52005AP0256

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang tot buitenlandse hulp (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

Publicatieblad Nr. 133 E van 08/06/2006 blz. 0116 - 0131


P6_TA(2005)0256

Toegang tot buitenlandse hulp *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang tot buitenlandse hulp (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0313) [1],

- gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 179 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0032/2004),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0182/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------