52001PC0652

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Cyprus /* COM/2001/0652 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Cyprus

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Europese Raad van Luxemburg besloot in december 1997 dat het partnerschap voor toetreding de spil vormt van de versterkte pretoetredingsstrategie, waarbij alle vormen van bijstand aan de kandidaat-lidstaten worden ingezet binnen één enkel kader. De Gemeenschap kan zo haar steun aanpassen aan de specifieke behoeften van elke kandidaat-lidstaat, zodat hulp kan worden geboden bij het oplossen van bijzondere problemen in verband met de toetreding.

Het eerste partnerschap voor de toetreding voor Cyprus is vastgesteld in maart 2000. Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 622/98 [1] (artikel 2) en gezien de analyse in haar Periodiek Verslag voor 2001 over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding, meent de Commissie dat de tijd is gekomen om de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen van het partnerschap voor de toetreding opnieuw te herzien. Bij dit voorstel voor herziening is rekening gehouden met de bevindingen van de Commissie zoals die zijn neergelegd in haar Periodiek Verslag voor 2001 over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding.

[1] Verordening (EG) nr. 622/98 van de Raad van 16 maart 1998 betreffende de hulp aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie, en inzonderheid de invoering van partnerschappen voor de toetreding (PB L 85 van 20.3.1998, blz. 1) aangevuld door Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de uitvoering van acties in het kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek Cyprus en de Republiek Malta (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3).

Bijgaand besluit heeft geen financiële gevolgen.

Gezien het bovenstaande verzoekt de Commissie de Raad zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand voorstel.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Cyprus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de uitvoering van acties in het kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek Cyprus en de Republiek Malta [2],

[2] PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van Luxemburg heeft verklaard dat het partnerschap voor toetreding een nieuw instrument is, dat de spil vormt van de versterkte pretoetredingsstategie.

(2) Verordening (EG) nr. 555/2000 is een aanvulling op Verordening (EG) nr. 622/98 [3], die bepaalt dat de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt over de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van de onderscheiden partnerschappen voor de toetreding, zoals deze aan elke kandidaat-lidstaat worden voorgelegd, alsook over belangrijke wijzigingen die daarin naderhand worden aangebracht.

[3] Verordening (EG) nr. 622/98 van de Raad van 16 maart 1998 betreffende de hulp aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie, en inzonderheid de invoering van partnerschappen voor de toetreding (PB L 85 van 20.3.1998, blz. 1).

(3) Voor de hulpverlening van de Gemeenschap moet worden voldaan aan een aantal essentiële voorwaarden, zoals met name de naleving van de in de associatieovereenkomsten vervatte verbintenissen en vooruitgang bij het voldoen aan de criteria van Kopenhagen. De Raad kan, wanneer een essentieel element ontbreekt, op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen passende maatregelen nemen met betrekking tot de pretoetredingssteun.

(4) In haar periodiek verslag voor 2001 geeft de Commissie een objectieve analyse van de voorbereidingen van Cyprus op het lidmaatschap en geeft zij prioritaire gebieden aan waarvoor aanvullende inspanningen vereist zijn.

(5) Om zich op het lidmaatschap voor te bereiden, moet Cyprus zijn nationaal programma voor de overname van het acquis verder aanpassen. In dit programma moet een tijdschema zijn opgenomen voor de verwezenlijking van de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen van het partnerschap voor de toetreding.

(6) Cyprus moet er voor zorgen dat de voor de programmering, coördinatie, beheer, controle en evaluatie van de pretoetredingsfondsen van de EG vereiste wettelijke en bestuurlijke structuren aanwezig zijn,

BESLUIT:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 555/2000 zijn de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding van Cyprus opgenomen in de bijlage bij dit besluit, die een integrerend deel van dit besluit vormt.

Artikel 2

De uitvoering van het partnerschap voor de toetreding wordt beoordeeld in het kader van de instanties die bij de associatieovereenkomst zijn ingesteld en door de passende instanties van de Raad, waaraan de Commissie regelmatig verslag uitbrengt.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de derde dag volgende op de datum van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad

De voorzitter

[...]

BIJLAGE

1. Inleiding

De Europese Raad van Luxemburg besloot in december 1997 dat het partnerschap voor toetreding de spil vormt van de versterkte pretoetredingsstrategie, waarbij alle vormen van bijstand aan de kandidaat-lidstaten worden ingezet binnen één enkel kader. De Gemeenschap kan zo haar steun aanpassen aan de specifieke behoeften van elke kandidaat-lidstaat, zodat hulp kan worden geboden bij het oplossen van bijzondere problemen in verband met de toetreding.

Het eerste partnerschap voor de toetreding voor Cyprus is vastgesteld in maart 2000. Voor deze tweede herziening dient het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na besprekingen met Cyprus als basis, en is uitgegaan van de analyse die de Commissie geeft in haar Periodiek Verslag voor 2001 over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding.

2. Doelstellingen

Het partnerschap voor de toetreding heeft als doel in één kader vast te leggen welke de prioritaire gebieden voor verdere werkzaamheden zijn, als omschreven in het periodiek verslag voor 2001 van de Commissie over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding, welke financiële middelen beschikbaar zijn om Cyprus te helpen bij de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten, en welke voorwaarden aan deze bijstand zijn verbonden. Dit partnerschap voor de toetreding vormt de basis voor een aantal beleidsinstrumenten die zullen worden gebruikt om de kandidaat-lidstaten te helpen bij de voorbereiding op het lidmaatschap. Tot die instrumenten behoren het bijgewerkte nationale programma van Cyprus voor de overname van het acquis, de procedure voor budgettaire controle in de pretoetredingsfase, het economische pretoetredingsprogramma, het pretoetredingspact inzake georganiseerde criminaliteit, een nationale tewerkstellingsstrategie in lijn met de Europese Tewerkstellingsstrategie, en de sectorale plannen die nodig zijn voor de deelname aan de structuurfondsen na de toetreding. Al die instrumenten zijn verschillend van aard en worden overeenkomstig specifieke procedures uitgewerkt en ten uitvoer gelegd, en kunnen met pretoetredingssteun worden ondersteund. Zij vormen geen integrerend deel van dit partnerschap, maar de prioriteiten die erin zijn vervat zijn daarmee verenigbaar.

3. Beginselen

De belangrijkste prioritaire gebieden die voor elke kandidaat-lidstaat zijn vastgesteld hebben betrekking op hun vermogen om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de criteria van Kopenhagen, volgens welke het lidmaatschap vereist:

* stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en de eerbiediging en de bescherming van minderheden garanderen;

* een functionerende markteconomie en het vermogen het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie;

* het vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, hetgeen mede inhoudt dat de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden onderschreven.

De Europese Raad van Madrid (1995) wees erop dat de kandidaat-lidstaten hun administratieve structuren moeten aanpassen om het harmonisch functioneren van het Gemeenschapsbeleid na de toetreding te waarborgen. De Europese Raad van Luxemburg (1997) beklemtoonde dat omzetting van het acquis in wetgeving noodzakelijk is, maar niet voldoende; het moet ook daadwerkelijk worden toegepast. De Europese Raad van Feira (2000) en die van Göteborg (2001) bevestigden het cruciale belang van het vermogen van de kandidaat-lidstaten tot tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis en voegden daaraan toe dat dit van de kandidaten omvangrijke inspanningen vereist ter versterking en hervorming van hun bestuurlijke en justitiële structuren.

4. Prioriteiten en tussentijdse doelstellingen

Uit de periodieke verslagen van de Commissie is, naast de reeds gemaakte vorderingen, duidelijk de omvang gebleken van de inspanningen die de kandidaat-lidstaten op bepaalde gebieden nog moeten leveren om zich op de toetreding voor te bereiden. Daarom moeten tussentijdse prioriteiten worden vastgesteld, waarbij voor elke prioriteit samen met de betrokken landen nauwkeurig omschreven doelstellingen worden opgesteld. De te verlenen steun en het verloop van de onderhandelingen met Cyprus zijn afhankelijk van de mate waarin deze doelstellingen zijn bereikt. De prioriteiten in het herziene partnerschap voor de toetreding zijn geselecteerd op grond van de omstandigheid dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat Cyprus ze in de komende twee jaar (2002-2003) volledig dan wel voor een groot deel zal kunnen verwezenlijken. Binnen deze lijst zijn kwesties die bijzonder dringende maatregelen vereisen als zodanig aangeduid. De vooruitgang ten aanzien van de prioriteiten van het partnerschap voor toetreding voor 2000 worden geëvalueerd in het periodiek verslag voor 2001. Deze evaluatie is gebruikt bij de vaststelling van de prioriteiten voor het huidige partnerschap.

Cyprus heeft in september 2000 een herziene versie van zijn nationale programma voor de overname van het acquis ingediend. Dit programma bevat een tijdschema voor de verwezenlijking van de prioriteiten en tussentijdse doelstellingen, gebaseerd op het partnerschap voor toetreding voor 2000, alsmede de nodige administratieve structuren en financiële middelen.

Het toetredingspartnerschap geeft prioriteitsgebieden aan voor de toetredingsvoorbereidingen van Cyprus. Cyprus moet echter alle in het periodiek verslag voor 2001 genoemde problemen aanpakken. Het is tevens van belang dat Cyprus zijn verplichtingen nakomt op het gebied van aanpassing van de wetgeving en tenuitvoerlegging van het acquis, in overeenstemming met de verbintenissen die het in het kader van de associatieovereenkomst en de onderhandelingen is aangegaan. Zoals gezegd is opname van het acquis in de wetgeving op zich niet voldoende: het moet ook daadwerkelijk worden toegepast volgens dezelfde normen als die welke binnen de Unie gelden. Op alle onderstaande terreinen is geloofwaardige en effectieve tenuitvoerlegging en handhaving van het acquis noodzakelijk.

Aan de hand van de analyse van het periodiek verslag van de Commissie voor 2001 zijn voor Cyprus onderstaande prioriteiten en tussentijdse doelstellingen termijn vastgesteld. De presentatie van deze prioriteiten stemt overeen met de opbouw van het periodiek verslag [4].

[4] De volgorde van presentatie is die van het periodiek verslag voor 2000.

Inspanningen voor een politieke regeling

- Cyprus moet al het mogelijke doen om onder auspiciën van de VN tot een regeling te komen.

Economische criteria

- Cyprus moet meer vaart zetten achter de liberalisering van een aantal beschermde sectoren van de economie met inbegrip van telecommunicatie, luchtverkeer en energie.

Er moeten betere voorwaarden worden geschapen voor ondernemingen en ontwikkeling met bijzondere aandacht voor sectorale diversifiëring en KMO's.

Vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

Vrij verkeer van goederen

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: er moet een kaderwetgeving worden goedgekeurd voor de tenuitvoerlegging van de beginselen van de nieuwe en globale aanpak.

- de richtsnoeren voor de Nieuwe Aanpak moeten verder worden uitgevoerd op basis van deze kaderwetgeving; de aanpassing van de overige traditionele sectorale wetgeving moet worden voortgezet, met name op het gebied van farmaceutische producten voor diergeneeskunde, cosmetica en levensmiddelen.

- De bestuurlijke horizontale infrastructuur en de capaciteit op het gebied van de tenuitvoerlegging in de sectoren die worden bestreken door product specifieke wetgeving moet worden versterkt.

- Er moet een strategie voor toezicht op de markt worden ontwikkeld en uitgevoerd.

- De wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten moet worden aangepast aan het acquis wat betreft het toepassingsgebied van deze wetgeving en het beoordelingssysteem.

- Screening van de Cypriotische wetgeving op niet-geharmoniseerde terreinen, ten einde na te gaan of deze in overeenstemming is met de artikelen 28, 29 en 30 van het EG-verdrag en voltooien van de bestuurlijke regelingen voor de uitoefening van toezicht op dit terrein in de toekomst.

Vrij verkeer van personen

- De aanpassing van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en diploma's moet worden afgerond en de vereiste administratieve structuren, onderwijs en opleidingsprogramma's moeten verder worden ontwikkeld.

- Cyprus dient prioriteit te verlenen aan de invoering van maatregelen om er voor te zorgen dat al zijn beroepsmensen met beroepskwalificaties die zijn verkregen vóór de harmonisering na de toetreding voldoen aan de in de richtlijnen vastgestelde eisen.

- De administratieve structuren voor de coördinatie van sociale zekerheid moeten worden versterkt.

Vrij verkeer van diensten

- De aanpassing van de sector coöperatieve bedrijven en kredietmaatschappijen aan het acquis voortzetten.

- Het toezicht op de financiële diensten versterken.

Vrij verkeer van kapitaal

- De aanpassing van de regelgeving inzake kapitaaltransacties op middellange en lange termijn voortzetten en de weg vrijmaken voor liberalisering van transacties op korte termijn.

- Buitenlandse participatie in financiële diensten en toerisme liberaliseren.

- Er voor zorgen dat de aanbevelingen van de Financial Action Task Force worden nageleefd.

Vennootschapsrecht

- Cyprus dient de wetgeving inzake handelsmerken, auteursrecht en de naburige rechten aan te passen en te versterken; de bestuurlijke capaciteit moet worden versterkt, met name door verbetering van de grenscontroles. Cyprus dient te blijven toezien op de naleving van intellectuele eigendomsrechten met name in de strijd tegen piraterij en namaak. De instanties die zich met dit toezicht bezighouden dienen meer met elkaar samen te werken, en evenals de rechters en aanklagers beter te worden opgeleid.

Mededingingsbeleid

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: het wettelijk kader moet worden afgerond; de overheidssteun aan internationale ondernemingen (offshore) moet worden ondergebracht bij de Wet controle op overheidssteun; de bestuurlijke capaciteit moet worden versterkt (zowel wat betreft anti-trustwetgeving als controle op de overheidssteun); er moet worden toegezien op de naleving van de regelgeving op het gebied van anti-trust en overheidssteun; er moet een uitgebreid overzicht worden bijgehouden van de overheidssteun en een jaarlijks verslag worden opgesteld; de bestaande steunregelingen moeten ruim voor de toetreding worden aangepast aan het acquis; alle marktdeelnemers en steunverleners moeten meer bewust worden gemaakt van de regelgeving; de opleiding van de rechterlijke macht op het specifieke gebied van anti-trustwetgeving en overheidssteun moet worden geïntensifieerd.

Landbouw

- Bestuurlijke structuren opzetten voor het ontwerp, de tenuitvoerlegging, het beheer, het toezicht, de controle en de beoordeling van door de EG gefinancierde programma's voor plattelandsontwikkeling.

- De voorbereidingen voor het toezicht op de naleving en de praktische toepassing van de beheersmechanismen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, met name het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en het betaalorgaan afronden; de status en werking van de huidige monopolies in overeenstemming brengen met het acquis.

- De aanpassing van de veterinaire en fytosanitaire wetgeving en de inspectieregelingen verbeteren.

Visserij

- Zorgen voor adequate bestuurlijke structuren en uitrusting op centraal en regionaal niveau zodat het gemeenschappelijk visserijbeleid kan worden uitgevoerd met inbegrip van het marktbeleid, structurele programma's die worden gecofinancierd door het financieringsinstrument voor de orïëntatie van de visserij en een register voor visvaartuigen.

- Het aantal visvaartuigen buiten de Middellandse Zee verminderen overeenkomstig de overeengekomen doelstellingen en het tijdschema.

Transportbeleid

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: de aanpassing en tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake het vervoer over zee, met name toezicht op de naleving van de veiligheidsnormen in het vervoer over zee en verdere versterking van het bestuurlijk vermogen van het koopvaardijdepartement, overeenkomstig het actieplan 2000-2002 van het ministerie moet worden afgerond om de veiligheid van de vloot onder Cypriotische vlag te verhogen.

- De aanpassing en versterking van de bestuurlijke capaciteit in het wegvervoer moeten worden voortgezet met name met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke producten en het luchtvervoer (met name de veiligheid in het luchtvervoer).

Belastingen

- Zorgen voor de aanpassing van het belastingacquis met bijzondere aandacht voor de aanpassing van de BTW en accijnsregelingen met inbegrip van de BTW-overgangsregeling. Bijzonder dringende maatregelen vereist: de aanpassing van de BTW- en de accijnstarieven aan die van het acquis van de Gemeenschap moet worden voortgezet en discriminerende maatregelen tegen invoer uit de EG moeten worden opgeheven.

- De bestaande en toekomstige belastingwetgeving in overeenstemming brengen met de beginselen van de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.

- De bestuurlijke capaciteit met inbegrip van procedures voor controle en toezicht op de naleving en bestuurlijke samenwerking en wederzijdse bijstand versterken.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: IT-systemen moeten worden ontwikkeld om de uitwisseling van elektronische gegevens met de Gemeenschap en haar lidstaten mogelijk te maken.

Statistiek

- De kwaliteit van de statistieken en het terrein dat deze bestrijken moet verder worden verbeterd; er moet worden gezorgd voor adequate hulpbronnen om het statistisch vermogen verder te versterken.

Sociaal beleid en werkgelegenheid

- De ondersteuning van de inspanningen van de sociale partners om de capaciteit te vergroten voortzetten met name met het oog op hun toekomstige rol bij het uitwerken en uitvoeren van het EU-beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken, met inbegrip van het Europees Sociaal Fonds, met name door autonome sociale dialoog. De bestuurlijke capaciteit op het gebied van arbeidswetgeving en gelijke kansen moet worden versterkt.

- De aanpassing afronden van en zorgen voor een juiste naleving van de EG-wetgeving met name op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De hiermee verband houdende bestuurlijke structuren alsmede de structuren voor het toezicht op de naleving versterken, met inbegrip van de arbeidsinspectiediensten en een onafhankelijk waarborg fonds oprichten voor werknemers in geval van insolventie van de werkgever. Wetgeving goedkeuren tegen discriminatie en een tijdschema opstellen voor de tenuitvoerlegging ervan.

- De EG-wetgeving inzake gezondheidszorg afronden en uitvoeren en de nationale structuren aanpassen voor toezicht en controle op overdraagbare ziekten en gezondheidsmonitoring en -voorlichting.

- Een nationale strategie voorbereiden, met inbegrip van het bijeenbrengen van gegevens, met het oog op de toekomstige deelneming aan de Europese strategie inzake sociale integratie.

Energie

- De aanpassing aan de eisen inzake olievoorraden voortzetten; vooruitgang boeken bij het aanleggen van deze voorraden, met inbegrip van de nodige investeringen in de opslagcapaciteit, naar een niveau van 90 dagen; en de bestuurlijke structuur ontwikkelen.

- Voorbereidingen treffen voor de deelneming aan de internationale energiemarkt, met name met betrekking tot de electriciteitsrichtlijn; de resterende prijsdistorsies opheffen; een regulator benoemen en een gemeenschappelijke systeembeheerder voor zowel transmissie als distributie.

- De energie-efficiëntie verbeteren: het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen en de relevante instellingen op dit gebied versterken.

- De aanbevelingen in het verslag van de Raad inzake "Kernveiligheid in de context van de uitbreiding" uitvoeren met inachtneming van de hierin vastgestelde prioriteiten.

Telecommunicatie- en informatietechnologie

- Er moet een nieuwe wet worden goedgekeurd inzake telecommunicatie- en postdiensten en een uitgebreid regelgevend kader worden ingevoerd, met name op het gebied van vergunningen, interconnectie, universele dienst, bescherming van nummers en gegevens; beëindiging van het monopolie voor mobiele stemtelefonie.

Regionaal beleid en coördinatie van structurele instrumenten

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: Cyprus moet een ruimtelijke indeling maken die een doeltreffende tenuitvoerlegging van de voorschriften van de structuurfondsen mogelijk maakt.

- Er moet een samenhangend ontwikkelingsplan worden voorbereid overeenkomstig de voorschriften van de structuurfondsen; de structuren voor de tenuitvoerlegging van het definitieve plan moeten worden vastgelegd; de beheers- en betaalautoriteiten moeten worden aangewezen; de bestuurlijke capaciteit moet worden verbeterd met name wat de aanwerving en opleiding betreft.

- De vereiste systemen voor toezicht en evaluatie voor de structuurfondsen moeten worden opgezet, met name voor ex-ante evaluatie en voor het bijeenbrengen en verwerken van de relevante statistische informatie-indicatoren.

- Cyprus dient zich aan te passen aan de specifieke procedures voor financieel beheer en controle voor de toekomstige structuur- en cohesiefondsen in het kader van de relevante EG-regelgeving.

- De technische voorbereiding van projecten die in aanmerking komen voor bijstand in het kader van structuur- en cohesiefondsen ontwikkelen (project traject) moet worden afgerond.

Milieu

- De omzetting van het acquis afronden met bijzondere nadruk op afvalbeheer.

- De tenuitvoerlegging van het acquis voortzetten met bijzondere nadruk op de behandeling van stedelijk afvalwater en afvalverpakking, en een plan ontwikkelen voor de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water.

- De bestuurlijke capaciteit en de capaciteit om toe te zien op de naleving van de wetgeving verder versterken met bijzondere nadruk op de wetgeving inzake natuurbescherming.

- De integratie van de eisen op het gebied van milieubescherming in de formulering en tenuitvoerlegging van alle andere sectorale beleidslijnen voortzetten met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling.

Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

- Blijven werken aan een billijke en doeltreffende toepassing van de wet inzake asielrechten, en met name een oplossing zoeken voor duidelijk ongefundeerde verzoeken. Verder moet ervoor gezorgd worden dat een onafhankelijke autoriteit de beroepszaken inzake verzoeken om asiel onderzoekt; de voorschriften en regelgeving inzake de tenuitvoerlegging moeten worden opgesteld in overeenstemming met de internationale en Europese normen; de bestuurlijke capaciteit op dit gebied moet worden verbeterd evenals de algemene omstandigheden in de asielcentra; er moet een systeem worden opgezet voor de integratie van vluchtelingen.

- Het Schengen-actieplan naar behoren uitvoeren en de voorbereiding op de toekomstige deelneming aan het Schengen-informatiesysteem voortzetten door nationale databases en registers te ontwikkelen.

- De immigratiewetgeving naar behoren uitvoeren met name door de juiste toepassing van immigratieprocedures.

- De terugname-overeenkomsten met buurlanden en de tenuitvoerlegging ervan herzien overeenkomstig het beginsel van "non-refoulement". De versterking van de technische uitrusting voor grenscontrole voortzetten.

- Het witwassen van geld blijven bestrijden en zorgen voor voldoende menselijke hulpbronnen en opgeleid personeel alsmede opleiding.

- Doorgaan met de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake databescherming.

- De interne samenwerking met de politie en andere instanties op het gebied van de rechtshandhaving en met de rechterlijke macht verbeteren met name om de georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden.

- De nodige maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de communautaire instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke aangelegenheden worden uitgevoerd.

- Voldoen aan de eisen voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Europol.

- De nodige maatregelen nemen om de wetgeving aan te passen aan de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de protocollen hierbij.

Douane-unie

- Cyprus moet de harmonisering van de wetgeving versnellen met inbegrip van de invoering van alle douaneregelingen met economische gevolgen en vereenvoudigde procedures; de institutionele en bestuurlijke capaciteit moet worden versterkt. Het hervormings- en moderniseringsprogramma van het departement douane moet worden uitgevoerd.

- Bijzonder dringende maatregelen vereist: De tenuitvoerlegging van de IT-strategie van de Cypriotische douaneadministratie moet worden voortgezet. IT-systemen moeten worden ontwikkeld om de uitwisseling van geautomatiseerde gegevens tussen de EG en Cyprus mogelijk te maken.

Externe betrekkingen

- De nodige maatregelen moeten worden genomen om er voor te zorgen dat eventuele internationale verdragen of overeenkomsten die niet verenigbaar zijn met het acquis opnieuw onderhandeld of toetreding beëindigd worden.

Financiële controle

- De functionele onafhankelijkheid van interne controleurs op zowel centraal als gedecentraliseerd niveau verder ontwikkelen; de werkzaamheden met betrekking tot een audithandleiding afronden en audittrails ontwikkelen voor de controle op EG-fondsen.

- De publieke financiële controlefuncties versterken door adequaat personeel te verstrekken alsmede opleiding en uitrusting.

- Een passend contactpunt benoemen voor OLAF voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en via dit contactpunt samenwerking starten met OLAF.

- De fraudebestrijding versterken.

- zich verder inzetten voor het correct gebruik, de controle op, het toezicht op en de evaluatie van de pretoetredingsfinanciering van de EG als voornaamste indicator van het vermogen van Cyprus om het acquis op het gebied van de financiële controle ten uitvoer te leggen.

5. Programmering

Verordening 555/2000 van de Raad van 13 maart 2000 kwam, nadat het vierde financiële protocol met Cyprus op 31.12.99 afliep, in de plaats van de financiële protocollen met ingang van 2000 voor een periode van vijf jaar. De totale begroting die aan Cyprus werd toegewezen voor de periode 2000-2004 beloopt 57 miljoen euro, waarvan een derde van elke jaarlijkse toewijzing is bestemd voor de financiering van de zogenaamde bi-communale projecten. De programmering voor elk jaar dient voor een advies aan het Phare-beheerscomité te worden voorgelegd.

Bij de uit hoofde van deze nieuwe verordening te financieren activiteiten zal de steun worden geconcentreerd op prioritaire activiteiten ter voorbereiding op de toetreding zoals dit in dit en voorgaande partnerschappen voor toetreding met Cyprus werd gedefinieerd alsmede op de deelneming aan bepaalde communautaire programma's en agentschappen met inbegrip van onderzoek en kaderprogramma's voor technologische ontwikkeling.

Met de begroting voor 2000 (9 miljoen euro) zullen activiteiten in de volgende sectoren worden gesteund: interne markt (belasting en douane); justitie en binnenlandse zaken; administratieve samenwerking; deelneming aan communautaire programma's in de sector onderwijs (Leonardo, Socrates, Jeugd); en bi-communale activiteiten (Nicosia Master Plan).

Cyprus neemt momenteel deel aan de meerlandenactiviteiten van het MEDA-programma en ontvangt tevens steun van de EIB.

6. Conditionaliteit

De bijstand van de Gemeenschap voor de financiering van projecten wordt verstrekt op voorwaarde dat Cyprus zijn verplichtingen krachtens de associatieovereenkomst nakomt en verdere stappen zet om te voldoen aan de criteria van Kopenhagen, en vooral dat het vorderingen maakt bij het verwezenlijken van de specifieke prioriteiten van dit herziene toetredingspartnerschap. Bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden kan de Raad op grond van artikel 4 van Verordening (EG) Nr. 622/98 besluiten de financiële bijstand op te schorten.

7. Toezicht

Op de uitvoering van het partnerschap voor toetreding wordt toezicht gehouden in het kader van de associatieovereenkomst, in het bijzonder in het associatiecomité.

Verordening (EG) Nr. 555/2000 van de Raad bepaalt: "de Commissie wordt bijgestaan door het comité van artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) Nr. 3906/98 van de Raad". Dit betekent dat het beheerscomité dat de pre-toetredingsprogramma's voor Cyprus superviseert hetzelfde is als dat voor het Phare-programma.

Het partnerschap voor toetreding zal ook in de toekomst indien nodig worden gewijzigd, in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) Nr. 622/98.