17.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/50


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen

(COM(2005) 402 final — 2005/0171 CNS)

(2006/C 65/10)

Op 7 oktober 2005 heeft de Raad besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité, op grond van art. 262 van het EG-Verdrag, te raadplegen over het bovengenoemde voorstel.

De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die was belast met de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 9 november 2005. Rapporteur was de heer Allen.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 422e zitting van 14 en 15 december 2005 (vergadering van 14 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 127 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 5 onthoudingen:

1.   Inleiding

1.1

Dit voorstel beoogt de codificatie van Verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (1). De nieuwe verordening vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt (2). Dit voorstel laat de inhoud van de besluiten die worden gecodificeerd, onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.

2.   Algemene opmerkingen

2.1

Het Comité vindt het heel nuttig dat alle teksten samen in één verordening worden samengebracht. In de context van een Europa van de burgers hecht het Comité, net als de Commissie, veel belang aan het vereenvoudigen en verduidelijken van het Gemeenschapsrecht, met het doel om dit begrijpelijker en toegankelijker te maken voor de gewone burger, die aldus nieuwe mogelijkheden krijgt om gebruik te maken van de specifieke rechten die hij aan het Gemeenschapsrecht kan ontlenen.

2.2

Deze samenvoeging van bepalingen bevat geen inhoudelijke wijzigingen en dient geen ander doel dan het Gemeenschapsrecht op een duidelijke en transparante manier uiteen te zetten. Het Comité staat daar volledig achter en stemt dan ook zonder voorbehoud in met het voorstel.

Brussel, 14 december 2005

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Uitgevoerd overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: „Codificatie van het acquis communautaire”, COM(2001) 645 final.

(2)  Zie bijlage III bij dit voorstel.