52001PC0334

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer /* COM/2001/0334 def. - COD 2001/0138 */

Publicatieblad Nr. 270 E van 25/09/2001 blz. 0102 - 0102


Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

A. Algemene achtergrond

(1) Op 7 december 1995 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het voeren van onderhandelingen voor de sluiting van één of meer transitovervoersovereenkomsten met Hongarije, Roemenië en Bulgarije, in verband met het probleem van de wegverbindingen voor goederenvervoer tussen Griekenland en de overige lidstaten, dat zou kunnen worden opgelost door onderlinge uitwisseling van transitovervoersvergunningen.

(2) De besluiten over de sluiting van de overeenkomsten met Hongarije en Bulgarije zijn door de Raad op 19 maart 2001 vastgesteld. Er zijn voorstellen ingediend voor besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer [1]. Met de sluiting van de laatste van de drie overeenkomsten zal de Gemeenschap het oorspronkelijke doel van de onderhandelingen verwezenlijken, namelijk het vergemakkelijken van het goederenvervoer over de weg tussen Griekenland en de overige lidstaten via de complete corridor die door Bulgarije, Roemenië en Hongarije loopt.

[1] COM (2001) 45 def.

(3) Volgens deze overeenkomst met Roemenië zal de Gemeenschap jaarlijks 14.000 vergunningen van Roemenië ontvangen waarvan de verdeling onder de lidstaten in een verordening moet worden geregeld. Het doel van dit voorstel is deze vergunningen te verdelen door wijziging van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer [2].

[2] PB L 108 van 18.4.2001, blz. 1.

(4) Volgens de overeenkomsten met Bulgarije en Hongarije ontvangt de Gemeenschap jaarlijks respectievelijk 13.000 en 12.500 vergunningen.

B. Keuze van verdelingsmethode

(5) Statistische gegevens betreffende deze complete corridor die door Bulgarije, Roemenië en Hongarije loopt, werden door de Commissie gebruikt voor de verdeling van de vergunningen die krachtens de reeds gesloten overeenkomsten met Bulgarije en Hongarije zijn ontvangen. Het is wenselijk dat dezelfde statistische basis (zie tabel 1) wordt gebruikt voor de verdeling van de vergunningen die van Roemenië zijn ontvangen, aangezien deze statistieken reeds het aantal transitoritten weergeven die door in de verschillende lidstaten geregistreerde vrachtauto's worden verricht via deze complete corridor, d.w.z. inclusief Roemenië.

(6) Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal doorvoerritten via Hongarije (met gebruikmaking van de complete corridor vanuit Griekenland) die in de lidstaten geregistreerde voertuigen in de eerste drie kwartalen van 1998 hebben verricht:

Tabel 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(7) Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de in een lidstaat geregistreerde voertuigen bijna 99% van de ritten die in Griekenland beginnen en door Hongarije gaan, worden verricht door in Griekenland geregistreerde voertuigen. Voor vier lidstaten werden overigens helemaal geen ritten geregistreerd. Teneinde de groei van vervoers activiteiten door in andere lidstaten geregistreerde voertuigen te bevorderen, is besloten:

- iedere lidstaat een vast aantal van 100 vergunningen te geven (iets minder dan 1% van het totale aantal beschikbare vergunningen), en

- de resterende vergunningen onder de lidstaten te verdelen pro rata van het in tabel 1 vermelde aantal doorvoerritten.

(8) De aantallen vergunningen die jaarlijks aan de lidstaten moeten worden gegeven volgens de onder punt 6 beschreven regel, zijn in onderstaande tabel 2 weergegeven (de aantallen vergunningen die voor Bulgarije en Hongarije gelden, zijn overgenomen uit Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad):

Tabel 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(9) De totale aantallen vergunningen die jaarlijks aan elke lidstaat moeten worden gegeven, bedragen dus:

Tabel 3

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2001/0138 (COD)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie [3],

[3] PB C van , blz. .

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [4],

[4] PB C van , blz. .

Gezien het advies van het Comité van de Regio's [5],

[5] PB C van , blz. .

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [6],

[6] PB C van , blz. .

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit ....... van de Raad [7] heeft de Europese Gemeenschap met Roemenië een Overeenkomst gesloten houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer.

[7] PB C ...

(2) Op grond van deze Overeenkomst zal de Gemeenschap transitovergunningen voor het wegvervoer ontvangen van Roemenië, zoals dat het geval is krachtens vrijwel identieke overeenkomsten die reeds met Bulgarije en Hongarije zijn gesloten.

(3) Om redenen van coherentie is het noodzakelijk dat de regels betreffende de verdeling, het beheer en de toekenning van deze vergunningen identiek zijn met die welke zijn vastgesteld voor de verdeling van de vergunningen die krachtens de overeenkomsten met Bulgarije en Hongarije zijn ontvangen.

(4) Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad [8] moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

[8] Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer (PB L 108 van 18.4.2001, blz.1).

(5) Het is noodzakelijk dat deze verordening met spoed in werking treedt,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 1

Deze verordening bevat de regels voor de verdeling onder de lidstaten van de vergunningen waarover de Gemeenschap kan beschikken krachtens artikel 6, lid 2, van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije en tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer (hierna "de Overeenkomsten" genoemd)."

2. De bijlage wordt vervangen door het volgende:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitster De Voorzitter