22.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 325/2


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Termijnverlenging

Verzoek van een lidstaat

(2005/C 325/02)

Op 8 november 2005 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 4, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1).

Dit verzoek, dat uitgaat van het Verenigd Koninkrijk, betreft de productie van elektriciteit in dat land, met uitsluiting van Noord-Ierland (het verzoek betreft dus de productie van elektriciteit in Engeland, Schotland en Wales). In PB C 305 van 2.12.2005, blz. 19, is een aankondiging betreffende dit verzoek gepubliceerd. De oorspronkelijke termijn loopt af op 9.2.2006.

Aangezien de diensten van de Commissie aanvullende informatie nodig hebben en moeten bestuderen, wordt de termijn waarover de Commissie beschikt om een besluit over dit verzoek te nemen, overeenkomstig artikel 30, lid 6, derde zin, met een maand verlengd.

De uiterste termijn loopt dus af op 10 maart 2006.


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.