52006PC0680

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003 /* COM/2006/0680 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 8.11.2006

COM(2006) 680 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Bij Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende Liberia wordt overeenkomstig de Gemeenschappelijke Standpunten 2006/31/GBVB en 2006/518/GBVB en Resolutie 1521(2003) van de VN-Veiligheidsraad en andere relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad een verbod ingesteld op het verstrekken van bepaalde diensten in verband met wapentuig en militaire uitrusting, op de invoer van rondhout en houtproducten en op de invoer van ruwe diamant.

2. Bij Resoluties 1689(2006) van 20 juni 2006 heeft de VN-Veiligheidsraad onder meer besloten het verbod op de invoer van rondhout en houtproducten voor een periode van 90 dagen te schorsen. Na deze periode zou de Veiligheidsraad beslissen of het verbod op de invoer van rondhout en houtproducten opnieuw moet worden ingesteld.

3. De Veiligheidsraad heeft de zaak op 20 oktober 2006 onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er geen gronden zijn om het verbod op de invoer van rondhout en houtproducten opnieuw in te stellen.

4. In het licht van het bovenstaande stelt de Commissie voor de bepaling van Verordening (EG) nr. 234/2004 waarbij uitvoering aan het verbod op de invoer van rondhout en houtproducten uit Liberia wordt gegeven, te schrappen

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/31/GBVB van 23 januari 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Liberia[1] en Gemeenschappelijk Standpunt 2006/518/GBVB van 24 juli 2006 tot wijziging en verlenging van bepaalde beperkende maatregelen tegen Liberia[2],

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met het oog op de tenuitvoerlegging van de maatregelen die bij Resolutie 1521(2003) van de VN-Veiligheidsraad jegens Liberia zijn vastgesteld, voorzag Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB van 10 februari 2004 betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia[3] in de uitvoering van de bij UNSCR 1521(2003) jegens Liberia vastgestelde maatregelen en in een verbod op het verstrekken van financiële bijstand aan Liberia in verband met militaire activiteiten. Overeenkomstig Resoluties 1647(2005), 1683(2006) en 1689(2006) van de VN-Veiligheidsraad, zijn in Gemeenschappelijke Standpunten 2006/31/GBVB en 2006/518/GBVB de beperkende maatregelen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB voor een bijkomende periode bevestigd en is in bepaalde wijzigingen voorzien.

(2) Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad[4] verbiedt het verstrekken aan Liberia van technische bijstand en financiële steun in verband met militaire activiteiten en de invoer uit Liberia van ruwe diamant en van rondhout en houtproducten.

(3) Op 20 juni 2006 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1689(2006) aangenomen, waarbij hij onder meer besliste het verbod op de invoer van alle rondhout en houtproducten van oorsprong uit Liberia, dat bij paragraaf 10 van UNSCR 1521(2003) was vastgesteld en na verschillende verlengingen op 20 juni 2006 was verstreken, niet te verlengen. De Veiligheidsraad gaf uiting aan zijn vastberadenheid om dat verbod opnieuw in te stellen indien Liberia binnen een periode van 90 dagen de bosbouwwetgeving niet heeft goedgekeurd die is ingediend door het Controlecomité voor de bosbouwhervorming dat door de Liberiaanse regering is opgericht.

(4) De Veiligheidsraad heeft de zaak op 20 oktober 2006 opnieuw bekeken en geconcludeerd dat Liberia de nodige bosbouwwetgeving had goedgekeurd. Hij heeft daarom besloten het verbod niet opnieuw in te stellen.

(5) Artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 234/2004, waarbij de invoer in de Gemeenschap van alle rondhout en houtproducten van oorsprong uit Liberia wordt verboden en dat van 23 juni 2006 tot 18 september 2006 is geschorst, dient bijgevolg met terugwerkende kracht vanaf 19 september 2006 te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Arti kel 1

Artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 234/2004 wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Zij is van toepassing met ingang van 19 september 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

[1] PB L 19 van 24.1.2006, blz. 38.

[2] PB L 201 van 25.7.2006, blz. 36.

[3] PB L 40 van 12.2.2004, blz. 35. Gemeenschappelijk Standpunt gewijzigd bij Gemeenchappelijk Standpunt 2004/902/GBVB (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 113).

[4] PB L 40 van 12.2.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1126/2006 (PB L 201 van 25.7.2006, blz. 1).