52002PC0338

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde streepje, onder (c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie tot wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het Verdrag /* COM/2002/0338 def. - COD 2000/0189 */


ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde streepje, onder (c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie TOT WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het Verdrag

2000/0189 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde streepje, onder (c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie

1. Inleiding

Artikel 251, lid 2, derde alinea, onder (c), van het EG-Verdrag bepaalt dat de Commissie advies moet uitbrengen over de door het Europees Parlement in tweede lezing aanvaarde amendementen. Hierna volgt het advies van de Commissie over de 18 amendementen die het Parlement heeft voorgesteld.

2. Achtergrond

Naar aanleiding van de conclusies van de bijzondere Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 en in het verlengde van de Mededeling van de Commissie over de resultaten van de openbare raadpleging over de herziening van de communicatiewetgeving 1999 en de uitgangspunten voor het nieuwe regelgevingskader [1] is de Commissie met een voorstel gekomen voor een pakket van vijf richtlijnen en een beschikking die samen het nieuwe regelgevingskader moeten gaan vormen. Een van die richtlijnen is de richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. De beschikking en de vier overige richtlijnen zijn al op 7 maart 2002 vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad [2]. De onderhavige richtlijn is het laatste onderdeel van het pakket dat nog moet worden vastgesteld.

[1] COM(2000) 239 van 26.4.2000.

[2] PB L 108 van 24.4.2002.

Het Europees Parlement heeft op 13 november 2001 zijn eerste lezing vastgesteld. De Raad heeft vervolgens op 28 januari 2002 zijn gemeenschappelijk standpunt bepaald [3]. De Commissie is akkoord gegaan met het gemeenschappelijk standpunt [4].

[3] PB C 113E van 14.5.2002.

[4] SEC(2002) 124 def. van 30.1.2002.

3. Doel van het voorstel

De bedoeling van de voorgestelde richtlijn is ervoor te zorgen dat de consumenten en gebruikers dezelfde mate van bescherming van hun persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer wordt geboden, ongeacht de technologie die voor de overdracht van hun elektronisch communicatieverkeer wordt gebruikt.

De richtlijn moet in de plaats komen van Richtlijn 97/66/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, die op 15 december 1997 door het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld. Met het voorstel worden de huidige voorschriften aangepast aan nieuwe en te verwachten ontwikkelingen binnen de elektronische communicatiediensten en -technologieën.

4. Advies van de Commissie over de door het Parlement voorgestelde amendementen

Het Europees Parlement heeft op 30 mei 2002 18 amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie vastgesteld. Deze amendementen waren gebaseerd op een compromisvoorstel van amendementen dat door het Voorzitterschap van de Raad als één pakket bij het EP werd ingediend. De Commissie aanvaardt alle amendementen van het EP volledig.

Amendement 47 - Overweging 11; Amendement 46 - Artikel 15, lid 1

Deze amendementen versterken de huidige overweging en het ermee samenhangende artikel over de maatregelen die de lidstaten mogen treffen in afwijking van sommige bepalingen van de richtlijn.

Zoals de Commissie in haar advies over het gemeenschappelijk standpunt al heeft uiteengezet, biedt de onderhavige richtlijn met artikel 95 van het Verdrag als grondslag geen ruimte voor materiële voorschriften inzake rechtshandhaving. Dit mag evenwel geen beletsel vormen voor eventuele bijzondere maatregelen die de lidstaten noodzakelijk achten. Artikel 15, lid 1 van de voorgestelde richtlijn biedt een algemene grondslag waarop de lidstaten dergelijke maatregelen kunnen baseren met inachtneming van hun verplichtingen die voortvloeien uit het Gemeenschapsrecht, alsmede uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

In verband met de passage over het bewaren van gegevens in artikel 15, lid 1, heeft de Commissie in een formele verklaring ten behoeve van de notulen van de vergadering van de Raad van Ministers van 6 december 2001 laten weten dat zij "(...) de tweede zin van artikel 15, lid 1 (...) interpreteert als niet meer dan een toevoeging van een mogelijk voorbeeld van maatregelen die de lidstaten kunnen treffen onder de omstandigheden en voorwaarden van artikel 15, lid 1. Deze zin vertegenwoordigt in juridisch opzicht geen inhoudelijke verandering van of toevoeging van elementen aan de eerste zin van artikel 15. Evenmin worden hiermee eventuele maatregelen van lidstaten onttrokken aan de controle op de overeenstemming ervan met de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn of het Gemeenschapsrecht in het algemeen, met inbegrip van de overeenstemming met fundamentele rechten en algemene uitgangspunten van het Gemeenschapsrecht, zoals die welke in het Handvest van de Europese Unie en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn opgenomen".

De door het EP voorgestelde amendementen sluiten daarom volledig aan bij het standpunt van de Commissie.

Amendement 26 - Overweging 25; Amendement 25 - Artikel 5, lid 3

De amendementen brengen de overweging en het artikel inzake verborgen volgmiddelen in overeenstemming met de bepalingen van de algemene Gegevensbeschermingsrichtlijn, Richtlijn 95/46/EG. Ofschoon minder duidelijk dan de oorspronkelijke bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt, vertegenwoordigen zij toch een aanvaardbaar compromis.

Amendement 29 - Overweging 41; Amendement 44 - Artikel 13, lid 2

De formulering van de afwijkingsclausule en de desbetreffende overweging die het gebruik van de van de klant verkregen contactgegevens voor direct-marketingdoeleinden toestaat tenzij de klant deze toestemming intrekt, is enigszins gewijzigd. Dit brengt inhoudelijk evenwel geen wijzigingen mee.

Amendement 9 - Overweging 44

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor het schrappen van een overweging waarin wordt toegelicht in hoeverre de bepalingen inzake ongewenste elektronische post voor direct-marketingdoeleinden gevolgen hebben voor berichten die door politieke partijen en liefdadigheidsinstellingen worden verzonden. De overweging diende slechts ter verklaring van de huidige interpretatie van de algemene Gegevensbeschermingsrichtlijn, Richtlijn 95/46/EG, in dezen. Door deze te schrappen verandert de richtlijn inhoudelijk niet, zij het dat zij minder transparant wordt, hetgeen in het kader van het totale compromis evenwel aanvaardbaar is.

Amendement 45 - Overweging 44 bis

Een nieuwe overweging werd toegevoegd om duidelijk te maken dat technische voorzieningen die het inzien van de onderwerp-regel van een bericht mogelijk maken vóór het downloaden van het bericht, een nuttig instrument kunnen blijven. Ofschoon het dispositief van de richtlijn geen corresponderende bepaling bevat, kan deze verheldering niettemin nuttig zijn.

Amendement 13 - Artikel 12, lid 1

Het Europees Parlement heeft voorgesteld te verduidelijken dat de abonnees moeten worden geïnformeerd over de doeleinden van een abonneelijst voordat hun gegevens erin worden opgenomen. Dit is een nuttige toevoeging die de kracht van de bepaling ten goede komt.

Amendementen 24 en 36 - Artikel 12, lid 3

Gezien de uiteenlopende opvattingen over omgekeerd zoeken (d.w.z. naam en adres zoeken, uitgaande van een telefoonnummer) in de lidstaten, heeft het Europees Parlement voorgesteld de lidstaten zelf te laten beslissen of zij al dan niet expliciete toestemming voor het gebruik van abonneegegevens voor omgekeerd zoeken verplicht stellen. Omdat een geharmoniseerde regeling inzake expliciete toestemming voor de opname van abonneegegevens in openbare abonneelijsten gehandhaafd blijft, zal flexibiliteit ten aanzien van het omgekeerd zoeken waarschijnlijk geen problemen opleveren voor het functioneren van de interne markt, zodat dit amendement aanvaardbaar is.

Amendement 28 - Artikel 13, lid 3

Dit amendement betreft enkel een redactionele verduidelijking.

Amendement 18 - Artikel 13, lid 6; Amendement 49 - Nieuw artikel 17 bis

Het Europees Parlement heeft voorgesteld de verslagleggingsbepaling met betrekking tot ongevraagd commercieel e-mailverkeer van artikel 13, lid 6, te schrappen en deze te vervangen door een bredere verslagleggingsbepaling die de richtlijn in haar geheel dekt. De Commissie ziet dit als een duidelijke verbetering van het gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 38 - Artikel 14, lid 3

Dit amendement brengt enkel een redactionele wijziging en geen inhoudelijke verandering van de bepaling mee, omdat maatregelen met betrekking tot de conformiteit van eindapparatuur met de gegevensbeschermingsvoorschriften hoe dan ook onder Richtlijn 1999/5/EG vallen.

Amendement 37 - Artikel 16, lid 2

Het Europees Parlement heeft voorgesteld de overgangsregeling voor openbare abonneelijsten te verruimen zodat deze niet alleen voor de abonnees van vaste, maar ook voor die van mobiele telefoondiensten geldt. Hoewel mobiele abonnees in de meeste gevallen alleen na expliciete toestemming in openbare abonneelijsten worden opgenomen, zorgt de voorgestelde uitbreiding ervoor dat ook in die gevallen waarin de benadering op een expliciete weigering is gebaseerd, de gegevens van bestaande abonnees in de lijsten vermeld kunnen blijven tenzij dit expliciet geweigerd wordt. Dit amendement maakt bovendien duidelijk dat de regeling eveneens voor omgekeerd zoeken geld.

Amendement 48 - Artikel 17, lid 1; Amendement 50 - Artikel 18, lid 1

Amendement 48 introduceert een periode van vijftien maanden voor de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving. Het amendement schrapt de uniforme datum van toepassing zodat de lidstaten de mogelijkheid krijgen de nieuwe bepalingen ten laatste te gaan toepassen vanaf de uiterste datum van omzetting. Met amendement 50 wordt artikel 18 aangepast aan de wijzigingen in artikel 17. De voorgestelde regeling is voor de Commissie aanvaardbaar.

5. Conclusie

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel op de hierboven aangegeven wijze, zodat alle door het Europees Parlement voorgestelde amendementen erin zijn verwerkt.