52003AB0006

Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van 24 april 2003 inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2003/6)

Publicatieblad Nr. C 105 van 01/05/2003 blz. 0037 - 0037


Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank

van 24 april 2003

inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

(CON/2003/6)

(2003/C 105/07)

1. In een brief gedateerd 14 april 2003, verzocht de voorzitter van de Raad van de Europese Unie de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn advies te geven betreffende Aanbeveling 2003/301/EG van de Raad van 14 april 2003 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank(1).

2. De bovengenoemde aanbeveling, die na raadpleging van de Raad van bestuur van de ECB en van het Europees Parlement ter fine van beslissing zal worden voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die de euro hebben aangenomen, beveelt aan om over te gaan tot de benoeming van Gertrude Tumpel-Gugerell tot lid van de directie van de ECB, voor een periode van acht jaar, met ingang van 1 juni 2003.

3. De Raad van bestuur van de ECB is van mening dat de voorgestelde kandidate een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 112, lid 2, onder b), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeeschap vereist.

4. De Raad van bestuur van de ECB heeft geen bezwaar tegen de aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de voorgestelde kandidate tot lid van de directie van de ECB.

5. De Raad van bestuur van de ECB heeft dit advies overeenkomstig artikel 112, lid 2, onder b), van het Verdrag en de artikelen 11.2 en 43.3 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, goedgekeurd.

6. Dit advies wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 april 2003.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President

Willem F. Duisenberg

(1) PB L 109 van 1.5.2003.