1.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 244/20


LIJST VAN DE TUSSEN 1 AUGUSTUS 2004 EN 31 AUGUSTUS 2004 DOOR DE COMMISSIE AANGENOMEN WETSVOORSTELLEN  (1)

(2004/C 244/05)

Document

Deel

Datum van aanname

Titel

COM(2004) 545

 

9.8.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2287/2003 ten aanzien van de vangstmogelijkheden in de Groenlandse wateren

COM(2004) 559

1

16.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden

COM(2004) 559

2

16.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden

COM(2004) 563

 

18.8.2004

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/328/EEG wat betreft de opslag van rundersperma voor het intracommunautaire handelsverkeer

COM(2004) 571

 

26.8.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op grafietelectrodesystemen uit India

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Deze lijst is beperkt tot de COM-documenten die aan de voorwaarden voor publicatie beantwoorden.