2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/4


Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma's (hierna „CTF's” te noemen) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Deze lijst vervangt de lijst die gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 295 van 18 oktober 2000, blz. 2)

1.   ALGEMENE OPMERKINGEN

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 1, onder b), en lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (1) zijn de door de lidstaten erkende CTF's gemachtigd om certificaten af te geven waaruit blijkt dat landbouwproducten waarvoor een uitvoerrestitutie wordt toegekend, in een derde land zijn gelost of ingevoerd, of althans op hun bestemming in een derde land zijn aangekomen.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de erkenning van en de controle op de CTF's.

De erkenning van een CTF door een lidstaat geldt voor alle lidstaten. Dit betekent dat de door de erkende CTF's afgegeven certificaten in de hele Gemeenschap mogen worden gebruikt, ongeacht de lidstaat waar de betrokken CTF gevestigd is.

Ten behoeve van de exporteurs van landbouwproducten in de Gemeenschap publiceert de Commissie periodiek een bijgewerkte lijst van alle door de lidstaten erkende CTF's. De in de bijlage vastgestelde lijst is bijgewerkt tot en met 1 juli 2005.

2.   WAARSCHUWING

De diensten van de Commissie vestigen de aandacht van de exporteurs op het volgende:

de opneming van een CTF in de lijst is geen garantie dat de certificaten die door deze firma worden afgegeven, zonder meer worden geaccepteerd; soms kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd; het is ook mogelijk dat afgegeven certificaten bij controles a posteriori niet in orde worden bevonden;

firma's kunnen te allen tijde van de lijst worden geschrapt. Bijgevolg dient een exporteur zich er, voorzichtigheidshalve, van tevoren bij de nationale autoriteiten van te vergewissen dat de erkenning van de firma waarmee hij wil samenwerken, nog steeds geldig is;

als een exporteur nadere informatie wenst over een firma, kan hij zich hiervoor richten tot de nationale autoriteit die voor de erkenning verantwoordelijk is.


(1)  PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 671/2004 (PB L 105 van 14.4.2004, blz. 5).


BIJLAGE

Lijst van de door de lidstaten erkende in contrôle en toezicht gespecialiseerde firma's

DENEMARKEN

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

DUITSLAND

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPANJE

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANKRIJK

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIË

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NEDERLAND

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLEN

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLAND

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

VERENIGD KONINKRIJK

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Dit bedrijf is ook gemachtigd om controles in derde landen te verrichten in het kader van Verordening (EG) nr. 639/2003 betreffende het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer.

(2)  Dit bedrijf mag slechts aan een beperkt aantal derde landen certificaten afgeven. Voor nadere informatie over de lijst van deze landen kunt u zich richten tot de Finse autoriteiten.