22.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/2


Ontvangstbevestiging van klacht nr. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

De Europese Commissie heeft onder nummer 2005/4313 in het klachtenregister een klacht geregistreerd over het overschrijden van de 24-uur grenswaarde voor zwevende deeltjes (PM10) van 50 μg/m3 op reeds meer dan 35 kalenderdagen in 2005 in de buurt van de „Höhenstraße” in Frankfurt/Main in Duitsland.

2.

De Commissie heeft meer dan 30 van deze klachten ontvangen. Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsite:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

De klacht zal door de Commissie worden onderzocht in het licht van de toepasselijke communautaire wetgeving. De indieners van de klachten zullen op de hoogte worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek en van de maatregelen die de Commissie naar aanleiding daarvan zal treffen; deze zullen uiteindelijk ook in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of op internet worden bekendgemaakt.

4.

De Commissie tracht binnen 12 maanden na de datum van registratie van de klacht door het secretariaat-generaal een beslissing te nemen over de grond van de zaak (inleiding van een inbreukprocedure of seponering van de klacht).

5.

Indien de Commissie contact moet opnemen met de Duitse autoriteiten, zal zij de identiteit van de klagers niet vermelden om hun rechten te beschermen. De klagers kunnen de Commissie evenwel toestemming geven hun identiteit bekend te maken bij haar contacten met de Duitse autoriteiten.