedigd om hun communicatie-initiatieven over de interne markt te versterken en de informatiebronnen meer in de kijker te zetten. De Commissie zal deze inspanningen ondersteunen. In het kader van deze evaluatie heeft zij haar communicatieactiviteiten versterkt: zij is een proefproject met "ambassadeurs van de interne markt" begonnen en er wordt gewerkt aan één internettoegangspunt voor de diverse EU-diensten die hulp kunnen bieden op het gebied van de interne markt. Dit komt bovenop de ruimere initiatieven die de Commissie en lidstaten voorbereiden wat betreft informatieverschaffing aan burgers en bedrijven en het oplossen van hun problemen.

Box 8 - Informatie makkelijker toegankelijk maken

Hulp nodig? EU-diensten die u helpen: U trekt door Europa en vraagt zich af wat uw rechten zijn? Op zoek naar een baan? Problemen om uw auto te laten registreren? Problemen bij het opstarten van een bedrijf? Europa heeft de antwoorden en kan u helpen. Er komt één toegang die alle EU-onlinediensten integreert, en waar burgers en bedrijven antwoorden kunnen vinden op hun vragen over de interne markt. Via één loket krijgen ze toegang tot door de EU beheerde actuele informatie, tot bijstand en systemen om problemen op te lossen (zoals Europe Direct, Your Europe, SOLVIT, Citizens' Signpost Service, EURES en het nieuwe netwerk voor geïntegreerde ondersteuning van bedrijven).

U wilt zien hoe de interne markt het doet? Het Scorebord voor de interne markt: De Commissie zal de prestaties van de interne markt monitoren en over de prioriteiten regelmatig verslag uitbrengen aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad. Daarbij zal het onder meer gaan om de informatie die al is verzameld over de omzetting van EU-richtlijnen, over inbreukprocedures en over het gebruik van mechanismen om problemen op te lossen, zoals SOLVIT. Ook economische indicatoren bijvoorbeeld over marktoezicht zullen aan bod komen, samen met verdere benchmarks voor de prestaties in de hele EU. Een eerste editie van dit uitgebreidere Scorebord voor de interne markt zal in 2008 worden bekendgemaakt.

4. CONCLUSIE

De interne markt, een van de meest concrete successen van Europa, kan Europa helpen de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Een open, geïntegreerde en concurrerende interne markt zal economische groei en gezonde handelsbetrekkingen stimuleren, kansen creëren en banen scheppen. Hij kan de belangen en waarden van de European helpen te bevorderen in een tijdperk van globalisering. Hij gaat hand in hand met daadwerkelijke universele toegang tot vitale diensten, hoge sociale en milieunormen, en hoge investeringen in onderzoek en opleiding. Het is een gemeenschappelijke uitdaging voor allen - stakeholders zowel als bestuurders - om te laten zien hoe Europa met de interne markt tastbare resultaten kan opleveren voor zijn burgers.

Om vooruitgang te boeken wat betreft de in deze evaluatie geschetste ideeën, roept de Commissie het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's op om:

- hun brede steun te geven bij het herpositioneren van de interne markt langs de in deze mededeling uitgezette lijnen; met name zou de Europese Raad op zijn voorjaarsbijeenkomst in 2008 ervoor moeten zorgen dat de prioriteiten van de interne markt binnen de Lissabonstrategie (ook wat haar externe dimensie betreft) prominenter in beeld komen en dat de bevindingen van dit verslag worden meegenomen bij de komende evaluatie van de Economische en Monetaire Unie naar aanleiding van haar tiende verjaardag in mei 2008;

- het belang van de sociale voordelen in termen van kansen, toegang en solidariteit die uit de interne markt kunnen voortvloeien, te benadrukken door zich achter de benadering te scharen zoals die wordt uitgetekend in het visiedocument dat samen met deze mededeling wordt gepubliceerd;

- de benadering te steunen van diensten van algemeen belang, daaronder begrepen sociale diensten van algemeen belang, zoals die wordt beschreven in de mededeling die samen met deze mededeling wordt gepubliceerd.

[1] Een werkdocument van de diensten van de Commissie, dat samen met dit verslag wordt bekendgemaakt, brengt de verwezenlijkingen van de interne markt in herinnering.

[2] COM(2007) 60 van 21.2.2007.

[3] COM(2007) 581 van 3.10.2007.

[4] COM(2006) 567 van 4.10.2006.

[5] COM(2007) 502 van 5.9.2007.