52006PC0182

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007 /* COM/2006/0182 def. - CNS 2006/0065 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.4.2006

COM(2006) 182 definitief

2006/0065 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Het aan de visserijovereenkomst tussen de EG en de regering van de Republiek Guinee-Bissau gehechte protocol verstrijkt op 15 juni 2006. Met het huidige voorstel voor een verordening van de Raad wordt beoogd dit protocol voor de duur van een jaar te verlengen tot en met 15 juni 2007.

Beide partijen zijn in december 2005 overeengekomen deze Overeenkomst te verlengen, met name om de regering van de Republiek Guinee-Bissau de tijd te geven zich, rekening houdend met de politieke context (verkiezingen in juni 2005 en regeringswissel in november 2005) zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderhandelingen over een toekomstige partnerschapsovereenkomst, en het programma inzake begeleidende maatregelen voor controle en toezicht op de duurzame ontwikkeling van de visserijsector ten uitvoer te leggen. Deze verlenging moet de nieuwe regering bovendien de gelegenheid bieden de onderhandelingen in redelijke omstandigheden en binnen redelijke termijnen te voeren, zonder dat daarbij de toepassing van de Overeenkomst en de betaling van de jaarlijkse financiële compensatie (essentieel voor het evenwicht van de overheidsbegroting van Guinee-Bissau) worden onderbroken.

De twee partijen hebben besloten het aflopende Protocol met een jaar te verlengen, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007. Deze verlenging, in de vorm van een briefwisseling, is op 17 januari 2006 door beide partijen geparafeerd met het oog op de vaststelling van de technische en financiële voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van de EG in de wateren van Guinee-Bissau mogen vissen in de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007.

De Commissie stelt voor dat de Raad de verordening betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol goedkeurt.

Een voorstel voor een besluit van de Raad om de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol voorlopig toe te passen tot de definitieve inwerkingtreding ervan, wordt in een afzonderlijke procedure behandeld.

2006/0065 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

Gelet op het voorstel van de Commissie[1],

Gezien het advies van het Europees Parlement[2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau[3], verbinden de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe om, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het aan de Overeenkomst gehechte Protocol, onderhandelingen te voeren om in gemeenschappelijk overleg de inhoud van het Protocol voor de volgende periode vast te stellen en, eventueel, te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de bijlage moeten worden aangebracht.

(2) De twee partijen hebben besloten om, bij Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, het huidige Protocol, dat is goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 249/2002 van de Raad[4] en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 829/2004 van de Raad[5], met een jaar te verlengen in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de in het Protocol aan te brengen wijzigingen.

(3) Het is in het belang van de Gemeenschap die verlenging goed te keuren.

(4) De in het afgelopen Protocol bepaalde sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007, wordt door de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

1. De in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

a) visserij op garnalen:

Italië | 1776 BT |

Spanje | 1421 BT |

Portugal | 1066 BT |

Griekenland | 137 BT |

b) visserij op vis/koppotigen:

Spanje | 3143 BT |

Italië | 786 BT |

Griekenland | 471 BT |

c) tonijnvisserij met de zegen:

Spanje | 20 vaartuigen |

Frankrijk | 19 vaartuigen |

Italië | 1 vaartuigen |

d) visserij met de hengel en met de drijvende beug:

Spanje | 21 vaartuigen |

Frankrijk | 5 vaartuigen |

Portugal | 4 vaartuigen |

2. Als met de vergunningsaanvragen van de in lid 1 vermelde lidstaten niet alle in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningsaanvragen van andere lidstaten in overweging nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan vissersvaartuigen in het kader van de onderhavige Overeenkomst vissen, dienen de in de visserijzone van Guinee-Bissau van elk bestand gevangen hoeveelheden aan de Commissie te melden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie[6].

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

A. Brief van de Gemeenschap

Excellentie,

Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1. De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2. Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald.

Mag ik u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen en mij mee te delen dat u instemt met de inhoud ervan?

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de regering van de Republiek Guinee-Bissau

Excellentie,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

"Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1. De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2. Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald."

Ik heb de eer u te bevestigen dat de inhoud van uw brief voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau aanvaardbaar is en dat uw brief en deze brief, overeenkomstig uw voorstel, een overeenkomst vormen.

Hoogachtend,

Voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. BENAMING VAN HET VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007.

2. ABM/ABB-KADER

11. Visserij

1103. Internationale visserijovereenkomsten

3. BEGROTINGSONDERDELEN

3.1. Begrotingsonderdelen:

110301 : "Internationale visserijovereenkomsten"

11010404 : "Internationale visserijovereenkomsten: administratiekosten."

3.2 Duur van de actie en van de financiële gevolgen:

Het aan de visserijovereenkomst tussen de EG en de regering van de Republiek Guinee-Bissau gehechte Protocol verstrijkt op 15 juni 2006. Besloten is het Protocol met een jaar te verlengen.

In het Protocol wordt de financiële tegenprestatie vastgesteld, evenals de toepasselijke categorieën en voorwaarden voor de visserij door vaartuigen van de Gemeenschap in de visserijzone van Guinee-Bissau.

Beide partijen zijn in december 2005 overeengekomen deze Overeenkomst te verlengen, met name om de regering van de Republiek Guinee-Bissau de tijd te geven zich, rekening houdend met de politieke context (verkiezingen in juni 2005 en regeringswissel in november 2005) zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderhandelingen over een toekomstige partnerschapsovereenkomst, en het programma inzake begeleidende maatregelen voor controle en toezicht op de duurzame ontwikkeling van de visserijsector ten uitvoer te leggen. Deze verlenging moet de nieuwe regering bovendien de gelegenheid bieden de onderhandelingen in redelijke omstandigheden en binnen redelijke termijnen te voeren, zonder dat daarbij de toepassing van de Overeenkomst en de betaling van de jaarlijkse financiële compensatie (essentieel voor het evenwicht van de overheidsbegroting van Guinee-Bissau) worden onderbroken.

De twee partijen hebben besloten het aflopende Protocol met een jaar te verlengen, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007. Deze verlenging, in de vorm van een briefwisseling, is op 17 januari 2006 door beide partijen geparafeerd met het oog op de vaststelling van de technische en financiële voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van de EG in de wateren van Guinee-Bissau mogen vissen in de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007.

3.3 Begrotingskenmerken (voeg zo nodig rijen toe):

Begrotings-onderdeel | Soort uitgave | Nieuw | Bijdrage EVA | Bijdragen kandidaat-lidstaten | Rubriek financiële vooruitzichten |

11.0301 | VU | GK[7] | NEE | NEE | NEE | Nr. 4 |

11.010404 | VU | NGK[8] | NEE | NEE | NEE | Nr. 4 |

4. OVERZICHT VAN DE MIDDELEN

4.1 Financiële middelen

4.1.1 Overzicht van de vastleggingskredieten (VK) en betalingskredieten (BK)

miljoen € (tot op 4 decimalen nauwkeurig)

Soort uitgave | Punt nr. | Jaar n | n +1 | n + 2 | n +3 | Totaal |

Beleidsuitgaven[9] |

Vastleggingskredieten (VK) | 8.1 | a | 7,260 | 7,260 |

Betalingskredieten (BK) | b | 7,260 | 7,260 |

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag[10] |

Technische & administratieve bijstand (NGK) | 8.2.4 | c | 0,0495 | 0,0495 |

TOTAAL REFERENTIEBEDRAG |

Vastleggingskredieten | a+c | 7,3095 | 7,3095 |

Betalingskredieten | b+c | 7,3095 | 7,3095 |

Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (NGK) | 8.2.5 | D | 0,0864 | 0,0864 |

Andere niet in het referentiebedrag begrepen administratieve uitgaven (NGK) | 8.2.6 | E | 0,033 | 0,033 |

Totale indicatieve kosten van de maatregel

TOTAAL VK inclusief personeelsuitgaven | a+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

TOTAAL BK inclusief personeelsuitgaven | b+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

Medefinanciering: Geen

miljoen € (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

Medefinancieringsbron | Jaar n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Totaal |

…………………… | F |

TOTAAL VK inclusief medefinanciering | a+c+d+e+f |

4.1.2 Verenigbaarheid met de financiële programmering

X Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

( Het voorstel vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten.

( Het voorstel vergt wellicht toepassing van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord[11] (flexibiliteitsinstrument of herziening van de financiële vooruitzichten).

4.1.3 Financiële gevolgen voor de ontvangsten

X Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

( Het voorstel heeft de volgende financiële gevolgen voor de ontvangsten:

N.B. Alle gegevens en opmerkingen over de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten moeten in een aparte bijlage worden vermeld.

miljoen € (tot op 1 decimaal nauwkeurig)

Situatie vóór de actie (jaar n-1) | Situatie na de actie |

Begrotingsonderdeel | Ontvangsten | [Jaar n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Ontvangsten in absolute bedragen |

b) Wijziging van de ontvangsten | ( |

(Vermeld elk betrokken begrotingsonderdeel; voeg extra rijen toe wanneer er gevolgen zijn voor meer dan een begrotingsonderdeel.)

4.2. Personele middelen in voltijdequivalenten – VTE (met inbegrip van ambtenaren, tijdelijk en extern personeel) – zie punt 8.2.1.

Jaarlijkse behoeften | Jaar n |

Totale personele middelen in VTE | 1.1 |

5. KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN

5.1 Behoefte waarin op korte tot lange termijn moet worden voorzien

De twee partijen hebben besloten het aflopende Protocol met ingang van 16 juni 2006 met een jaar te verlengen tot en met 15 juni 2007. Deze verlenging heeft tot doel de communautaire reders in staat te stellen om, in afwachting van de onderhandelingen over de wijziging van het Protocol, hun visserijactiviteiten in de exclusieve economische zon (EEZ) van Guinee-Bissau voort te zetten, en is op 17 januari 2006 door beide partijen geparafeerd met het oog op de vaststelling van de technische en financiële voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van de EG in de wateren van Guinee-Bissau mogen vissen in de hierboven vermelde periode. Het verlengde Protocol blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie, zowel wat de vangstmogelijkheden als wat de financiële tegenprestatie en het bedrag van de door de reders betaalde rechten betreft.

5.2 Meerwaarde van het communautaire optreden, samenhang van het voorstel met andere financiële instrumenten en mogelijke synergie

Wanneer de Gemeenschap de onderhavige maatregel niet neemt, zal er ruimte ontstaan voor particuliere overeenkomsten, die niet borg staan voor een duurzame visserij. De Gemeenschap hoopt bovendien dat de nieuwe regering zich dankzij deze verlenging beter kan voorbereiden op de onderhandelingen over een partnerschapsovereenkomst inzake visserij, zonder dat de toepassing van de Overeenkomst (en bijgevolg de activiteiten van de communautaire vaartuigen die in het kader van de Overeenkomst vissen) en de betaling van de jaarlijkse financiële compensatie (essentieel voor het evenwicht van de overheidsbegroting van Guinee-Bissau) daarbij worden onderbroken.

5.3. Doelstellingen, verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren van het voorstel in de context van het ABM

Het doel van het Protocol wordt na de verlenging evenmin gewijzigd en blijft erin bestaan de toegang van communautaire vissersvaartuigen tot de EEZ van Guinee-Bissau in de categorieën die in de Overeenkomst zijn vastgelegd, te beschermen, en parallel daarmee de nieuwe regering van Guinee-Bissau extra tijd te geven om de volgende onderhandelingen over de hernieuwing van het Protocol voor te bereiden.

Voor de follow-up van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst worden in de context van het ABM de volgende indicatoren gehanteerd:

( controle van het gebruik van de vangstmogelijkheden;

( verzameling en analyse van gegevens over de vangsten en de handelswaarde van de Overeenkomst;

( bijdrage aan de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de Gemeenschap;

( bijdrage aan de stabiliteit van de communautaire markt;

( bijdrage aan de algemene doelstellingen van de vermindering van de armoede in Guinee-Bissau, met inbegrip van de bijdrage aan de werkgelegenheid, aan de ontwikkeling van de infrastructuur en aan de overheidsbegroting;

( aantal technische vergaderingen en bijeenkomsten van het gemengd comité.

5.4 Wijze van uitvoering (indicatief)

Voor de uitvoering van de actie gekozen methode(n)[12].

X Gecentraliseerd beheer

X rechtstreeks door de Commissie

6. TOEZICHT EN EVALUATIE

6.1 Toezicht

De Commissie (DG FISH in samenwerking met de Delegatie in Guinee-Bissau) zal regelmatig toezicht houden op de tenuitvoerlegging van deze verlenging, met name wat het gebruik ervan door de marktdeelnemers en de gedane vangsten betreft.

6.2 Evaluatie

Met medewerking van een consortium van onafhankelijke consultants is in december 2005 een diepgaande evaluatie van het lopende Protocol uitgevoerd met het oog op de onderhandelingen over een nieuw Protocol. Een specifieke voorafgaande evaluatie van het voorstel om het bestaande protocol tijdelijk te verlengen, is niet verricht aangezien het voorstel een beperkte duur heeft; het betreft immers de verlenging van het voorgaande Protocol met een jaar.

6.2.1 Voorafgaande evaluatie

Als gevolg van de herziening van de vangstmogelijkheden (met ingang van 16 juni 2004) volgens het hieronder opgenomen schema en de verlaging van de financiële tegenprestatie van 10 200 000 euro tot 7 260 000 euro is zowel de rendabiliteit van de Overeenkomst als het benuttingspercentage van de vangstmogelijkheden in het kader van de Overeenkomst verbeterd.

Benutting van de visserijovereenkomst EG/Guinee-Bissau 2001-2006

Visserij-categorieën | Vangst-mogelijk-heden (tot 15.6.2004) | Benutting 2001/2002[13] | Benutting 2002/2003 | Benutting 2003/2004 | Vangst-mogelijk-heden (sinds 16.6.2004) | Benutting 2004/2005 | Benutting 2005/2006[14] |

Garnaalvisserij | 9600 | 1124 (23%) | 3098 (32%) | 4234 (44%) | 4400 | 4087 (93%) | 2249 (51%) |

Visserij op vis/koppotigen | 2800 | 816 (58%) | 1980 (71%) | 1564 (56%) | 4400 | 2067 (47%) | 221 (7%) |

Tonijnvisserij met de zegen | 40 | 29 (73%) | 30 (75%) | 29 (73%) | 40 | 25 (63%) | 15 (38%) |

Visserij met de hengel en met de drijvende beug | 36 | 14 (39%) | 15 (42%) | 16 (44%) | 30 | 14 (47%) | 11 (37%) |

De overeenkomst is duidelijk voordelig, aangezien de waarde van de vangsten (ca. 30 miljoen euro in de periode 2001-2004, uitgaande van de eerste-verkoopprijs bij aanvoer) hoger ligt dan de kosten van het Protocol. Bovendien brengt de Overeenkomst voordelen op het gebied van werkgelegenheid met zich mee: het aantal nieuwe banen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) uit de Overeenkomst voortvloeien, wordt geschat op 509 voor de EU en 141 voor het partnerland.

- Toegevoegde waarde van de communautaire steun

De verhouding toegevoegde waarde/omzet bedraagt 9 % voor de garnaalvisserij, 8 % voor de visserij op vis/koppotigen, 8 % voor de tonijnvisserij met de zegen en 33 % voor de visserij met de hengel en de drijvende beug. Circa éénderde van de toegevoegde waarde is rechtstreeks en het grootste deel van de onrechtstreekse toegevoegde waarde wordt stroomafwaarts gecreëerd.

De visserijovereenkomst is essentieel voor de economische en politieke stabiliteit van Guinee-Bissau en voor de plaatselijke visserijsector. De Overeenkomst levert een zeer belangrijk bijdrage tot de overheidsbegroting van Guinee-Bissau (gemiddeld 38 % van de begrotingsmiddelen in de laatste vijf jaar).

- Risico's en alternatieve opties

Wanneer de Overeenkomst niet wordt verlengd, bestaat het gevaar dat de activiteiten van de onder de Overeenkomst vallende vaartuigen worden stopgezet en men een beroep doet op particuliere vergunningen, die niet borg staan voor een duurzame opvolging van de visserij-inspanning. Bovendien zouden de economie en de politieke stabiliteit van Guinee-Bissau zouden ernstig onder druk komen te staan als gevolg van het wegvallen van een overheidsinkomstenbron die essentieel is voor de werking van de openbare diensten. Tot slot zou ook de financiering van de instrumenten die moeten zorgen voor een goede werking van de sector (controle, toezicht, onderzoek, opleiding, enz.) hieronder te lijden hebben.

6.2.2 Voorafgaande raming va n de economische waarde van de Overeenkomst en de financiële bijdrage van de Gemeenschap

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap in het kader van deze verlenging is een vast bedrag dat is berekend op basis van een eenjarige verlenging van de betalingen in het kader van het protocol 2001/2006, namelijk 7 260 000 euro per jaar als financiële compensatie voor de vangstmogelijkheden

6.2.3 Naar aanleiding van een tussentijds of achteraf verrichte evaluatie genomen maatregelen (ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan)

Zoals reeds is gezegd in punt 6.2.1, is de rendabiliteit van de Overeenkomst verbeterd dankzij de herziening van de vangstmogelijkheden (sinds 16 juni 2004) en de verlaging van de financiële tegenprestatie. De uitvoering van de begeleidende maatregelen (die een belangrijk onderdeel van het in 2004 herziene Protocol vormen) verloopt echter langzaam als gevolg van het weinig doortastende optreden van de minister voor visserij van Guinee-Bissau. Op basis van de regelmatig ingediende uitvoeringsverslagen wordt met de autoriteiten gewerkt aan een herprogrammering van de saldi, met name om rekening te houden met de grote behoefte op het gebied van controle en toezicht.

7. fraudebestrijdingsmaatregelen

Het gebruik van de financiële tegenprestatie van de Gemeenschap in het kader van de Overeenkomst valt onder de soevereine beslissingsbevoegdheid van de betrokken staat.

Dit neemt niet weg dat de Commissie zich ertoe heeft verbonden een permanente politieke dialoog en overleg tot stand te brengen ter verbetering van het beheer van de verlenging van het Protocol en ter versterking van de bijdrage van de Gemeenschap aan het duurzaam beheer van de bestanden.

Onder alle omstandigheden gelden voor alle betalingen die de Commissie in het kader van een visserijovereenkomst verricht, de normale begrotings- en financieringsvoorschriften en -procedures van de Commissie. Op grond hiervan moeten met name de bankrekeningen van het derde land waarop de bedragen van de financiële tegenprestatie worden gestort, volledig kunnen worden geïdentificeerd.

8. MIDDELEN

8.1 Financiële kosten van de doelstellingen van het voorstel

Vastleggingskredieten in miljoen € (tot op 4 decimalen nauwkeurig)

(Vermeld de doelstellingen, acties en outputs) | Soort output | Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | TOTAAL |

Actie 1………………. |

Jaar n |

Ambtenaren of tijdelijk personeel[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 |

B*, C*/AST | 0,3 |

Uit art. 11 01 02 gefinancierd personeel[17] |

Uit art. 11 01 04 04 gefinancierd ander personeel[18] | 0,3 |

TOTAAL | 1,1 |

8.2.2 Omschrijving van de taken die uit de actie voortvloeien

- De onderhandelaar helpen bij het voorbereiden en afronden van de onderhandelingen over de visserijovereenkomsten:

- aan de onderhandelingen met de derde landen deelnemen teneinde een visserijovereenkomst te kunnen sluiten;

- ontwerp-evaluatieverslagen en nota's met onderhandelingsstrategieën opstellen voor de Commissaris;

- het standpunt van de Commissie toelichten en verdedigen in de werkgroep "Externe visserij" van de Raad;

- bijdragen aan een compromis met de betrokken lidstaten over de definitieve tekst van de Overeenkomst.

- Controle op de uitvoering (monitoring) van de overeenkomsten:

- dagelijks toezicht op de visserijovereenkomsten;

- voorbereiding en verificatie van de verbintenissen en betalingen betreffende de financiële compensatie en de begeleidende maatregelen;

- regelmatige verslaglegging over de uitvoering van de Overeenkomst;

- evaluatie van de Overeenkomst: wetenschappelijke en technische aspecten;

- voorbereiding van het ontwerpvoorstel voor een verordening en voor een besluit van de Raad en opstelling van de teksten van de Overeenkomst;

- inleiding en follow-up van de goedkeuringsprocedures.

- Technische bijstand:

- Voorbereiding van het standpunt van de Commissie in het gemengd comité.

- Interinstitutionele betrekkingen:

- de Commissie vertegenwoordigen bij de Raad, het Europees Parlement en de lidstaten tijdens het onderhandelingsproces;

- de antwoorden op mondelinge en schriftelijke vragen van het Europees Parlement opstellen;

- Interdepartementale raadpleging en coördinatie:

- contacten onderhouden met de overige directoraten-generaal over vraagstukken in verband met de onderhandelingen over en het toezicht op de Overeenkomst;

- het organiseren van en reageren op interdepartementale raadplegingen.

- Evaluatie:

- bijdragen aan de bijwerking van de effectbeoordeling;

- bereikte doelstellingen en evaluatie-indicatoren analyseren.

8.2.3 Herkomst van het (statutaire) personeel

(Wanneer meer dan een bron wordt vermeld, geef dan het aantal posten per bron)

X Posten die momenteel zijn toegewezen aan het beheer van het te vervangen of te verlengen programma

( Posten die al zijn toegewezen in het kader van de JBS/VOB-procedure voor 2005

( Posten waarom in het kader van de volgende JBS/VOB-procedure zal worden gevraagd

( Bestaande posten binnen de beherende dienst die worden heringedeeld (interne herindeling)

( Posten die voor jaar n nodig zijn maar die in het kader van de JBS/VOB-procedure voor dat jaar nog niet zijn toegewezen

8.2.4 Andere administratieve uitgaven die in het referentiebedrag zijn begrepen

(11 01 04/05 – Uitgaven voor administratief beheer)

miljoen € (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

Begrotingsonderdeel 11010404 (nummer en omschrijving) | Jaar n | TOTAAL |

1. Technische en administratieve bijstand (inclusief bijbehorende personeelsuitgaven) |

Uitvoerende agentschappen[19] |

Andere technische en administratieve bijstand |

- intern |

- extern | 0,0495* | 0,0495 |

Totaal Technische en administratieve bijstand | 0,0495 | 0,0495 |

*BTB-post (Bureau voor technische bijstand): regionaal visserijdeskundige - delegatie van de EC in Senegal: 165 000 € per jaar x 0,3= 49 500 € per jaar

8.2.5 Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

miljoen € (tot op 4 decimalen nauwkeurig)

Soort personeel | Jaar n |

Ambtenaren en tijdelijk personeel (11 01 01) | 0,0864 |

Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel (hulpfunctionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel op contractbasis, enz.) (vermeld begrotingsonderdeel) |

Totaal Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen) | 0,0864 |

Berekening – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Verwijs zo nodig naar punt 8.2.1

- 1A = € 108 000*0,50 = € 54 000

1B = € 108 000*0,15 = € 16 200

1C = € 108 000*0,15 = € 16 200

Subtotaal: € 86 400 (0,0864 miljoen euro per jaar)

Totaal: 86 400 € per jaar (0,0864 miljoen euro per jaar)

Berekening – Uit artikel XX 01 02 gefinancierd personeel

Verwijs zo nodig naar punt 8.2.1

8.2.6 Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

miljoen € (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | TOTAAL |

11 01 02 11 01 – Dienstreizen | 0,030 | 0,030 |

11 01 02 11 02 – Conferenties en vergaderingen | 0,003 | 0,003 |

XX 01 02 11 03 – Comités[20] |

XX 01 02 11 04 – Studies en adviezen |

XX 01 02 11 05 - Informatiesystemen |

2. Totaal Andere beheersuitgaven (XX 01 02 11) |

3. Andere uitgaven van administratieve aard (vermeld welke en verwijs naar het begrotingsonderdeel) Begrotingsonderdeel 11 01 04 04 |

Totaal Andere administratieve uitgaven (die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen) | 0,033 | 0,033 |

[1] PB C

[2] PB C

[3] PB L 226 van 29.8.1980, blz. 34.

[4] PB L 47 van 19.2.2002, blz. 2.

[5] PB L 127 van 29.4.2004, blz. 25.

[6] PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.

[7] Gesplitste kredieten

[8] Niet-gesplitste kredieten

[9] Uitgaven die niet onder hoofdstuk 11 01 01 van de betrokken titel 11 vallen.

[10] Uitgaven in het kader van artikel xx 01 04 van titel xx.

[11] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

[12] Verstrek, indien meer dan een methode wordt aangekruist, extra informatie onder Opmerkingen.

[13] Berekend op basis van de gemiddelde waarde van de gegevens van het eerste halfjaar van 2002.

[14] De gegevens over 2005-2006 zijn niet definitief en worden dus niet in aanmerking genomen voor de berekening van het definitieve gemiddelde.

[15] Zoals beschreven in punt 5.3

[16] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[17] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[18] Waarvan de kosten door het referentiebedrag worden gedekt.

[19] Verwijs naar het specifieke financieel memorandum voor de betrokken uitvoerende agentschappen.

[20] Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.