52006PC0097

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen /* COM/2006/0097 def. - CNS 2006/0029 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 6.3.2006

COM(2006) 97 definitief

2006/0029 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Naar aanleiding van de conclusies over de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, die in juli 2004 door de Raad zijn vastgesteld, voert de Gemeenschap onderhandelingen om de bestaande visserijovereenkomsten te vervangen door partnerschapsovereenkomsten.

In maart 2005 is de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Seychellen geparafeerd. Daarbij hebben de twee partijen hun goedkeuring gehecht aan een nieuwe visserijovereenkomst en een nieuw bijbehorend protocol.

De nieuwe partnerschapsovereenkomst en het nieuwe protocol voorzien in een versterking van de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking in de visserijsector met het oog op de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen, en in de oprichting van partnerschappen tussen bedrijven met het oog op een wederzijds bevorderlijke ontwikkeling van de economische activiteiten in de visserijsector en van daarmee verband houdende activiteiten.

Beide partijen hebben afgesproken om aan hun respectieve autoriteiten voor te stellen de bestaande visserijovereenkomst te vervangen door deze nieuwe partnerschapsovereenkomst en het nieuwe protocol (het protocol bevindt zich in de vaststellingsfase).

Uit het bovenstaande blijkt dat deze nieuwe overeenkomst bevorderlijk zal zijn voor een verantwoorde en duurzame exploitatie van de bestanden, die zowel de Gemeenschap als de Seychellen ten goede zal komen.

De Commissie stelt bijgevolg voor dat de Raad overgaat tot de vaststelling van de sluiting van deze nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en de Seychellen.

2006/0029 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, en de eerste alinea van artikel 300, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Gezien het advies van het Europees Parlement[2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 1708/87[3] heeft de Raad namens de Gemeenschap een overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de visserij voor de kust van de Seychellen goedgekeurd. De partijen hebben op grond van die overeenkomst onderhandelingen gevoerd over de vervanging van die overeenkomst door een partnerschapsovereenkomst inzake visserij.

(2) Na afloop van die onderhandelingen is in maart 2005 een partnerschapsovereenkomst inzake visserij geparafeerd.

(3) De partnerschapovereenkomst inzake visserij voorziet in een versterking van de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking in de visserijsector met het oog op de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen, en in de oprichting van partnerschappen tussen bedrijven met het oog op een wederzijds bevorderlijke ontwikkeling van de economische activiteiten in de visserijsector en van daarmee verband houdende activiteiten.

(4) Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd.

(5) Verordening (EEG) nr. 1708/87 wordt naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst overbodig en moet omwille van de duidelijkheid worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (hierna "de overeenkomst" genoemd) wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is bij deze verordening gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de overeenkomst te ondertekenen teneinde de Gemeenschap daardoor te binden.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 1708/87 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Artikel 5

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd, en

DE REPUBLIEK DER SEYCHELLEN, hierna "de Seychellen" genoemd, hierna "de partijen" genoemd,

GELET OP de nauwe samenwerking tussen de Gemeenschap en de Seychellen, met name in het kader van de overeenkomst van Cotonou, en op de wens van beide partijen deze betrekkingen te intensiveren,

GELET OP het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties,

ZICH BEWUST van het belang van de beginselen van de Gedragscode voor een verantwoorde visserij die is goedgekeurd tijdens de conferentie van de FAO in 1995,

VASTBERADEN om in hun beider belang samen te werken aan de invoering van een verantwoorde visserij ter waarborging van de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene biologische rijkdommen op de lange termijn;

ERVAN OVERTUIGD DAT deze samenwerking de vorm moet aannemen van al dan niet gezamenlijke initiatieven en maatregelen die elkaar aanvullen, met het beleid in overeenstemming zijn en op een synergetische manier worden uitgevoerd,

VASTBESLOTEN daartoe een dialoog op gang te brengen om een sectoraal visserijbeleid voor de Seychellen vast te stellen en passende middelen te kiezen om ervoor te zorgen dat dit beleid doeltreffend wordt uitgevoerd en dat de economische actoren en het maatschappelijk middenveld bij dit proces worden betrokken,

VERLANGENDE voorwaarden en voorschriften vast te stellen met betrekking tot de visserijactiviteiten van vaartuigen van de Gemeenschap die actief zijn in de wateren van de Seychellen, en met betrekking tot de steun die de Gemeenschap verleent voor de invoering van een verantwoorde visserij in die wateren,

VASTBESLOTEN intensiever samen te werken op economisch gebied in de visserijsector en in verwante sectoren door de oprichting en ontwikkeling van gemengde vennootschappen met bedrijven van beide partijen;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Bij deze overeenkomst worden de beginselen, regels en procedures vastgesteld betreffende:

- de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking op het gebied van de visserij, die tot doel heeft om, ter waarborging van de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen, een verantwoorde visserij in de wateren van de Seychellen in te voeren, en de visserijsector op de Seychellen te ontwikkelen;

- de voorwaarden voor de toegang van de vaartuigen van de Gemeenschap tot de wateren van de Seychellen;

- de regelingen inzake het toezicht op de visserij in de wateren van de Seychellen die tot doel hebben de bovengenoemde voorschriften te handhaven, de doeltreffendheid van de maatregelen op het gebied van instandhouding en beheer van de mariene rijkdommen te verzekeren en illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visvangst te bestrijden;

- partnerschappen tussen bedrijven met het oog op de wederzijds bevorderlijke ontwikkeling van de economische activiteiten in de visserijsector en van daarmee verband houdende activiteiten.

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "autoriteiten van de Seychellen": de Seychelles Fishing Authority ;

b) "communautaire autoriteiten": de Europese Commissie;

c) "vaartuig van de Gemeenschap": een vissersvaartuig dat de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap voert en in de Gemeenschap is geregistreerd;

d) "gemengde vennootschap": een commerciële onderneming die op de Seychellen wordt opgericht door reders of nationale ondernemingen van de partijen met het oog op de uitoefening van visserij- of daarmee verwante activiteiten;

e) "gemengde commissie": een commissie van vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van de Seychellen, waarvan de taken zijn beschreven in artikel 9 van deze overeenkomst.

Artikel 3 - Beginselen en doelstellingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst

1. De partijen verbinden zich hierbij tot het bevorderen van een verantwoorde visserij in de wateren van de Seychellen, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende vloten die in die wateren actief zijn en zonder afbreuk te doen aan de overeenkomsten tussen ontwikkelingslanden van één bepaald gebied, met inbegrip van wederzijdse visserijovereenkomsten.

2. De partijen werken samen aan de vaststelling en de tenuitvoerlegging van een sectoraal visserijbeleid voor de wateren van de Seychellen en gaan daartoe een politieke dialoog aan over de hervormingen die in dat verband vereist zijn. Zij verbinden zich ertoe geen maatregelen op dit gebied goed te keuren zonder de andere partij daarover vooraf te raadplegen.

3. De partijen werken ook samen aan gezamenlijke en individuele evaluaties voor, tijdens en na maatregelen, en aan programma’s en acties die worden uitgevoerd op grond van deze overeenkomst.

4. De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst uit te voeren volgens de beginselen van goed economisch en sociaal bestuur.

5. Voor het werk dat zeelieden van de Seychellen op vaartuigen van de Gemeenschap verrichten, geldt de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, die van rechtswege van toepassing is op de overeenkomstige contracten en algemene arbeidsvoorwaarden. Het gaat daarbij met name om de vrijheid van vereniging, de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling en de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Artikel 4 - Samenwerking op het gebied van de verzameling van statistieken

1. Zolang de overeenkomst van kracht is, doen de Gemeenschap en de Seychellen het nodige om de toestand van de mariene rijkdommen in de visserijzone van de Seychellen te volgen. Daartoe worden gezamenlijke wetenschappelijke vergaderingen gehouden, afwisselend in de Gemeenschap en op de Seychellen.

2. Op basis van de conclusies van de jaarlijkse wetenschappelijke vergadering en het beste beschikbare wetenschappelijke advies plegen de partijen overleg in de in artikel 9 bedoelde gemengde commissie en nemen zij, indien dat nodig is en een onderling akkoord is bereikt, maatregelen om het duurzame beheer van de mariene rijkdommen te waarborgen.

3. De partijen verbinden zich ertoe om rechtstreeks of in het kader van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) overleg te plegen met het oog op het beheer en de instandhouding van de levende rijkdommen in de Indische Oceaan en met het oog op samenwerking in het kader van desbetreffend wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5 – Toegang van de vaartuigen van de Gemeenschap tot de visserij in de wateren van de Seychellen

1. De Seychellen verbinden zich ertoe vaartuigen van de Gemeenschap toestemming te verlenen om in hun visserijzone te vissen overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en met name van het aan de overeenkomst gehechte protocol en de bijlage.

2. De visserijactiviteiten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de op de Seychellen geldende wetten en voorschriften. De autoriteiten van de Seychellen stellen de communautaire autoriteiten in kennis van elke wijziging in hun wetgeving.

3. De Seychellen zijn verantwoordelijk voor de doeltreffende toepassing van de in het protocol opgenomen bepalingen inzake visserijtoezicht. De vaartuigen van de Gemeenschap werken samen met de voor de uitvoering van dit toezicht bevoegde autoriteiten van de Seychellen.

4. De Gemeenschap verbindt zich ertoe al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat haar vaartuigen de bepalingen van deze overeenkomst en de wetgeving inzake de uitoefening van de visserij in de wateren onder de jurisdictie van de Seychellen in acht nemen.

Artikel 6 - Vergunningen

1. De vaartuigen van de Gemeenschap mogen slechts visserijactiviteiten in de wateren van de Seychellen uitoefenen, indien zij daarvoor een visserijvergunning hebben gekregen in het kader van deze overeenkomst.

2. De procedure voor het aanvragen van een visserijvergunning, de toepasselijke bedragen en de wijze van betaling door de reder zijn vermeld in de bijlage bij het protocol.

Artikel 7 - Financiële tegenprestatie

1. De Gemeenschap betaalt de Seychellen een financiële tegenprestatie overeenkomstig de in het protocol en de bijlage vastgestelde voorwaarden en regelingen. Deze financiële tegenprestatie wordt berekend op basis van twee gegevens, namelijk:

a) de toegang van de vaartuigen van de Gemeenschap tot de visserij in de wateren van de Seychellen, en

b) de financiële steun die de Gemeenschap verleent voor de invoering van een verantwoorde visserij en een duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen in de wateren van de Seychellen.

2. Het in lid 1, onder b), bedoelde gedeelte van de financiële tegenprestatie wordt berekend en beheerd op basis van doelstellingen die de partijen in onderlinge overeenstemming en overeenkomstig het protocol vaststellen voor het sectoraal visserijbeleid van de Seychellen en op basis van de desbetreffende jaarlijkse en meerjarige programmering van de uitvoering.

3. De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap wordt ieder jaar betaald overeenkomstig de bepalingen van het protocol en onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst en van het protocol inzake eventuele wijzigingen van het bedrag van de tegenprestatie op grond van:

a) ernstige omstandigheden, met uitzondering van natuurverschijnselen, die de visserij in de wateren van de Seychellen onmogelijk maken;

b) een verlaging van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap die in onderlinge overeenstemming ten behoeve van het beheer van de betrokken bestanden door beide partijen wordt vastgesteld en die op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies nodig wordt geacht voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de mariene rijkdommen;

c) een verhoging van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Gemeenschap die in onderlinge overeenstemming door beide partijen wordt vastgesteld voorzover dit gezien de toestand van de betrokken bestanden volgens het beste beschikbare wetenschappelijke advies mogelijk is;

d) een herziening van de voorwaarden voor communautaire financiële steun voor de tenuitvoerlegging van een sectoraal visserijbeleid voor de Seychellen, voorzover dit gerechtvaardigd is op grond van de resultaten van de door beide partijen gevolgde jaarlijkse en meerjarige programmering;

e) de beëindiging van deze overeenkomst krachtens artikel 12;

f) de opschorting van de toepassing van deze overeenkomst overeenkomstig artikel 13.

Artikel 8 - Bevordering van de samenwerking tussen de economische actoren en het maatschappelijk middenveld

1. De partijen stimuleren de economische, commerciële, wetenschappelijke en technische samenwerking in de visserijsector en in de aanverwante sectoren. Zij plegen onderling overleg ter coördinatie van de verschillende maatregelen die hiertoe kunnen worden genomen.

2. De partijen stimuleren de uitwisseling van informatie over vistechnieken, vistuig, instandhoudingsmethoden en procédés voor de industriële verwerking van visserijproducten.

3. De partijen spannen zich in voor het creëren van voorwaarden om de betrekkingen tussen de bedrijven van de partijen op technisch, economisch en commercieel gebied te bevorderen via de totstandbrenging van een voor ondernemingen en investeerders gunstig klimaat.

4. De partijen stimuleren met name de oprichting van gemengde vennootschappen die het belang van beide partijen dienen. Bij de oprichting van gemengde vennootschappen in de Seychellen en bij de overdracht van vaartuigen van de Gemeenschap naar gemengde vennootschappen dienen de geldende wetten van de Seychellen en de Gemeenschap steeds in acht te worden genomen.

Artikel 9 – Gemengde commissie

1. Er wordt een gemengde commissie opgericht die toeziet op de toepassing van deze overeenkomst. De gemengde commissie zal:

a) toezicht uitoefenen op de uitvoering, interpretatie en toepassing van de overeenkomst en met name op de vaststelling en beoordeling van de uitvoering van de in artikel 7, lid 2, bedoelde jaarlijkse en meerjarige programmering;

b) optreden als contactorgaan voor vraagstukken van gemeenschappelijk belang op visserijgebied;

c) fungeren als forum voor de minnelijke schikking van geschillen over de interpretatie of toepassing van de overeenkomst;

d) indien nodig de vangstmogelijkheden en naar aanleiding daarvan de financiële tegenprestatie herzien;

e) andere taken vervullen, indien beide partijen daartoe in onderlinge overeenstemming besluiten.

2. De gemengde commissie komt minstens éénmaal per jaar bijeen, afwisselend in de Gemeenschap en op de Seychellen, en wordt voorgezeten door de partij die de vergadering organiseert. Indien een van de partijen daarom verzoekt, wordt een buitengewone bijeenkomst gehouden.

Artikel 10 - Geografisch gebied waarop de overeenkomst van toepassing is

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op het grondgebied waarvoor het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, volgens de in dat Verdrag gestelde voorwaarden en, anderzijds, op het grondgebied van de Seychellen.

Artikel 11 - Looptijd

De overeenkomst is geldig voor een periode van zes jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan; de overeenkomst kan voor een periode van telkens zes jaar worden verlengd, tenzij zij overeenkomstig artikel 12 wordt beëindigd.

Artikel 12 - Beëindiging

1. Deze overeenkomst kan door elk partij wegens ernstige omstandigheden worden beëindigd, bijvoorbeeld wanneer de toestand van de betrokken bestanden verslechtert, wanneer wordt geconstateerd dat de aan vaartuigen van de Gemeenschap toegestane vangstmogelijkheden slechts in beperkte mate worden benut of wanneer de door de partijen aangegane verbintenissen tot het bestrijden van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visvangst niet worden nagekomen.

2. De betrokken partij stelt de andere partij ten minste zes maanden voor het einde van de eerste periode of van iedere volgende periode schriftelijk in kennis van haar voornemen de overeenkomst te beëindigen.

3. Na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving treden beide partijen in onderhandeling.

4. Voor het jaar waarin de overeenkomst wordt beëindigd, wordt de in artikel 7 bedoelde financiële tegenprestatie evenredig verlaagd pro rata temporis.

Artikel 13 - Opschorting

1. De toepassing van de overeenkomst kan op initiatief van een partij worden opgeschort, wanneer tussen de partijen een ernstig geschil bestaat over de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst. De toepassing kan pas worden opgeschort, indien de betrokken partij haar voornemen hiertoe schriftelijk en ten minste drie maanden vóór de datum van inwerkingtreding van de opschorting meldt. Na ontvangst van deze kennisgeving plegen de partijen overleg met oog op de minnelijke schikking van hun geschil.

2. Naar gelang van de duur van de opschorting wordt de in artikel 7 bedoelde financiële tegenprestatie evenredig verlaagd pro rata temporis.

Artikel 14 – Protocol en bijlage

Het protocol en de bijlage vormen een integrerend deel van deze overeenkomst.

Artikel 15 – Intrekking en overgangsbepalingen

1. De Overeenkomst van 1987 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de visserij voor de kust van de Seychellen wordt met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst ingetrokken en door de onderhavige overeenkomst vervangen.

2. Het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de visserij voor de kust van de Seychellen blijft evenwel van toepassing tijdens de in artikel 1 bedoelde periode en vormt een integrerend deel van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16 - Inwerkingtreding

Deze overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, treedt in werking op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn afgewikkeld.

****

[1] PB L …

[2] PB L …

[3] PB L 119 van 7.5.1987, blz. 26.