25.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/21


Bericht in verband met de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen uit India: naamswijziging van een onderneming waarop een individueel compenserend recht van toepassing is

(2006/C 172/06)

De invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit India is onderworpen aan een definitief compenserend recht, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad van 13 januari 2004 (1).

Op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen door Anunay Fab. Pvt. Ltd, een in India gevestigde onderneming, is een overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad vastgesteld compenserend recht van 7,6 % van toepassing. Deze onderneming heeft de Commissie meegedeeld dat zij op 23 november 2005 als gevolg van een wijziging van haar rechtsvorm haar naam heeft gewijzigd in Anunay Fab. Ltd.

De onderneming heeft verklaard dat de naamswijziging niet van invloed is op het individuele recht dat op haar van toepassing was onder haar vroegere naam Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Uit de gegevens die de onderneming heeft verstrekt, is de Commissie gebleken dat de naamswijziging niet van invloed is op de bevindingen van Verordening (EG) nr. 74/2004. Daarom moet de verwijzing naar Anunay Fab. Pvt. Ltd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 74/2004 worden gelezen als Anunay Fab. Ltd.

De oorspronkelijk aan Anunay Fab. Pvt. Ltd toegekende aanvullende Taric-code A498 is van toepassing op Anunay Fab. Ltd.


(1)  PB L 12 van 17.1.2004, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 122/2006 van de Raad van 23 januari 2006 (PB L 22 van 26.1.2006, blz. 3).